REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 22

ZARZĄDZENIE NR 9
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 kwietnia 2017 r.

w sprawie postępowania z kartami mikroprocesorowymi umożliwiającymi dostęp do baz danych Systemu Niejawnego Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60 i 244) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Zarządzenie określa metody i formy wykonywania zadań w zakresie postępowania z kartami mikroprocesorowymi, zwanymi dalej „KM-N”, umożliwiającymi osobom uprawnionym dostęp do baz danych Systemu Niejawnego Policji.

§ 2.

 Użyte w zarządzeniu określenia i skróty oznaczają:

1) aktywacja – umieszczenie w bazie danych BTUU-N informacji o certyfikacie klucza publicznego wygenerowanego na przydzielonej użytkownikowi KM-N;

2) administrator punktu rejestracji – osoba wyznaczona na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948) wykonująca w PR KGP czynności polegające na aktywacji, dezaktywacji, recertyfikacji i odblokowaniu KM-N;

3) BTUU-N – baza danych umożliwiająca w sposób bezpieczny identyfikację, uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników SNP;

4) certyfikat – zestaw podpisanych cyfrowo danych;

5) dezaktywacja – umieszczenie w aplikacji BTUU-N informacji o unieważnieniu certyfikatu KM-N;

6) kod PIN – przydzielony użytkownikowi kod, przypisany do KM-N;

7) PKI – Infrastrukturę Klucza Publicznego stanowiącą system organizacyjno-informatyczny, w którego skład wchodzą urząd certyfikacyjny, punkt rejestracji, użytkownicy certyfikatów klucza publicznego (subskrybenci – użytkownicy), oprogramowanie i sprzęt;

8) PR KGP – zlokalizowany w Komendzie Głównej Policji punkt rejestracji, stanowiący element infrastruktury PKI, w którym administrator punktu rejestracji realizuje czynności związane z aktywacją, dezaktywacją, recertyfikacją i odblokowaniem KM-N;

9) SNP – System Niejawny Policji, w skład którego wchodzą moduły: Policyjny System Informacyjny (PSI), Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK), Ogólnopolska Baza Osobowych Źródeł Informacji (OBOZI), wewnętrzny Zbiór Informacji Biura Spraw Wewnętrznych (WZI BSW), przeznaczone do przetwarzania informacji niejawnych;

10) recertyfikacja – ponowne wygenerowanie na KM-N certyfikatu na kolejny okres ważności;

11) użytkownik – funkcjonariusza lub pracownika Policji albo osobę zatrudnioną w podmiocie pozapolicyjnym, uprawnionych do przetwarzania danych w SNP oraz posiadających indywidualną KM-N;

§ 3.

 1. Aktywacji KM-N dokonuje administrator punktu rejestracji poprzez zapisanie w BTUU-N i pamięci KM-N danych niezbędnych do bezpiecznego logowania się w SNP na podstawie wniosku:

1) kierownika właściwej komórki organizacyjnej – w przypadku wniosków dotyczących policjantów lub pracowników Policji pełniących służbę lub zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji, komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz szkołach policyjnych;

2) kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Policji – w przypadku wniosków dotyczących policjantów lub pracowników Policji pełniących służbę lub zatrudnionych w komendach powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji, komisariatach Policji i komisariatach specjalistycznych Policji;

3) kierownika podmiotu pozapolicyjnego – w przypadku wniosków dotyczących osób zatrudnionych w tym podmiocie.

2. Użytkownik może mieć przydzieloną i posługiwać się wyłącznie jedną KM-N.

3. Wniosek o aktywację sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach według wzoru określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia.

4. W przypadku utraty KM-N do wniosku o aktywację nowej KM-N dołącza się kopię notatki, o której mowa w § 7 ust. 4.

§ 4.

 1. Po aktywacji KM-N jeden egzemplarz wniosku odpowiednio uzupełnionego i zatwierdzonego przez kierownika komórki organizacyjnej Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji pełniącej funkcję PR KGP, przekazuje się zwrotnie kierownikowi jednostki lub komórki organizacyjnej, w której użytkownik pełni służbę lub jest zatrudniony. Drugi egzemplarz wniosku o aktywację przechowuje się w PR KGP.

2. Do zwracanego wniosku o aktywację dołącza się KM-N. Kod PIN jest umieszczany w oddzielnej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający odczytanie kodu przez osobę nieuprawnioną.

3. KM-N oraz kod PIN są przekazywane użytkownikowi odrębnymi przesyłkami za pośrednictwem kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej, w której użytkownik pełni służbę lub jest zatrudniony.

4. Użytkownik potwierdza odebranie KM-N własnoręcznym podpisem złożonym na wniosku o aktywację.

5. Egzemplarz wniosku o aktywację z potwierdzeniem odbioru KM-N przechowuje się w komórce organizacyjnej, w której użytkownik pełni służbę lub jest zatrudniony.

§ 5.

 1. KM-N podlegają dezaktywacji w przypadku:

1) zmiany danych osobowych użytkownika;

2) zwolnienia użytkownika ze służby albo rozwiązania z nim lub wygaśnięcia stosunku pracy;

3) przeniesienia użytkownika do pełnienia służby lub świadczenia pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej;

4) zmiany zakresu obowiązków polegającej na zaprzestaniu wykonywania zadań wymagających dostępu do SNP;

5) podjęcia decyzji o dezaktywacji przez kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej, w której użytkownik pełni służbę lub jest zatrudniony;

6) uszkodzenia KM-N w stopniu uniemożliwiającym jej dalsze użytkowanie;

7) likwidacji jednostki lub komórki organizacyjnej, w której użytkownik pełnił służbę lub był zatrudniony;

8) utraty KM-N.

2. W przypadku dezaktywacji z powodu utraty KM-N stosuje się odpowiednio przepisy § 3 i 6.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7, do wniosku o dezaktywację dołącza się KM-N.

4. Po dezaktywacji KM-N, jeden egzemplarz odpowiednio uzupełnionego wniosku o dezaktywację przekazuje się zwrotnie kierownikowi jednostki lub komórki organizacyjnej, w której użytkownik pełni lub pełnił służbę albo jest lub był zatrudniony. Drugi egzemplarz wniosku o dezaktywację przechowuje się w PR KGP.

§ 6.

 1. W przypadku utraty KM-N użytkownik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym dyżurnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, poprzez przesłanie wniosku o zablokowanie uprawnień użytkownika (użytkowników) w trybie awaryjnym, sporządzonego według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się dyżurnemu Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji faksem na numer w policyjnej sieci telekomunikacyjnej 72 15902 lub pocztą elektroniczną na adres: technologia@policja.gov.pl, wpisując w temacie e-maila wyrazy „Utrata KM-N”.

3. Na podstawie wniosku o zablokowanie uprawnień użytkownika (użytkowników) dyżurny Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji podejmuje niezwłocznie czynności powodujące zablokowanie tych uprawnień w trybie awaryjnym i przekazuje informację o zablokowaniu administratorowi punktu rejestracji w celu unieważnienia certyfikatu użytkownika utraconej KM-N.

4. O utracie KM-N użytkownik powiadamia również bezpośredniego przełożonego, sporządzając notatkę służbową, w której opisuje okoliczności zdarzenia.

§ 7.

 1. Do recertyfikacji KM-N stosuje się odpowiednio przepisy § 3 i 4.

2. Do wniosku o recertyfikację dołącza się podlegającą recertyfikacji KM-N.

§ 8.

 1. W przypadku trzykrotnego wprowadzenia błędnego kodu PIN, KM-N jest automatycznie blokowana.

2. Do odblokowania KM-N stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 1 i 3 oraz § 4.

3. Do wniosku o odblokowanie dołącza się zablokowaną KM-N.

§ 9.

 1. Użytkownik jest obowiązany do:

1) wykorzystywania KM-N wyłącznie do realizacji zadań służbowych;

2) użytkowania i przechowywania KM-N w sposób uniemożliwiający wykorzystanie przez osobę nieuprawnioną;

3) nieujawniania kodu PIN;

4) ochrony KM-N przed zniszczeniem lub utratą;

5) niezwłocznego zwrotu KM-N:

a) uszkodzonej,

b) uprzednio utraconej, a następnie odnalezionej,

c) w przypadkach określonych w § 5 ust. 1 pkt 1–7.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, KM-N zwraca się kierownikowi jednostki lub komórki organizacyjnej, w której użytkownik pełni służbę lub jest zatrudniony, a następnie przesyła się kierownikowi komórki organizacyjnej Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji pełniącej funkcję PR KGP. Zwrócone i nieuszkodzone KM-N mogą być ponownie aktywowane.

3. Kierownik komórki organizacyjnej Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji pełniącej funkcję PR KGP jest obowiązany spowodować fizyczne zniszczenie uszkodzonej KM-N i sporządzić protokół zniszczenia, wskazując w nim w szczególności numer seryjny zniszczonej KM-N.

§ 10.

 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE/WYMIANĘ/ZWROT ORAZ AKTYWACJĘ/DEZAKTYWACJĘ/RECERTYFIKACJIĘ/ODBLOKOWANIE KARTY KM-N DO SYSTEMU NIEJAWNEGO POLICJI]

Załączniki do zarządzenia nr 9 Komendanta Głównego Policji
z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE/WYMIANĘ/ZWROT ORAZ AKTYWACJĘ/DEZAKTYWACJĘ/RECERTYFIKACJIĘ/ODBLOKOWANIE KARTY KM-N DO SYSTEMU NIEJAWNEGO POLICJI

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O ZABLOKOWANIE UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKÓW KARTY MIKROPROCESOROWEJ KM-N W TRYBIE AWARYJNYM]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O ZABLOKOWANIE UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKÓW KARTY MIKROPROCESOROWEJ KM-N W TRYBIE AWARYJNYM

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA