| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 21 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 31 Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 41 oraz z 2015 r. poz. 48) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2:

a) w pkt II „Działania ochronne na obszarach objętych ochroną czynną”:

– w lit. A „W ekosystemach leśnych”, w tabeli, lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1

Unaturalnienie sztucznych zbiorowisk leśnych przez:

205,29 ha

Obwody ochronne – Smołdzino, Kluki, Żarnowska

1) regulowanie składu gatunkowego i struktury przestrzennej oraz preferowanie gatunków docelowych – pielęgnacja młodszych klas sztucznych drzewostanów,

2,43 ha

Pododdziały – 85f, 97gx, 97ix, 102n, 123c

2) zainicjowanie docelowego składu gatunkowego drzewostanów starszych klas wieku – składu naturalnego bądź zbliżonego do składu naturalnego przez eliminację osobników niewłaściwych gatunków drzew, pobudzenie warunków do naturalnego odnowienia, wprowadzanie nasadzeń gatunków właściwych, dokonywanie poprawek i uzupełnień w powstałych (zainicjowanych i stworzonych) odnowieniach

202,86 ha

Pododdziały – 38b, 39g, 39p, 44h, 44i, 44y, 66Ap, 66Ar, 66As, 66At, 72d, 76p, 78h, 79d, 80n, 86rx, 86tx, 92d, 92f, 92z, 92bx, 93a, 94c, 95f, 97fx , 99k, 101y, 102l, 103l, 103m, 103n, 105c, 105Bk, 106b, 106h, 107c, 108b,108z, 109n, 115h, 120p, 121d, 123a, 123h, 123j, 128 Aa, 128Ac, 130a, 130d, 136k, 136o,137b, 140d, 140g, 140j”

 

– w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”, w tabeli:

– – lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1

Zachowanie dobrego stanu ekosystemów półnaturalnych łąk i pastwisk przez:

1) usuwanie niepożądanych zakrzaczeń i zadrzewień, wraz z usunięciem odrostów na odtwarzanych i odtworzonych ekosystemach nieleśnych,

Według potrzeb wynikających z monitoringu przyrodniczego

Obwody ochronne –Smołdzino, Smołdziński Las, Kluki, Żarnowska, Rowy

2) wykaszanie trzciny (Phragmitesaustralis)raz w roku na powierzchniach odtworzonych łąk i młak niskotorfowiskowych, jako zabieg powstrzymujący ekspansję tego gatunku,

Według potrzeb wynikających z monitoringu przyrodniczego

Obwody ochronne –Rowy, Kluki, Żarnowska

3) eliminacja trzciny (Phragmitesaustralis), jako zabieg hamujący jej ekspansję (wykaszanie do 3 razy w roku),

Do 50 ha

Pododdziały – 35iy, my, yx, 36d, 36Ak,h, f, c, g (część), 37h, 142, 142Ajx, kx, hx, lx, mx, ix

4) koszenie łąk raz w roku,

5) ręczne koszenie łąk subhalofilnych 3 razy w roku,

Minimum 1000 ha/rok

Obwody ochronne –Smołdziński Las, Rowy, Żarnowska, Kluki, Smołdzino

6) ręczne koszenie łąk storczykowych raz na 3 lata,

0,50 ha

Oddział 35 my (część)

7) wypas zwierząt na łąkach

Minimum 1 ha

Oddział – 76A fx

Według możliwości

Obwody ochronne – Smołdziński Las, Rowy, Żarnowska, Kluki, Smołdzino”

 

– – po lp. 2 dodaje się lp. 3 w brzmieniu:

„3

Zapobieganie inwazji gatunków obcych – usuwanie niecierpka gruczołowatego (Impatiensglandulifera)

Według potrzeb

Wszystkie obwody ochronne”

 

– w lit. C „W ekosystemach wodnych”, w tabeli:

– – lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1

Stabilizacja ekosystemów wód śródlądowych:

 

 

 

1) wspomaganie populacji ryb przez:

a) zarybienia narybkiem szczupaka (Esoxlucis)i odtworzenie naturalnych tarlisk tego gatunku,

b) zarybienia narybkiem sandacza (Sander lucioperca) i ochronę naturalnych tarlisk tego gatunku

1. Szczupak (Esoxlucis) – średniorocznie 105 000 sztuk narybku letniego lub 500 kg narybku jesiennego.

Jeziora – Gardno i Łebsko oraz ich zlewnie

2. Szczupak (Esoxlucis) średniorocznie 105 000 sztuk narybku letniego lub 500 kg narybku jesiennego

 

3. Sandacz (Sander lucioperca):

 

1) średniorocznie po 100 000 sztuk narybku letniego,

2) 30 000 sztuk narybku letniego

2) ograniczenie eutrofizacji wód przez udostępnienie jeziora do połowów ryb metodami tradycyjnymi dla zachowania walorów kulturowych regionu z wyłączeniem stosowania sprzętu ciągnionego (od 15 kwietnia do 15 czerwca) oraz wontonów (od 1 marca do 31 maja), przy połowie następujących gatunków:

a) leszcz (Aramis brama),

b) krąp (Bliccabjoerkna),

c) płoć (Rutilusrutilus),

d) wzdręga (Scardiniuserythrophthalmus),

e) troć (Salmotrutta m. trutta),

f) łosoś (S. salar),

g) węgorz (Anquillaanquilla),

h) sandacz (Sander lucioperca),

i) szczupak (Esoxlucis),

j) okoń (Percafluviatilis),

k) dorsz (Gadusmorhua),

l) śledź (Clupeaharengus),

m) stornia (Platichthysflessus),

n) gładzica (Pleuronectesplatessa),

o) turbot (Psetta maxima),

p) gatunki obce, w szczególności:

karp (Cyprinuscarpio),

karaś srebrzysty (Carassiusauratusgibelio),

babka bycza (Neogobiusmelanostomus),

q) inne niż wymienione w lit. a–p,

1. Leszcz (Aramis brama), krąp (Bliccabjoerkna) –powyżej 100000 kg/rok.

Jezioro Łebsko

2. Płoć (Rutilusrutilus), wzdręga (Scardiniuserythrophthalmus) – powyżej 3000 kg/rok.

3. Troć (Salmotrutta m. trutta), łosoś (S. salar) – do 1500 kg/rok.

4. Węgorz (Anquillaanquilla) – do 2400 kg/rok, z uwzględnieniem postanowień „Planu gospodarowania zasobami węgorza w Polsce”.

5. Sandacz (Sander lucioperca) do 10000 kg/rok.

6. Szczupak (Esoxlucis) do 2000 kg/rok.

7. Okoń (Percafluviatilis) – do 10000 kg/rok.

8. Dorsz (Gadusmorhua), śledź (Clupeaharengus), stornia (Platichthysflessus), gładzica (Pleuronectespla­tessa),
turbot (Psettamaxima)

do 2000 kg/rok.

9. Gatunki obce, w szczególności karp (Cyprinuscarpio), karaś srebrzysty (Carassiusauratusgi­belio),
babka bycza (Neogobiusmelano­stomus)
bez ograniczeń.

10. Pozostałe gatunki ryb – do 1000 kg/rok

3) ograniczenie eutrofizacji wód przez udostępnienie jeziora do połowów ryb metodami tradycyjnymi dla zachowania walorów kulturowych regionu z wyłączeniem stosowania sprzętu ciągnionego (od 15 kwietnia do 15 czerwca) oraz wontonów (od 1 marca do 31 maja), przy połowie następujących gatunków:

a) leszcz (Aramis brama),

b) krąp (Bliccabjoerkna),

c) płoć (Rutilusrutilus),

d) wzdręga (Scardiniuserythrophthalmus),

e) troć (Salmotrutta m. trutta),

f) łosoś (S. salar),

g) węgorz (Anquillaanquilla),

h) sandacz (Sander lucioperca),

i) szczupak (Esoxlucis),

j) okoń (Percafluviatilis),

k) dorsz (Gadusmorhua),

l) śledź (Clupeaharengus),

m) stornia (Platichthysflessus),

n) gładzica (Pleuronectesplatessa),

o) turbot (Psetta maxima),

p) gatunki obce, w szczególności:

karp (Cyprinuscarpio),

karaś srebrzysty (Carassiusauratusgibelio),

– babka bycza (Neogobiusmelanostomus)

q) inne niż wymienione w lit. a–p

1. Leszcz (Aramis brama), krąp (Bliccabjoerkna) – powyżej 35000 kg/rok.

2. Płoć (Rutilusrutilus), wzdręga (Scardiniusery­throphthalmus) –powyżej 2000 kg/rok.

3. Troć (Salmotrutta m. trutta), łosoś (S. salar) – do 500 kg/rok.

4. Węgorz (Anquillaanquilla) do 800 kg/rok z uwzględnieniem postanowień „Planu gospodarowania zasobami węgorza w Polsce”.

5. Sandacz (Sander lucioperca)– do 500 kg/rok.

6. Szczupak (Esoxlucis) do 1000 kg/rok.

7. Okoń (Percafluviatilis) – do 6000 kg/rok.

8. Gatunki obce, w szczególności karp (Cyprinuscarpio), karaś srebrzysty (Carassiusaura­tusgibelio), babka bycza (Neogobiusmelano­stomus)

– bez ograniczeń.

9. Pozostałe gatunki do 1000 kg/rok

Jezioro Gardno”

 

 

 

– – lp. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3

Przywracanie naturalnego charakteru rzek przez:

 

 

1) zdjęcie lub przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Łupawy,

Przebudowa lub likwidacja około 4 km wałów przeciwpowodziowych

Obwód ochronny Smołdzino

2) odtworzenie naturalnych teras zalewowych rzeki Łupawy,

Przebudowa lub likwidacja około 4 km wałów przeciwpowodziowych

Obwód ochronny Smołdzino

3) doświetlenie wybranych starorzeczy przez usunięcie zadrzewień,

2 starorzecza

Obwód ochronny Smołdzino

4) odtworzenie starorzeczy rzeki Łupawy,

7 starorzeczy

Obwód ochronny Smołdzino

5) udrożnienie korytarza ekologicznego rzeki Łupawy poprzez budowę przepławki

1 przepławka

Rzeka Łupawa

4

Ochrona Bałtyku przez ograniczenie presji turystycznej i rybackiej

Obszar ograniczony współrzędnymi:

Obszar morski”

1) 54°41,90` N

17°03,29` E,

2) 54°45,51` N

17°14,55` E,

3) 54°47,14` N

17°28,58` E,

4) 54°47,56` N

17°31,45` E,

5) 54°42,21` N

17°03,31` E,

6) 54°45,80` N

17°14,55` E,

7) 54°47,44` N

17°28,58` E,

8) 54°47,85` N

17°31,45` E

 

b) w pkt III „Inne zadania ochronne w ekosystemach według specyfiki Parku”, w tabeli, po lp. 24 dodaje się lp. 25 i 26 w brzmieniu:

 

„25

Ochrona walorów krajobrazowych – wykoszenie trzciny i innej roślinności porastającej brzeg jeziora Gardno

Według potrzeb

Obrzeża Jeziora Gardno, przy miejscowości Gardna Wielka

26

1. Ochrona przed niekontrolowaną presją turystyczną.

Kładki, mostki, wygrodzenia – według potrzeb

Obwody ochronne: Rowy, Kluki, Żarnowska

2. Ochrona przed niekontrolowaną presją turystyczną na ścieżkach przyrodniczych „Gardnieńskie Lęgi” oraz„Klucki Las”.

2 wieże widokowe

Obwody ochronne – Rowy, Kluki

3. Ochrona przed niekontrolowaną presją turystyczną jeziora Gardno

Przebudowa i rozbudowa 2 pomostów

Jezioro Gardno w obwodzie ochronnym Rowy”

 

2) w załączniku nr 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) w pkt III „Miejsca udostępniane w celach turystycznych”, w tabeli, po lp. 25 dodaje się lp. 26 w brzmieniu:

„26

Miejsce postoju na parkingu leśnym i na parkingu w byłej jednostce wojskowej w Czołpinie, obwód ochronny Smołdziński Las

50”

 

b) w pkt IV „ Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych”, w tabeli, skreśla się lp. 10.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »