Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 7
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 lutego 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13, z późn. zm.1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. W KGP działa redakcja czasopisma "Gazeta Policyjna", której statut określają odrębne przepisy.";

2) w § 15 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie zwalczania przez jednostki organizacyjne Policji przestępczości kryminalnej, gospodarczej, korupcyjnej i narkotykowej;";

3) w § 21 w ust. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) nadzorowanie i koordynowanie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w Policji.";

4) w § 24 w ust. 2 pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7) kształtowanie rozwiązań usprawniających komunikację zewnętrzną i wewnętrzną w Policji, w tym wydawanie czasopisma "Gazeta Policyjna";

8) prowadzenie portali informacyjnych KGP: serwisu internetowego "policja.pl", Informacyjnego Serwisu Policyjnego, strony internetowej czasopisma "Gazeta Policyjna", Portalu Wewnętrznego oraz strony internetowej Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA";";

5) w § 26 w ust. 2:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) koordynowanie i nadzorowanie działalności psychologów w Policji oraz realizowanie w KGP, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, zadań w zakresie: opieki psychologicznej i psychoedukacji, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii policyjnej stosowanej;",

b) w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

"19) przeprowadzanie badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych i służbowych w KGP, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.".

§ 2.

Dyrektorzy biur, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, 7, 10 i 12 zarządzenia wymienionego w § 1 niniejszego zarządzenia:

1) wydadzą decyzje, o których mowa w § 12 ust. 1 zarządzenia wymienionego w § 1 niniejszego zarządzenia, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia;

2) dostosują karty opisów stanowisk pracy oraz opisy stanowisk pracy, o których mowa w § 13 ust. 1 zarządzenia zmienianego w § 1 niniejszego zarządzenia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Komendant Główny Policji

W porozumieniu
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 69, z 2017 r. poz. 44, z 2018 r. poz. 2, 106 i 126, z 2019 r. poz. 105 i 126 oraz z 2020 r. poz. 16.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-19
  • Data wejścia w życie: 2021-02-19
  • Data obowiązywania: 2021-02-19

Dzienniki Urzędowe