REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 22

DECYZJA NR 102
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie określenia zadań jednostek i komórek organizacyjnych Policji w zakresie wdrożenia i eksploatacji Systemu Wspomagania Obsługi Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

 Decyzja określa zadania jednostek i komórek organizacyjnych Policji w zakresie wdrożenia i eksploatacji Systemu Wspomagania Obsługi Policji, zwanego dalej „SWOP”, a w szczególności:

1) sposób wprowadzenia SWOP do użytku służbowego;

2) podział kompetencji w zakresie eksploatacji i ochrony bezpieczeństwa danych przetwarzanych z użyciem SWOP.

§ 2.

 Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) KGP – Komenda Główna Policji;

2) F-K – system przetwarzania danych finansowo-księgowych o nazwie „System Kompleksowej Obsługi Przedsiębiorstwa” wprowadzony do eksploatacji w Policji z dniem 1 lipca 2010 roku decyzją nr 61 Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie przekazania produktu do eksploatacji;

3) jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna Policji w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji;

4) komórka organizacyjna – wyodrębniona struktura w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji;

5) podsystem – każdy z podsystemów funkcjonalnych SWOP: „Kadra”, „Płace”, „Gospodarka Materiałowa/Środki Trwałe” oraz „F-K”;

6) SWOP – System Wspomagania Obsługi Policji umożliwiający przetwarzanie danych w systemie teleinformatycznym, składający się z podsystemów funkcjonalnych: „Kadra”, „Płace”, „Gospodarka Materiałowa/Środki Trwałe” oraz „F-K”.

§ 3.

 1. Sposób funkcjonowania SWOP określa zatwierdzona przez Komendanta Głównego Policji dokumentacja bezpieczeństwa i instrukcje zarządzania wydane w trybie przewidzianym przepisami o ochronie danych osobowych, a mianowicie:

1) Polityka Bezpieczeństwa Podsystemu Kadra „SWOP” – poziom wysoki – wersja 1.8 z października 2013 roku;

2) Polityka Bezpieczeństwa Podsystemu Płace „SWOP” – poziom wysoki – wersja 1.6 z października 2013 roku;

3) Polityka Bezpieczeństwa Podsystemu Środki Trwałe/Gospodarka Materiałowa „SWOP” – poziom wysoki – wersja 1.1 z października 2013 roku;

4) Polityka Bezpieczeństwa Podsystemu Finansowo-Księgowego „SWOP” – poziom wysoki – wersja 1.12 z października 2013 roku;

5) Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Przetwarzającym Dane Osobowe Podsystem Kadra „SWOP” – poziom wysoki – wersja 1.8 z października 2013 roku;

6) Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Przetwarzającym Dane Osobowe Podsystem Płace „SWOP” – poziom wysoki – wersja 1.6 z października 2013 roku;

7) Instrukcja Zarządzania Podsystemem Środki Trwałe/Gospodarka Materiałowa „SWOP” – poziom wysoki – wersja 1.1 z października 2013 roku;

8) Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Przetwarzającym Dane Osobowe Podsystem Finansowo-Księgowy „SWOP” – poziom wysoki – wersja 1.12 z października 2013 roku.

2. Zmiana polityk i instrukcji wyszczególnionych w ust. 1 następuje w trybie określonym w przepisach o ochronie danych osobowych.

§ 4.

 1. Poszczególne podsystemy SWOP wprowadza się do użytku służbowego, sukcesywnie, w następujących terminach:

1) podsystemy „Kadra” i „Płace” – od dnia 1 kwietnia 2014 roku, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) podsystemy „Gospodarka Materiałowa/Środki Trwałe” – od dnia 1 października 2014 roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podsystemów „Płace”, „Gospodarka Materiałowa/Środki Trwałe” nie wprowadza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

3. Od dnia 1 kwietnia 2014 roku następuje integracja podsystemu F-K z systemem SWOP.

§ 5.

 Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji sprawują nadzór nad:

1) kompletnością, aktualnością i prawdziwością danych przetwarzanych z użyciem SWOP;

2) wprowadzaniem do zbiorów przetwarzanych z użyciem SWOP danych w zakresie wynikającym z zadań regulaminowych jednostek organizacyjnych Policji, przetwarzających te dane;

3) wykorzystaniem danych przetwarzanych z użyciem SWOP w zakresie niezbędnym do wykonywanych zadań służbowych.

§ 6.

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych KGP właściwych w zakresie funkcjonowania poszczególnych podsystemów SWOP zapewnią prawidłową eksploatację oraz rozwój SWOP i wyznaczą koordynatorów do czynności związanych z eksploatacją i rozwojem SWOP.

2. Komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci szkół policyjnych oraz dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji wyznaczą podległych policjantów lub pracowników Policji odpowiedzialnych za zgłaszanie koordynatorom, o których mowa w ust. 1, informacji dotyczących:

1) nieprawidłowości w funkcjonowaniu SWOP;

2) oczekiwań związanych z rozwojem lub zmianami w SWOP.

3. Kierownicy wskazani w ust. 1 do dnia 31 marca 2014 roku opracują procedury przekazywania informacji, o których mowa w ust. 2.

4. Decyzje w sprawach dotyczących modyfikacji i rozwoju SWOP podejmują kierownicy wymienieni w ust. 1.

5. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP nadzoruje eksploatację SWOP pod względem technicznym i wydaje wytyczne w tym zakresie oraz koordynuje prace związane z rozwojem SWOP.

§ 7.

 1. Kierownicy, o których mowa w § 6 ust. 1, w terminie do dnia 5 marca 2014 roku, opracują w porozumieniu projekty:

1) wzajemnego podziału kompetencji w zakresie przetwarzania danych z użyciem SWOP;

2) podziału kompetencji w zakresie przetwarzania danych z użyciem SWOP pomiędzy kierownikami komórek organizacyjnych KGP a komendantami oraz dyrektorem, o których mowa w § 6 ust. 2.

2. Kierownicy, o których mowa w § 6 ust. 1, w terminie do dnia 7 marca 2014 roku przedłożą Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia projekty określone w ust. 1.

3. Kierownicy, komendanci i dyrektor, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2, w terminie dnia do dnia 31 marca 2014 roku wdrożą zatwierdzone podziały kompetencji określone w ust. 1.

§ 8.

 Kierownicy, komendanci i dyrektor, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2, są obowiązani zmienić dotychczas stosowane w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji procedury obiegu dokumentów oraz inne uregulowania dotyczące przetwarzania danych do wymogów wynikających z wdrożenia SWOP.

§ 9

. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Policji

nadinsp. Marek Działoszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA