REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 3 poz. 19

DECYZJA NR 96 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 25 marca 2011 r.

zmieniająca decyzję w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 8 pkt 2 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 359 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 2009 r. w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 61 i Nr 15, poz. 77, z 2010 r. Nr 7, poz. 25 oraz z 2011 r. Nr 12, poz. 77) wprowadza sie. następujące zmiany:

1) w § 2:

a) zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Lista stanowisk etatowych policyjnych w oddziałach prewencji Policji i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji wynosi 6557, w tym:”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w kompaniach i plutonach prewencji – 5358 stanowisk;”;

2) załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Andrzej Matejuk

 

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 9, poz. 54, Nr 11, poz. 62 i Nr 17, poz. 102 oraz z 2009 r. Nr 4, poz. 13, Nr 5, poz. 23 i Nr 15, poz. 72.

Załącznik 1. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W OPOLU]

Załącznik do decyzji nr 96
Komendanta Głównego Policji
z dnia 25 marca 2011 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W OPOLU

Lp.

Nazwa komórki
organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

Komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1.

– Dowódca samodzielnego pododdziału

 

1

2.

– Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

 

1

 

2

3.

Zespół Organizacji Służby:

1

 

 

– Specjalista

 

1

 

– Asystent

 

6

 

7

4.

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

 

– Asystent

 

2

 

2

5.

Zespół Medyczny:

1

 

 

– Lekarz

 

1

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

1

 

3

 

6.

Pluton Prewencji:*

5

110

7.

Pluton Wzmocnienia:

1

1

– Dowódca plutonu

 

Drużyna Miotaczy Wody:

1

 

 

– Dowódca drużyny

 

1

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

2

 

 

4

Drużyna AWGŁ/RO:

1

1

– Dowódca Drużyny

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

1

4

Drużyna Wsparcia Taktycznego:

1

 

 

– Dowódca drużyny

 

1

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

4

7

 

16

 

OGÓŁEM

9

140

* Strukturę organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-16
  • Data wejścia w życie: 2011-04-01
  • Data obowiązywania: 2011-04-01
  • Dokument traci ważność: 2011-08-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA