REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 32

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie zasad rachunkowości Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady (politykę) rachunkowości w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji – w zakresie właściwości dysponenta części budżetu państwa.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) dysponencie części budżetu państwa – rozumie się przez to Ministra Administracji i Cyfryzacji;

2) głównym księgowym resortu – rozumie się przez to Głównego Księgowego Resortu w Departamencie Budżetu i Finansów;

3) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

4) ustawie o finansach publicznych – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.2));

5) ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§ 3.

Księgi rachunkowe dla części budżetu państwa: 17 – Administracja publiczna, 26 – Łączność, 27 – Informatyzacja, 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz części 80 – Regionalne izby obrachunkowe prowadzone są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych i rozporządzeniu.

§ 4.

1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

2. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej w złotych i w groszach.

3. Księgi rachunkowe składają się z:

1) dziennika;

2) kont księgi głównej;

3) kont analitycznych (pomocniczych);

4) zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont analitycznych.

4. Wykaz kont księgi głównej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

5. Wykaz kont analitycznych (pomocniczych) stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

6. Główny księgowy resortu zobowiązany jest do aktualizacji wykazu kont księgi głównej i wykazu kont analitycznych (pomocniczych) stosownie do zmian w przepisach lub potrzeb dysponenta części budżetowych w celu jasnego i rzetelnego przedstawienia zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych dysponenta części budżetu państwa.

7. Księgi rachunkowe prowadzone są przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego, którego opis stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

3. Księgi rachunkowe zamyka się po uzgodnieniu miesiąca, w terminach umożliwiających terminowe sporządzenie sprawozdań z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych, sprawozdań finansowych i innych sprawozdań do sporządzenia, których jednostkę zobowiązują odrębne przepisy.

4. Przyjmuje się, że do ksiąg rachunkowych danego miesiąca ujmuje się dowody księgowe wystawione w danym miesiącu, które wpłyną do Departamentu Budżetu i Finansów do 5-tego dnia miesiąca następnego. Dowody księgowe, które wpłyną po tym terminie ujmowane są w księgach rachunkowych miesiąca następnego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku, wprowadza się do ewidencji księgowej do dnia 20 marca roku następnego.

6. Nie tworzy się rezerw na należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.

7. Inwentaryzacja środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzona jest na ostatni dzień każdego roku obrotowego, drogą otrzymywania potwierdzeń prawidłowości wykazanych w księgach rachunkowych stanu aktywów.

§ 6.

1. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią następujące dowody finansowo- księgowe:

1) wewnętrzne, do których zalicza się w szczególności:

a) zawiadomienia o wielkości planu dochodów i wydatków budżetowych, w tym w układzie zadaniowym,

b) zawiadomienia o zmianach w planie wydatków budżetowych, w tym w układzie zadaniowym,

c) zestawienia zasileń w środki budżetowe,

d) zatwierdzone rozliczenia i informacje dotyczące realizacji zadań finansowanych z dotacji lub płatności udzielonych z części budżetu państwa i budżetu środków europejskich,

e) decyzje administracyjne;

2) obce, do których zalicza się w szczególności:

a) umowy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych, realizowanych z budżetu środków krajowych i europejskich,

b) noty księgowe, w tym z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób duchownych i wydatków na rzecz obronności państwa.

2. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowi oryginalny dowód księgowy, stwierdzający fakt dokonania operacji gospodarczej, zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym i podpisany przez osoby upoważnione.

3. Podstawą kwartalnego naliczania odsetek od należności jest ostateczna decyzja organu.

4. Oryginalne dowody księgowe przechowywane są w komórce organizacyjnej Ministerstwa, właściwej w sprawach wykonywania funkcji dysponenta części budżetu pozostających we właściwości Ministra.

5. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych może stanowić zestawienie zbiorcze dowodów księgowych, służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które zawiera:

1) określenie komórki wystawiającej;

2) nazwę zestawienia;

3) określenie okresu, którego dotyczą objęte nim dowody;

4) kwoty do ujęcia w księgach rachunkowych;

5) podpis osoby sporządzającej.

6. Zestawienie zbiorcze, o którym mowa w ust. 5, powinno obejmować dowody wyrażające operacje gospodarcze dokonane wyłącznie w jednym okresie sprawozdawczym lub jego części oraz zapewnić sprawdzalne powiązanie ujętych w nim kwot z dowodami, na podstawie których zostało sporządzone. Zbiór dowodów księgowych stanowi dokumentację księgową.

7. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych mogą stanowić także:

1) dokumenty korygujące – stanowiące podstawę skorygowania poprzednich zapisów w księgach rachunkowych;

2) dokumenty zastępcze – wystawione w dwojakiego rodzaju sytuacjach, tj. do czasu otrzymania obcego dokumentu źródłowego, gdy konieczne jest zaewidencjonowanie operacji gospodarczej w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, lub w przypadku uzasadnionego braku uzyskania obcego dowodu źródłowego, z wyłączeniem operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

§ 7.

1. W celu zabezpieczenia i ochrony zapisów księgowych zgromadzonych na informatycznym nośniku danych, na koniec każdego okresu sprawozdawczego, dokonuje się wydruku z ksiąg rachunkowych.

2. Ochrona zapisów księgowych na informatycznym nośniku danych, realizowana jest przez ochronę hasłem, uprawnienia do dokonywania określonych czynności oraz zatwierdzanie operacji i nieodwracalność księgowań.

§ 8.

1. Na dzień bilansowy pasywa i aktywa wycenia się w sposób następujący:

1) należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) zobowiązania wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty;

3) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.

2. Wartość należności aktualizuje się w zależności od okresu zalegania dłużnika z płatnością. Do należności, których okres zalegania z płatnością jest dłuższy niż 1 rok licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym należność powstała można zastosować odpis aktualizujący w wysokości 100 % należności. Za ustalenie kwoty odpisu odpowiada główny księgowy resortu.

3. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

§ 9.

Przepisy zarządzenia stosuje się do prowadzenia ksiąg rachunkowych od dnia 1 stycznia 2014 r.

§ 10.

Traci moc zarządzenie Nr 12 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

– Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 613 oraz z 2014 r. poz. 768 i 1100.

2) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1100.

Załącznik 1. [Wykaz kont księgi głównej]

Załączniki do zarządzenia Nr 15 Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 1

Wykaz kont księgi głównej

dla części 17, 26, 27, 43

Konta bilansowe

Zespół 1 „Środki pieniężne i rachunki bankowe”

Konto 130 „Rachunek bieżący”

Konto 139 „Inne rachunki bankowe”

Zespół 2 „Rozrachunki i rozliczenia”

Konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

Konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”

Konto 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”

Konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”

Konto 224 „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich”

Konto 225 „Rozrachunki z budżetami”

Konto 227 „Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich”

Konto 230 „Rozliczenia z tytułu środków europejskich”

Konto 232 „Rozliczenia wydatków z lat ubiegłych z budżetu środków europejskich”

Konto 233 „Rozliczenia z PARP – IW w ósmej osi PO IG”

Konto 235 „Należności z tytułu wydatków roku bieżącego”

Konto 240 „Pozostałe rozrachunki”

Konto 290 „Odpisy aktualizujące należności”

Zespół 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”

Konto 406 „Koszty wykonywania zadań na rzecz obronności państwa”

Zespół 7 „Przychody i koszty ich uzyskania”

Konto 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”

Konto 750 „Przychody finansowe”

Konto 751 „Koszty finansowe”

Konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”

Konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne”

Zespół 8 „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”

Konto 800 „Fundusz jednostki”

Konto 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje”

Konto 860 „Wynik finansowy”

Konta pozabilansowe

Konto 950 „Informacja o zwrotach środków europejskich”

Konto 970 „Płatności ze środków europejskich”

Konto 975 „Wydatki strukturalne”

Konto 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych”

Konto 982 „Plan wydatków środków europejskich”

Konto 983 „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego”

Konto 984 „Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat”

Konto 990 „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym”

Konto 991 „Rozliczenie rezerwy”

Konto 992 „Zaangażowanie rezerwy”

Konto 993 „Zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa”

Konto 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”

Konto 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”

dla części 80

Zespół 1 „Środki pieniężne i rachunki bankowe”

Konto 130 „Rachunek bieżący”

Zespół 2 „Rozrachunki i rozliczenia”

Konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”

KOMENTARZ DO KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ MAC – dysponenta głównego

ZESPÓŁ 1 – ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE

Konto 130 – „Rachunki bieżące jednostki”

Konto służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunkach bankowych MAiC jako dysponenta głównego z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych prowadzonych przez NBP O/O Warszawa dla następujących części budżetowych:

część 17 Administracja publiczna numery rachunków bankowych:

18 1010 1010 0012 0922 3100 0000 – dochody budżetowe,

68 1010 1010 0922 3000 0000 – wydatki budżetowe,

część 26 numery rachunków bankowych:

98 1010 1010 0051 1922 3100 0000 – dochody budżetowe,

51 1010 1010 0051 1922 3000 0000 – wydatki budżetowe,

część 27 – Informatyzacja numery rachunków bankowych:

71 1010 1010 0012 4122 3100 0000 – dochody budżetowe,

24 1010 1010 0012 4122 3000 0000 – wydatki budżetowe,

część 43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne numery rachunków bankowych:

41 1010 1010 0012 5422 3100 0000 – dochody budżetowe,

91 1010 1010 0012 5422 3000 0000 – wydatki budżetowe

jak również dla części 80 – Regionalne izby obrachunkowe numer rachunku:

05 1010 1010 0027 9822 3000 0000 – wydatki budżetowe

Zapisów na koncie dokonuje się na podstawie wyciągów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między księgowością prowadzoną w Departamencie Budżetu i Finansów, a księgowością banku dla w/w rachunków.

Ewidencja analityczna prowadzona do konta umożliwia identyfikację dysponentów, którym przekazano środki na realizację wydatków oraz wydatków budżetowych ponoszonych przez dysponenta części wg klasyfikacji wydatków budżetowych (część, rozdział, paragraf) i przeznaczenia. Na koncie obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat i korekty niewłaściwych wydatków wprowadza się dodatkowy techniczny zapis ujemny po obu stronach konta. Zapisu czystości obrotów dokonuje się również do zwrotów zasileń otrzymanych od dysponentów podległych i dokonanych na rachunek Ministerstwa Finansów.

Na stronie Wn konta ujmuje się wpływy środków budżetowych otrzymanych z Ministerstwa Finansów na realizację wydatków budżetowych bieżącego roku oraz z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, a na stronie Ma rozchody z rachunku.

W ciągu roku budżetowego i na koniec roku konto może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków na rachunku bieżącym wydatków lub dochodów budżetowych.

Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie: przelewu niewykorzystanych do końca środków budżetowych na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów w korespondencji z kontem 223, przelewu pobranych dochodów budżetowych w korespondencji z kontem 222.

Typowe zapisy konta 130

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wpływy środków budżetowych /zasilenie/ z Ministerstwa Finansów

223

Zwroty zasileń od dysponentów niższego stopnia

223

Omyłki w wyciągu bankowym (wpływy do wyjaśnienia)

240

Zwroty przekazanych dotacji budżetowych

235

Wpływy na rachunek dochodów (np. z nierozliczonych dotacji z lat ubiegłych, odsetki)

221

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przelew środków budżetowych – zasilenia dla podległych dysponentów

223

Zwrot niewykorzystanych środków budżetowych do Ministerstwa Finansów

223

 

224

Przekazanie dotacji

240

Omyłki w wyciągu bankowym

751

Opłaty bankowe

222

Przelewy na rachunek MF pobranych dochodów budżetowych

221

Zwroty nadpłat z dochodów budżetowych

 

Konto 139 – „Inne rachunki bankowe”

Konto służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na rachunku pomocniczym do rozliczenia dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa.

Rachunek prowadzony jest w Narodowym Banku Polskim O/O Warszawa nr 31 1010 1010 0051 1913 9135 0000.

Środki, które wpłyną na rachunek przekazywane są na właściwy rachunek bieżący dochodów lub wydatków MAiC niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpływu na rachunek.

Księgowań dokonuje się wyłącznie na podstawie wyciągów bankowych. Na stronie Wn ujmuje się wpływy środków na rachunek bankowy, a na stronie Ma – przelewy na właściwe rachunki wydatków lub dochodów budżetowych.

Konto może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku pomocniczym.

Typowe zapisy konta 139

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wpływ (zwrot) niewykorzystanych dotacji budżetowych, zwrot odsetek bankowych od środków dotacji, zwrot naliczonych odsetek od środków dotacji zwróconych po terminie

240

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przelew dotacji na właściwy rachunek wydatków budżetowych, przelew odsetek na właściwy rachunek dochodów budżetowych

240

ZESPÓŁ 2 – ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA

Konto 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

Konto 201 służy do ewidencji zobowiązań z tytułu wydatków na rzecz obronności państwa.

Na stronie Wn konta ujmuje się przekazanie środków na rachunki podmiotów uprawnionych, dla których organem nadzorującym jest Minister Administracji i Cyfryzacji.

Na stronie Ma konta ujmuje się noty księgowe otrzymane od podmiotów uprawnionych.

Konto 201 może wykazywać dwa salda. Saldo Ma oznacza stan zobowiązań z tytułu zadań na rzecz obronności państwa. Ewidencję analityczną prowadzi się w szczególności w układzie kontrahentów.

Typowe zapisy konta 201

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przelew środków na rachunek podmiotu

130

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Nota księgowa otrzymana od podmiotu

406

Konto 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”

Konto 221 służy do ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych, w których termin płatności przypada na dany rok budżetowy.

Na stronie Wn konta ujmuje się ustalone na dany rok budżetowy należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat.

Na stronie Ma konta ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności.

Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma – stan zobowiązań jednostki z tytułu nadpłat w tych dochodach. Ewidencję analityczną prowadzi się w układzie części budżetowych, rozdziałów i paragrafów dochodów oraz jednostek (kontrahentów) zobowiązanych do zwrotu należnych dochodów.

Typowe zapisy konta 221

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Należności z tytułu przypisanych do zwrotu dotacji budżetowych

224

Zwroty nadpłat dochodów budżetowych

130

Naliczenie odsetek od należności

750

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Wpłata należności z tytułu przypisanych dochodów budżetowych

130

Odpisanie należności, w tym przedawnionych i umorzonych oraz nieistotnych

761

Konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych”

Konto służy do rozliczenia z Ministerstwem Finansów z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych.

Na stronie Wn ujmuje się okresowe przelewy na rachunek dochodów budżetu państwa o nazwie „Ministerstwo Finansów Departament Budżetu Państwa” nr 06 1010 1010 0075 9122 2500 0000 prowadzony w O/O w Warszawie uprzednio pobranych dochodów budżetowych.

Na stronie Ma ujmuje się roczne przeniesienie, na podstawie sprawozdania zainkasowanych dochodów budżetowych na konto 800 „Fundusz jednostki”.

Typowe zapisy konta 222

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przelew zainkasowanych dochodów budżetowych na rachunek dochodów budżetu państwa

130

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeniesienie na podstawie sprawozdania finansowego kwoty zrealizowanych dochodów budżetowych

800

Konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych”

Konto jest przeznaczone do rozliczenia otrzymanych z Ministerstwa Finansów kwot środków pieniężnych na realizację wydatków budżetowych w częściach 17, 26, 27, 43 i 80 budżetu państwa. Kwotę zrealizowanych wydatków budżetowych ustala się w oparciu o ewidencję analityczną, która winna odpowiadać ewidencji prowadzonej do konta 130. Ewidencję analityczną prowadzi się w układzie części budżetowych.

Na stronie Ma ujmuje się wpływy środków budżetowych otrzymanych z Ministerstwa Finansów tytułem zasileń oraz zwroty zasileń od podległych dysponentów, na stronie Wn przekazane dysponentom niższego stopnia środki na wydatki budżetowe oraz zwroty do Ministerstwa Finansów niewykorzystanych środków budżetowych. Ponadto na stronie Wn ujmuje się, na koniec roku, przeniesienie zrealizowanych przez dysponenta części wydatków budżetowych na konto 800 „Fundusz jednostki”. Konto może wykazywać saldo Ma oznaczające stan niewykorzystanych środków budżetowych. W okresie przejściowym saldo Ma konta 223 ulega likwidacji przez księgowanie przelewu pozostałości niewykorzystanych środków budżetowych na rachunek Ministerstwa Finansów Departamentu Budżetu Państwa nr 50 1010 1010 0075 9122 2800 0000.

Typowe zapisy konta 223

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przelew środków budżetowych dla dysponentów niższego stopnia

130

Zwrot niewykorzystanych środków budżetowych otrzymanych z Ministerstwa Finansów

130

Przeniesienie na koniec roku zrealizowanych wydatków budżetowych

800

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Wpływy z Ministerstwa Finansów środków budżetowych

130

Zwroty pozostałości niewykorzystanych środków budżetowych przez dysponentów niższego stopnia

130

Konto 224 – „ Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich”

Konto służy do ewidencji rozliczenia udzielonych dotacji budżetowych i płatności z budżetu środków europejskich oraz przekazanie środków finansowych na Fundusz Kościelny na podstawie not księgowych otrzymanych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na stronie Wn konta 224 ujmuje się wartość dotacji przekazanych i płatności dokonanych na rzecz beneficjentów oraz wartość przekazanych środków na Fundusz Kościelny, a na stronie Ma – wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone oraz wartość płatności uznanych za rozliczone jak również wartość środków na Fundusz Kościelny uznanych za rozliczone na podstawie not księgowych otrzymanych od ZUS.

Ewidencja szczegółowa do konta prowadzona jest według części budżetowych, rozdziałów, paragrafów wydatków i przeznaczenia dotacji oraz dotowanych jednostek,

Saldo Wn oznacza wartość nierozliczonych dotacji i płatności.

Typowe zapisy konta 224

 

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przekazanie dotacji na rzecz beneficjentów

130

Przekazanie środków finansowych na Fundusz Kościelny

130

Przekazanie płatności na rzeź beneficjentów za pośrednictwem BGK

227

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone

810

Przeksięgowanie płatności uznanych za wykorzystane i rozliczone

810

Przeksięgowanie środków przekazanych na Fundusz Kościelny uznanych za rozliczone w momencie otrzymania noty księgowej ZUS

 

Dotacje przypisane do zwrotu i uznane za dochody budżetowe

810

Płatności z lat poprzednich przypisane do zwrotu

221

Dotacje i płatności przypisane do zwrotu w roku wypłacenia

230

 

235

 

Konto 225 – „Rozrachunki z budżetami”

Konto służy do ewidencji rozrachunków z tytułu egzekucji należności MAC prowadzonej przez organy egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych.

Na stronie Wn konta ujmuje się wysokość należności wyegzekwowanych przez organ egzekucyjny. Na stronie Ma konta ujmuje się wysokość kosztów egzekucyjnych potrącanych przez organ egzekucyjny i kwotę faktycznie wpłacaną przez organ egzekucyjny.

Ewidencja szczegółowa do konta prowadzona jest według części budżetowych.

Typowe zapisy konta 225

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wysokość należności zwróconej przez organ egzekucyjny

221

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Koszty egzekucyjne potrącone ze zwracanej należności wraz z odsetkami

761

Wpłata organu egzekucyjnego

130

 

Konto 227 – „Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich”

Konto służy do ewidencji i rozliczeń wydatków z budżetu środków europejskich ujętych w planie wydatków europejskich.

Na stronie Wn konta 227 ujmuje się w szczególności roczne przeniesienie wydatków z budżetu środków europejskich na podstawie sprawozdań budżetowych na konto 800 oraz dokonane w roku przekazania zwroty płatności ze środków europejskich.

Na stronie Ma ujmuje się wartość płatności na rzecz beneficjentów.

Ewidencja szczegółowa do konta prowadzona jest według klasyfikacji wydatków budżetowych (część, rozdział, paragraf) i przeznaczenia.

Typowe zapisy konta 227

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Zwroty przekazanych płatności

Przeniesienie na koniec roku zrealizowanych wydatków ze środków europejskich

235

800

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Zrealizowanie płatności

224

 

Konto 230 – „Rozliczenia z tytułu środków europejskich”

Konto 230 służy w szczególności do ewidencji operacji związanych z decyzjami instytucji pośredniczącej / wdrażającej zobowiązującymi beneficjentów realizujących projekty z udziałem środków z budżetu UE do zwrotu środków (otrzymanych w latach poprzednich), nie będących dochodami budżetowymi, podlegających zwrotowi na rachunek MF do obsługi płatności, prowadzony przez BGK.

Na stronie Wn konta 230 ujmuje się wartość płatności z budżetu środków europejskich przypisanych do zwrotu, w korespondencji z kontem 224, na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność lub decyzji. Na stronie Ma konta 230 ujmuje się wpłaty środków europejskich dokonane przez beneficjentów, w korespondencji z kontem 232, na podstawie informacji otrzymanych z BGK.

Typowe zapisy konta 230

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wartość płatności z budżetu środków europejskich przypisanych do zwrotu

224

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Zwroty środków europejskich przypisanych do zwrotu, dokonane przez beneficjentów – na podstawie informacji otrzymanych z BGK

232

 

Konto 232 – „Rozliczenia wydatków z lat ubiegłych z budżetu środków europejskich

Konto służy do ewidencji i rozliczenia wydatków z budżetu środków europejskich ujętych w planie wydatków europejskich lat poprzednich, których zwrot został dokonany w latach następnych po roku, w którym został dokonany wydatek.

Na stronie Wn konta 232 ujmuje się w szczególności dokonane przez beneficjentów (w tym PARP) zwroty płatności ze środków europejskich otrzymanych w latach poprzedzających dokonanie zwrotu. Natronie Ma konta 232 ujmuje się roczne przeniesienie wartości dokonanych zwrotów na konto 800. Ewidencja szczegółowa do konta prowadzona jest według części budżetowych, rozdziałów klasyfikacji wydatków i ich przeznaczenia oraz w podziale na poszczególne lata, których dotyczą przedmiotowe zwroty.

Typowe zapisy konta 232

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Zwroty przekazanych płatności

230, 233

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeniesienie na koniec roku zrealizowanych wydatków ze środków europejskich

800

 

Konto 233 – „Rozliczenia z PARP – IW w ósmej osi PO IG”

Konto służy do ewidencji środków podlegających rozliczeniu po zakończeniu perspektywy finansowej 2007 – 2013. Na koncie tym ujmuje się nierozliczone zwroty środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich dokonane przez PARP w roku następnym po roku, w którym dokonany został wydatek (z uwzględnieniem okresu przejściowego). Są to środki, których nie można było wykazać jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

Na stronie Wn konta ujmuje się rozliczenie zwrotu w korespondencji z kontem 224.

Na stronie Ma konta ujmuje się kwoty wpłacone przez PARP podlegające rozliczeniu.

Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza wysokość zwróconych środków, które nie zostały rozliczone. Ewidencję analityczną prowadzi się w układzie części budżetowych, rozdziałów i paragrafów wydatków (w tym w szczególności z wyróżnieniem źródeł finansowania), kontrahentów i przeznaczenia.

Typowe zapisy konta 233

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Rozliczenie dokonanych zwrotów

224

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Wpłacone przez PARP podlegające rozliczeniu środki:

 

z budżetu państwa

221

z budżetu środków europejskich

232

 

Konto 235 – „Należności z tytułu wydatków roku bieżącego”

Konto służy do ewidencji należności z tytułu środków dotacji podlegających zwrotowi, jeżeli udzielenie tej dotacji nastąpiło w roku bieżącym, tj. w tym samym roku, w którym przypisano ją do zwrotu. Na stronie Wn konta ujmuje się, wynikającą z zatwierdzonego przez Ministra rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, przypisaną do zwrotu kwotę w korespondencji z kontem 224. Na stronie Ma konta ujmuje się kwoty wpłacone przez beneficjentów dotacji w roku ich udzielenia. Saldo Wn konta oznacza środki dotacji przypisane do zwrotu w roku udzielenia dotacji, na podstawie zatwierdzonego rozliczenia. Saldo konta w szczegółowości kontrahentów powinno zostać przeniesione na początku roku następnego na konto 221, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.

Typowe zapisy konta 235

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Kwota przypisana do zwrotu na podstawie rozliczenia

224

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Zwrócone w roku udzielenia środki dotacji

Przeksięgowanie w roku następnym po roku udzielenia dotacji niezwróconych środków

130, 227

221, 230

 

Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki”

Konto służy do ewidencji należności i roszczeń oraz zobowiązań i sum do wyjaśnienia nieobjętych ewidencją na kontach 221 – 232. Na koncie w tym w szczególności ujmuje się wpływy na rachunki wydatków (lub dochodów) środków europejskich dokonane przez beneficjentów realizujących projekty z udziałem środków UE, podlegających przekazaniu na rachunek MF do obsługi płatności prowadzony przez BGK. Do konta prowadzi się analitykę według części budżetowych.

Typowe zapisy konta 240

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Omyłkowe zapisy na rachunkach bankowych dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych

Przekazanie środków europejskich na rachunek MF do obsługi płatności prowadzony przez BGK

130, 139

130

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Omyłkowe zapisy na rachunkach bankowych dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, w tym wpływy do wyjaśnienia

130, 139

 

Konto 290 – „Odpisy aktualizujące należności”

Konto służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. Na stronie Wn ujmuje się zmniejszenie odpisów należności (wraz z odpowiadającą kwotą odsetek) w wyniku jej umorzenia, przedawnienia i uznania przez organ egzekucyjny za nieściągalną bądź spłaty należności wraz z odsetkami. Na stronie Ma ujmuje się zwiększanie odpisu w ciężar kosztów zespołu 7.

Do konta prowadzi się analitykę zgodną z analityką konta 221.

Typowe zapisy konta 290

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Umorzenie należności, odpisanie w wyniku przedawnienia lub uznania za nieściągalną.

761

Umorzenie odsetek od tych należności

751

Spłata należności wraz z odsetkami

760, 750

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Utworzenie odpisu należności

761

Utworzenie odpisu do odsetek od należności, do których utworzono odpis aktualizujący

751

 

ZESPÓŁ 4 – KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE

Konto 406 – „Koszty wykonywania zadań na rzecz obronności państwa”

Konto służy do ewidencji kosztów wykonywania zadań na rzecz obronności państwa.

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty na podstawie not księgowych otrzymanych od podmiotów realizujących, dla których organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności jest Minister.

Na stronie Ma ujmuje się ewentualne zmniejszenia kosztów oraz przeniesienie kosztów na dzień bilansowy na konto 860.

Ewidencja analityczna prowadzona jest według klasyfikacji budżetowej: część, rozdział, paragraf. W celu wyodrębnienia poszczególnych kosztów i zgodności z zapisami na koncie 130 koszty będą ujmowane wg paragrafów z grupy ekonomicznej – wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Typowe zapisy konta 406

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Koszty zadań obronnych

201

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeniesieniem kosztów na dzień bilansowy

860

 

ZESPÓŁ 7 – PRZYCHODY I KOSZTY ICH UZYSKANIA

Konto 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”

Konto służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma konta ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według części budżetowych, rozdziałów i paragrafów dochodów. W końcu roku obrotowego przychody z tytułu dochodów budżetowych przenosi się na konto 860.

Typowe zapisy konta 720

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie na koniec roku osiągniętych przychodów z tytułu dochodów budżetowych

860

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przypisanie należności z tytułu dochodów budżetowych

221

 

Konto 750 – „Przychody finansowe”

Konto służy do ewidencji przychodów z tytułu odsetek, w tym za zwłokę w zapłacie należności. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według części budżetowych, rozdziałów i paragrafów dochodów. W końcu roku obrotowego przychody z tytułu dochodów budżetowych przenosi się na konto 860.

Typowe zapisy konta 750

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie na koniec roku osiągniętych przychodów z tytułu odsetek

860

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Naliczenie odsetek od należności, przypisanie odsetek

221

 

Konto 751 – „Koszty finansowe”

Konto służy do ewidencji kosztów finansowych.

Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności opłaty i prowizje bankowe, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, odpisy aktualizacyjne wartość należności z tytułu operacji finansowych.

W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860. Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy konta 751

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Koszty finansowe z tytułu prowizji bankowej

130

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie na koniec roku kosztów finansowych

860

 

Konto 760 – „Pozostałe przychody operacyjne”

Konto służy w szczególności do ewidencji przychodów nie będących dochodami budżetowymi. Na stronie Ma konta ujmuje się środki zwrócone przez beneficjentów dotacji, które na podstawie dostępnych informacji zostały uprzednio zaewidencjonowane na wznowienie wydatków roku poprzedniego, a z rozliczenia dotacji wynika, że środki te stanowią przychody (inne niż odsetki bankowe bądź karne, które wykazuje się na koncie 750). Na koncie tym ujmuje się również zwroty należności, do których wcześniej – w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych – utworzono odpis aktualizujący. W końcu roku obrotowego saldo konta przenosi się na stronę Ma konta 860.

Typowe zapisy konta 760

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie przychodów na koniec roku

860

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przychody wynikające z rozliczenia dotacji

Spłata należności, do której utworzono odpis aktualizujący

224

290

 

Konto 761 – „Pozostałe koszty operacyjne”

Konto służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki. W szczególności po stronie Wn konta ujmuje się pozostałe koszty operacyjne, do których zalicza się kary, grzywny, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, utworzone rezerwy na należności od dłużników, koszty egzekucyjne potrącane przez organy egzekucyjne.

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według części budżetowych, rozdziałów klasyfikacji wydatków i paragrafów. W końcu roku obrotowego pozostałe koszty operacyjne przenosi się na konto 860.

Typowe zapisy konta 761

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Umorzenie (decyzja o odpisaniu przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności budżetowych)

Koszty egzekucyjne potrącane ze zwróconej należności wraz z odsetkami

221

225

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie salda na koniec roku

860

 

ZESPÓŁ 8 – FUNDUSZE, REZERWY I WYNIK FINANSOWY

Konto 800 – „Fundusz jednostki”

Konto służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych, rozliczonych dotacji z budżetu i rozliczonych płatności ze środków europejskich oraz – w roku następnym – straty bilansowej roku ubiegłego.

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności przeksięgowanie zrealizowanych wydatków budżetowych i wydatków ze środków europejskich oraz – w roku następnym – zysku bilansowego roku ubiegłego. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta umożliwia ustalenie przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. Saldo Ma na koniec roku oznacza stan funduszu jednostki.

Typowe zapisy konta 800

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie na podstawie sprawozdania budżetowego zrealizowanych dochodów budżetowych

222

Przeniesienie na koniec roku zrealizowanych zwrotów ze środków europejskich

230

 

Przeksięgowanie w końcu roku sumy dotacji przekazanych i płatności ze środków europejskich

810

 

Przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego (księgowanie w księgach roku następnego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego za rok ubiegły)

860

 

Strona Ma

Konto przeciwstawne

 

Przeksięgowanie na podstawie sprawozdania budżetowego zrealizowanych wydatków budżetowych

223

 

Przeksięgowanie na podstawie sprawozdania budżetowego zrealizowanych wydatków ze środków europejskich

227

 

Przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego (księgowanie w księgach roku następnego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego za rok ubiegły)

860

 

 

Konto 810 – „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje”

Konto przeznaczone jest do ewidencji dotacji i płatności przekazanych ze środków europejskich.

Na stronie Wn konta księguje się dotacje i płatności przekazane i uznane za rozliczone. Na stronie Ma konta ujmuje się przeksięgowanie w końcu roku obrotowego salda konta na konto 800 „Fundusz jednostki”.

Na koniec roku konto nie wykazuje salda.

Typowe zapisy konta 810

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie uznanych za rozliczone dotacji budżetowych i płatności ze środków europejskich oraz przekazanych środków na Fundusz Kościelny uznanych za rozliczone

224

Strona Ma

Konto przeciwstawne

przeksięgowanie salda w końcu roku obrotowego

800

 

Konto 860 – „Wynik finansowy”

Konto służy ustaleniu wyniku finansowego.

W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę poniesionych kosztów, w korespondencji z odpowiednim kontem kosztów.

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7.

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki: saldo Wn – stratę netto, saldo Ma – Zyk netto.

W roku następnym saldo konta 860 przenosi się na konto 800 „Fundusz jednostki”

Typowe zapisy konta 860

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie w końcu roku obrotowego kosztów finansowych

751

Przeniesienie pozostałych kosztów operacyjnych

761

Przeksięgowanie zysku z roku ubiegłego

800

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie na koniec roku obrotowego uzyskanych przychodów z tytułu dochodów budżetowych

720

Przeksięgowanie straty bilansowej za rok ubiegły na fundusz jednostki (pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego)

800

 

Konta pozabilansowe

Konto 950 – „Informacja o zwrotach środków europejskich”

Konto służy do sporządzenia na potrzeby Ministra Finansów informacji o zwrotach środków dokonanych w latach ubiegłych dotyczących płatności z budżetu środków dokonywanych w latach uprzednich w stosunku do roku, w którym nastąpił. Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę dokonanego zwrotu, analityka prowadzona jest według klasyfikacji budżetowej i lat, w których zwrot został dokonany.

Konto 970 – „Płatności ze środków europejskich”

Konto służy do ewidencji płatności dokonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków europejskich. Na stronie Wn ujmuje się wartość zleceń przekazanych, na stronie Ma ujmuje się wartość zleceń zrealizowanych.

Konto 975 – „Wydatki strukturalne”

Konto służy do ewidencji wartości zrealizowanych wydatków strukturalnych. Ewidencja prowadzona jest wg klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Konto 980 – „Plan finansowy wydatków budżetowych”

Konto służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych. Na stronie Wn ujmuje się plan finansowy oraz jego zmiany. Na stronie Ma ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków oraz w końcu roku planu niezrealizowanego i wygasłego.

Konto 982 – „Plan wydatków środków europejskich”

Konto służy do ewidencji planu finansowego wydatków środków europejskich. Na stronie Wn ujmuje się plan finansowy oraz jego zmiany. Na stronie Ma ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków oraz w końcu roku planu niezrealizowanego i wygasłego.

Konto 983 – „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego”

Konto służy do ewidencji zaangażowania wydatków środków europejskich. Na stronie Wn ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków środków europejskich, na stronie Ma – zaangażowanie wydatków w kwocie obciążającej plan finansowy.

Konto 984 – „Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat”

Konto służy do ewidencji zaangażowania wydatków środków europejskich przyszłych lat. Na stronie Wn ujmujemy wartość wydatków obciążających plan roku bieżącego zaangażowanych w latach poprzednich. Na stronie Ma ujmuje się zaangażowanie wydatków lat przyszłych.

Konto 990 – „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym”

Konto służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych w układzie zadaniowym. Na stronie Wn ujmuje się plan finansowy oraz jego zmiany. Na stronie Ma ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków oraz w końcu roku planu niezrealizowanego i wygasłego.

Konto 991 – „Rozliczenie rezerwy”

Konto służy do ewidencji rezerw uruchomionych. Na stronie Wn ujmuje się kwotę rezerwy oraz jej korekty. Na stronie Ma ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków oraz w końcu roku rezerwy niezrealizowanej.

Konto 992 – „Zaangażowanie rezerwy”

Konto służy do ewidencji zaangażowania wydatków, których źródłem finansowania są środki z uruchomionej rezerwy celowej. Na stronie Wn ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków. Na stronie Ma ujmuje się zaangażowanie wydatków przewidzianych do sfinansowania ze środków uruchomionej rezerwy celowej.

Konto 993 – „Zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa”

Konto służy do ewidencji kwot ujętych w zapewnieniach finansowania. Na stronie Wn ujmuje się kwoty udzielonego zapewnienia. Na stronie Ma ujmuje się przeniesienie kwot wynikających z zapewnienia na konto 980.

Konto 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”

Konto służy do ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym. Na stronie Wn ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków. Na stronie Ma ujmuje się zaangażowanie wydatków w kwocie obciążającej plan finansowy.

Konto 999 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”

Konto służy do ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat. Na stronie Wn ujmujemy wartość wydatków obciążających plan roku bieżącego zaangażowanych w latach poprzednich. Na stronie Ma ujmuje się zaangażowanie wydatków lat przyszłych.

Załącznik 2. [Wykaz kont analitycznych]

Załącznik nr 2

Wykaz kont analitycznych

Dla części 17, 26, 27 i 43

Konta bilansowe

130

130-1-cz-1 środki otrzymane z MF
130-1-cz-2 wydatki dysponenta części
130-1-cz-2-rrrrr-para-prz wydatki dysponenta części
130-1-cz-3 zasilenia dla podległych dysponentów
130-1-cz-3-j w podziale na dysponentów
130-2-cz-1 dochody przekazane
130-2-cz-2-rrrrr-para dochody wykonane dysponenta części

139

139-cz

201

201-cz-rrrrr-para-(kkkkkk)3

221

221-cz-rrrrr-para-(kkkkkk)

222

222-cz

223

223-cz

224

224-cz-rrrrr-para-prz-rok-(kkkkkk)

225

225-cz

227

227-cz-rrrrr-para-prz

290

290-cz-rrrrr-para-(kkkkkk)

230

230-cz-rrrrr-para-(kkkkkk)

232

232-cz-rrrrr-para-prz-rok-(kkkkkk)

233

233-cz-rrrrr-para-prz-(kkkkkk)

235

235-cz-rrrrr-para-(kkkkkk)

240

240-cz-1 wpływy do wyjaśnienia
240-cz-2 konto techniczne

406

406-cz-rrrrr-para

720

720-cz-rrrrr-para

750

720-cz-rrrrr-para

751

751-cz-rrrrr-para

760

760-cz-rrrrr-para

761

761-cz-rrrrr-para-r

800

800-cz-0 bilans otwarcia
800-cz-1 zmniejszenia
800-cz-1-01 strata z roku ubiegłego
800-cz-1-02 dochody budżetowe
800-cz-1-03 dotacje
800-cz-1-04 z innych tytułów
800-cz-2 zwiększenia
800-cz-2-01 zysk z roku poprzedniego
800-cz-2-02 wydatki budżetowe
800-cz-2-03 środki europejskie
800-cz-2-04 z innych tytułów

810

810-cz-rrrrr-para

860

860 – cz – 0 – bilans otwarcia
860 – cz – 1 – zysk nadzwyczajny
860 – cz – 2 – strata nadzwyczajna
860 – cz – 3 rozliczenie wyniku finansowego

 

Konta pozabilansowe

950

950 – cz-rrrrr-para-inmf

970

970 – cz-rrrrr-para-prz

975

975 – cz-ka

980

980 – cz-rrrrr-para

982

982 – cz-rrrrr-para

983

983 – cz-rrrrr-para

984

984 – cz-rrrrr-para

990

990 – ff-zzz-oooo-ddddd-x-y

991

991 – cz-rrrrr-para-prz-n

992

992 – cz-rrrrr-para-prz-n

993

993 – cz

998

998 – cz-rrrrr-para

999

999 – cz-rrrrr-para

 

Objaśnienia:

j

Dysponent:

1 – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – dysponent III stopnia

2 – Główny Urząd Geodezji i Kartografii

3 – Centrum Projektów Informatycznych

4 – Władza Wdrażająca Programy Europejskie

cz

Część budżetowa: 17 – Administracja publiczna

26 – Łączność

27 – Informatyzacja

43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

00 – gdy nie można zidentyfikować części

rrrrr

Rozdział klasyfikacji budżetowej zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207), 00000 – zasilenie w środki budżetowe dla dysponenta części

para

Paragraf klasyfikacji wydatków lub dochodów zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207),

0000 – zasilenie w środki budżetowe dla dysponenta części

prz

Przeznaczenie:

000 – zasilenie w środki budżetowe dla dysponenta części

001 – ustawa z dnia 12 czerwca 2003 Prawo pocztowe

002 – ustawa z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne

003 – ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

004 – ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych

005 – ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

006 – Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe duchownych

007 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne duchownych

503 – Akademia Liderów Samorządowych

504 – Szkolenie i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym

505 – Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Powszechnego Modelu Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału jednostki i jej dokonań poprzez szkolenia pracowników urzędów administracji samorządowej i pomoc doradczą

506 – Poprawa skuteczności odzyskiwania mienia pochodzącego z czynów przestępczych

507 – Dobre prawo – sprawne rządzenie

508 – Systemowe wsparcie procesów zarządzania jst

521 – Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w ramach PO KL – Podziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

523 – Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w ramach PO KL – Podziałanie 5.2.3. Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych

801 – Działanie 8.1 i Działanie 8.2 – Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

811 – Projekt systemowy – Uruchomienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji internetowej wspierającej realizację działań 8.1 i 8.2

812 – Projekt systemowy – Wspieramy e-biznes – platforma internetowa wspierająca realizację działań 8.1 i 8.2 PO IG

813 – Działanie 8.3. Projekt systemowy – Działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do internetu

814 – Wspieramy e-biznes – budowa systemowej konkurencyjności w sferze e-gospodarki wokół beneficjentów działań 8.1 i 8.2 PO IG

902 – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 Pomoc Techniczna –Działanie 9.2 – Wyposażenie instytucji

999 – mylne zapisy (np. wtedy gdy zamiast § wybierany jest symbol 4990)

kkkkkk

Zdefiniowana baza kontrahentów

rok

W przypadku środków krajowych z czwartą cyfrą paragrafu „0” – oznacza rok, w którym została podpisana umowa, wystawiona nota (np.: rok 2012 ma symbol 212),

W przypadku zwrotów środków europejskich z lat ubiegłych – określa rok, którego dany zwrot dotyczy (np. zwrot dotyczący wypłaty z roku 2013 ma symbol 213), jeśli zwrot środków nie nastąpił w roku bieżącym, ale w roku bieżącym nastąpiło jego ujęcie stosuje się symbol 113

W przypadku środków na programy – oznacza numer kolejny umowy zawartej przez danego beneficjenta (np. nr 000 dotyczy umowy pierwszej)

r

Rodzaj pozostałego kosztu operacyjnego:
1 – umorzenie należności
2 – koszty egzekucyjne

Inmf

Rok dokonania zwrotu środków europejskich – wyłącznie do informacji dla MF o zwrotach z budżetu środków europejskich dokonanych ba rachunek w BGK do końca 2013 r.

ka

Kategoria wydatków strukturalnych wg rozporządzenia ws. klasyfikacji wydatków strukturalnych

ff

Funkcja zgodna z zatwierdzonym planem dysponenta części w układzie zadaniowym

zzz

Zadanie zgodne z zatwierdzonym planem dysponenta części w układzie zadaniowym

oooo

Podzadanie zgodne z zatwierdzonym planem dysponenta części w układzie zadaniowym

ddddd

Działanie zgodne z zatwierdzonym planem dysponenta części w układzie zadaniowym

x

Rodzaj finansowania:
1 – budżet państwa
2 – budżet środków europejskich
3 – współfinansowanie

y

Rodzaj wydatku:
1 – pozostałe
2 – majątkowe

n

Kolejny numer rezerwy

 

Dla części 80

130

130-cz-1 środki otrzymane z MF

130-cz-2 zasilenia dla podległych dysponentów

130-cz-2-j w podziale na dysponentów

01 – RIO Warszawa

02 – RIO Białystok

03 – RIO Bydgoszcz

04 – RIO Gdańsk

05 – RIO Katowice

06 – RIO Kielce

07 – RIO Kraków

08 – RIO Lublin

09 – RIO Łódź

10 – RIO Olsztyn

11 – RIO Opole

12 – RIO Poznań

13 – RIO Rzeszów

14 – RIO Szczecin

15 – RIO Wrocław

16 – RIO Zielona Góra

223

223-cz

 

Załącznik 3. [Opis programu finansowo-księgowego, przy wykorzystaniu którego prowadzone są księgi rachunkowe]

Załącznik nr 3

Opis programu finansowo-księgowego, przy wykorzystaniu którego prowadzone są księgi rachunkowe

1. Księgi rachunkowe prowadzone są przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego zapewniającego bieżącą ewidencję zdarzeń gospodarczych, która odbywa się w oparciu o wykaz kont.

2. Program jest w pełni zintegrowanym zestawem funkcji, przy pomocy których użytkownicy mogą wprowadzać i analizować dane zgromadzone w bazie danych.

3. Funkcje programu pogrupowane są w systemy (moduły).

4. Systemy księgowe spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

5. Program zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów danych, odzwierciedlających całość ksiąg rachunkowych.

6. Zapisy księgowe posiadają automatycznie nadane kolejne numery pozycji i umożliwiają ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu.

7. Opis systemów (modułów) przetwarzania danych znajduje się w dokumentacji eksploatacyjnej do programu komputerowego.

8. Program finansowo-księgowy funkcjonuje w Ministerstwie od dnia 1 stycznia 2012 r.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA