REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 11

DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2024 NR 6/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 lutego 2024 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Realizacja w 2024 r. budżetu państwa w części 29 „Obrona narodowa”, zwanego dalej „budżetem”, odbywa się zgodnie z decyzją Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2018 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 149, z późn. zm.1)), zwaną dalej „decyzją Nr 122/MON”, z uwzględnieniem postanowień niniejszej decyzji.

§ 2.

1. Dochody budżetu w 2024 r. wynoszą 112 054 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2024 r. określa załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu w 2024 r. wynoszą 117519 821 tys. zł. Zestawienie wydatków budżetu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2.

§ 3.

Ustala się podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2024 r. w wielkościach określonych w załączniku Nr 3.

§ 4.

Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu w 2024 r. realizowanych przez dysponenta części budżetowej określa załącznik Nr 4.

§ 5.

Zestawienie wydatków budżetu na 2024 r. w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów określa załącznik Nr 5.

§ 6.

1. Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2024 r. określa załącznik Nr 6.

2. Dysponenci środków budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia nie ujmują w sprawozdaniu RB-BZ1 informacji dotyczących celów oraz mierników ich wykonania.

3. Osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 1, przekażą informacje niezbędne do sporządzenia RB-BZ1 przez dysponenta części budżetowej w odrębnym trybie, określonym przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

§ 7.

1. Ustala się wydatki budżetowe pozostające w limicie dysponenta części budżetowej uruchamiane w trakcie roku, przeznaczone w szczególności na:

1) fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1034);

2) fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy innych niż żołnierze zawodowi, o którym mowa w art. 472 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305, z późn. zm.2));

3) fundusz na nagrody i zapomogi dla byłych żołnierzy innych niż żołnierze zawodowi, o którym mowa w art. 472 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

4) fundusz na zapomogi dla weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-żołnierzy, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi (Dz. U. poz. 105);

5) fundusz nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla strażaków (Dz. U. poz. 1439 oraz z 2023 r. poz. 1540);

6) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej, o którym mowa w art. 45 ust. 2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej;

7) nagród dla nauczycieli akademickich, o których mowa w art. 362 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.3));

8) fundusz na wyróżnienia, o którym mowa w art. 428 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

9) stypendia ministra za znaczące osiągnięcia naukowe artystyczne lub sportowe, o których mowa w art. 359 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

10) stypendia ministra, o których mowa w art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

11) dodatkowe świadczenie motywacyjne, o którym mowa w art. 449b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 o obronie Ojczyzny;

12) zmiany organizacyjno-etatowe dotyczące utrzymania stanów osobowych żołnierzy zawodowych;

13) zmiany organizacyjno-etatowe dotyczące zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników;

14) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby;

15) składki do organizacji międzynarodowych finansowane bezpośrednio z rachunku dysponenta części budżetowej, nadzorowane merytorycznie przez osoby funkcyjne lub instytucje wymienione w załączniku Nr 7;

16) wpłatę na rzecz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983).

2. Dyrektor Departamentu Budżetowego przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia wysokość kwot przeznaczonych na wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-11 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji, a także przekaże informację o ich wysokości właściwym osobom funkcyjnym.

3. Dyrektor Departamentu Kadr, każdorazowo po podjęciu przez Ministra Obrony Narodowej decyzji o uruchomieniu transzy środków z funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przekaże niezwłocznie Dyrektorowi Departamentu Budżetowego informację dotyczącą podziału uruchomionej transzy na dysponentów środków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej, w celu terminowej wypłaty nagród.

§ 8.

1. W ramach limitów wydatków dysponentów środków budżetowych w § 401, § 402 i § 479 uwzględniono wydatki na wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy na pierwsze półrocze 2024 r. w wysokości określonej w załączniku Nr 8.

2. Sfinansowanie wydatków, o których mowa w ust. 1, realizuje się poprzez zmianę planu finansowego dysponenta środków budżetowych.

3. Pozostała część wydatków w § 401, § 402 i § 479 pozostaje w dyspozycji dysponenta części budżetowej.

4. Dysponenci środków budżetowych bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej, występują do Dyrektora Departamentu Budżetowego poprzez Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych o zwiększenie planu wydatków w § 401-004, § 402-002 i § 479-002.

5. Upoważnia się Dyrektora Departamentu Budżetowego do dokonywania zmian w planach, o których mowa w ust. 4.

6. Limit wydatków Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) uwzględnia wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy w pełnej wysokości.

§ 9.

Dysponenci środków budżetowych realizujący wydatki z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), każdorazowo przed podpisaniem umowy są zobowiązani do analizy charakteru zadań (czynności), które zamierza się powierzyć zleceniobiorcom w ramach przedmiotowej umowy, w celu wyeliminowania sytuacji, w której zakres wykonywanych prac planowanych do powierzenia zleceniobiorcy spełniałby kryteria i warunki właściwe dla stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

§ 10

.1. Wnioski o założenie do celów ewidencyjnych dodatkowych miejsc powstawania kosztów, zwanych dalej „MPK”, dotyczących zamierzeń realizowanych przez więcej niż jedną jednostkę budżetową dysponenci środków budżetowych składają do Departamentu Budżetowego za pośrednictwem Systemu Pomocy Technicznej SPT „HELP Desk”, po uprzednim uzyskaniu akceptacji założenia MPK przez nadrzędny organ planujący. Zamierzenia ujęte w obowiązującym programie ćwiczeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nie wymagają akceptacji.

2. Ewidencji na MPK, utworzonych na podstawie ust. 1, podlegają wszystkie koszty bezpośrednie związane z realizacją danego zamierzenia. Koszty pierwotne zaewidencjonowane na MPK poszczególnych jednostek i instytucji wojskowych należy przeksięgować na właściwe MPK zamierzeń w częściach ich dotyczących.

§ 11.

Dysponenci środków budżetowych wprowadzają do ewidencji księgowej w 2024 r. plan finansowy w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12

.1. Ustala się fundusze uposażeń odpowiednio: w Służbie Wywiadu Wojskowego § 405 i § 407 rozdział 75217 oraz w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego § 405 i § 407 rozdział 75218 określone w załączniku Nr 2.

2. Wniosek o zwiększenie funduszy, o których mowa w ust. 1, wymaga pisemnej zgody dysponenta części budżetowej.

Rozdział 2

Zasady finansowania niektórych zadań

§ 13.

1. Do merytorycznego nadzoru nad wykorzystaniem dotacji udzielanych przez dysponenta części budżetowej, w trybie i na zasadach określonych w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.4)), a w przypadku dotacji celowych - także ich rozliczania zgodnie z art. 152, art. 168, art. 169 i 170 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub postanowieniami zawartymi w odrębnych przepisach, zobowiązany jest:

1) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Paweł Bejda - dla Agencji Mienia Wojskowego;

2) Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej - dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego;

3) Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - w zakresie realizacji programu „Strzelnica w powiecie”, programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego, programu „CYBER.MIL z klasą”, projektu „Branżowe oddziały wojskowe”, kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej oraz na realizację wsparcia rzeczowego i finansowego organizacji proobronnych w ramach udzielonego pełnomocnictwa;

4) Dyrektor Departamentu Infrastruktury - dla instytucji gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”, zwanej dalej „ZIOTP”, oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie dotacji udzielonej z budżetu resortu na realizację inwestycji budowlanej;

5) Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa - dla państwowych instytucji kultury (muzeów), organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń oraz na realizację zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego;

6) Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego - dla uczelni wojskowych, dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie zapewnienia kształcenia dzieci personelu jednostek NATO, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie w zakresie szkoleń specjalistycznych z medycyny lotniczej, a także realizacji art. 419 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie ponoszenia kosztów obsługi bankowej rachunków funduszu stypendialnego i funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych;

7) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej - na utrzymywanie przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych niezbędnych do zabezpieczenia realizacji zadań ujętych w „Planie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców”;

8) Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych, w tym Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego, uczestniczących w systemie ochrony zdrowia, Wojskowej Izby Lekarskiej, Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w związku z utrzymaniem zdolności do wykonywania na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz i zwalczania zagrożeń biologicznych oraz wykonywanie analiz aktualnych zagrożeń biologicznych i opracowywanie rekomendacji w tym zakresie dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem zobowiązań międzynarodowych, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w związku z utrzymaniem zdolności do wykonywania oraz wykonywaniem ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej na potrzeby Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego;

9) Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego - w zakresie realizacji kursów obronnych i wyższych kursów obronnych;

10) Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

11) Dyrektor Generalny MON - dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w zakresie dotacji udzielonej z budżetu na realizację zadania polegającego na organizacji i przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla pracowników urzędu Ministra Obrony Narodowej;

12) Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa - dla Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego, Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa na realizację zadań niezbędnych ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz na realizację projektu „Akademia_CYBER.MIL”;

13) Dyrektor Departamentu Innowacji - dla Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej oraz Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia na realizację zadań niezbędnych ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

2. W zakresie wpłaty, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, właściwy jest Dyrektor Departamentu Infrastruktury.

3. Termin zawarcia umów dotyczących zlecania zadań jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, w tym stowarzyszeniom i fundacjom, upływa z dniem 31 października 2024 r.

4. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych oraz zakupów inwestycyjnych ujętych w centralnych planach rzeczowych upływa z dniem 28 czerwca 2024 r.

5. Dla zadań nowych, wprowadzanych do centralnych planów rzeczowych, ustala się dwumiesięczny termin zawarcia umów o udzielenie dotacji celowej, liczony od dnia zatwierdzenia korekty centralnego planu rzeczowego, z uwzględnieniem terminu określonego w ust. 6.

6. Termin wykonania umów, o których mowa w ust. 4 i 5, na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 6 grudnia 2024 r.

7. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji na utrzymywanie przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7, upływa z dniem 28 czerwca 2024 r.

§ 14.

1. Dyrektor Departamentu Kadr sporządzi w terminie 21 dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji, harmonogram zmian w stanach osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych miesiącach 2024 r., w podziale na: dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części oraz rodzaje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Harmonogram stanowi podstawę do gospodarowania limitami stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych w 2024 r.

2. Harmonogram zmian w stanach osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 1:

1) sporządza się odrębnie dla jednostek organizacyjnych, których uposażenia finansowane są bezpośrednio z budżetu resortu (jednostki budżetowe) oraz dla pozostałych jednostek;

2) przesyła się właściwym dysponentom w terminie 7 dni roboczych od dnia jego sporządzenia.

§ 15.

1. Ustala się limity przewidziane na finansowanie uposażeń dla żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi na 2024 r. (§ 307-001) w wysokości określonej w załączniku Nr 9.

2. Upoważnia się Dyrektora Departamentu Budżetowego do dokonywania zmian w limitach, o których mowa w ust. 1.

§ 16.

Wydatki dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane są po uprzedniej zmianie planu finansowego.

§ 17.

1. Finansowanie zadań nieplanowych należy zbilansować w ramach posiadanego planu finansowego danego dysponenta, poprzez ograniczenie lub rezygnację z innych zaplanowanych zadań. Zadania niezaplanowane przez kierowników (dowódców, dyrektorów, komendantów, rektorów-komendantów oraz szefów) mogą być zlecane do realizacji, po uprzednim potwierdzeniu zabezpieczenia finansowego przez właściwego dysponenta środków budżetowych lub właściwy organ planujący.

2. Dysponenci środków budżetowych każdorazowo informują kierowników zaopatrywanych jednostek i komórek organizacyjnych o zmniejszeniu planów finansowych skutkujących zmianami zgłoszonych i zaakceptowanych potrzeb w zaopatrywanych jednostkach i komórkach organizacyjnych wraz z uzasadnieniem.

§ 18.

Przygotowanie i realizacja zadań związanych z objęciem i sprawowaniem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 r., finansowane są w ramach rezerwy celowej budżetu państwa. Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Dyrektora Generalnego MON, przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej projekty wystąpień do Ministra Finansów w sprawie zwiększeń budżetu ze środków rezerwy celowej.

Rozdział 3

Zasady uruchamiania środków budżetowych

§ 19.

1. Harmonogram realizacji wydatków opracowuje się stosownie do terminów finansowania zadań, w terminie określonym przez Ministra Finansów.

2. Przy składaniu zapotrzebowań na środki budżetowe uwzględnia się w szczególności terminy realizacji zobowiązań oraz kwoty planowanych do realizacji wydatków budżetowych. Zapotrzebowania składane są w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR do dysponenta części budżetowej w terminie do 14 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który sporządzane jest zapotrzebowanie.

3. Prognoza wydatków w ujęciu dziennym na kolejne 3 miesiące przesyłana jest w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR do dysponenta części budżetowej w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

4. Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia w ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarką finansową podległych dysponentów, obejmują szczególnym nadzorem składanie zapotrzebowań na środki budżetowe oraz stan wykorzystania tych środków w kasach i na rachunkach bankowych, z uwzględnieniem pozostałości środków wynikających z zerowania rachunków, a także terminowość wypłat świadczeń i należności dla żołnierzy i pracowników.

§ 20.

1. Zapotrzebowanie na środki budżetowe z tytułu udzielonej dotacji podmiotowej i subwencji na kolejny miesiąc składają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego:

1) kierownicy (dyrektorzy, komendanci, szefowie) jednostek organizacyjnych odpowiednio za pośrednictwem właściwych osób, o których mowa w § 13 ust. 1, w terminie do 12 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy;

2) rektorzy-komendanci uczelni wojskowych za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego, w terminie do 12 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy.

2. Dotacje z tytułu kierowania żołnierzy na kursy i szkolenia w uczelniach wojskowych, ujęte w limicie dysponenta części, uruchamia się w trakcie roku budżetowego na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego, w który przedstawi szczegółowe rozliczenie przeprowadzonych kursów i szkoleń, uwzględniające liczbę osób uczestniczących w kursach i szkoleniach oraz przypadające z tego tytułu kwoty dotacji w terminie do dnia 6 grudnia 2024 r.

§ 21.

Upoważnia się Dyrektora Departamentu Budżetowego do wprowadzania w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, wniosków do Ministra Finansów o wydanie decyzji dotyczących zmian budżetu, w związku z uruchamianymi rezerwami budżetu państwa.

Rozdział 4

Procedury informacyjne i sprawozdawcze w zakresie wydatków budżetowych

§ 22.

Dysponenci środków budżetowych realizujący wydatki z tytułu udziału polskich kontyngentów wojskowych w misjach i operacjach poza granicami kraju przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego oraz do wiadomości Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych informacje o poniesionych wydatkach na poszczególne polskie kontyngenty wojskowe, w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po I półroczu, a rozliczenie roczne do dnia 7 lutego 2025 r.

§ 23.

1. Dyrektorzy muzeów, Dyrektor ZIOTP, a także Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego przekażą, odpowiednio właściwym osobom, o których mowa w § 13 ust. 1, zatwierdzone plany finansowe lub rzeczowo-finansowe w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

2. Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych przekażą, Dyrektorowi Departamentu Szkolnictwa Wojskowego oraz do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, zatwierdzone plany rzeczowo-finansowe w terminie 30 dni od dnia przekazania uczelni wojskowej informacji o przydzielonym limicie wydatków.

3. Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego oraz dyrektorzy muzeów przekażą, odpowiednio właściwym osobom, o których mowa w § 13 ust. 1, rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowej w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2024 r. do dnia 7 lutego 2025 r.

4. Osoby, o których mowa w § 13 ust. 1, przekazują Dyrektorowi Departamentu Budżetowego rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowych w terminie nie później niż do 30 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2024 r. do dnia 21 lutego 2025 r.

§ 24.

1. Sprawozdania sporządzone na podstawie:

1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1731),

2) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144 oraz z 2023 r. poz. 144)

- przekazywane są przez Prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz Dyrektora ZIOTP osobom funkcyjnym pełniącym, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, funkcję organu założycielskiego lub nadzorującego.

2. Osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 1, lub osoby przez nie upoważnione, dokonują kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań sporządzonych na podstawie rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, i przekazują je Ministrowi Finansów.

§ 25.

Dyrektor Departamentu Innowacji przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej oraz do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego i Dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej informację z realizacji wydatków związanych z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie obronności, realizowanymi z części 28 budżetu państwa, w terminie dwudziestu dni po zakończeniu pierwszego półrocza oraz informację roczną w terminie do dnia 7 lutego 2025 r.

§ 26.

Szef Agencji Uzbrojenia może występować raz na kwartał do Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia z tytułu dodatków kontraktorskich. W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych występuje do Dyrektorowa Departamentu Budżetowego o dokonanie zmian w planie finansowym Agencji Uzbrojenia.

§ 27

.1. Dyrektor Departamentu Kadr, nadzoruje poziom realizacji wydatków z tytułu dodatkowego świadczenia motywacyjnego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 11.

2. Dyrektor Departamentu Kadr przekazuje niezwłocznie do Dyrektora Departamentu Budżetowego informację o podziale kwoty przyznanego dodatkowego świadczenia motywacyjnego na dysponentów środków budżetowych i w układzie klasyfikacji budżetowej.

§ 28.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

 

Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2019 r. poz. 256, z 2021 r. poz. 8 i 264, z 2022 r. poz. 114 oraz z 2023 r. poz. 1 i 83.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik 1. [Zestawienie dochodów budżetu na 2024 r. oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej]

Załącznik Nr 1

Zestawienie dochodów budżetu na 2024 r. oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [Zestawienie wydatków budżetu na 2024 r. oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej]

Załącznik nr 2

Zestawienie wydatków budżetu na 2024 r. oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2024 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz dysponentów środków budżetowych]

Załącznik Nr 3

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2024 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz dysponentów środków budżetowych

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu na 2024 r. – realizowanych przez dysponenta części budżetowej]

Załącznik Nr 4

Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu na 2024 r. - realizowanych przez dysponenta części budżetowej

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [Zestawienie wydatków budżetu na 2024 r. w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów]

Załącznik nr 5

Zestawienie wydatków budżetu na 2024 r. w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2024 r.]

Załącznik Nr 6

Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2024 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [Składki do organizacji międzynarodowych finansowane bezpośrednio z rachunku dysponenta części]

Załącznik Nr 7

Składki do organizacji międzynarodowych finansowane bezpośrednio z rachunku dysponenta części

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [Wydatki na wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy na pierwsze półrocze 2024 r.]

Załącznik nr 8

Wydatki na wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy na pierwsze półrocze 2024 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [Wydatki na uposażenia żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi na 2024 r.]

Załącznik nr 9

Wydatki na uposażenia żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi na 2024 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA