REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 13

ZARZĄDZENIE NR 10
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego HNS na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.2)), zarządza się co następuje:

§ 1.

1. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji tworzy się Punkt Kontaktowy HNS.

2. Punkt Kontaktowy HNS działa przy Departamencie Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego, zwanym dalej „DZKiSPR”.

3. Punkt Kontaktowy HNS realizuje zadania w celu zapewnienia warunków do wywiązywania się przez Rzeczpospolitą Polską z zobowiązań wynikających z członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie planowania i realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, zwanego dalej „Ministrem”.

4. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, zwanym dalej „Ministerstwem” oraz w urzędach obsługujących organy podległe lub nadzorowane przez Ministra utrzymuje się system na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, zwany dalej „systemem HNS”.

§ 2.

1. W skład systemu HNS wchodzą:

a) punkt Kontaktowy HNS w Ministerstwie,

b) punkty kontaktowe HNS w urzędach obsługujących organy podległe lub nadzorowane przez Ministra.

2. Punkty kontaktowe HNS, o których mowa w ust. 1 lit. b, zapewniają realizację zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza w organach podległych lub nadzorowanych przez Ministra.

§ 3.

Do zadań Punktu Kontaktowego HNS należy w szczególności:

1) koordynacja realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza w Ministerstwie oraz w urzędach obsługujących organy podległe lub nadzorowane przez Ministra;

2) współpraca z Centralnym Punktem Kontaktowym Ministerstwa Obrony Narodowej oraz punktami kontaktowymi innych resortów;

3) utrzymywanie, aktualizowanie i udostępnianie bazy danych HNS uprawnionym podmiotom realizującym zadania systemu HNS;

4) reprezentowanie Ministra w kontaktach, w tym międzynarodowych, z zakresu problematyki HNS;

5) zapewnienie wymiany informacji z punktami kontaktowymi HNS funkcjonującymi w organach podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

6) reprezentowanie Ministra w kontaktach z przedstawicielami wojsk własnych i sojuszniczych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej, a także innych krajowych i zagranicznych podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań sytemu HNS.

§ 4.

Dyrektor DZKiSPR:

1) odpowiada za nadzór i koordynowanie przedsięwzięć zapewniających realizację zadań, o których mowa w § 3;

2) wyznacza Punkt Kontaktowy HNS w Ministerstwie;

3) opracowuje „Instrukcję systemu HNS”.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

– Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działami administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, poz. 1407 i poz. 1445.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-24
  • Data wejścia w życie: 2013-05-09
  • Data obowiązywania: 2015-10-31
  • Dokument traci ważność: 2016-07-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA