Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 26
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1005) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13, z późn. zm.1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 pkt 17a otrzymuje brzmienie:

"17a) Wydział Ochrony Pracy;";

2) w § 12a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komendant Główny Policji określi, w drodze decyzji, szczegółową strukturę organizacyjną Wydziału Ochrony Pracy, w tym katalog zadań, uwzględniając zadania określone w niniejszym regulaminie.";

3) § 31a otrzymuje brzmienie:

"§ 31a. 1. Wydział Ochrony Pracy realizuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz medycyny pracy w KGP i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA", a także związane z koordynowaniem działań w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych Policji.

2. Do zadań Wydziału Ochrony Pracy należy w szczególności:

1) kontrolowanie warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w KGP i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA";

2) bieżące informowanie Komendanta Głównego Policji o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

3) koordynowanie, nadzorowanie i realizowanie zadań z zakresu ratownictwa medycznego w Policji;

4) doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;

5) prowadzenie postępowań dotyczących wypadków policjantów KGP i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz pracowników KGP;

6) sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Głównemu Policji, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy pracy;

7) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;

8) realizowanie zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w KGP i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" oraz koordynowanie tych zadań w jednostkach organizacyjnych Policji;

9) organizowanie i realizowanie zadań w zakresie medycyny pracy i innych świadczeń z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia w odniesieniu do policjantów KGP i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz pracowników KGP;

10) zapewnienie przeprowadzania badań oraz szczepień ochronnych policjantów i pracowników Policji delegowanych do pełnienia służby lub pracy w kontyngencie policyjnym przed wyjazdem z kraju w rejon działania kontyngentu, a także badań policjantów i pracowników Policji bezpośrednio po powrocie do kraju oraz koordynowanie czynności w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych Policji;

11) organizowanie i prowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz pierwszej pomocy.";

4) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Komendant Główny Policji wyda decyzję, o której mowa w § 12a ust. 1 zarządzenia zmienianego w § 1, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia.

2. Dyrektor biura, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 zarządzenia zmienianego w § 1 niniejszego zarządzenia wyda decyzję, o której mowa w § 12 ust. 1 zarządzenia zmienianego w § 1 niniejszego zarządzenia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dyrektorzy biur, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 i 17a dostosują karty opisów stanowisk pracy oraz opisy stanowisk pracy, o których mowa w § 13 ust. 1 zarządzenia zmienianego w § 1 niniejszego zarządzenia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

W porozumieniu:

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 69, z 2017 r. poz. 44, z 2018 r. poz. 2, 106 i 126, z 2019 r. poz. 105 i 126, z 2020 r. poz. 16 oraz z 2021 r. poz. 15.

Załącznik 1. [MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI]

Załącznik do zarządzenia nr 26
Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 lipca 2021 r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-29
  • Data wejścia w życie: 2021-08-01
  • Data obowiązywania: 2021-08-01

Dzienniki Urzędowe