REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 81

DECYZJA Nr 70/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 lipca 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438), w związku z § 1 pkt 8 lit. e i pkt 11 lit. f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 126/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 159, z 2021 r. poz. 280 oraz z 2022 r. poz. 91) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 18 wyrazy „Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, zwane dalej „Centrum"" zastępuje się wyrazami „Agencja Uzbrojenia";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. System zapewnienia jakości SpW w resorcie obrony narodowej tworzą uczestnicy systemu: Agencja Uzbrojenia, zamawiający, instytucje eksperckie właściwe w zakresie sprzętu wykorzystywanego w resorcie obrony narodowej, organy logistyczne właściwe w zakresie sprzętu wykorzystywanego w resorcie obrony narodowej, użytkownik SpW lub odbiorca SpW oraz RPW wraz z występującymi między nimi powiązaniami organizacyjnymi i funkcjonalnymi.";

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Szef Agencji Uzbrojenia pełni funkcje: koordynatora systemu zapewnienia jakości SpW w resorcie obrony narodowej oraz polskiej instytucji narodowej do spraw zapewnienia jakości w rozumieniu porozumienia standaryzacyjnego NATO STANAG 4107 „Wzajemna akceptacja procesu rządowego zapewnienia jakości oraz stosowanie sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości (AQAP)". Szef Agencji Uzbrojenia sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych uczestników systemu zapewnienia jakości SpW w zakresie ich obowiązków, o których mowa w decyzji.";

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Do obowiązków uczestników systemu zapewnienia jakości należy:

1) występowanie do Szefa Agencji Uzbrojenia z wnioskami dotyczącymi szkoleń z obszaru zapewnienia jakości;

2) uczestniczenie w szkoleniach dotyczących zapewnienia jakości, organizowanych przez Agencję Uzbrojenia;

3) współpraca z innymi uczestnikami systemu zapewnienia jakości SpW;

4) coroczne zgłaszanie, do Agencji Uzbrojenia, do dnia 31 stycznia, wniosków z oceny funkcjonowania systemu zapewnienia jakości SpW, w obszarze swojej działalności, za rok poprzedni.";

5) w § 10:

a) w ust. 1:

- pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) występowanie do Szefa Agencji Uzbrojenia, przed wszczęciem postępowania, z wnioskiem o uzgodnienie zapisów klauzuli jakościowej do umowy z jednoczesnym przekazywaniem arkusza analizy ryzyka. Stosuje się to odpowiednio do korekty klauzuli jakościowej, o ile będzie wymagana, z zastrzeżeniem ust. 2;

5) występowanie według potrzeb do Szefa Agencji Uzbrojenia z wnioskiem o uruchomienie procesu GQA, gdy umowa obejmuje działania realizowane przez zagranicznych wykonawców, z zastrzeżeniem ust. 2;",

- pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) udostępnianie, na wniosek Agencji Uzbrojenia lub RPW, danych niezbędnych do opracowania wniosku o GQA w państwie wykonawcy, w terminie umożliwiającym zakończenie procesu GQA i dostawę SpW zgodnie z wymaganiami umowy, z zastrzeżeniem ust. 2;",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy zamawiającym jest Agencja Uzbrojenia nie stosuje się ust. 1 pkt 4-6, 8, 9 i 12.";

6) w § 11:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Dyrektora Centrum" zastępuje się wyrazami „Szefa Agencji Uzbrojenia",

b) w pkt 1:

- uchyla się ppkt 5,

- dodaje się ppkt 8-17 w brzmieniu:

„8) analizowanie i ocenianie wniosku zamawiającego o wyznaczenie RPW do nadzorowania czynności przygotowawczych wykonawcy lub realizacji procesu nadzorowania jakości, z zastrzeżeniem pkt 1a;

9) zatwierdzanie klauzul jakościowych dla zamówień realizowanych przez Agencję Uzbrojenia;

10) przekazywanie zamawiającemu, w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 8, informacji podjęciu decyzji o wyznaczeniu RPW lub kilku RPW, w tym wiodącego, wraz z zakresem jego zadań (odpowiedzialności) - do realizacji procesu nadzorowania jakości albo o odmowie wyznaczenia, z zastrzeżeniem pkt 1a;

11) wyznaczenie, w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania RGQA lub wniosku, RPW, które będzie odpowiedzialne za realizację GQA dla umów zawartych przez zamawiających z zagranicy z wykonawcami mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

12) wydawanie RPW polecenia przeprowadzenia procesu nadzorowania jakości wraz z przekazaniem arkusza analizy ryzyka i klauzuli jakościowej;

13) koordynowanie działalności RPW w systemie zapewnienia jakości SpW;

14) organizowanie i prowadzenie przeglądów realizacji procesów nadzorowania jakości i GQA przez RPW;

15) organizowanie wyjazdów przedstawicieli wojskowych związanych z realizacją procesu nadzorowania jakości u wykonawców zagranicznych;

16) ustalanie z zamawiającym sposobu pokrycia kosztów zapewnienia jakości SpW, w przypadku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę SpW z państwa należącego do NATO, które nie implementowało porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4107, państwa spoza NATO lub państwa, z którym nie podpisano MoU o wzajemnej, bezkosztowej realizacji procesu zapewnienia jakości, z zastrzeżeniem pkt 1a;

17) monitorowanie procesów nadzorowania jakości dla umów zawieranych na podstawie centralnych i decentralnych planów rzeczowych.",

c) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. w przypadku gdy zamawiającym jest Agencja Uzbrojenia nie stosuje się pkt 1 ppkt 8, 10 i 16;",

d) w pkt 2 uchyla się ppkt 2;

7) w § 12:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) współpraca z zamawiającym (delegującym) i Agencją Uzbrojenia w zakresie procesu nadzorowania jakości lub GQA;",

b) w pkt 4 skreśla się wyrazy „oraz Dyrektora Centrum";

8) uchyla się § 13a;

9) w załączniku Nr 1 „P-01 Procedura wykonawcza - zasady włączania wymagań zapewnienia jakości do umowy":

a) dodaje się pkt 3.2.9. w brzmieniu:

„3.2.9. W przypadku, gdy zamawiającym jest Agencja Uzbrojenia, decyzję o wyznaczeniu RPW do nadzorowania czynności przygotowawczych realizowanych przez wykonawcę, z którym są prowadzone negocjacje przed podpisaniem z nim umowy, podejmuje Szef Agencji Uzbrojenia.",

b) pkt 3.3.3-3.3.5. otrzymują brzmienie:

„3.3.3. Po potwierdzeniu przez NSPA przyjęcia zamówienia, zamawiający przesyła je do Agencji Uzbrojenia w ciągu 10 dni roboczych wraz z arkuszem analizy ryzyka w celu przygotowania wniosku o GQA zgodnie z AQAP 2070.

3.3.4. W ciągu maksymalnie 6 dni roboczych Agencja Uzbrojenia przesyła do NSPA formularz RGQA i RIAC.

3.3.5. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o GQA, Agencja Uzbrojenia informuje o tym fakcie zamawiającego.",

c) dodaje się pkt 3.3.8 w brzmieniu:

„3.3.8. W przypadku, gdy zamawiającym jest Agencja Uzbrojenia, nie stosuje się pkt 3.3.3 i 3.3.5.",

d) pkt 4.3.1. otrzymuje brzmienie:

„4.3.1. Zamawiający na etapie formułowania klauzuli jakościowej może konsultować z Agencją Uzbrojenia oraz instytucją ekspercką właściwą w zakresie sprzętu wykorzystywanego w resorcie obrony narodowej lub organem logistycznym właściwym w zakresie sprzętu wykorzystywanego w resorcie obrony narodowej wymagające tego zapisy. W przypadku, gdy zamawiającym jest Agencja Uzbrojenia, przepis stosuje się odpowiednio.",

e) pkt 4.3.3-4.3.6 otrzymują brzmienie:

„4.3.3. Opracowując klauzulę jakościową zamawiający uzyska niezbędną pomoc od Agencji Uzbrojenia w zakresie poprawności i kompletności zapisów zawieranych w klauzuli jakościowej.

4.3.4. Projekt opracowanej przez zamawiającego klauzuli jakościowej wraz z arkuszem analizy ryzyka uzgadniany jest z Szefem Agencji Uzbrojenia w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

4.3.5. Szef Agencji Uzbrojenia może odmówić uzgodnienia klauzuli jakościowej w szczególności, gdy:

1) nie zidentyfikowano ryzyka,

2) zapisy klauzuli jakościowej są nieodpowiednie do obszarów ryzyka zdefiniowanych w arkuszu analizy ryzyka,

3) dotyczy sprzętu powszechnego użytku,

4) dotyczy SpW mało skomplikowanego i niegenerującego ryzyka,

5) zadania określone dla przedstawiciela wojskowego ograniczają się do czynności, które mogą zostać wykonane samodzielnie przez użytkownika SpW lub odbiorcę SpW w miejscu dostawy.

4.3.6. W przypadku odmowy uzgodnienia klauzuli jakościowej, Szef Agencji Uzbrojenia przesyła pisemne uzasadnienie do zamawiającego.",

f) po pkt 4.3.9 dodaje się pkt 4.3.10 w brzmieniu:

„4.3.10. W przypadku, gdy zamawiającym jest Agencja Uzbrojenia nie stosuje się pkt 4.3.3-4.3.6.",

g) w pkt 4.4.1. ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w przypadku realizacji procesu rządowego zapewnienia jakości (Government Quality Assurance - GQA) w państwie wykonawcy zgodnie z wymaganiami publikacji AQAP 2070 lub podpisanym memorandum o porozumieniu (Memorandum of Understanding - MoU), proces koordynuje Agencja Uzbrojenia z siedzibą przy ul. Królewskiej 1/7, 00-909 Warszawa, która powiadomi

.............................................................................................................................................................................................

(zamawiający wpisuje przed podpisaniem umowy nazwę i adres właściwej instytucji narodowej państwa wykonawcy);",

10) w załączniku Nr 2 „P-02 Procedura wykonawcza - zasady realizacji procesu nadzorowania jakości lub GQA":

a) w pkt 3.1. ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) RGQA przekazany przez instytucję narodową państwa zamawiającego do Agencji Uzbrojenia.",

b) w pkt 4.1.3. w ppkt 3 skreśla się wyrazy „i Dyrektora Centrum",

c) w pkt 4.6.4. w ppkt 1 skreśla się przecinek oraz wyrazy „a w przypadku, gdy dotyczy to realizacji procesu GQA również Dyrektora Centrum",

d) w pkt 5.4.2. ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) delegującego GQA (za pośrednictwem Agencji Uzbrojenia) o zakończeniu realizacji danego wniosku o GQA oraz poprzez formularz RIAC stanowiący załącznik do RGQA informuje o statusie ryzyka występującego na zakończenie procesu GQA (przesyła do Agencji Uzbrojenia wszystkie dokumenty wymagane w procesie GQA w terminie do 10 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji GQA);",

11) w załączniku Nr 6 do „P-02 Procedury wykonawczej - zasady realizacji procesu nadzorowania jakości lub GQA":

a) pkt 5.5.2. otrzymuje brzmienie:

„5.5.2. Wykonawca podejmuje samodzielnie wdrożenie działań korygujących oraz działań doskonalących.",

b) pkt 5.5.5. otrzymuje brzmienie:

„5.5.5. W przypadku odrzucenia SZJ wykonawcy należy powiadomić zamawiającego i Szefa Agencji Uzbrojenia.".

§ 2.

1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą decyzją, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji oraz ich zmian stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą decyzją, z uwzględnieniem ust. 3.

3. Zachowują ważność czynności podjęte przez Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 8 maja 2023 r.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-07-07
  • Data wejścia w życie: 2023-07-06
  • Data obowiązywania: 2023-07-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA