REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 55

DECYZJA Nr 43/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 maja 2024 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2024

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2024 Nr 6/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 11, 16, 25 i 42) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Paweł Bejda - dla Agencji Mienia Wojskowego za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej;”;

2) w załączniku nr 2 „Zestawienie wydatków budżetu na 2024 r. oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej” ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

3) załącznik nr 4 „Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu na 2024 r. - realizowanych przez dysponenta części budżetowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji;

4) w załączniku nr 6 „Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2024 r.” wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Załącznik 1. [Zestawienie wydatków budżetu na 2024 r. oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej]

Załączniki do decyzji Nr 43 /MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 maja 2024 r. (poz. 55)

Załącznik nr 1

Zestawienie wydatków budżetu na 2024 r. oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowejZałącznik 2. [Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu na 2024 r. - realizowanych przez dysponenta części budżetowej]

Załącznik nr 2

Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu na 2024 r. - realizowanych przez dysponenta części budżetowej

w tys. zł

Lp.

§

Wyszczególnienie

rozdział

kwota

I.

Dotacje podmiotowe

1 242 370,0

1.

2270

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczane do sektora finansów publicznych

x

1 048 582,0

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań związanych z obroną narodową (dotacja dla uczelni wojskowych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego)

75295

978 823,0

Dotacja na podwyżki uposażeń dla żołnierzy zawodowych i wynagrodzeń dla pracowników

120 311,4

Akademia Sztuki Wojennej

6 758,5

Akademia Marynarki Wojennej

10 846,2

Wojskowa Akademia Techniczna

49 751,7

Akademia Wojsk Lądowych

36 500,9

Lotnicza Akademia Wojskowa

16 454,1

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań związanych z obroną narodową (dotacja dla Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa)

75295

1 000,0

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację kursów i szkoleń (dotacja dla uczelni wojskowych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego)

73015

51 000,0

Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w działalności dydaktycznej i badawczej (dotacja dla uczelni wojskowych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego)

73014

279,0

Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczna na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych (dotacja dla uczelni wojskowych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego)

73016

17 480,0

2.

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury (odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa), w tym:

x

82 575,0


x

66 652,0

Muzeum Wojska Polskiego

92118

49 229,0

Muzeum Marynarki Wojennej

5 928,0

Muzeum Wojsk Lądowych

6 118,0

Muzeum Sił Powietrznych

5 377,0

Wojskowy Instytut Wydawniczy - odpowiedzialny: Dyrektor Centrum Operacyjnego MON

92114

15 923,0

3.

2570

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

x

111 213,0

Dotacja podmiotowa dla Agencji Mienia Wojskowego - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

75222

95 566,0

Dotacja podmiotowa dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlatyckiego - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Infrastruktury

75295

15 647,0

II.

Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych (subwencje dla uczelni wojskowych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego)

x

824 369,0

1.

2520

Subwencje na działalność dydaktyczną i badawczą

73014

351 273,0

Subwencje na podwyżki uposażeń dla żołnierzy zawodowych i wynagrodzeń dla pracowników

71 423,3

Akademia Sztuki Wojennej

11 990,8

Akademia Marynarki Wojennej

7 612,2

Wojskowa Akademia Techniczna

45 010,8

Akademia Wojsk Lądowych

900,4

Lotnicza Akademia Wojskowa

5 909,1

Subwencje na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową

73015

473 096,0

Subwencje na podwyżki uposażeń dla żołnierzy zawodowych i wynagrodzeń dla pracowników

71 547,3

Akademia Sztuki Wojennej

3 220,9

Akademia Marynarki Wojennej

9 534,7

Wojskowa Akademia Techniczna

39 372,1

Akademia Wojsk Lądowych

9 645,1

Lotnicza Akademia Wojskowa

9 774,5

III.

Dotacje celowe

4 796 266,0

1.

2130

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacja na realizację programu „CYBER.MIL z klasą”, szkolenia realizowanego w oddziałach przygotowania wojskowego oraz branżowych OW - odpowiedzialny: Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji)

75295

47 465,0

2.

2130

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacja na realizację wsparcia organizacji proobronnych - odpowiedzialny: Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji)

75295

4 500,0


Lp.

§

Wyszczególnienie

rozdział

kwota

3.

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej - odpowiedzialny: Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji)

75295

159,0

4.

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu "Akademia CYBER-MIL" - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa)

75295

3 000,0

5.

2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa)

75295

4 900,0

6.

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa)

75295

6 900,0

7.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na sfinansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej)

75215

245 000,0

8.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa)

75295

1 200,0

9.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych - odpowiedzialny: Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 SG WP)

75295

2 700,0

10.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia generała Karola Kaczkowskiego - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia)

x

10 200,0

- dotacja celowa na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu dianostyki chorób wysokozakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych

75295

4 700,0

- dotacja celowa na wykonywanie w sposób ciągły analiz aktualnych zagrożeń biologicznych, opracowywanie i aktualizacja rekomendacji dla SZ RP, w celu utrzymania ich potencjału bojowego i zdolności operacyjnej w kraju i poza jego granicami, z uwzględnieniem zobowiązań międzynarodowych

5 500,0

11.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytytu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia)

75295

19 800,0

12.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)

x

3 870,0

Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego

75295

3 450,0

Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

420,0

13.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa)

75295

16 000,0

14.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia oraz Wojskowgo Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Innowacji)

75295

10 000,0

15.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia)

85195

655,0


Lp.

§

Wyszczególnienie

rozdział

kwota

16.

2840

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego - odpowiedzialny: Dyrektor Generalny MON)

75001

240,0

17.

2840

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej)

75222

2 422 405,0

18.

2840

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Akademii Sztuki Wojennej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i realizacją szkolenia obronnego w ramach kursów obronnych oraz wyższych kursów obronnych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego)

75295

796,0

19.

2840

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego)

75295

400,0

20.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlatyckiego )

75204

506 208,0

21.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacji zasobu mieszkaniowego i internatowego)

75222

150 000,0

22.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego na realizację zadań inwestycyjnych na rzecz SZ RP, w tym inwstycji o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa)

75222

459 427,0

23.

6220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)

75295

2 443,0

24.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)

x

383 667,0

Akademia Sztuki Wojennej

73015

21 986,0

Akademia Marynarki Wojennej

72 652,0

Wojskowa Akademia Techniczna

168 967,0

Akademia Wojsk Lądowych

89 578,0

Lotnicza Akademia Wojskowa

30 484,0

25.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)

x

241 179,0

- inwestycje budowlane

85195

211 179,0

- zakupy inwestycyjne

30 000,0

26.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla muzeów)

x

133 057,0

- inwestycje budowlane

92118

130 857,0

- zakupy inwestycyjne

2 200,0

27.

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)

x

52 095,0

- inwestycje budowlane (na rzecz Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie)

85195

33 495,0

- zakupy inwestycyjne (zakup specjalistycznego sprzętu medycznego)

18 600,0

28.

623

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej)

75295

3 000,0

- inwestycje budowlane

29.

6330

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dotacja na finansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników)

75295

2 500,0

30.

6430

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dotacja na finansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników)

75295

2 500,0

31.

6430

Dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dotacja na finansowanie realizacji zadań związanych z programem "Strzelnica w powiecie")

75295

60 000,0

O g ó ł e m ( I +II +III)

6 863 005,0

*/ W odniesieniu do uczelni wojskowych (Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej) przedmiotowy wykaz stanowi wykonanie postanowień art. 368 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.).

Załącznik 3. [Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2024 r.]

Załącznik nr 3

Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2024 r.

Kod klasyfikacji zadaniowej

Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie

Cel

Miernik

Wartość docelowa miernika

w 2024 r.

Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania

11.1.6.2.

Ewidencja wojskowa

Posiadanie aktualnej ewidencji wojskowej

Wskaźnik wyposażenia stanu osobowego SZ RP w wojskowe dokumenty tożsamości (%)

≥50

Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji

11.1.9.

Zakwaterowanie SZ RP

Zapewnienie świadczeń i uprawnień oraz finansowanie kosztów zakwaterowania żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania

Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%)

100

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Prezes Agencji Mienia Wojskowego

11.1.9.1.

Realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacja zasobu mieszkaniowego i internatów

Uzyskanie jak największej liczby lokali mieszkalnych

Uzyskana liczba lokali mieszkalnych (w szt.)

176

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Prezes Agencji Mienia Wojskowego

11.1.9.2.

Świadczenia dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu SZ RP

Zapewnienie świadczeń i uprawnień oraz finansowanie kosztów zakwaterowania żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania

Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%)

100

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Prezes Agencji Mienia Wojskowego

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-24
  • Data wejścia w życie: 2024-05-24
  • Data obowiązywania: 2024-05-24

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA