REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 4 poz. 52

DECYZJA NR 43
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.1) oraz art. 21 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2) postanawia się, co następuje:

§ 1. 1. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu, zwana dalej Ambasadą, ustanowiona na podstawie zarządzenia nr 37 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu, staje się Ambasadą w myśl niniejszej decyzji.

2. Ambasada wykonuje funkcje konsularne na terytorium Republiki Kazachstanu określonym odrębną decyzją Ministra Spraw Zagranicznych.

§ 2. Statut Ambasady stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

§ 3. Uchyla się decyzję nr 11 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia Przedstawicielstwa Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 1, poz. 12).

§ 4. Uchyla się decyzję nr 59 Ministra Spraw zagranicznych z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 3, poz. 106).

§ 5. Decyzja wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia podpisania.

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

/–/ Radosław Sikorski

 

 

1 Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666.

Załącznik 1.

Załącznik do decyzji Nr 43 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18.06.2009 r.

Statut Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu

§ 1. 1. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu jest placówką zagraniczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 z późn. zm.).

2. Siedzibą Ambasady jest Astana.

§ 2. 1. Ambasada używa nazwy „Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu”.

2. Ambasada może używać nazwy wymienionej w ust. 1 w tłumaczeniu na język urzędowy państwa przyjmującego, a także na inne języki powszechnie używane w stosunkach zagranicznych.

§ 3. 1. Ambasada prowadzi działalność w zakresie administracji publicznej, związaną ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych – sekcja O dział 84 podklasa 84.21.Z, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885).

2. Działalność podstawowa ambasady obejmuje wykonywanie prac misji dyplomatycznej w państwie przyjmującym.

§ 4. Szczegółowy zakres zadań oraz organizację Ambasady określają przepisy wewnętrznego regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego przez dyrektora generalnego służby zagranicznej.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA