REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 18

ZARZĄDZENIE Nr 12
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 15 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zasad rachunkowości Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 32) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2015 r.

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI: wz. Stanisław Huskowski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 786 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4.

Załącznik 1. [WYKAZ KONT ANALITYCZNYCH]

Załącznik do Zarządzenia Nr 12
Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 2

WYKAZ KONT ANALITYCZNYCH

Dla części 17, 26, 27 i 43

Konta bilansowe

130

130-1-cz-1 środki otrzymane z MF

130-1-cz-2 wydatki dysponenta części

130-1-cz-2-rrrrr-para-prz wydatki dysponenta części

130-1-cz-3 zasilenia dla podległych dysponentów

130-1-cz-3-j w podziale na dysponentów

130-2-cz-1 dochody przekazane

130-2-cz-2-rrrrr-para dochody wykonane dysponenta części

139

139-cz

 

201

201-cz-rrrrr-para-(kkkkkk)1

221

221-cz-rrrrr-para-(kkkkkk)

222

222-cz

223

223-cz

224

224-cz-rrrrr-para-prz-rok-(kkkkkk)

225

225-cz

227

227-cz-rrrrr-para-prz

290

290-cz-rrrrr-para-(kkkkkk)

230

230-cz-rrrrr-para-(kkkkkk)

232

232-cz-rrrrr-para-prz-rok

233

233-cz-rrrrr-para-prz-(kkkkkk)

235

235-cz-rrrrr-para-(kkkkkk)

240

240-cz-1 wpływy do wyjaśnienia

240-cz-2 konto techniczne

406

406-cz-rrrrr-para

720

720-cz-rrrrr-para

750

750-cz-rrrrr-para

751

751-cz-rrrrr-para

 

 

1 kontrahent nie stanowi poziomu w strukturze konta, jest wymuszany z bazy kontrahentów

 

760

760-cz-rrrrr-para

761

761-cz-rrrrr-para-r

800

800-cz-0 bilans otwarcia

800-cz-1 zmniejszenia

800-cz-1-01 strata z roku ubiegłego

800-cz-1-02 dochody budżetowe

800-cz-1-03 dotacje

800-cz-1-04 z innych tytułów

800-cz-2 zwiększenia

800-cz-2-01 zysk z roku poprzedniego

800-cz-2-02 wydatki budżetowe

800-cz-2-03 środki europejskie

800-cz-2-04 z innych tytułów

810

810-cz-rrrrr-para

860

860 – cz – 0 – bilans otwarcia

860 – cz – 1 – zysk nadzwyczajny

860 – cz – 2 – strata nadzwyczajna

860 – cz – 3 rozliczenie wyniku finansowego

 

Konta pozabilansowe

950

950 – cz-rrrrr-para-inmf

970

970 – cz-rrrrr-para-prz

975

975 – cz-ka

980

980 – cz-rrrrr-para

982

982 – cz-rrrrr-para

983

983 – cz-rrrrr-para

984

984 – cz-rrrrr-para

990

990 – ff-zzz-oooo-ddddd-x-y

991

991 – cz-rrrrr-para-prz-n

992

992 – cz-rrrrr-para-prz-n

993

993 – cz

998

998 – cz-rrrrr-para

999

999 – cz-rrrrr-para

 

Objaśnienia:

j

Dysponent:

1 – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – dysponent III stopnia

2 – Główny Urząd Geodezji i Kartografii

3 – Centrum Projektów Informatycznych

4 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

cz

Część budżetowa:

 

17 – Administracja publiczna

 

26 – Łączność

 

27 – Informatyzacja

 

43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

 

00 – gdy nie można zidentyfikować części

rrrrr

Rozdział klasyfikacji budżetowej zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207), 00000 – zasilenie w środki budżetowe dla dysponenta części

para

Paragraf klasyfikacji wydatków lub dochodów zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207),

0000 – zasilenie w środki budżetowe dla dysponenta części

prz

Przeznaczenie:

 

000 – zasilenie w środki budżetowe dla dysponenta części

 

001 – ustawa z dnia 12 czerwca 2003 Prawo pocztowe

 

002 – ustawa z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne

 

003 – ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

004 – ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych

 

005 – ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

006 – Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe duchownych

 

007 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne duchownych

 

503 – Akademia Liderów Samorządowych

 

504 – Szkolenie i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym

 

505 – Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Powszechnego Modelu Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału jednostki i jej dokonań poprzez szkolenia pracowników urzędów administracji samorządowej i pomoc doradczą

 

506 – Poprawa skuteczności odzyskiwania mienia pochodzącego z czynów przestępczych

 

507 – Dobre prawo – sprawne rządzenie

 

508 – Systemowe wsparcie procesów zarządzania jst

 

521 – Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w ramach PO KL – Podziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

 

523 – Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w ramach PO KL – Podziałanie 5.2.3. Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych

 

801 – Działanie 8.1 i Działanie 8.2 – Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

811 – Projekt systemowy – Uruchomienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji internetowej wspierającej realizację działań 8.1 i 8.2

 

812 – Projekt systemowy – Wspieramy e-biznes – platforma internetowa wspierająca realizację działań 8.1 i 8.2 PO IG

 

813 – Działanie 8.3. Projekt systemowy – Działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do internetu

 

814 – Wspieramy e-biznes – budowa systemowej konkurencyjności w sferze e-gospodarki wokół beneficjentów działań 8.1 i 8.2 PO IG

 

902 – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Pomoc Techniczna – Działanie 9.2 – Wyposażenie instytucji

 

999 – mylne zapisy (np. wtedy gdy zamiast § wybierany jest symbol 4990)

kkkkkk

Zdefiniowana baza kontrahentów

rok

W przypadku środków krajowych z czwartą cyfrą paragrafu 0” – oznacza rok, w którym została podpisana umowa, wystawiona nota (np.: rok 2012 ma symbol 212

W przypadku zwrotów środków europejskich z lat ubiegłych – określa rok, którego dany zwrot dotyczy (np. zwrot dotyczący wypłaty z roku 2013 ma symbol 213), jeśli zwrot środków nie nastąpił w roku bieżącym, ale w roku bieżącym nastąpiło jego ujęcie stosuje się symbol 113

W przypadku środków na programy – oznacza numer kolejny umowy zawartej przez danego beneficjenta (np. nr 000 dotyczy umowy pierwszej)

r

Rodzaj pozostałego kosztu operacyjnego:

1 – umorzenie należności

2 – koszty egzekucyjne

Inmf

Rok dokonania zwrotu środków europejskich - wyłącznie do informacji dla MF o zwrotach z budżetu środków europejskich dokonanych na rachunek w BGK do końca 2013 r.

ka

Kategoria wydatków strukturalnych wg rozporządzenia ws. klasyfikacji wydatków strukturalnych

ff

Funkcja zgodna z zatwierdzonym planem dysponenta części w układzie zadaniowym

zzz

Zadanie zgodne z zatwierdzonym planem dysponenta części w układzie zadaniowym

oooo

Podzadanie zgodne z zatwierdzonym planem dysponenta części w układzie zadaniowym

ddddd

Działanie zgodne z zatwierdzonym planem dysponenta części w układzie zadaniowym

x

Rodzaj finansowania:

1 – budżet państwa

2 – budżet środków europejskich

3 – współfinansowanie

y

Rodzaj wydatku:

1 – pozostałe

2 – majątkowe

n

Kolejny numer rezerwy

 

Dla części 80

130

130-cz-1 środki otrzymane z MF

 

130-cz-2 zasilenia dla podległych dysponentów

 

130-cz-2-j w podziale na dysponentów

 

01 – RIO Warszawa

 

02 – RIO Białystok

 

03 – RIO Bydgoszcz

 

04 – RIO Gdańsk

 

05 – RIO Katowice

 

06 – RIO Kielce

 

07 – RIO Kraków

 

08 – RIO Lublin

 

09 – RIO Łódź

 

10 – RIO Olsztyn

 

11 – RIO Opole

 

12 – RIO Poznań

 

13 – RIO Rzeszów

 

14 – RIO Szczecin

 

15 – RIO Wrocław

 

16 – RIO Zielona Góra

223

223-cz

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-02
  • Data wejścia w życie: 2015-04-03
  • Data obowiązywania: 2015-04-03
  • Dokument traci ważność: 2016-06-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA