REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 35

ZARZĄDZENIE Nr 17
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia Procedury planowania, wykonywania i monitorowania realizacji budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w częściach budżetowych 17, 26, 27 i 43

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Procedurę planowania, wykonywania i monitorowania realizacji budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w częściach budżetowych 17, 26, 27 i 43, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Za wdrożenie i stosowanie zarządzenia w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Centrum Projektów Informatycznych oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie są odpowiedzialni kierujący tymi komórkami oraz kierownicy tych jednostek.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

- Andrzej HALICKI

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

Załącznik 1. [Procedura planowania, wykonywania i monitorowania realizacji budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w częściach budżetowych 17, 26, 27 i 43]

Załącznik do zarządzenia Nr 17
Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Procedura planowania, wykonywania i monitorowania realizacji budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w częściach budżetowych 17, 26, 27 i 43

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Procedura planowania, wykonywania i monitorowania realizacji budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w częściach budżetowych określa sposób i tryb, w jakim komórki organizacyjne Ministerstwa, CPI oraz WWPE uczestniczą w realizacji zadań w zakresie:

1) opracowania projektu budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich;

2) planowania i przygotowania materiałów do projektu ustawy budżetowej;

3) sporządzania planów finansowych;

4) opracowania materiałów do projektu WPFP;

5) dokonywania zmian w planach finansowych;

6) zwiększania wydatków w częściach budżetowych z rezerwy ogólnej i rezerw celowych;

7) kontroli wykonania planów finansowych w ramach części budżetowych;

8) monitorowania realizacji budżetu w układzie zadaniowym.

§ 2. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

1) CPI – należy przez to rozumieć Centrum Projektów Informatycznych;

2) częściach budżetowych – należy przez to rozumieć część budżetową 17 – Administracja publiczna, część budżetową 26 – Łączność, część budżetową 27 – Informatyzacja oraz część budżetową 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;

3) Członku Kierownictwa Ministerstwa – należy przez to rozumieć odpowiednio Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa, zgodnie z właściwością;

4) DBiF – należy przez to rozumieć Departament Budżetu i Finansów Ministerstwa;

5) głównym księgowym Ministerstwa – należy przez to rozumieć głównego księgowego dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie;

6) głównym księgowym resortu – należy przez to rozumieć głównego księgowego dysponenta części budżetowych;

7) kierującym komórką organizacyjną Ministerstwa – należy przez to rozumieć dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa, zastępcę dyrektora lub inną osobę upoważnioną do kierowania tą komórką;

8) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;

9) Ministrze – należy przez to rozumieć Ministra Administracji i Cyfryzacji;

10) planie finansowym – należy przez to rozumieć plan finansowy dochodów i wydatków w układzie tradycyjnym klasyfikacji budżetowej i plan finansowy wydatków w układzie zadaniowym klasyfikacji budżetowej, w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich;

11) układzie tradycyjnym – należy przez to rozumieć klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 i 1382);

12) układzie zadaniowym – należy przez to rozumieć zestawienie odpowiednio wydatków budżetu państwa lub kosztów jednostki sektora finansów publicznych, sporządzone według zadaniowej klasyfikacji budżetowej – funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z celami i miernikami;

13) WPFP – należy przez to rozumieć Wieloletni Plan Finansowy Państwa;

14) WWPE – należy przez to rozumieć Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.

§ 3. Materiały do projektu ustawy budżetowej oraz WPFP są przygotowywane na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą”;

2) rozporządzenia Ministra Finansów wydawanego na podstawie przepisów art. 138 ust. 6 ustawy, zwanego dalej „rozporządzeniem”.

§ 4. DBiF opracowuje materiały do projektu ustawy budżetowej oraz WPFP z udziałem komórek organizacyjnych Ministerstwa, CPI i WWPE.

§ 5. 1. Proces opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej oraz WPFP przebiega:

1) z zachowaniem terminów wyznaczonych przez:

a) Ministra Finansów dla Ministra,

b) DBiF dla komórek organizacyjnych Ministerstwa, CPI i WWPE;

2) w oparciu o propozycje przygotowane przez:

a) właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa,

b) CPI i WWPE w uzgodnieniu z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa prowadzącymi sprawy związane z podległością wobec Ministra tych jednostek.

2. Propozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, akceptuje właściwy Członek Kierownictwa Ministerstwa.

Rozdział 2.

Opracowanie projektu budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich – plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich

§ 6. DBiF występuje do komórek organizacyjnych Ministerstwa, CPI i WWPE o przekazanie, w określonym terminie, planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz propozycji mierników dla realizowanych zadań, w tym informacji o nowych zadaniach.

§ 7. 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa przekazują do DBiF, przygotowane zgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia, plany, o których mowa w § 6, po uzyskaniu akceptacji właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa.

2. CPI i WWPE przekazują, przygotowane zgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia, plany, o których mowa w § 6, do komórek organizacyjnych Ministerstwa prowadzących sprawy związane z podległością wobec Ministra tych jednostek. Komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w zdaniu pierwszym, opiniują otrzymane plany, a następnie przekazują je do DBiF, po uzyskaniu akceptacji właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa.

3. Do projektów planów, o których mowa w § 6, komórki organizacyjne Ministerstwa, CPI i WWPE dołączają uzasadnienie zawierające szczegółowy opis każdego zadania, jego podstawę prawną oraz inne informacje niezbędne do sporządzenia uzasadnienia, określone w rozporządzeniu.

§ 8. 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa przygotowują i przekazują do DBiF, po uzyskaniu akceptacji właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa, propozycje mierników realizowanych przez siebie zadań, podzadań i działań, według wzoru karty miernika określonego w załączniku do rozporządzenia dla zadań.

2. CPI i WWPE przygotowują i przekazują do komórek organizacyjnych Ministerstwa prowadzących sprawy związane z podległością wobec Ministra tych jednostek propozycje mierników realizowanych przez siebie zadań, podzadań i działań według wzoru karty miernika określonego w załączniku do rozporządzenia dla zadań. Komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w zdaniu pierwszym, opiniują otrzymane propozycje mierników, a następnie przekazują je do DBiF, po uzyskaniu akceptacji właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa.

§ 9. 1.Po dokonaniu weryfikacji otrzymanych dokumentów, o których mowa w § 7 i § 8, DBiF może zwrócić się do komórek organizacyjnych Ministerstwa, CPI lub WWPE o dodatkowe wyjaśnienia, dokonanie niezbędnych korekt lub uzupełnień.

2. Na podstawie otrzymanych dokumentów, o których mowa w § 7 i § 8, DBiF sporządza na formularzach planistycznych propozycje planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz propozycje mierników dla realizowanych zadań. Propozycje planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich sporządzone na formularzach planistycznych oraz propozycje mierników dla realizowanych zadań DBiF przedstawia do akceptacji Ministra.

3. Po akceptacji Ministra, DBiF przesyła do właściwych Członków Kierownictwa Ministerstwa, Ministra Finansów lub ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz mierniki dla realizowanych zadań.

4. DBiF informuje CPI i WWPE o zaakceptowanych przez Ministra planach rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz miernikach dla realizowanych zadań.

Rozdział 3.

Materiały do projektu ustawy budżetowej

§ 10. 1. Po otrzymaniu od Ministra Finansów wstępnej kwoty limitu wydatków budżetu państwa, DBiF przygotowuje propozycję podziału tego limitu na dysponentów części budżetowych i przedstawia ją do akceptacji Ministrowi.

2. Zaakceptowaną propozycję, o której mowa w ust. 1, DBiF przekazuje komórkom organizacyjnym Ministerstwa, CPI i WWPE wraz z informacjami o przyjętych przez Radę Ministrów założeniach i wskaźnikach makroekonomicznych stanowiących podstawę do przygotowania projektów planów finansowych.

3. Propozycję, o której mowa w ust. 2, w zakresie dotyczącym CPI i WWPE, DBiF przekazuje do komórek organizacyjnych Ministerstwa prowadzących sprawy związane z podległością wobec Ministra tych jednostek.

4. W oparciu o przekazaną propozycję oraz informacje, o których mowa w ust. 2:

1) komórki organizacyjne Ministerstwa przygotowują w zakresie swojej właściwości projekty planów dochodów i wydatków i przekazują je do DBiF, po uzyskaniu akceptacji właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa;

2) CPI i WWPE sporządzają projekty planów dochodów i wydatków na formularzach planistycznych według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia i przekazują je do komórek organizacyjnych Ministerstwa prowadzących sprawy związane z podległością wobec Ministra tych jednostek. Komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w zdaniu pierwszym, opiniują otrzymane projekty planów dochodów i wydatków, a następnie przekazują je do DBiF, po uzyskaniu akceptacji właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa.

5. Do projektów planów dochodów i wydatków odpowiednio komórki organizacyjne Ministerstwa, CPI i WWPE dołączają uzasadnienie zawierające szczegółowe omówienie planowanych dochodów i wydatków, ich podstawę prawną, kalkulację planowanych dochodów i wydatków oraz inne informacje niezbędne do sporządzenia uzasadnienia, określone w rozporządzeniu.

§ 11. 1. Terminy przekazania do DBiF materiałów, o których mowa w § 10 ust. 4 i 5, określa DBiF.

2. DBiF po dokonaniu weryfikacji otrzymanych materiałów, o których mowa w § 10 ust. 4 i 5, może zwrócić się do właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa, CPI lub WWPE o dodatkowe wyjaśnienia lub o dokonanie w trybie pilnym korekt lub uzupełnienia przekazanych materiałów.

§ 12. Na podstawie przekazanych materiałów, o których mowa w § 10 ust. 4 i 5, DBiF sporządza na formularzach planistycznych projekt planu dochodów i wydatków budżetu państwa w układzie tradycyjnym oraz projekt planu wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym w częściach budżetowych.

§ 13. 1. Po przekazaniu przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, DBiF przygotowuje, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, CPI i WWPE, informacje o projekcie ustawy budżetowej w zakresie właściwości Ministra dla odpowiednich komisji sejmowych i senackich.

2. Na każdym etapie prac nad projektem ustawy budżetowej DBiF może zwrócić się do komórek organizacyjnych Ministerstwa, CPI lub WWPE o dodatkowe wyjaśnienia.

Rozdział 4.

Sposób i tryb sporządzania projektów planów finansowych w układzie tradycyjnym i zadaniowym

§ 14. 1. W terminie do dnia 25 października każdego roku DBiF informuje właściwych dysponentów części budżetowych o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok następny kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń.

2. W terminie określonym przez DBiF komórki organizacyjne Ministerstwa przekazują do DBiF zgodne z projektem ustawy budżetowej projekty planów finansowych na następny rok budżetowy.

3. W terminie określonym przez DBiF, CPI i WWPE przekazują do DBiF, za pośrednictwem komórek organizacyjnych Ministerstwa prowadzących sprawy związane z podległością wobec Ministra tych jednostek, zgodne z projektem ustawy budżetowej, projekty planów finansowych na następny rok budżetowy.

4. DBiF dokonuje weryfikacji otrzymanych projektów planów finansowych, o których mowa w ust. 2 i 3, pod względem ich zgodności z projektem ustawy budżetowej i w przypadku stwierdzenia różnic:

1) wprowadza w nich odpowiednie zmiany, informując o tym właściwą komórkę organizacyjną Ministerstwa;

2) zwraca się do CPI i WWPE, w uzgodnieniu z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa prowadzącymi sprawy związane z podległością wobec Ministra tych jednostek, o korektę projektów planów finansowych.

§ 15. 1.W oparciu o przekazane i zweryfikowane, zgodnie z § 14 ust. 4, projekty planów finansowych, DBiF przygotowuje projekty planów finansowych w częściach budżetowych, przedkłada je do akceptacji właściwym Członkom Kierownictwa Ministerstwa i do zatwierdzenia Ministrowi.

2. Projekty planów finansowych w częściach budżetowych stanowią podstawę gospodarki finansowej w okresie od dnia 1 stycznia danego roku do dnia opracowania planów finansowych na podstawie ustawy budżetowej.

3. Zatwierdzone przez Ministra plany finansowe DBiF niezwłocznie przekazuje do CPI oraz WWPE.

4. Zmiany w projektach planów finansowych w częściach budżetowych, o ile nie powodują niezgodności z projektem ustawy budżetowej, są dokonywane po akceptacji dyrektora albo zastępcy dyrektora DBiF i zatwierdzeniu przez Ministra.

Rozdział 5.

Opracowanie materiałów do projektu WPFP

§ 16. 1. DBiF przygotowuje materiały do projektu WPFP w sposób, trybie i terminach wynikających z rozporządzenia, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, CPI i WWPE.

2. Członkowie Kierownictwa Ministerstwa zatwierdzają cele i mierniki realizowanych zadań oraz dokonują wyboru zadania priorytetowego Ministra.

§ 17. 1.W ramach prac nad materiałami do projektu WPFP w zakresie właściwości Ministra, komórki organizacyjne Ministerstwa odpowiedzialne za realizację celów funkcji 16, przekazują do DBiF karty mierników dla wyznaczonych celów według wzoru karty miernika określonego w załączniku do rozporządzenia dla zadań.

2. W ramach prac, o których mowa w ust. 1, DBiF zwraca się do komórek organizacyjnych Ministerstwa o sporządzenie informacji niezbędnych do przygotowania materiałów do projektu WPFP.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, są akceptowane przez właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa.

§ 18. W terminie określonym przez DBiF, CPI i WWPE opracowują na formularzach planistycznych, określonych w załączniku do rozporządzenia, materiały do projektu WPFP i następnie przekazują je do DBiF za pośrednictwem komórek organizacyjnych Ministerstwa prowadzących sprawy związane z podległością wobec Ministra tych jednostek, które uzyskują zgodę Członka Kierownictwa Ministerstwa.

§ 19. 1.W oparciu o otrzymane karty mierników, o których mowa w§ 17 ust. 1, informacje, o których mowa w § 17 ust. 2, i materiały, o których mowa w § 18, DBiF przygotowuje zbiorcze formularze planistyczne do projektu WPFP w zakresie części budżetowych i przedkłada je do zatwierdzenia Ministrowi.

2. Zatwierdzone przez Ministra zbiorcze formularze planistyczne, o których mowa w ust. 1, DBiF przekazuje Ministrowi Finansów.

Rozdział 6.

Wykonywanie ustawy budżetowej – sposób i tryb sporządzania planów finansowych

§ 20. 1. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej DBiF informuje CPI i WWPE o ujętych w ustawie budżetowej kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń.

2. DBiF informuje o kwotach wydatków właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa.

3. Na podstawie otrzymanych informacji, o których mowa w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania, CPI i WWPE sporządzają plany finansowe i przekazują je do DBiF.

4. W terminie 14 dni od dnia przekazania informacji, o których mowa w ust. 2, DBiF sporządza plan finansowy Ministerstwa i przedkłada do zatwierdzenia:

1) Ministrowi – w zakresie właściwości Ministra – dysponenta części budżetowych;

2) Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa – w zakresie właściwości Ministerstwa – dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia.

5. Podstawą do sporządzenia planów finansowych są projekty planów finansowych, o których mowa w § 15 ust. 1, z uwzględnieniem zmian wynikających z § 15 ust. 4.

6. Plany finansowe do ewidencji finansowo-księgowej w Ministerstwie wprowadza:

1) główny księgowy resortu – w zakresie właściwości Ministra – dysponenta części budżetowych;

2) główny księgowy Ministerstwa – w zakresie właściwości dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia.

7. CPI i WWPE wprowadzają do ewidencji finansowo-księgowej plany finansowe.

Rozdział 7.

Wykonywanie ustawy budżetowej – dokonywanie zmian w planach finansowych

§ 21. 1. Zmiany w planach finansowych części budżetowych są dokonywane przez Ministra na zasadach i w zakresie określonym w art. 171 ustawy.

2. Zmiany w zakresie planu finansowego:

1) CPI lub WWPE – są dokonywane odpowiednio na wniosek Dyrektora CPI lub Dyrektora WWPE po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez komórkę organizacyjną Ministerstwa prowadzącą sprawy związane z podległością wobec Ministra danej jednostki;

2) Ministerstwa – są dokonywane na wniosek właściwego kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa lub z własnej inicjatywy DBiF po konsultacji z właściwą komórką organizacyjną Ministerstwa.

3. W przypadku konieczności dokonania zmiany w planie finansowym tylko w układzie zadaniowym, nie wymagającej zmiany w planach finansowych w układzie tradycyjnym, właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa, CPI lub WWPE występują z wnioskiem o dokonanie tej zmiany do Ministra, za pośrednictwem DBiF.

4. Po akceptacji przez Ministra wniosku, o którym mowa w ust. 3, DBiF wprowadza zmiany w planie finansowym.

§ 22. 1.W przypadku zmian w planie finansowym komórki organizacyjne Ministerstwa, CPI i WWPE dokonują analizy i aktualizacji wartości docelowych mierników i przekazują informację o ewentualnej zmianie wartości docelowej miernika do DBiF.

2. Komórki organizacyjne Ministerstwa, CPI i WWPE uzasadniają każdą zmianę wydatków w planie finansowym przez podanie przeznaczenia środków, które będą przeniesione, oraz skutków zmniejszenia wydatków w obszarach, z których są przenoszone.

§ 23. 1. DBiF sprawdza wnioski, o których mowa w § 21 ust. 2, w szczególności pod względem zgodności z klasyfikacją budżetową oraz art. 171 ustawy.

2. W przypadku, gdy wniosek jest niezgodny z klasyfikacją budżetową, DBiF zwraca wniosek do właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa, CPI lub WWPE w celu dokonania korekty.

3. W przypadku, gdy wniosek jest niezgodny z art. 171 ustawy, DBiF informuje wnioskodawcę o braku podstaw do dokonania zmiany.

4. Po analizie wniosku, o którym mowa w § 21 ust. 2, DBiF przygotowuje właściwe wnioski do Ministra Finansów, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz przygotowuje projekt decyzji Ministra w sprawie dokonania zmian w planie finansowym, a następnie przekazuje je do akceptacji Ministra.

5. Po wydaniu przez Ministra decyzji w sprawie zmian w planie finansowym dla danej części budżetowej, DBiF dokonuje zmiany w planie finansowym i informuje właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa o dokonanych zmianach.

6. W przypadku, gdy zmiana w planie finansowym dotyczy Ministerstwa, DBiF informuje Dyrektora Generalnego Ministerstwa i przesyła kopie dokumentacji w tym zakresie.

7. W przypadku, gdy zmiana w planie finansowym dotyczy CPI lub WWPE, DBiF informuje te jednostki o zmianach wprowadzonych decyzją Ministra i przesyła kopie dokumentacji w tym zakresie.

§ 24. Wnioskowane zmiany w planie finansowym do informatycznego systemu obsługi budżetu państwa „TREZOR” wprowadzają:

1) CPI i WWPE – w zakresie, o którym mowa w § 21 ust. 2 pkt 1;

2) DBiF – w zakresie, o którym mowa w § 21 ust. 2 pkt 2.

§ 25. 1. DBiF prowadzi ewidencję zmian w planach finansowych części budżetowych.

2. Po otrzymaniu informacji z DBiF, CPI i WWPE wprowadzają stosowne zmiany w ewidencji finansowo-księgowej.

Rozdział 8.

Zwiększenie wydatków w częściach budżetowych z rezerwy ogólnej i rezerw celowych

§ 26. 1. Komórka organizacyjna Ministerstwa, CPI lub WWPE występują do DBiF z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerwy ogólnej lub celowej.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się zadanie lub rodzaj wydatku, klasyfikację budżetową i zadaniową oraz podstawę prawną uruchomienia środków z rezerwy ogólnej lub celowej wraz z uzasadnieniem i szczegółową kalkulacją kwot. Do wniosku dołącza się kopię dokumentu będącego podstawą do dokonania zwiększenia wydatków.

3. DBiF sprawdza wniosek, o którym mowa w ust. 1, w szczególności pod względem zgodności z planem finansowym, klasyfikacją budżetową oraz zasadnością wnioskowanych kwot, uwzględniając aktualnie dostępne środki w budżecie i w razie wątpliwości zwraca się do komórek organizacyjnych Ministerstwa, CPI lub WWPE o dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienie.

4. DBiF przygotowuje projekt wniosku o dokonanie zmian w planie wydatków na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub z własnej inicjatywy i przedkłada go do akceptacji Ministra.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 4, w informatycznym systemie obsługi budżetu państwa „TREZOR” wprowadzają właściwi dysponenci części budżetowych, a DBiF przekazuje je Ministrowi Finansów lub ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.

6. Po otrzymaniu decyzji Ministra Finansów, DBiF wprowadza odpowiednie zmiany w planie finansowym dla danej części budżetowej oraz informuje właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa, CPI i WWPE o tych zmianach oraz przesyła kopię decyzji.

Rozdział 9.

Kontrola wykonania planów finansowych w ramach części budżetowych

§ 27. Komórki organizacyjne Ministerstwa, CPI i WWPE, zgodnie z właściwością, sprawują bieżącą merytoryczną kontrolę realizacji zadań, dochodów i wydatków oraz dokonują oceny celowości ponoszonych wydatków.

§ 28. 1. DBiF, w celu przygotowania informacji okresowych z realizacji planów finansowych dla danej części budżetowej, może wystąpić do właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa, które sprawują merytoryczną kontrolę nad realizacją wydatków w zakresie dofinansowania lub finansowania zadań, CPI lub WWPE o przedłożenie szczegółowych informacji z realizacji zadań i planu finansowego.

2. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, DBiF sporządza informację dla Ministra w sprawie okresowej kontroli realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych.

Rozdział 10.

Monitorowanie realizacji budżetu w układzie zadaniowym

§ 29. 1. Zadania z zakresu planowania, nadzoru merytorycznego i kontroli prawidłowości wydatkowania środków z budżetu Ministra w układzie zadaniowym należą do kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz Dyrektora CPI i Dyrektora WWPE.

2. Za koordynację prac w zakresie budżetu zadaniowego odpowiada DBiF.

§ 30. W przypadku zakończenia realizacji działań lub rozpoczęcia nowych, komórki organizacyjne Ministerstwa, CPI i WWPE zgłaszają do DBiF, w określonym terminie, propozycje zmian do klasyfikacji zadaniowej.

§ 31. 1. Dla realizowanych zadań, podzadań i działań mierniki i ich wartości bazowe, docelowe oraz wysokość wydatków ustalają w zakresie właściwości:

1) komórki organizacyjne Ministerstwa – w uzgodnieniu z Członkami Kierownictwa Ministerstwa;

2) CPI i WWPE – w uzgodnieniu z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa prowadzącymi sprawy związane z podległością wobec Ministra tych jednostek.

2. Przy opracowaniu struktury układu zadaniowego, formułowaniu celów i mierników oraz przy ustalaniu bazowych i docelowych wartości mierników kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, Dyrektor CPI oraz Dyrektor WWPE kierują się wymogami określonymi w rozporządzeniu.

3. Przy określaniu mierników kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, Dyrektor CPI i Dyrektor WWPE opierają się na funkcjonującej sprawozdawczości oraz danych opracowywanych i niewiążących się z dodatkowymi wydatkami wyłącznie na potrzeby budżetu zadaniowego.

4. Kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, Dyrektor CPI oraz Dyrektor WWPE, określając wartości docelowe mierników, dążą do powiązania tych wielkości z wysokością planowanych wydatków.

5. Dane dotyczące mierników wdanym roku opracowuje się w sposób umożliwiający ich porównanie z danymi dotyczącymi mierników w roku poprzednim.

6. Nazwy celów i mierników zdefiniowane w ramach katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań nie mogą być zmieniane w trakcie wykonywania planów w układzie zadaniowym.

§ 32. 1. Kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, Dyrektor CPI i Dyrektor WWPE biorą udział w monitorowaniu planów finansowych oraz zapewniają skuteczną i efektywną realizację planów finansowych w układzie zadaniowym.

2. Monitorowanie obejmuje gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych oraz sprawdzenie za pomocą mierników, czy wytyczone cele są realizowane.

§ 33. 1. Na potrzeby sprawozdawczości w układzie zadaniowym, komórki organizacyjne Ministerstwa, zgodnie z właściwością:

1) analizują dane zbierane podczas wykonywania procesu monitorowania budżetu w układzie zadaniowym;

2) na bieżąco monitorują poziom wydatkowania środków publicznych będących w ich dyspozycji, monitorują poziom realizacji założonych celów oraz dokonują pomiaru mierników;

3) przedstawiają informacje służące opracowaniu sprawozdań, zgodnie z rozporządzeniem wydawanym na podstawie przepisów art. 41 ust. 4 ustawy.

2. Kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, Dyrektor CPI i Dyrektor WWPE monitorują realizację planów finansowych w układzie zadaniowym w zakresie swojej właściwości.

§ 34. 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa, CPI i WWPE, w zależności od specyfiki zadania, podzadania i działania, podejmują decyzję o trybie okresowym lub ciągłym i terminach – miesięcznym, kwartalnym i rocznym – monitorowania miernika. Komórki organizacyjne Ministerstwa prowadzące sprawy związane z podległością CPI i WWPE wobec Ministra podejmują decyzję o trybie i terminach monitorowania miernika w zakresie tych jednostek.

2. Komórki organizacyjne Ministerstwa, CPI oraz WWPE przedkładają DBiF karty mierników na rok następny, zgodnie ze wzorem karty miernika określonym w załączniku do rozporządzenia dla zadań w odniesieniu do:

1) zadań – w trybie i zakresie wynikającym z rozporządzenia oraz terminach określonych przez DBiF;

2) podzadań i działań – w terminie określonym przez DBiF.

3. Cele i mierniki dla funkcji 16 określają Członkowie Kierownictwa Ministerstwa.

4. Komórki organizacyjne Ministerstwa, CPI i WWPE przekazują informacje o aktualizacji kart mierników, o których mowa w ust. 2, oraz mierników, o których mowa w ust. 3, do DBiF wraz ze sprawozdaniem półrocznym, o którym mowa w rozporządzeniu wydawanym na podstawie przepisów art. 41 ust. 4 ustawy.

§ 35. 1. Ogólny nadzór i kontrolę nad realizacją budżetu zadaniowego w zakresie działów administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne sprawuje Minister, przy czym:

1) szczegółowy nadzór i kontrolę nad realizacją budżetu zadaniowego w zakresie działu administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne sprawują właściwi Członkowie Kierownictwa Ministerstwa;

2) szczegółowy nadzór i kontrolę w zakresie finansowym nad realizacją budżetu zadaniowego w zakresie działu administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne sprawują właściwi dysponenci części budżetowych w zakresie właściwości Ministra.

2. Za monitorowanie stopnia osiągnięcia założonych celów oraz planowanych wartości mierników, opracowania danych częściowych do projektu ustawy budżetowej i sprawozdawczości w układzie zadaniowym, zgodnie z właściwością odpowiadają kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz Dyrektor CPI i Dyrektor WWPE.

§ 36. 1. Kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa opracowują i składają do DBiF informacje za każdy kwartał z realizacji budżetu części budżetowych w układzie zadaniowym, w terminie do 21 dni od zakończenia danego kwartału.

2. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, DBiF sporządza sprawozdanie półroczne i roczne o realizacji budżetu części budżetowych w układzie zadaniowym, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia wydawanego na podstawie przepisów art. 41 ust. 4 ustawy i przedstawia do akceptacji właściwemu Członkowi Kierownictwa Ministerstwa i zatwierdzenia Ministrowi.

3. Obszary, w których istnieje ryzyko niewykonania wartości docelowej miernika, i przyczyny tej sytuacji kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i dysponenci części budżetowych poddają szczególnej analizie, której celem jest określenie zmian prowadzących do wdrożenia działań naprawczych.

§ 37. 1. Kontrola efektywności i skuteczności realizacji planów finansowych w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów, o której mowa w art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy, jest dokonywana na bieżąco przez komórki organizacyjne Ministerstwa.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, stanowi ocenę relacji poniesionych nakładów do osiągniętych efektów i ocenę skuteczności stopnia osiągnięcia założonych celów oraz planowanych wartości mierników przy realizacji planów finansowych w układzie zadaniowym.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA