REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 19

DECYZJA NR 61
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 15 grudnia 2017 r.

zmieniająca decyzję w sprawie systemu kontroli zarządczej oraz zasad jej koordynacji w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 4 ust. 3 zarządzenia Nr 15 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w działach administracji rządowej - administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (Dz. Urz. MSWiA z 2016 r. poz. 16) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 44 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej oraz zasad jej koordynacji w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz.Urz. KG PSP poz. 16) w § 5 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) sporządzanie informacji w zakresie prawidłowości realizacji zadań w kierowanej komórce organizacyjnej;";

2) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) składania informacji w zakresie prawidłowości realizacji zadań w kierowanej komórce organizacyjnej za rok poprzedni, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku decyzji, w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku.";

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektor Biura Kontroli, Skarg i Wniosków Komendy przekazuje w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku sprawozdanie za rok poprzedni dotyczące kontroli wewnętrznych przeprowadzanych przez Komendę oraz kontroli zewnętrznych przeprowadzanych przez organy i instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli w zakresie działalności Komendy. Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące kontroli zakończonych w roku sprawozdawczym (nazwę podmiotu przeprowadzającego kontrolę, tematykę kontroli, termin przeprowadzenia kontroli, syntetyczną informację dotyczącą sformułowanych wniosków, uwag i zaleceń oraz ocenę skontrolowanego obszaru).";

4) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Komendy przekazuje w terminie do dnia 27 lutego każdego roku informację ze sprawozdania z wykonania planu działalności za rok poprzedni wraz z jej oceną.";

5) w ust. 7 uchyla się pkt 2;

6) uchyla się ust. 8;

7) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Kierownicy komórek organizacyjnych i jednostek nadzorowanych oraz osoby wymienione w ust. 7 i 9 przekazują Przewodniczącemu Zespołu do spraw funkcjonowania kontroli zarządczej dokumenty, o których mowa w ust. 3pkt2i3 oraz ust. 4 - 7 i 9 w terminach określonych niniejszą decyzją w sposób i na zasadach określonych w pismach wywołujących proces zbierania informacji stanowiących źródła zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.";

8) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Zespół do spraw funkcjonowania kontroli zarządczej po otrzymaniu opracowanych kwestionariuszy samooceny przez kierowników komórek organizacyjnych opracowuje raport z przeprowadzonej samooceny.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

gen. brygadier Leszek Suski

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA