REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 108

DECYZJA NR 376
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 października 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia zadań jednostek i komórek organizacyjnych Policji w zakresie wdrożenia i eksploatacji Systemu Wspomagania Obsługi Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 102 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań jednostek i komórek organizacyjnych Policji w zakresie wdrożenia i eksploatacji Systemu Wspomagania Obsługi Policji wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podsystemu „Płace” oraz podsystemu „Gospodarka Materiałowa/Środki Trwałe” nie wprowadza się w:

1) Wyższej Szkole Policji w Szczytnie;

2) Centralnym Biurze Śledczym Policji;

3) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.”;

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, komendanci szkół policyjnych oraz Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji wyznaczą podległych policjantów lub pracowników Policji odpowiedzialnych za zgłaszanie koordynatorom, o których mowa w ust. 1, informacji dotyczących:

1) nieprawidłowości w funkcjonowaniu SWOP;

2) oczekiwań związanych z rozwojem lub zmianami SWOP.”;

3) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1. W przypadku takiej konieczności kierownicy, o których mowa w § 6 ust. 1, dokonują niezwłocznie zmiany dokumentów dotyczących podziału kompetencji w zakresie przetwarzania danych z użyciem SWOP oraz podziału kompetencji w zakresie przetwarzania danych z użyciem SWOP pomiędzy kierownikami komórek organizacyjnych KGP a komendantami oraz dyrektorem, o których mowa w § 6 ust. 2, i przedkładają Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia.

2. Kierownicy, komendanci i dyrektor, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2, wdrożą zmienione dokumenty, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia ich przez Komendanta Głównego Policji.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Marek Działoszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-09
  • Data wejścia w życie: 2014-10-09
  • Data obowiązywania: 2014-10-09
  • Dokument traci ważność: 2023-12-29

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA