REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 12

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 7 marca 2014 r.

w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. poz. 612) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanym dalej „ministerstwem”, powołuje się komisję opiniującą wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, zwaną dalej „komisją”, w następującym składzie:

1) Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury;

2) Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków;

3) Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa;

4) Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej;

5) Zastępca Dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów;

6) Zastępca Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa właściwy w sprawach stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury.

§ 2.

1. Do zadań komisji należy:

1) analiza i ocena wniosków o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury;

2) opiniowanie wysokości i warunków stypendiów oraz proponowanie warunków realizacji przedsięwzięć, na które zostaną przyznane stypendia;

3) ustalenie listy wnioskodawców rekomendowanych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej „ministrem”, do przyznania stypendiów.

2. Komisja może zlecić prowadzenie usług o charakterze eksperckim lub technicznym podmiotom zewnętrznym w zakresie niezbędnym dla prawidłowej oceny wniosków.

3. Obsługę czynności niezbędnych do zlecenia usług, o których mowa w ust. 2, zapewniają właściwe komórki organizacyjne ministerstwa.

4. Członkowie komisji wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, biorą pod uwagę efekty zleconych usług, o których mowa w ust. 2.

§ 3.

Komisja wykonuje zadania, o których mowa w § 2 ust. 1, na posiedzeniach plenarnych. Poza posiedzeniami komisja może podejmować rozstrzygnięcia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia treści stanowiska przez ich członków (tryb obiegowy) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 4.

Szczegółowy tryb pracy komisji określa regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5.

1. Obsługę komisji zapewnia Departament Mecenatu Państwa.

2. Minister wyznacza trzech sekretarzy komisji spośród pracowników ministerstwa.

§ 6.

1. Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury (Dz. Urz. MKiDN poz. 57 i 66 oraz z 2013 r. poz. 22).

2. Kadencja członków komisji powołanych zarządzeniem, o którym mowa w ust. 1, wygasa z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

Załącznik 1. [Regulamin prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury]

Załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 7 marca 2014 r. (poz. 12)

Regulamin prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

§ 1. 1. Posiedzenie komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.

2. O braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu członek komisji powiadamia sekretarzy najpóźniej na 2 dni przed posiedzeniem.

3. Członek komisji, w przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu komisji, pisemnie wyznacza osobę zatrudnioną w ministerstwie, która przejmuje jego obowiązki na czas posiedzenia.

4. Podczas pierwszego posiedzenia członkowie komisji w głosowaniu jawnym, większością głosów wybierają spośród jej członków przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego.

5. W pracach komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu przez przewodniczącego komisji.

6. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarze sporządzający protokół, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego i sekretarze sporządzający protokół.

§ 2. 1. Rozstrzygnięcia komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

3. Członków komisji obowiązuje bezstronność wobec każdego z opiniowanych wniosków.

4. Członek komisji nie bierze udziału w głosowaniu, w przypadku gdy pozostaje z wnioskodawcą w stosunku podległości służbowej, innym stosunku prawnym, który może mieć wpływ na wykonywanie jego praw i obowiązków, lub jest małżonkiem, krewnym lub inną osobą bliską dla wnioskodawcy.

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do rozstrzygnięć komisji podejmowanych w trybie obiegowym.

§ 3. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący.

2. Do obowiązków przewodniczącego należy:

1) prowadzenie posiedzeń;

2) podawanie koncepcji i wniosków pod głosowanie;

3) akceptowanie protokołów z posiedzeń;

4) rozstrzyganie kwestii spornych.

3. Do obowiązków sekretarzy należy:

1) zawiadamianie o terminach posiedzeń i porządku obrad;

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń i przedstawianie ich do akceptacji przewodniczącemu;

3) organizowanie spraw proceduralnych (w tym przygotowanie materiałów na posiedzenia).

4. Sekretarze nie biorą udziału w głosowaniach.

§ 4. 1. Członkowie komisji otrzymują zaproszenia na posiedzenie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem obrad.

2. Członkowie komisji otrzymują materiały na posiedzenie co najmniej 3 dni przed planowanym terminem obrad.

3. Za skuteczne przekazanie zaproszeń i materiałów uznaje się również dostarczenie dokumentów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 5. 1. Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie, ani zwrot kosztów przejazdów i noclegów.

2. Koszty funkcjonowania komisji związane z jego obsługą, pokrywa się z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA