| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 31
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Ustanawia się zadania ochronne dla Słowińskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na lata 2013–2016.
§ 2.
 Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
 Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 10 Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 1, poz. 11, z późn. zm.3)).
§ 4.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje dziełem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ z 2009 r. Nr 3, poz. 52, z 2010 r. Nr 1, poz. 5 i Nr 3, poz. 60 oraz z 2011 r. Nr 3, poz. 44.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia Ministra Środowiska nr 31
z dnia 18 czerwca 2013 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

1. Przesuszanie części cennych ekosystemów torfowiskowych.

2. Zarastanie drzewami i krzewami

1. Dalsze wdrażanie i kontynuacja programu ochrony mokradeł Słowińskiego Parku Narodowego.

2. Przywrócenie właściwych stosunków wodnych.

3. Utrzymanie nieleśnego charakteru powierzchni mszarników wrzoścowych

2

Brak możliwości utrzymania właściwych stosunków wodnych na półnaturalnych ekosystemach nieleśnych łąk i pastwisk

1. Kontynuacja przywracania właściwych stosunków wodnych oraz stosowanych dawniej zabiegów koszenia i wypasów.

2. Dostosowanie systemów melioracyjnych do potrzeb ochrony przyrody oraz utrzymanie i modernizacja tych elementów systemów, które znajdują zastosowanie do celów ochrony przyrody

3

1. Nadmierne wykorzystywanie plaży i wydm przez turystów stwarzające zagrożenie dla organizmów związanych z tymi siedliskami.

2. Zanik naturalnych miejsc bytowania fauny morskiej i rozrodu ptaków związanych z siedliskami plaż

1. Ograniczenie ruchu turystycznego w wybranych rejonach plaż i wydm (wprowadzenie obszarów ochrony ścisłej).

2. Kanalizacja ruchu turystycznego poprzez budowę infrastruktury turystycznej, np. kładki, sanitariaty, wygrodzenia

4

Silna presja zwiedzających na obszary udostępnione i miejsca przyległe

1. Zabezpieczenie ekosystemów Parku szczególnie narażonych na penetrację poprzez utrzymanie i ewentualną budowę odpowiedniej infrastruktury obserwacyjnej (kładki, punkty obserwacyjne, pomosty, itp.).

2. Stała aktualizacja zasad udostępniania ograniczających negatywne oddziaływanie.

3. Udostępnianie Parku w sposób, który pozwala na osiągnięcie celów ochrony (miejsca udostępnione oraz maksymalną liczbę osób mogących z nich korzystać określono w załączniku nr 5).

4. Wzmożenie dozoru poprzez zwiększenie liczby patroli na terenie Parku

5

Silna presja na zasoby Morza Bałtyckiego

1. Podejmowanie działań służących zachowaniu różnorodności biologicznej w tym wyznaczenie i objęcie ochroną ścisłą obszarów ważnych dla ssaków morskich.

2. Egzekwowanie zasad rybołówstwa kulturowego.

3. Wyeliminowanie presji turystyki motorowodnej.

4. Ograniczanie niekontrolowanego plażowania poza obszarami udostępnionymi do tej formy wypoczynku.

5. Wyznaczenie miejsc do kąpieli przy miejscach udostępnionych do plażowania

 

6

Zaburzenie naturalnych procesów brzegowych jezior – Gardno i Łebsko

Odtwarzanie naturalnych procesów brzegowych na wybranych fragmentach brzegów jezior poprzez zdjęcie lub przebudowę obwałowań

7

Zubożona i zniekształcona struktura jakościowa i ilościowa ichtiofauny jezior i rzek

1. Eliminacja gatunków obcych – ekspansywnych.

2. Realizacja programów ochrony gatunków zagrożonych.

3. Budowa przepławek, zapewnienie swobodnej migracji gatunkom wodnym na jeziorach i rzekach Parku

8

Brak stabilności rodzimej populacji siei wędrownej (Coregonus lavaretus lavaretus) w jeziorze Łebsko

Wspieranie populacji siei wędrownej (Coregonus lavaretus lavaretus) poprzez zarybianie

9

Brak naturalnych tarlisk szczupaka pospolitego (Esox lucis) wynikający z obwałowania jeziora Gardno

Odtworzenie tarlisk szczupaka pospolitego (Esox lucis) na wybranych fragmentach brzegów jeziora

10

Ekspansja norki amerykańskiej (Neovison visoń) i jenota (Nyctereutes procyonoides) – inwazyjnych, obcych gatunków fauny zagrażających gniazdującym ptakom

Monitoring i eliminacja norki amerykańskiej (Neovison visoń) i jenota (Nyctereutes procyonoides) oraz szopa pracza (Procyon lotor) w przypadku jego pojawienia się na terenie Parku

11

Regulacja koryt rzek w granicach Parku

Renaturyzacja wybranych odcinków Łupawy wraz z odsunięciem wybranych fragmentów obwałowań od koryta rzecznego

12

Zanikanie starorzeczy Łupawy

Odtworzenie wybranych starorzeczy

13

Niewłaściwa struktura gatunkowa i wiekowa drzewostanów zbiorowisk leśnych, niedobory martwego drewna

1. Kontynuacja przebudowy składu gatunkowego sztucznych monokultur leśnych na gruntach porolnych, poprzez usuwanie gatunków niewłaściwych dla danego siedliska leśnego.

2. Nasadzenia gatunków właściwych dla siedliska oraz akceptacja i wspieranie naturalnej sukcesji drzew w kierunku zgodności z potencjalną roślinnością naturalną.

3. Pozostawianie drzew martwych i zamierających

14

Zgryzanie młodego pokolenia drzew oraz roślinności runa leśnego siedlisk systemu Natura 2000 w stopniu zagrażającym utrzymaniu dobrego stanu ich ochrony przez jeleniowate (Cewidae)

1. Monitorowanie stanu populacji jeleniowatych (Cewidae) i stopnia wpływu na osiąganie celów ochrony.

2. Opracowanie zasad ochrony ekosystemów i gatunków w przypadku potwierdzenia istotnego wpływu na osiąganie celów ochrony w ekosystemach będących bazą żerową jeleniowatych (Cervidae)

15

Intensyfikacja presji żerowej bobra (Castor fiber) na stare drzewostany

1. Monitorowanie stanu populacji bobra (Castor fiber) i stopnia wpływu na osiąganie celów ochrony.

2. Opracowanie zasad ochrony ekosystemów i gatunków w przypadku potwierdzenia istotnego wpływu na osiąganie celów ochrony w ekosystemach będących bazą żerową tego ssaka

16

Zmniejszanie liczby miejsc żerowych ptaków wodno-błotnych i miejsc rozrodu batrachofauny z powodu zarastania kanałów systemów melioracyjnych

Utrzymanie sprawności elementów systemów melioracyjnych służących ochronie przyrody, na obszarach półnaturalnych łąk i pastwisk stanowiących jednocześnie siedliska ptaków wodno-błotnych i miejsca rozrodu batrachofauny

17

Wzrost popularności obserwacji m. in. obserwacji ornitologicznych, co prowadzi do wypłaszania ptaków z miejsc lęgowych i spoczynkowych oraz wypłaszanie jeleniowatych (Cewidae) w okresach godowych przez nadmierną liczbę obserwatorów

Ograniczenie penetracji siedlisk ptaków wodno-błotnych oraz godowisk jeleniowatych (Cewidae) poprzez stałą aktualizację i egzekwowanie zasad udostępniania do celów obserwacyjnych tych siedlisk i godowisk oraz budowę platform obserwacyjnych

 

18

Zagrożenie pożarowe w ekosystemach lądowych wynikające ze wzmożonej presji turystycznej

1. Stała aktualizacja zasad udostępnienia Parku.

2. Poprawa stosunków wodnych w ekosystemach przesuszonych oraz realizacja zadań wynikających z ochrony przeciwpożarowej

19

Fragmentacja siedlisk wynikająca z tendencji do wprowadzania zabudowy na terenach poza użytkowaniem wieczystym Parku

Utrzymanie istniejącego układu i charakteru zabudowy osadniczej

20

Zagrożenie populacji rodzimych gatunków zwierząt wynikające z pojawienia się gatunków obcych dla fauny Parku – uciekających z hodowli, w tym zdziczałych psów i kotów

Eliminacja gatunków obcych dla fauny zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1052, z poźn. zm.)

21

Degradacja cennych zbiorowisk roślinnych wynikająca z ekspansji obcych gatunków roślin inwazyjnych

Eliminacja roślin inwazyjnych

22

Brak możliwości utrzymania właściwego charakteru siedlisk ptaków wodno-błotnych w obrębie obszarów ochrony ścisłej – Gackie Lęgi i Żarnowskie Lęgi

Zdjęcie statusu ochrony ścisłej tych obszarów i nadanie im statusu ochrony czynnej

23

Nadmierne użytkowanie rekreacyjne udostępnionych ekosystemów Parku

Ograniczenie udostępnienia jezior do kitesurfingu do okresu od 15 lipca do 31 sierpnia

24

Wzmożona penetracja ludności w obszarach Parku

Intensyfikcja dozoru poprzez patrolowanie terenu Parku oraz udostępnianie Parku w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę (określono w załączniku nr 5)

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczenia zagrożeń i ich skutków

Wzrost liczebności populacji lisa (Vulpes vulpes) zagrażający zwierzętom stanowiącym jego bazę pokarmową, a będących przedmiotami ochrony

Stałe monitorowanie wpływu lisa (Vulpes vulpes) na gatunki stanowiące przedmiot ochrony i wdrożenie wniosków w planie ochrony

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczenia zagrożeń i ich skutków

1

Obniżanie poziomu wód gruntowych w sąsiedztwie Parku

1. Podejmowanie działań administracyjnych służących zachowaniu optymalnych stosunków wodnych.

2. Brak uzgodnień dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy mogących wpłynąć na zmianę stosunków wodnych

2

Zabudowa hydrotechniczna rzek – Łeby i Łupawy, brak przepławek

Budowa przepławek na stopniach piętrzących

3

Wzrost tempa eutrofizacji wód powierzchniowych w sąsiedztwie Parku wynikający z intensyfikacji nie skanalizowanej zabudowy rozproszonej

Podejmowanie działań wspierających realizację gminnych systemów kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków w otulinie Parku, a także podejmowanie działań mających na celu eliminację przydomowych oczyszczalni ścieków typu rozsączającego z Niziny Gardneńsko-Łebskiej

4

Niekorzystne zmiany w krajobrazie związane z zaniechaniem tradycyjnych form gospodarowania na gruntach rolnych

Promocja tradycyjnych form użytkowania gruntów rolniczych w Parku i otulinie z uwzględnieniem realizacji programów rolnośrodowiskowych

 

5

Zanieczyszczenia antropogeniczne powstające w otoczeniu Parku

1. Podejmowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną.

2. Współpraca z samorządami terytorialnymi w zakresie promocji selektywnej zbiórki odpadów

6

Nowe zagospodarowanie osadnicze w sąsiedztwie Parku, w tym zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w celu zwiększenia obszarów pod zabudowę oraz pod lokalizacje farm wiatrowych

1. Składanie wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, na terenie których leży Park, o wyznaczenie 50 m strefy buforowej w obszarach zabudowanych i 100 m strefy buforowej poza obszarem zabudowanym wolnej od zabudowy wzdłuż granicy Parku.

2. Szczegółowa analiza proponowanych rozwiązań dotyczących planowanych elektrowni wiatrowych.

3. Odmowa uzgodnień dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin nieuwzględniających wniosków Parku.

4. Wnioskowanie o zachowanie funkcji gruntów rolnych w strefie bezpośrednio przylegającej do granicy Parku oraz odmowa uzgodnień aktów planistycznych nieuwzględniających tych wniosków

7

Pożary powstające w wyniku nielegalnego wypalania łąk

1. Wyznaczenie i utrzymanie dróg pożarowych i bezpiecznych miejsc poboru wody.

2. Podejmowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczenia zagrożeń i ich skutków

1

Zanieczyszczenia związane z gospodarczym wykorzystaniem zasobów morskich i transportem morskim

Współpraca z odpowiednimi instytucjami oraz organami administracji morskiej

2

Budowa nowych urządzeń piętrzących w korytach rzek – Łeby i Łupawy

Podejmowanie działań administracyjnych na rzecz ograniczenia fragmentacji siedlisk wodnych

3

Intensyfikacja procesu osadnictwa w otoczeniu Parku

1. Składanie wniosków do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, na terenie których leży Park, o wyznaczenie strefy buforowej wolnej od zabudowy wzdłuż granicy Parku oraz odmowa uzgodnień aktów planistycznych nieuwzględniających tych wniosków.

2. Wnioskowanie o zachowanie funkcji gruntów rolnych w strefie bezpośrednio przylegającej do granicy Parku oraz odmowa uzgodnień aktów planistycznych nieuwzględniających tych wniosków

4

Tworzenie farm wiatrowych w otulinie Parku

Składanie wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, na terenie których leży Park, o ujęcie w analizie wpływu na środowisko planowanej lokalizacji farm na awifaunę i ochronę krajobrazu Parku oraz odmowa uzgodnień aktów planistycznych nieuwzględniających tych wniosków

 

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Działania ochronne na obszarach objętych ochroną ścisłą

A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1. Usuwanie przy szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych drzew powalonych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi z pozostawieniem ich w ekosystemach leśnych do mineralizacji.

2. Uzupełnienie i naprawa wygrodzeń na szlakach turystycznych

Według potrzeb wynikających z wystąpienia zagrożenia

Obszary ochrony ścisłej

 

II. Działania ochronne na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Unaturalnienie sztucznych zbiorowisk leśnych poprzez:

Minimum 193,27 ha

Obwody ochronne – Smołdzino, Kluki, Żarnowska

 

1) regulowanie składu gatunkowego i struktury przestrzennej oraz preferowanie gatunków docelowych – pielęgnacja młodszych klas sztucznych drzewostanów,

2) zainicjowanie docelowego składu gatunkowego drzewostanów starszych klas wieku, tj. składu naturalnego bądź zbliżonego do składu naturalnego, poprzez eliminację osobników niewłaściwych gatunków drzew, pobudzenie warunków do naturalnego odnowienia, wprowadzanie nasadzeń gatunków właściwych, dokonywanie poprawek i uzupełnień w powstałych (zainicjowanych i stworzonych) odnowieniach

2,43 ha

Pododdziały – 85f, 97gx, 97ix, 102n, 123c

190,84 ha

Pododdziały – 38b, 39g, 39p, 44h, 44i, 44y, 66Ap, 66Ar, 66As, 66At, 72d, 76p, 78h, 79d, 80n, 86p, 86rx, 86tx, 88h, 89Am, 91b, 92d, 92f, 92j, 92z, 92bx, 93a, 93h, 94b, 94c, 95f, 96h, 97fx , 99k, 102a, 102l, 102m, 103l, 103m, 103n, 105c, 106b, 106h, 107c, 108b, 108z, 109d, 109m, 109n, 110f, 115h, 119k, 119l, 120p, 121d, 123a, 123h, 123j, 128Aa, 128Ab, 130a, 130d, 136k, 136o, 137b, 137d, 137l, 140d, 140g, 140j

2

Zapewnienie trwałości zbiorowisk leśnych poprzez grodzenia fragmentów lasu oraz naprawę ogrodzeń istniejących, usuwanie roślin zagłuszających procesy rozwojowe młodego pokolenia drzewostanów, monitorowanie stanu sanitarnego lasu

Według potrzeb wynikających z monitoringu przyrodniczego

Obszary ochrony czynnej

3

Zapewnienie trwałości ekosystemów poprzez ograniczenie presji turystów na okrajki lasu oraz umożliwienie przejazdu pojazdów gaśniczych:

Według potrzeb, zgodnie z instrukcją ochrony przeciwpożarowej

Obszar lądowy Parku

1) utrzymywanie przejezdności dróg wykorzystywanych jako szlaki turystyczne i do ochrony przeciwpożarowej:

– przebudowa i remonty nawierzchni,

– naprawa i udrożnienie przepustów,

Według potrzeb wynikających ze złego stanu nawierzchni uniemożliwiającej przejazd sprzętu i poruszanie się turystów

2) utrwalenie pasa przeciwpożarowego i udostępnienie do turystyki pieszej

4500 m

Oddziały – 2, 3, 4, 5

4

Zapobieganie inwazji obcych gatunków

Usuwanie odrostów topól obcego pochodzenia (Populus x canadensis)

Oddział 21

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Zachowanie dobrego stanu ekosystemów półnaturalnych łąk i pastwisk, poprzez:

Według potrzeb – nie mniej niż 1251,15 ha

 

1) usuwanie niepożądanych zakrzaczeń i zadrzewień wraz z usunięciem odrostów na odtworzonych ekosystemach nieleśnych,

Według potrzeb wynikających z monitoringu przyrodniczego

Obwody ochronne – Smołdzino, Smołdziński Las, Kluki, Żarnowska, Rowy

2) wykaszanie trzciny (Phragmites australis) jeden raz w roku na powierzchniach odtworzonych łąk i młak niskotorfowiskowych jako zabieg powstrzymujący ekspansję tego gatunku,

Według potrzeb wynikających z monitoringu przyrodniczego

Obwody ochronne – Rowy, Kluki, Żarnowska

3) eliminacja trzciny (Phragmites australis), (wykaszanie do 3 razy w roku) jako zabieg hamujący jego ekspansję,

Do 30 ha

Pododdziały – 35iy, my, yx, 36d, 36Ak,h, f, c, g (część), 37h, 142Ajx, kx, hx, lx, mx, ix

4) koszenie łąk jeden raz w roku,

Minimum 1000 ha/rok

Obwody ochronne – Smołdziński Las, Rowy, Żarnowska, Kluki, Smołdzino

5) ręczne koszenie łąk subhalofilnych 3x w roku,

0,50 ha

Oddział 35 my (część)

6) ręczne koszenie łąk storczykowych raz na 3 lata,

Minimum 1,00 ha

Zgodnie z mapą rzeczywistej roślinności łąkowej – 76A fx

7) wypas zwierząt na łąkach na koszt właściciela wraz z ponoszeniem przez niego pełnej odpowiedzialności weterynaryjnej za stan pogłowia

Minimum 220 ha rocznie

Obwody ochronne – Smołdziński Las, Rowy, Żarnowska, Kluki, Smołdzino

2

Poprawa stanu ochrony ekosystemów torfowiskowych i mokradłowych poprzez utrzymanie optymalnych stosunków wodnych dzięki zahamowaniu i regulacji odpływu wody

Według potrzeb

Obwody ochronne – Kluki, Żarnowska, Rowy, Smołdziński Las, Smołdzino

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ograniczanie tempa eutrofizacji wód śródlądowych poprzez:

1) regulację składu gatunkowego ichtiofauny poprzez zarybianie:

a) narybkiem szczupaka (Esox lucis) i odtworzenie naturalnych tarlisk tego gatunku,

b) narybkiem sandacza (Sander lucioperca) i ochronę naturalnych tarlisk tego gatunku;

2) regulacja składu gatunkowego ichtiofauny poprzez odłowy z obowiązującym zakazem stosowania sprzętu ciągnionego od 15 kwietnia do 15 czerwca oraz wontonów od 1 marca do 31 maja przy połowie następujących gatunków:

a) leszcz (Aramis brama), krąp (Blicca bjoerkna),

b) płoć (Rutilus rutilus), wzdręga (Scardinius erythrophthalmus),

c) troć (Salmo trutta m. trutta), łosoś (S. salar),

d) węgorz (Anquilla anquilla),

e) sandacz (Sander lucioperca),

f) szczupak (Esox lucis),

g) okoń (Perca fluviatilis),

h) dorsz (Gadus morhua), śledź (Clupea harengus), stornia (Platichthys flessus), gładzica (Pleuronectes platessa), turbot (Psetta maxima),

i) gatunki obce i inwazyjne – między inymi: karp (Cyprinus carpio), karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio), babka bycza (Neogobius melanostomus),

j) pozostałe;

1. Zgodnie z rozwinięciem w punktach 1–4.

2. Szczupak (Esox lucis) –średniorocznie po 105 000 sztuk narybku letniego lub 500 kg narybku jesiennego dla obu jezior.

3. Sandacz (Sander lucioperca):

1) średniorocznie po 100 000 sztuk narybku letniego,

2) 30 000 sztuk narybku letniego

Jeziora – Gardno i Łebsko oraz ich zlewnie

Jeziora – Gardno i Łebsko Jezioro Łebsko

Jezioro Gardno

 

1. Leszcz (Aramis brama), krąp (Blicca bjoerkna) – powyżej 100 000 kg/rok.

2. Płoć (Rutilus rutilus), wzdręga (Scardinius erythrophthalmus) – do 3000 kg/rok.

3. Troć (Salmo trutta m. trutta), łosoś (S. salar) – do 1500 kg/rok.

4. Węgorz (Anquilla anquilla) – do 2400 kg/rok z uwzględnieniem zapisów Polskiego Planu Gospodarowania Zasobami Węgorza.

5. Sandacz (Sander lucioperca) – do 10000 kg/rok.

6. Szczupak (Esox lucis) – do 2000 kg/rok.

7. Okoń (Perca fluviatilis) – do 10000 kg/rok.

8. Dorsz (Gadus morhua), śledź (Clupea harengus), stornia (Platichthys flessus), gładzica (Pleuronectes platessa), turbot (Psetta maxima) – do 2000 kg/rok.

9. Gatunki obce i inwazyjne –między inymi: karp (Cyprinus carpio), karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio), babka bycza (Neogobius melanostomus) – bez ograniczeń

10. Pozostałe – do 1000 kg/rok

Jezioro Łebsko

 

 

3) regulacja składu gatunkowego ichtiofauny poprzez odłowy z obowiązującym zakazem stosowania sprzętu ciągnionego od 15 kwietnia do 15 czerwca oraz wontonów od 1 marca do 31 maja przy połowie następujących gatunków:

a) leszcz (Aramis brama), krąp (Blicca bjoerkna),

b) płoć (Rutilus rutilus), wzdręga (Scardinius erythrophthalmus),

c) troć (Salmo trutta m. trutta), łosoś (S. salar),

d) węgorz (Anquilla anquilla),

e) sandacz (Sander lucioperca),

f) szczupak (Esox lucis),

g) okoń (Perca fluviatilis),

h) gatunki obce i inwazyjne – między inymi: karp (Cyprinus carpio), karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio), babka bycza (Neogobius melanostomus),

i) pozostałe

1. Leszcz (Aramis brama), krąp (Blicca bjoerkna) – powyżej 35000 kg/rok.

2. Płoć (Rutilus rutilus), wzdręga (Scardinius erythrophthalmus) – powyżej 2000 kg/rok.

3. Troć (Salmo trutta m. trutta), łosoś (S. salar) – do 500 kg/rok.

4. Węgorz (Anquilla anquilla) – do 800 k/rok, z uwzględnieniem zapisów Polskiego Planu Gospodarowania Zasobami Węgorza.

5. Sandacz (Sander lucioperca) – do 500 kg/rok.

6. Szczupak (Esox lucis) – do 1000 kg/rok.

7. Okoń (Perca fluviatilis) – do 6000 kg/rok.

8. Gatunki obce i inwazyjne –między innymi: karp (Cyprinus carpio), karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio), babka bycza (Neogobius melanostomus) – bez ograniczeń.

9. Pozostałe – do 1000 kg/rok

Jezioro Gardno

 

4) spowolnienie dopływu biogenów ze zlewni jezior poprzez:

Łącznie – 355 ha

Obwód Ochronny Rowy

a) remont i przebudowę systemów melioracyjnych na polderach – Gardna IX i X,

Łącznie – 3 km

304 ha

b) renaturyzację wybranych fragmentów rzeki Łupawy

2 odcinki o długości łącznie około 3 km

Obwód Ochronny Smołdzino

2

Odtworzenie naturalnych procesów brzegowych oraz miejsc tarliskowych szczupaka na terasie zalewowej jeziora Gardno poprzez zdjęcie obwałowań

51 ha

Obwód Ochronny Rowy

3

Przywracanie naturalnego charakteru rzek poprzez:

1) zdjęcie lub przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Łupawy,

2) odtworzenie naturalnych teras zalewowych rzeki Łupawy,

3) odtworzenie naturalnych meandrów rzeki Łupawy,

4) odtworzenie starorzeczy rzeki Łupawy

Przebudowa około 4 km wałów przeciwpowodziowych

Koryto i dolina Łupawy w granicach Parku:

1) Obwód Ochronny Smołdzino,

Przebudowa około 4 km wałów przeciwpowodziowych

2) Obwód Ochronny Smołdzino,

3 km

3) Obwód Ochronny Smołdzino,

7 starorzeczy

4) Obwód Ochronny Smołdzino

4

Ochrona Bałtyku poprzez ograniczenie niekontrolowanej presji turystycznej i rybackiej (wprowadzenie rybołówstwa kulturowego)

11 171 ha

Obszar morski

5

Ochrona tras migracji gatunków wodnych

Utrzymanie miejsc wolnych od narzędzi połowowych

Jezioro Gardno – 50 m,
Jezioro Łebsko – 150 m

 

III. Inne zadania ochronne w ekosystemach według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ochrona okrajków ekosystemów leśnych, nieleśnych i wodnych przed niekontrolowaną penetracją turystów, poprzez utrzymanie drożności i naprawę nawierzchni szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych, usuwanie wiatrołomów i wiatrowałów przy szlakach turystycznych i drogach przeciwpożarowych

Według potrzeb

Obwody ochronne – Rowy, Smołdziński Las, Żarnowska, Kluki, Smołdzino, Rąbka

2

Ochrona okrajków ekosystemów leśnych, nieleśnych i wodnych poprzez remonty i uzupełnianie infrastruktury szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych (wiaty, ławki kosze, kierunkowskazy, kładki, punkty edukacyjne, tablice, wygrodzenia i inne)

Według potrzeb

Obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej

3

Ochrona okrajków ekosystemów leśnych, nieleśnych i wodnych remonty i utrzymanie parkingów

Według potrzeb

Obszary ochrony krajobrazowej

4

Ochrona przed niekontrolowaną presją turystyczną, poprzez naprawy oraz uzupełnianie tablic informacyjnych i edukacyjnych

Według potrzeb

Przy szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych

5

Ochrona okrajków ekosystemów wodnych poprzez odtwarzanie, utrzymanie i remonty pomostów

7 obiektów – według potrzeb

Jeziora – Łebsko, Gardno, Dołgie Duże, Dołgie Małe

6

Ochrona przed niekontrolowaną presją turystyczną poprzez odtwarzanie, utrzymanie i remonty wież widokowych

3 obiekty – według potrzeb

Rąbka, oddział 145g nad jez. Gardno i nad jez. Łebsko w Klukach – 73Aa

7

Ochrona przed niekontrolowaną presją turystyczną poprzez utrzymanie wieży na Rowokole

1 obiekt – według potrzeb

Obwód Ochronny Smołdzino

8

Ochrona przed niekontrolowaną presją turystyczną, poprzez usuwanie z plaży, skarp i podciętych wałów wydmowych drzew utrudniających przejście i mogących zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie brzegu morskiego

Zgodnie z potrzebami w miejscach wystąpienia zjawiska

Cały obszar brzegu morskiego

9

Ochrona przed niekontrolowaną presją turystyczną na wydmy poprzez utrzymanie drożności dojść do plaż stanowiących jednocześnie zjazdy dróg ratownictwa morskiego – odpiaszczenie, stabilizacja dróg na zjazdach na plażę

4 zjazdy

Obwody ochronne – Rowy, Smołdziński Las, Rąbka

10

Ochrona przed niekontrolowaną presją turystyczną poprzez naprawę szlabanów i rogatek

Do 75 sztuk

Obszary ochrony czynnej

11

Ochrona przed pożarami poprzez konserwację i utrzymanie sprzętu do ochrony przeciwpożarowej i punktów czerpania wody

20 punktów

Obszary ochrony czynnej

 

12

Ochrona przed pożarami poprzez utrzymanie pasów przeciwpożarowych

Do 6000 m

W miejscach nasilonego zagrożenia pożarowego (parkingi, miejsca postoju, drogi wewnętrzne, drogi publiczne, szlaki turystyczne)

13

Zapobieganie zagrożeniom antropogenicznym poprzez stworzenie systemu obserwacyjno-alarmowego

1 sztuka

Obszar całego Parku

14

Ochrona siedlisk ptaków i jeleniowatych (Cervidae) przed niekontrolowaną presją turystyczną wynikającą z mody na „obserwacje przyrodnicze” poprzez budowę platform do obserwacji (czatowni)

Do 7 sztuk

Obwody ochronne – Rowy (poldery Gardna IX, X plaża w Gardnie Wielkiej), Kluki (przy drodze do jeziora Łebsko, poza wsią), Żarnowska (torfowisko Krakulice)

15

Ochrona przed niekontrolowaną presją na okrajki ekosystemów leśnych poprzez budowę pieszej ścieżki turystycznej pełniącej rolę pasa przeciwpożarowego

Długość około 4,5 km

Obwody ochronne – Rąbka (na odcinku Rąbka – Wyrzutnia)

16

Ochrona przed niekontrolowaną presją turystyczną poprzez budowę sanitariatów

4 obiekty

Obwody ochronne – Rowy, Smołdziński Las, Rąbka

17

Stworzenie spójnego sytemu zarządzania poprzez remont (przebudowę) obiektu po byłej Jednostce Wojskowej w Czołpinie i adaptację na siedzibę Parku

1 obiekt

Obwód Ochronny Smołdziński Las

18

Stworzenie bazy edukacyjnej poprzez przebudowę, modernizację i remont budynku w Rąbce

2 obiekty

Rąbka

19

Umożliwienie skutecznej ochrony ekosystemów wodnych poprzez oczyszczenie slipu i kanału wyjściowego na jeziorze Łebsko

Według potrzeb

Jezioro Łebsko

20

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Smołdzina poprzez konserwację wałów (w tym usuwanie drzew zagrażających ludziom i swobodnemu spływowi wód powodziowych oraz lodów) w granicach cofki elektrowni wodnej w Smołdzinie. Zadanie wykonywane przez EnWod Słupsk sp. z o.o

Według potrzeb

Do odległości 1100 m powyżej elektrowni w Smołdzinie

21

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez koszenie roślinności na skarpach, koronie i poboczy wałów, usuwanie krzewów, likwidacja nor drążonych przez zwierzęta, naprawa zadarnienia – prace wykonywane w ciągu roku zgodnie z potrzebami – zadanie wykonywane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego

Według potrzeb zgodnie z rocznym planem robót zatwierdzonym przez dyrektora Parku

Obszar objęty ochroną czynną i krajobrazową

22

Ochrona przed niekontrolowaną presją wytyczenie ścieżki przyrodniczej i wyposażenie w infrastrukturę edukacyjną

Według potrzeb

Obwody ochronne – Rąbka, Rowy

23

Utrwalanie efektów ekologicznych działań ochronnych poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez:

 

 

 

1) organizację Muzeum Latarnictwa i Ochrony Wartości Przyrodniczo-Kulturowych Wybrzeża Słowińskiego

1 obiekt

Obwód Ochronny Smołdziński Las

 

2) wykonanie oczka wodnego prezentującego rośliny wód śródlądowych na posesji filii muzeum w Rowach

1 obiekt

Obwód Ochronny Rowy

24

Wykonanie symbolicznych bram przy wejściu na teren Parku

Według potrzeb

Obwody ochronne – Żarnowska, Kluki, Smołdziński Las, Rowy, Rąbka, Smołdzino

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Obszary objęte ochroną ścisłą – ochrona gatunków roślin

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

Podkolan biały (Platanthera bifolia)

Utrzymanie populacji

Przeniesienie okazów do oddziału 18

 

II. Obszary objęte ochroną czynną A. Ochrona czynna gatunków roślin

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

Mikołajek nadmorski (Erynginum maritimum)

Przywrócenie naturalnych stanowisk gatunku

Transplantacja podziemnych pędów roślin, wyrwanych z podłoża przez fale sztormowe, na działkach 207/1, 216 i 217 (przejętych od Urzędu Morskiego)

 

B. Ochrona czynna gatunków/zespołów zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Zespół gatunków ptaków związanych ekologicznie z terenami podmokłym

1) Utrzymanie siedlisk we właściwym dla tych gatunków stanie ochrony

Wykosy, wypas, utrzymanie właściwych stosunków wodnych, remont i przebudowa systemów melioracyjnych – w tym likwidacja zbędnych urządzeń melioracyjnych. Opracowanie i wdrożenie schematu użytkowania podmokłych łąk i pastwisk

2) Ograniczenie stopnia zagrożenia populacji ptaków wodno-błotnych przez ssaki drapieżne na podstawie wyników monitoringu przyrodniczego

Eliminacja inwazyjnych drapieżnych gatunków obcych, zagrażających populacjom ptaków. Odstrzał gatunków łownych (jenot (Nyctereutes procyonoides), szop pracz (Procyon lotor), norka amerykańska (Neovison vison)) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.)

3) Ograniczenia w udostępnianiu akwenów Parku do rekreacji

Wykluczenie udostępnienia jezior do kitesurfingu w okresie lęgów i wodzenia młodych przez ptaki oraz okresów przelotów. Dopuszczenie uprawiania kitesurfingu w okresie od 15 lipca do 31 sierpnia

2

Zespoły ryb wód śródlądowych

Wzmocnienie populacji ryb drapieżnych na podstawie wyników monitoringu ichtiofauny

Ochrona i odtwarzanie tarlisk ryb drapieżnych i gatunków specjalnej troski oraz wspomaganie stanu ichtiofauny poprzez zarybienia

3

Foka szara (Halichoerus grypus)

Utrzymanie siedlisk i potencjalnych miejsc odpoczynku we właściwym stanie ochrony, współpraca w realizacji programu reintrodukcji foki szarej (Halichoerus grypus)

Ograniczanie gospodarczego użytkowania morza oraz zapewnienie warunków do odpoczynku na plażach. Objęcie odcinka 3 km plaży ochroną ścisłej – kilometry linii brzegowej 208–210

4

Morświn (Phocena) phocena)

Rozpoznanie znaczenia morskiej części Parku dla gatunku

1. Podejmowanie działań służących zachowaniu ciągłości szlaków migracyjnych na terenie Parku i poza nim.

 

 

 

 

2. Stosowanie odpowiednich procedur postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożeń dla gatunku

5

Sieja wędrowna (Coregonus lawaretus lawaretus)

Wzmocnienie populacji

Jezioro Łebsko:

1. Pozyskanie tartaków siei (Coregonus lavaretus lavaretus) sieciami stawnymi w ramach restytucji gatunku do 250 kg/rok.

 

 

 

2. Zarybianie wyhodowanym narybkiem siei (Coregonus lavaretus lavaretus) pochodzącego od tarlaków z jeziora Łebsko w ramach restytucji gatunku

6

1. Łosoś atlantycki (Salmo salar).

2. Troć wędrowna (Salmo trutta trutta m. trutta)

Wzmocnienie populacji poprzez:

1) wykonanie zarybienia

1. Pozyskanie ikry w ramach restytucji gatunków zgodnie z programem zarybieniowym Zespołu ds. Zarybień przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wymiarze:

1) do 1200 kg/rok,

2) do 500 kg/rok.

2. Zarybienia zgodnie z planem opracowanym corocznie przez Zespół do spraw Zarybień w zlewniach jezior Łebsko i Gardno

2) utrzymanie tras migracji wolnych od zagrożeń

1. Podejmowanie działań zmierzających do odtworzenia tras migracji obu gatunków w górę rzek, do miejsc naturalnego tarła.

 

 

 

2. Uczestnictwo w opracowaniu programów udrożnienia rzek.

 

 

 

3. Zachowanie miejsc wolnych od narzędzi połowowych na jeziorach Gardno (co najmniej 50 m przez cały rok) i jeziorze Łebsko (co najmniej 150 m przez cały rok)

3) odtworzenie lub utrzymanie dobrego stanu siedlisk

Odtworzenie naturalnego charakteru wybranych fragmentów rzeki Łupawy

7

Węgorz europejski (Anguilla anguilla)

Wzmocnienie populacji poprzez zarybianie narybkiem zgodnie z krajowym planem odbudowy zasobów gatunku

Narybek dostarczany przez Krajowy Zespół ds. Ochrony Węgorza

8

Lin (Tinca tinca)

Wzmocnienie populacji

Zarybianie jezior Łebsko i Gardno kroczkiem lina (Tinca tinca) w ilości, średnio 500 kg/rok na jezioro

9

Ichtiofauna Bałtyku

Zapewnienie dobrego stanu siedliska oraz właściwego stanu gatunkowego

Określenie zasad kulturowego połowu ryb zapewniającego wypełnienie wszystkich funkcji życiowych gatunków stwierdzonych w wyniku badań monitoringowych (obszar morski)

10

Ssaki morskie

Eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarczego użytkowania morza oraz turystyki.

W obszarze morskim:

1) określenie zasad kulturowego połowu ryb zapewniającego wypełnienie wszystkich funkcji życiowych gatunków stwierdzonych w wyniku badań monitoringowych,

 

 

 

2) wzmożenie kontroli wykorzystywania akwenu przez turystów, wyznaczenie miejsc do kąpieli przy miejscach wyznaczonych do plażowania w celu skanalizowania presji plażowiczów na akwen

11

Fauna Parku

Poprawa stanu naturalnych populacji zwierząt poprzez eliminację zdziczałych drapieżnych zwierząt domowych oraz pojawiających się niedrapieżnych gatunków obcych, uciekających z zamkniętych hodowli

Eliminacja zgodnie z art. 33 ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.)

 

III. Obszary objęte ochroną krajobrazową – ochrona gatunków zwierząt

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

Ptaki wrób10we (Passeriformes)

Wspomaganie gatunków w okresie zimowym

Wykładanie karmy w okresie śnieżnej i mroźnej zimy

 

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona ścisła

Oddziały – 10a, 10ax, 10b, 10bx, 10c, 10cx,10d,10dx, 10f, 10fx,10g, 10gx, 10h, 10hx, 10i, 10j, 10k, 10l, 10m, 10n, 10o, 10p, 10r, 10s, 10t, 10w, 10x, 10y, 10z, 11a, 11ax, 11ay, 11b, 11bx, 11by, 11c, 11cx, 11cy, 11d, 11dx, 11dy, 11f, 11fx, 11fy, 11g, 11gx, 11gy, 11h, 11hx, 11hy, 11i, 11ix, 11iy, 11j, 11jx, lik, 11kx, 11l, 11lx, 11m, 11mx, 11n, 11nx, 11o, 11ox, 11p, 11px, lir, 11rx, 11s, 11sx,11t, 11tx, 11w, 11wx, 11x, 11xx, 11y, 11yx, 11z, 11zx, 12a, 12ax, 12ay, 12b, 12bx, 12by, 12c, 12cx, 12cy, 12d, 12dx, 12dy, 12f, 12fx, 12fy, 12g, 12gx, 12gy, 12h, 12hx, 12hy, 12i, 12ix, 12iy, 12j, 12jx, 12jy, 12k, 12kx, 12ky, 12l, 12lx, 12ly, 12m, 12mx, 12my, 12n, 12nx, 12ny, 12o, 12ox, 12p, 12px, 12r, 12rx, 12s, 12sx, 12t, 12tx, 12w, 12wx, 12x, 12xx, 12y, 12yx, 12z, 12zx, 13a, 13ax, 13ay, 13b, 13bx, 13by, 13c, 13cx, 13cy, 13d, 13dx, 13dy, 13f, 13fk, 13fy, 13g, 13gx, 13gy, 13h, 13hx, 13hy, 13i, 13ix, 13iy, 13j, 13jx, 13jy, 13k, 13kx, 13ky, 13l, 13lx, 13ly, 13m, 13mx, 13my, 13n, 13nx, 13ny, 13o, 13ox, 13oy, 13p, 13px, 13r, 13rx, 13s, 13sx, 13t, 13tx, 13w, 13wx, 13x, 13xx, 13y, 13yx, 13z, 13zx, 14a, 14ax, 14b, 14bx, 14c, 14cx, 14d, 14dx, 14f, 14fx, 14g, 14gx, 14h, 14hx, 14i, 14ix, 14j, 14jx, 14k, 14kx, 14l, 14lx, 14m, 14mx, 14n, 14nx, 14o, 14ox, 14p, 14r, 14s, 14t, 14w, 14x, 14y, 14z, 141.71, 141.72, 141b, 141c, 141d, 141f, 141g, 141h, 147.73, 147b, 147c, 147d, 147f, 147g, 147n, 148.73, 148fx, 148g, 148gx, 148h, 148hx, 148i, 148ix, 148kx, 148lx, 148mx, 148s, 148t, 148w, 148x, 148y, 15a, 15ax, 15b, 15bx, 15c, 15cx, 15d, 15dx, 15f, 15fx, 15g, 15gx, 15h, 15hx, 15i, 15ix, 15j, 15jx, 15k, 15kx, 15l, 15lx, 15m, 15mx, 15n, 15nx, 15o, 15ox, 15p, 15px, 15r, 15rx, 15s, 15sx, 15t, 15tx, 15w, 15wx, 15x, 15xx, 15y, 15z, 16.71, 16a, 16ax, 16b, 16bx, 16c, 16cx, 16d, 16dx, 16f, 16fx, 16g, 16gx, 16h, 16hx, 16i, 16ix, 16j, 16jx, 16k, 16kx, 16l, 16lx, 16m, 16mx, 16n, 16nx, 16o, 16ox, 16p, 16px, 16r, 16rx, 16s, 16sx, 16t, 16tx, 16w, 16wx, 16x, 16xx, 16y, 16z, 17.71, 17a, 17ax, 17ay, 17b, 17bx, 17by, 17c, 17cx, 17cy, 17d, 17dx, 17dy, 17f, 17fk, 17fy, 17g, 17gx, 17gy, 17h, 17hx, 17hy, 17i, 17ix, 17j, 17jx, 17k, 17kx, 171, 171x, 17m, 17mx, 17n, 17nx, 17o, 17ox, 17p, 17px, 17r, 17rx, 17s, 17sx, 17t, 17tx, 17w, 17wx, 17x, 17xx, 17y, 17yx, 17z, 17zx, 17A.71, 17Aa, 17Ab, 17Ac, 17Ad, 17Af, 17Ag, 17Ah, 17Ai, 17Aj, 17Ak, 17Al, 17Am, 17An, 17Ao, 17Ap, 18.71, 18a, 18ax, 18ay, 18b, 18bx, 18by, 18c, 18cx, 18cy, 18d, 18dx, 18dy, 18f, 18fk, 18fy, 18g, 18gx, 18gy, 18h, 18hx, 18hy, 18i, 18ix, 18iy, 18j, 18jx, 18jy, 18k, 18kx, 18ky, 18l, 18lx, 18ly, 18m, 18mx, 18my, 18n, 18nx, 18ny, 18o, 18ox, 18oy, 18p, 18px, 18py, 18r, 18rx, 18s, 18sx, 18t, 18tx, 18w, 18wx, 18x, 18xx, 18y, 18yx, 18z, 18zx, 18A.71, 18A.72, 18Aa, 18Ab, 18Ac, 18 Ad, 18Af, 18Ag, 18Ah, 18Ai, 18Aj, 18Ak, 18Al, 18Am, 18An, 18Ao, 18Ap, 18 Ar, 18As, 18At, 18Aw;18Ax, 18Ay, 18Az, 19.71, 19a, 19ax, 19b, 19bx, 19c, 19cx, 19d, 19dx, 19f, 19fx, 19g, 19gx, 19h, 19hx, 19i, 19ix, 19j, 19jx, 19k, 19kx, 19l, 19lx, 19m, 19mx, 19n, 19nx, 19o, 19ox, 19p, 19px, 19r, 19rx, 19s, 19sx, 19t, 19tx, 19w, 19x, 19y, 19z, 19A.71, 19A.72, 19Aa, 19Aax, 19Ab,

5327,03

 

 

 

19Abx, 19Ac, 19Acx, 19Ad, 19Adx, 19Af, 19Afk, 19Ag, 19Agx, 19Ah, 19Ahx, 19Ai, 19Aj, 19Ak, 19Al, 19Am, 19An, 19Ao, 19Ap, 19Ar, 19As, 19At, 19Aw, 19Ax, 19Ay, 19Az, 20.71, 20.72, 20a, 20ax, 20b, 20bx, 20c, 20cx, 20d, 20dx, 20f, 20fx, 20g, 20gx, 20h, 20hx, 20i, 20ix, 20j, 20jx, 20k, 20kx, 20l, 20lx, 20m, 20mx, 20n, 20nx, 20o, 20ox, 20p, 20px, 20r, 20rx, 20s, 20sx, 20t, 20tx, 20w, 20x, 20y, 20z, 20A.71, 20A.72, 20A.73, 20A.74, 20Aa, 20Ab, 20Abx, 20Ac, 20Acx, 20Ad, 20Adx, 20Af, 20Afx, 20Ag, 20Agx, 20Ah, 20Ahx, 20Ai, 20Aix, 20Aj, 20Ajx, 20Ak, 20Akx, 20Al, 20Alx, 20Am, 20Amx, 20An, 20Anx, 20Ao, 20Ap, 20Apx, 20Ar, 20As, 20At, 20Aw, 20Ay, 21.71, 21.72, 21a, 21ax, 21b, 21bx, 21c, 21cx, 21d, 21dx, 21f, 21f, 21g, 21gx, 21h, 21i, 21j, 21k, 21l, 21m, 21n, 21o, 21p, 21r, 21s, 21t, 21w, 21x, 21y, 21z, 21A.71, 21A.72, 21 Aa, 21Ab, 21Ac, 21Ad, 21Af, 21Ag, 21Ah, 21Ai, 21Aj, 21Ak, 21Al, 21Am, 21An, 21Ao, 21Ap, 21Ar, 21As, 21At, 21Aw, 21Ax, 21Ay, 21Az, 22.71, 22.72, 22.73, 22a, 22ax, 22bx, 22c, 22cx, 22d, 22dx, 22f, 22fk, 22g, 22gx, 22h, 22hx, 22i, 22ix, 22j, 22jx, 22k, 22kx, 22l, 22lx, 22m, 22n, 22o, 22p, 22r, 22s, 22t, 22w, 22x, 22y, 22z, 24.71, 24.72, 24.73, 24a, 24ax, 24b, 24bx, 24c, 24cx, 24d, 24dx, 24f, 24fx, 24g, 24gx, 2.h, 24hx, 24i, 24ix, 24j, 24jx, 24k, 24kx, 24l, 24m, 24n, 24o, 24p, 24r, 24s, 24t, 24w, 24x, 24y; 24z, 25.71, 25.72, 25a, 25ax, 25b, 25bx, 25c, 25cx, 25d, 25dx, 25f, 25fx, 25g, 25gx, 25h, 25hx, 25i, 25ix, 25j, 25jx, 25k, 25kx, 25l, 25lx, 25m, 25n, 25o, 25p, 25r, 25s, 25t, 25w, 25x, 25y, 25z, 25Aa, 25Ab, 25Ac, 25Ad, 26.71, 26.72, 26a, 26ax, 26b, 26bx, 26c, 26cx, 26d, 26dx, 26f, 26fx, 26g, 26gx, 26h, 26hx, 26i, 26ix, 26j, 26k, 26l, 26m, 26n, 26o, 26p, 26r, 26s, 26t, 26w, 26x, 26y, 26z, 27a, 27ax, 27b, 27bx, 27c, 27cx, 27d, 27dx, 27f, 27fx, 27g, 27gx, 27h, 27hx, 27i, 27ix, 27j, 27jx, 27k, 27kx, 27l, 27lx, 27m, 27mx, 27n, 27nx, 27o, 27ox, 27p, 27px, 27r; 2rx, 27s, 27sx, 27t, 27tx, 27w, 27wx, 27x, 27y, 27z, 28.71, 28.72, 28.73, 28a, 28ax, 28ay, 28az, 28b, 28bx, 28by, 28c, 28cx, 28cy, 28d, 28dx, 28dy, 28f, 28fx, 28fy, 28g, 28gx, 28gy, 28h, 28hx, 28hy, 28i, 28ix, 28iy, 28j, 28jx, 28jy, 28k, 28kx, 28ky, 28l, 28lx, 28ly, 28m, 28mx, 28my, 28n, 28nx, 28ny, 28o, 28ox, 28oy, 28p, 28px, 28py, 28r, 28rx, 28ry, 28s, 28sx, 28sy, 28t, 28tx, 28ty, 28w, 28wx, 28wy, 28x, 28xx, 28xy, 28y, 28yx, 28yy, 28z, 28zx, 28zy, 28A.73, 28Aa, 28Aax, 28Ab, 28Abx, 28Ac, 28Acx, 28Ad, 28Af, 28Ag, 28Ah, 28Ai, 28Aj, 28Ak, 28Al, 28Am, 28An, 28Ao, 28Ap, 28Ar, 28As, 28At, 28Aw, 28Ax, 28Ay, 28Az, 28Ba, 29.71, 29a, 29ax, 29ay, 29b, 29bx, 29by, 29c, 29cx, 29cy, 29d, 29dx, 29dy, 29f, 29fx, 29fy, 29g, 29gx, 29gy, 29h, 29hx, 29hy, 29i, 29ix, 29j, 29jx, 29k, 29kx, 29l, 29lx, 29m, 29mx, 29n, 29nx, 29o, 29ox, 29p, 29px, 29r, 29rx, 29s, 29sx, 29t, 29tx, 29w, 29wx, 29x, 29xx, 29y, 29yx, 29z, 29zx, 29A.71, 29A.72, 29Aa, 29Aax, 29Ab, 29Abx, 29Ac, 29Acx, 29Ad, 29Adx, 29Af, 29Afx, 29Ag, 29Agx, 29Ah, 29Ahx, 29Ai, 29Aj, 29Ak, 29Al, 29Am, 29An, 29Ao, 29Ap, 29Ar, 29As, 29At, 29Aw, 29Ax, 29Ay, 29Az, 30.71, 30.72, 30.73, 30a, 30ax, 30.ay, 30b, 30bx, 30by, 30c, 30cx, 30cy, 30d, 30dx, 30dy, 30f, 30fx, 30fy, 30g, 30gx, 30gy, 30h, 30hx, 30hy, 30i, 30ix, 30iy, 30j, 30jx, 30jy, 30k, 30kx, 30ky, 30l, 30lx, 30ly, 30m, 30mx, 30my, 30n, 30nx, 30ny, 30o, 30ox, 30oy, 30p, 30px, 30py, 30r, 30rx, 30ry, 30s, 30sx, 30t, 30tx, 30w, 30wx, 30x, 30xx, 30y, 30yx, 30z, 30zx, 31.71, 31a, 31ax, 31ay, 31b, 31bx, 31by, 31c, 31cx, 31cy, 31d, 31dx, 31dy, 31f, 31fx, 31fy, 31g, 31gx, 31gy, 31h, 31hx, 31hy, 31i, 31ix, 31iy, 31j, 31jx, 31jy, 31k, 31kx, 31ky, 31l, 31lx, 31ly, 31m, 31mx, 31my, 31n, 31nx, 31ny, 31o, 31ox, 31oy, 31p, 31px, 31py, 31r, 31rx, 31ry, 31s, 31sx, 31sy, 31t, 31tx, 31ty, 31w, 31wx, 31x, 31xx, 31y, 31yx, 31z, 31zx, 32.71, 32a, 32ax, 32b, 32bx, 32c, 32cx, 32d, 32dx, 32f, 32fx, 32g, 32gx, 32h, 32i, 32j, 32k, 32l, 32m, 32n, 32o, 32p, 32r, 32s, 32t, 32w, 32x, 32y, 32z, 4.71, 4a, 4ax, 4b, 4bx, 4c, 4cx, 4d, 4dx, 4f, 4fx, 4g, 4gx, 4h, 4hx, 4i, 4ix, 4j, 4jx, 4k, 4kx, 4l, 4lx, 4m, 4mx, 4n, 4nx, 4o, 4p, 4r, 4s, 4t, 4w, 4x, 4y, 4z, 5.71, 5a, 5b, 5bx, 5c, 5cx, 5d, 5dx, 5f, 5fx, 5g, 5gx, 5h, 5hx, 5i, 5j, 5jx, 5k, 5kx, 5l, 5lx, 5m, 5mx, 5n, 5nx, 5o, 5ox, 5p, 5r, 5s, 5t, 5w, 5x, 5y, 5z, 50o, 50p, 54.71, 54.73, 54a, 54b, 54c, 6.71, 6a, 6ax, 6b, 6bx, 6c, 6cx, 6d, 6dx, 6f, 6fx, 6g, 6gx, 6h, 6hx, 6i, 6ix, 6j, 6jx, 6k, 6kx, 6l, 6m, 6n, 6o, 6p, 6r, 6s, 6t, 6w, 6x, 6y, 6z, 62.71, 62a, 62b, 62c, 66.71, 66.72, 66.73, 66a, 66b, 68.71, 68.72, 68a, 68ax, 68b, 68bx, 68c, 68cx, 68d, 68dx, 68f, 68fx, 68g, 68gx, 68h, 68hx, 68i, 68j, 68k, 68l, 68m, 68n, 68o, 68p, 68r, 68s, 68t, 68w, 68x, 68y, 68z, 69.73, 69b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7f, 7g, 7h, 7i, 7j, 7k, 7l, 7m, 7n, 7o, 7p, 7r, 7s, 7t, 77.71, 77h, 77i, 77k, 77l, 77m, 77r, 77s, 77t, 8a, 8b, 8c, 8d, 8f, 8g, 8h, 8i, 8j, 8k, 8l, 8m, 8n, 8o, 8p, 8r, 8s, 8t, 9a, 9b, 9c, 9d, 9f, 9g, 9h, 9i, 9j, 9k, 9l, 9m, 9n, 9o, 9p, 9r, 9s, 9t, 9w, 188, 208/1, 209/1, 210/1, odcinek brzegu morskiego od słupka nr 208 do słupka nr 211 określającego kilometraż brzegu morskiego

 

 

2

Ochrona czynna

1. Oddziały – 1.71, 1a, 1ax, 1b, 1bx, 1c, 1cx, 1d, 1dx, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k, 1l, Im, In, 10, 1p, 1r, 1s, 1t, 1w, 1x, 1y, Iz, 100.71, 100.72, 100.73, 100a, 100ax, 100b, 100bx, 100c, 100cx, 100d, 100dx, 100f, 100fx, 100g, 100gx, 100h, 100hx, 100i, 100ix, 100j, 100jx, 100k, 100l, 100m, 100n, 100o, 100p, 100r, 100s, 100t, 100w, 100x, 100y, 100z, 100A.71, 100A.72, 100Aa, 100Ab, 100Ac, 100Ad, 100Af, 100Ag, 100Ah, 100Ai, 100Aj, 100Ak, 100Al, 101.73, 101ax, 101bx, 101cx, 101dx, 101fx, 101gx, 101hx, 101ix, 101jx, 101kx, 101lx, 101mx, 101nx, 101ox, 101x, 101y, 101z, 102.71, 102.72, 102a, 102b, 102c, 102d, 102f, 102g, 102h, 102i, 102j, 102k, 102l, 102m, 102n, 103.71, 103.72, 103a, 103b, 103c, 103d, 103f, 103g, 103h, 103i, 103j, 103k, 103l, 103m, 103n, 103o, 103p, 104.71, 104.72, 10.a, 104b, 104c, 104d, 104f, 104g, 104h, 104i, 104j, 104k, 104l, 104m, 104n, 104o, 104p, 105.71, 105.72, 105.73, 105a, 105b, 105c, 105d, 105f, 105g, 105h, 105i, 105j, 105k, 105A.71, 105 Aa, 105Ab, 105Ac, 105Ad, 105Af, 105Ag, 105Ah, 105B.71, 105B.72, 105Ba, 105Bb, 105Bc. 105Bd, 105Bf, 105Bg, 105Bh, 105Bi, 105Bj, 105Bk, 105Bl, 105Bm, 105Bn, 105Bo, 106.71, 106.72, 106a, 106b, 106c, 106d, 106f, 106g, 106h, 106i, 106j, 106k, 106l, 106m, 106n, 106o, 107.71, 107.72, 107a, 107b, 107c, 107d, 107f, 107g, 107h, 108.71, 108.72, 108.73, 108a, 108ax, 108b, 108bx, 108c, 108d, 108f, 108g, 108h, 108i, 108j, 108m, 108n, 108o, 108p, 108r, 108s, 108t, 108w, 108x, 108y, 108z, 109.71, 109.72, 109.73, 109a, 109b, 109c, 109d, 109f, 109g, 109h, 109i, 109j, 109k, 109l, 109m, 109n, 109o, 109p, 110.71, 110a, 110b, 110c, 110d, 110f, 110g, 110h, 110i, 110j, 110k, 110l, 110m, 111.71, 111.72, 111.73, 111.74, 111.75, 111a, 111b, 111c, 111cx, 111d, 111f, 111ix, 111jx, 111kx, 111lx, 111mx, 111nx, 111ox, 111px, 111rx, 111sx, 111tx, 111wx, 111y, 112.71, 112a, 112b, 112c, 112d, 112f, 112g, 112h, 113.71, 113a, 113b, 113c, 113d, 113f, 113g, 113h, 113i, 113j, 113k, 113l, 113m, 113n, 113o, 113p, 114.71, 114a, 114b, 114c, 114d, 115.71, 115a, 115b, 115c, 115d, 115f, 115g, 115h, 116.71, 116a, 116b, 116c, 116d, 116f, 116g, 116h, 116i, 116j, 116k, 117.71, 117a, 117b, 117c, 117d, 117f, 117g, 117h, 117i, 117j, 117k, 117l, 117m, 117n, 117o, 117p, 117r, 117s, 118.71, 118.72, 118a, 118b, 118c, 118d, 118f, 118g, 118h, 118i, 118j, 118k, 118l, 118m, 118n, 118o, 118p, 118r, 118s, 118t, 118w, 118x, 118y, 118z, 119.71, 119a, 119b, 119c, 119d, 119f, 119g, 119h, 119i, 119j, 119k, 119l, 119m, 119n, 119o, 120.71, 120.72, 120a, 120b, 120c, 120d, 120f, 120g, 120h, 120i, 120j, 120k, 120l, 120m, 120n, 120o, 120p, 120r, 120s, 120t, 120w, 121.71, 121a, 121b, 121c, 121d, 121f, 121g, 121h, 122.71, 122.72, 122a, 122b, 122c, 122d, 122f, 122g, 122h, 123.71, 123a, 123b, 123c, 123d, 123f, 123g, 123h, 123i, 123j, 123k, 124.71, 124a, 124b, 124c, 124d, 124f, 124g, 124h, 124i, 124j, 124k, 124l, 125.71, 125a, 125b, 125c, 125d, 125f, 125g, 125h, 125i, 125j, 125k, 126.71, 126a, 126b, 126c, 126d, 126f, 126g, 126h, 126i, 126j, 126k, 126l, 126m, 126n, 126o, 126p, 126r, 126s, 127.71, 127.72, 127a, 127b, 127c, 127d, 127f, 127g, 127h, 127i, 127j, 128a, 128b, 128c, 128d, 128f, 128g, 128h, 128i, 128A.71, 128A.72, 128Aa, 128Ab, 128Ac, 128Ad, 128Af, 128Ag, 128Ah, 128Ai, 128Aj, 128Ak, 128Al, 128Am, 128An, 129.71, 129a, 129b, 129c, 129d, 129f, 129g, 129h, 129A.71, 129Aa, 129Ab, 129Ac, 129Ad, 129Af, 129Ag, 129Ah, 129Ai, 129Aj, 129Ak, 129Al, 129Am, 129An, 129Ao, 130.71, 130.72, 130a, 130b, 130c, 130d, 130f, 130g, 130h, 130i, 131.71, 131.72, 131a, 131b, 131c, 131d, 131f, 131g, 131h, 131i, 131j, 131k, 131l, 131m, 132.71, 132.72, 132a, 132b, 132c, 132d, 132f, 132g, 132h, 132i, 132j, 132k, 132l, 132m, 132n, 133.71, 133.72, 133a, 133b, 133c, 133d, 133f, 133g, 133h, 134.71, 134a, 134b, 134c, 134d, 134f, 134g, 134h, 134i, 134j, 134k, 134l, 134m, 135.71, 135a, 135b, 135c, 135d, 135f, 135g, 135h, 135i, 135j, 135k, 136.71, 136.72, 136a, 136b, 136c, 136d, 136f, 136g, 136h, 136i, 136j, 136k, 136l, 136m, 136n, 136o, 136p, 136A.71, 136Aa, 136Aax, 136Ab, 136Abx, 136Ac, 136Acx, 136Ad, 136Adx, 136Af, 136Afx, 136Ag, 136Agx, 136Ah, 136Ahx, 136Ai, 136Aix, 136Aj, 136Ak, 136Al, 136Am, 136An, 136Ao, 136Ap, 136Ar, 136As, 136At, 136Aw, 136Ax, 136Ay, 136Az, 137.71, 137.72, 137.73, 137a, 137b, 137c, 137d, 137f, 137g, 137h, 137i, 137j, 137k, 137l, 137m, 137n, 137o, 137p, 137r, 138.71, 138.72, 138a, 138b, 138c, 138d, 138f, 138g, 138h, 138i, 139.71, 139.72, 139.73, 139a, 139b, 139c, 139d, 139f, 139g, 139h, 139i, 139j, 139k, 139l, 140.71, 140a, 140b, 140c, 140d, 140f, 140g, 140h, 140i, 140j, 141a, 141A.71, 141Aa, 141Aax, 141Ab, 141Abx, 141Ac, 141Acx, 141Ad, 141Adx, 141Af, 141Afx, 141 Ag, 141Agx, 141Ah, 141Ahx, 141Ai, 141Aix, 141Aj, 141Ajx, 141Ak, 141Akx, 141Al, 141Alx, 141Am, 141Amx, 141An, 141Anx, 141Ao, 141Aox, 141Ap, 141Apx, 141Ar, 141Arx, 141As, 141Asx, 141At, 141Atx, 141Aw, 141Awx, 141Ax, 141Ay, 141Az, 142.71, 142.72, 142a, 142b, 142c, 142d, 142f, 142g, 142A.71, 142Aa, 142Aax, 142Ab, 142Abx, 142Ac, 142Acx, 142Ad, 142Adx, 142Af, 142Afx, 142Ag, 142Agx, 142Ah, 142Ahx, 142Ai, 142Aix, 142Aj, 142Ajx, 142Ak, 142Akx, 142Al, 142Alx, 142Am, 142Amx, 142An, 142Anx, 142Ao, 142Aox, 142Ap, 142Ar, 142As, 142At, 142Aw, 142Ax, 142Ay, 142Az, 143.71, 143a, 143b, 143c, 143d, 143f, 143g, 143h, 143i, 143j, 143k, 143l, 143m, 143n, 143o, 144.71, 144.72, 144ax, 144ay, 144bx, 144cx, 144d, 144dx, 144f, 144fx, 144g, 144gx, 144h, 144hx, 144i, 144ix, 144j, 144jx, 144k, 144kx, 144l, 144lx, 144m, 144mx, 144n, 144nx, 144o, 144ox, 144p, 144px, 144r, 144rx, 144s, 144sx, 144t, 144tx, 144w, 144wx, 144x, 144xx, 144y, 144yx, 144z, 144zx, 145.71, 145.72, 145.73, 145a, 145b, 145c, 145d, 145f, 145h, 145i, 145j, 145k, 145l, 145n, 145o, 146.71, 146.72, 146.73, 146a, 146b, 146c, 146d, 146f, 146g, 146h,

26952,67

 

 

 

146i, 146j, 146k, 147.71, 147.72, 147a, 147h, 147i, 147j, 147k, 147l, 147m, 148.71, 148.72, 148a, 148ax, 148b, 148bx, 148c, 148cx, 148d, 148dx, 148f, 148j, 148jx, 148k, 148l, 148m, 148n, 148o, 148p, 148r, 148z, 19.72, 19A.73, 2.71, 2.72, 2a, 2ax, 2ay, 2b, 2bx, 2by, 2c, 2cx, 2cy, 2d, 2dx, 2dy, 2f, 2fx, 2fy, 2g, 2gx, 2h, 2hx, 2hy, 2i, 2ix, 2j, 2jx, 2k, 2kx, 2l, 2lx, 2m, 2mx, 2n, 2nx, 2o, 2ox, 2p, 2px, 2r, 2rx, 2s, 2sx, 2t, 2tx, 2w, 2wx, 2x, 2xx, 2y, 2yx, 2z, 2zx, 20.73, 20A.75, 21.73, 21.74, 21ay, 21by, 21cy, 21dy, 21fy, 21gy, 21hx, 21hy, 21ix, 21iy, 21jx, 21kx, 21lx, 21mx, 21nx, 21ox, 21px, 21tx, 21wx, 21xx, 21yx, 21zx, 21A.73, 22.74, 23.71, 23.72, 23.73, 23a, 23ax, 23b, 23bx, 23c, 23cx, 23d, 23dx, 23f, 23fx, 23g, 23gx, 23h, 23hx, 23i, 23ix, 23j, 23jx, 23k, 23kx, 23l, 23lx, 23m, 23mx, 23n, 23nx, 23o, 23p, 23px, 23r, 23s, 23t, 23w, 23x, 23y, 23z, 23A.71, 23A.72, 23A.73, 23Aa, 23Ab, 23Ac, 23Ad, 23Af, 23Ag, 23Ah, 23Ai, 23Aj, 23Ak, 23Al, 23Am, 23An, 23Ao, 23Ap, 23Ar, 23As, 23At, 23Aw, 23Ax, 23Ay, 23Az, 23B.71, 23B.72, 23Bb, 23Bc, 23Bd, 23Bf, 23Bg, 24.74, 24ay, 24by, 24cy, 24dy, 24lx, 24mx, 24nx, 24ox, 24px, 24rx, 24sx, 24tx, 24wx, 24xx, 24yx, 24zx, 27.71, 27.72, 27.73, 28.74, 28A.71, 28A.72, 29.72, 29A.73, 2A.71, 2A.72, 2A.73, 2Aa, 2Ab, 2Abx, 2Ac, 2Acx, 2Ad, 2Adx, 2Af, 2Afx, 2Ag, 2Agx, 2Ahx, 2Ai, 2Aix, 2Ak, 2Al, 2Am, 3.71, 3.72, 3a, 3ax, 3b, 3bx, 3c, 3cx, 3d, 3dx, 3f, 3fx, 3g, 3h, 3i, 3j, 3k, 3l, 3m, 3n, 3o, 3p, 3r, 3s, 3t, 3w, 3x, 3y, 3z, 30.74, 31.72, 32.72, 33.71, 33a, 33ax, 33b, 33bx, 33c, 33cx, 33d, 33dx, 33f, 33fx, 33g, 33gx, 33h, 33hx, 33i, 33ix, 33j, 33jx, 33k, 33kx, 33l, 33lx, 33m, 33mx, 33n, 33nx, 33o, 33ox, 33p, 33px, 33r, 33rx, 33s, 33sx, 33t, 33tx, 33w, 33wx, 33x, 33xx, 33y, 33z, 34.71, 34a, 34ax, 34b, 34bx, 34c, 34cx, 34d, 34dx, 34f, 34fx, 34g, 34gx, 34h, 34hx, 34i, 34ix, 34j, 34jx, 34k, 34kx, 34l, 34lx, 34m, 34mx, 34n, 34o, 34p, 34r, 34s, 34t, 34w, 34x, 34y, 34z, 35.71, 35.72, 35a, 35ax, 35ay, 35b, 35bx, 35by, 35c, 35cx, 35cy, 35d, 35dx, 35f, 35fx, 35g, 35gx, 35gy, 35h, 35hx, 35hy, 35i, 35ix, 35iy, 35j, 35jx, 35jy, 35k, 35kx, 35ky, 35l, 35ly, 35m, 35mx, 35my, 35n, 35ny, 35o, 35ox, 35p, 35px, 35r, 35rx, 35s, 35sx, 35t, 35tx, 35w, 35wx, 35x, 35xx, 35y, 35yx, 35z, 35zx, 36.71, 36.72, 36a, 36b, 36c, 36d, 36f, 36g, 36h, 36i, 36j, 36k, 36l, 36m, 36A.71, 36A.72, 36A.73, 36Aa, 36Aax, 36Ab, 36Ac, 36Ad, 36Af, 36Ag, 36Ah, 36Ai, 36Aj, 36Ak, 36Al, 36Am, 36An, 36Ao, 36Ap, 36Ar, 36As, 36At, 36Aw, 36Ax, 36Ay, 36Az, 36B.71, 36Ba, 36Bb, 36Bc, 36Bd, 36Bf, 36Bg, 37.71, 37.72, 37.73, 37a, 37b, 37c, 37d, 37f, 37g, 37h, 37i, 38.71, 38.72, 38.73, 38a, 38b, 38c, 38d, 38f, 38g, 38h, 38i, 38j, 38k, 38l, 38m, 38n, 39.71, 39.72, 39.73, 39a, 39ax, 39b, 39bx, 39c, 39cx, 39d, 39dx, 39f. 39fx, 39g, 39gx, 39h, 39hx, 39i, 39ix, 39j, 39jx, 39k, 39kx, 39l, 39lx, 39m, 39mx, 39n, 39nx, 39o, 39ox, 39p, 39px, 39r, 39rx, 39s, 39sx, 39t, 39w, 39x, 39y, 39z, 4.72, 40.71, 40.72, 40.73, 40a, 40ax, 40b, 40bx, 40c, 40d, 40f, 40g, 40h, 40i, 40j, 40k, 40l, 40m, 40n, 40o, 40p, 40r, 40s, 40t, 40w, 40x, 40y, 40z, 41.71, 41.72, 41.73, 41a, 41ax, 41b, 41bx, 41c, 41cx, 41d, 41f, 41g, 41h, 41i, 41j, 41k, 41l, 41m, 41n, 41o, 41p, 41r, 41s, 41t, 41w, 41x, 41y, 41z, 42.71, 42.72, 42a, 42b, 42c, 42d, 42f, 42g, 42h, 42i, 43.71, 43a, 43b, 43c, 43d, 43f, 43g, 43h, 43i, 43j, 43k, 43l, 43m, 43n, 43o, 44.71, 44.72, 44a, 44ax, 44b, 44bx, 44c, 44cx, 44d, 44dx, 44f, 44fx, 44g, 44gx, 44h, 44hx, 44i, 44j, 44k, 44l, 44m, 44n, 44o, 44p, 44r, 44s, 44t, 44w, 44x, 44y, 44z, 45.71, 45.72, 45a, 45b, 45c, 45d, 45f, 45g, 45h, 45i, 45j, 45k, 45l, 45m, 45n, 45o, 45p, 45A.71, 45A.72, 45Aa, 45Ab, 45Ac, 45Ad, 45Af, 45Ag, 45B.71, 45B.72, 45B.73, 45B.74, 45B.75, 45Ba,

 

 

 

 

45Bb, 45Bc, 45Bd, 45Bf, 45Bg, 45Bh, 45Bi, 45Bj, 45Bk, 45Bl, 45Bm, 45Bn, 45C.71, 45C.72, 45C.73, 45C.74, 45Ca, 45Cb, 45Cc, 45Cd, 45Cf, 45Cg, 45D.71, 45D.72, 45D.73, 45Da, 45Db, 45Dc, 45Dd, 46.71, 46.72, 46.73, 46a, 46b, 46c, 46d, 46f, 46g, 46h, 46i, 46j, 46k, 46l, 46m, 46n, 46o, 46p, 46r, 46A.71, 46A.72, 46Aa, 46Ab, 46Ac, 46Ad, 46Af, 46Ag, 46Ah, 46Ai, 46Aj, 46Ak, 46Al, 46Am, 46An, 46Ao, 46Ap, 46Ar, 46As, 46B.71, 46B.72, 46Ba, 46Bb, 46Bc, 46Bd, 46Bf, 46Bg, 46Bh, 46Bi, 46Bj, 46Bk, 46Bl, 46Bm, 46Bn, 46Bo, 46Bp, 46Br, 46Bs, 46C.71, 46C.72, 46Ca, 46Cb, 46Cc, 46Cd, 46Cf, 46Cg, 46Ch, 46Ci, 46Cj, 46Ck, 46Cl, 46Cm, 46Cn, 47.71, 47.72, 47.73, 47a, 47ax, 47b, 47bx, 47c, 47cx, 47d, 47dx, 47f, 47fx, 47g, 47h, 47i, 47j, 47k, 47l, 47m, 47n, 47o, 47p, 47r, 47s, 47t, 47w, 47x, 47y, 47z, 48.71, 48.72, 48.73, 48a, 48b, 48c, 48d, 48f, 48g, 48h, 48i, 48j, 48k, 48l, 48m, 48n, 48o, 48p, 48r, 49.71, 49.72, 49.73, 49a, 49ax, 49b, 49bx, 49c, 49cx, 49d, 49dx, 49f, 49fx, 49g, 49gx, 49h, 49hx, 49i, 49ix, 49j, 49k, 49l, 49m, 49n, 49o, 49p, 49r, 49s, 49t, 49w, 49x, 49y, 49z, 5.72, 50.71, 50.72, 50a, 50b, 50c, 50d, 50f, 50g, 50h, 50i, 50j, 50k, 50l, 50m, 50n, 51.71, 51.72, 51a, 51b, 51c, 51d, 51f, 51g, 51h, 51i, 52.71, 52.72, 52a, 52b, 52c, 52d, 52f, 52g, 52h, 52i, 52j, 52k, 52l, 52m, 52n, 52o, 52p, 52r, 52s, 52t, 52w, 53.71, 53a, 53ax, 53b, 53bx, 53c, 53cx, 53d, 53dx, 53f, 53g, 53h, 53i, 53j, 53k, 53l, 53m, 53n, 53o, 53p, 53r, 53s, 53t, 53w, 53x, 53y, 53z, 54.72, 54.74, 54d, 54f, 54g, 54h, 54i, 54j, 54k, 54l, 54m, 54n, 54o, 54p, 55.71, 55.72, 55a, 55ax, 55b, 55bx, 55c, 55cx, 55d, 55dx, 55f, 55fx, 55g, 55gx, 55h, 55hx, 55i, 55ix, 55j, 55k, 55l, 55m, 55n, 55o, 55p, 55r, 55s, 55t, 55w, 55x, 55y, 55z, 55A.71, 55A.72, 55Aa, 55Ab, 55Ac, 55Ad, 55Af, 55Ag, 55Ah, 55Ai, 55Aj, 55Ak, 55Al, 55Ba, 55Bb, 55Bc, 55Bd, 55Bf, 55Bg, 55Bh, 55Bi, 55Bj, 55Bk, 55Bl, 55Bm, 55Bn, 55Bo, 56.71, 56.72, 56a, 56b, 56c, 56d, 56f, 56g, 56h, 56i, 56j, 56k, 56l, 56m, 56n, 56o, 56p, 56r, 56s, 57.71, 57.72, 57.73, 57a, 57b, 57c, 57d, 57f, 57g, 57h, 57i, 57j, 57k, 57l, 57m, 57n, 57o, 57p, 57r, 57s, 58.71, 58.72, 58.73, 58a, 58ax, 58b, 58bx, 58c, 58cx, 58d, 58dx, 58f, 58fx, 58g, 58gx, 58h, 58hx, 58i, 58j, 58jx, 58k, 58l, 58m, 58n, 58o, 58p, 58r, 58s, 58t, 58w, 58x, 58y, 58z, 59.71, 59.72, 59a, 59ax, 59b, 59bx, 59c, 59cx, 59d, 59dx, 59f, 59fx, 59g, 59gx, 59h, 59hx, 59i, 59ix, 59j, 59k, 59l, 59m, 59n, 59o, 59p, 59r, 59s, 59t, 59w, 59x, 59y, 59z, 6.72, 60.71, 60.72, 60a, 60b, 60c, 60d, 60f, 60g, 60h, 60i, 60j, 60k, 60l, 60m, 60n, 60o, 60p, 60r, 60s, 60t, 60w, 61.71, 61.72, 61a, 61ax, 61b, 61bx, 61c, 61cx, 61d, 61dx, 61f, 61fx, 61g, 61gx, 61h, 61hx, 61i, 61j, 61k, 61l, 61m, 61n, 61o, 61p, 61r, 61s, 61t, 61w, 61x, 61y, 61z, 61A.71, 61A.72, 61Aa, 61Aax, 61Ab, 61Ac, 61Ad, 61Af, 61Ag, 61Ah, 61Ai, 61Aj, 61Ak, 61Al, 61Am, 61An, 61Ao, 61Ap, 61Ar, 61At, 61Aw, 61Ay, 61Az, 62.72, 62.73, 62d, 62f, 62g, 62h, 62i, 62j, 62k, 62l, 62m, 63.71, 63.72, 63.73, 63a, 63b, 63c, 63d, 63f, 63g, 63h, 64.71, 64.72, 64a, 64b, 64c, 64d, 64f, 64g, 64h, 64i, 64j, 64k, 64l, 64m, 64n, 64o, 64p, 64r, 64s, 65.71, 65.72, 65.73, 65a, 65ax, 65b, 65bx, 65c, 65cx, 65d, 65dx, 65f, 65fx, 65g, 65gx, 65h, 65hx, 65i, 65ix, 65j, 65jx, 65k, 65kx, 65l, 65lx, 65m, 65mx, 65n, 65nx, 65o, 65ox, 65p, 65px, 65r, 65rx, 65s, 65t, 65w, 65x, 65y, 65z, 65A.71, 65Aa, 65Ab, 65Ac, 65Ad, 65Af, 65Ag, 65Ah, 65Ai, 65Aj, 65Ak, 65Al, 65Am, 65An, 65B.71, 65Ba, 65Bb, 65Bc, 65Bd;, 65Bf, 65Bg, 65Bh, 65Bi, 65Bj, 65Bk, 65Bl, 65Bm, 65Bn, 65Bo, 65Bp, 65Br, 65Bs, 65Bt, 66A.71, 66A.72, 66A.73, 66Aa, 66Aax, 66Ab, 66Abx, 66Acx, 66Ad, 66Adx, 66Af, 66Afx, 66Ag, 66Agx, 66Ah, 66Ahx, 66Ai, 66Aix, 66Aj,

 

 

 

 

66Ajx, 66Ak, 66Akx, 66Al, 66Alx, 66Am, 66Amx, 66An, 66Anx, 66Ao, 66Ap, 66Ar, 66As, 66At, 66Aw, 66Ax, 66Ay, 66Az, 66B.71, 66Ba, 66Bb, 66Bc, 66Bd, 67.71, 67.72, 67.73, 67a, 67b, 67c, 67d, 67f, 67g, 67h, 68A.71, 68A.72, 68Aa, 68Ab, 68Ac, 68Ad, 68Af, 68Ag, 68Ah, 68Ai, 68Aj, 68Ak, 68Al, 68Am, 68An, 68Ao, 68Ap, 68Ar, 68As, 68At, 68Aw, 69.71, 69.72, 69a, 69c, 69d, 69f, 69g, 69h, 69i, 69j, 69k, 69l, 69m, 69n, 69o, 69p, 69r, 69s, 69t, 69w, 7.71, 70.71, 70.72, 70.73, 70a, 70b, 70c, 70d, 70f, 70g, 70h, 70i, 70j, 70k, 70l, 70m, 70n, 70o, 70p, 71.71, 71.72, 71.73, 71a, 71b, 71c, 71d, 71f, 71g, 71h, 71i, 71j, 71k, 71l, 72.71, 72.72, 72a, 72b, 72c, 72d, 72f, 72g, 72h, 72i, 72j, 72k, 72A.71, 72A.72, 72A.73, 72A.74, 72Aa, 72Ab, 72Ac, 72Ad, 72Af, 72Ag, 72Ah, 72Ai, 72Aj, 72Ak, 72Al, 72Am, 72An, 72Ao, 72Ap, 72Ar, 73.71, 73.72, 73a, 73b, 73c, 73d, 73f, 73g, 73h, 73i, 73j, 73k, 73l, 73m, 73n, 73o, 73p, 73r, 73A.71, 73Aa, 73Ab, 73Ac, 73Af, 74.71, 74.72, 74.73, 74.74, 74a, 74b, 74c, 74d, 74f, 74g, 74h, 74i, 74j, 74k, 74l, 75.71, 75.72, 75.73, 75.74, 75a, 75b, 75c, 75d, 75f, 75g, 75h, 75i, 75j, 75l, 75m, 75n, 75o, 75x, 75y, 75z, 76.71, 76.72, 76.73, 76ax, 76bx, 76cx, 76dx, 76fx, 76gx, 76hx, 76ix, 76jx, 76kx, 76lx, 76mx, 76o, 76p, 76r, 76s, 76t, 76w, 76x, 76y, 76z, 76A.71, 76A.72, 76Aa, 76Ab, 76Ac, 76Ad, 76Af, 76Ahx, 76Aix, 76Ajx, 76Akx, 76Alx, 76Amx, 76Anx, 76Aox, 76Apx, 76Arx, 76Asx, 76Atx, 76Awx, 76Axx, 76Ayx, 76Azx, 77.72, 77a, 77b, 77c, 77d, 77f, 77g, 77j, 77n, 77o, 77p, 78.71, 78.72, 78a, 78b, 78c, 78d, 78f, 78g, 78h, 78i, 78j, 78k, 78l, 78m, 78n, 78o, 78p, 79.71, 79.72, 79.73, 79a, 79b, 79c, 79d, 79f, 79g, 79h, 79i, 79j, 79k, 79l, 79m, 79n, 79o, 79p, 79r, 79s, 79t, 79w, 79x, 79y, 80.71, 80.72, 80a, 80ax, 80b, 80c, 80d, 80f, 80g, 80h, 80i, 80j, 80k, 80l, 80m, 80n, 80o, 80p, 80r, 80s, 80t, 80w, 80x, 80y, 80z, 80A.71, 80A.72, 80Aa, 80Ab, 80Ac, 80Ad, 80Af, 80Ag, 80Ah, 80Ai, 80Aj, 80Ak, 80Al, 80Am, 80An, 80Ao, 80Ap, 80Ar, 80As, 80At, 80Aw, 81.71, 81.72, 81a, 81b, 81c, 81d, 81f, 81g, 81h, 81i, 81j, 81k, 81l, 81m, 81n, 8I0, 81p, 81r, 81s, 81t, 81w, 81x, 82.71, 82.72, 82.73, 82a, 82b, 82c, 82d, 82f, 82g, 82h, 82i, 82j, 82k, 82l, 82m, 82n, 82o, 82p, 82r, 82s, 82t, 82w, 82x, 82A.71, 82Aa, 82Ab, 82Ac, 82Ad, 83.71, 83.72, 83.73, 83.74, 83a, 83ax, 83b, 83bx, 83c, 83cx, 83d, 83dx, 83f, 83fx, 83g, 83gx, 83h, 83hx, 83i, 83ix, 83j, 83jx, 83k, 83kx, 83l, 83lx, 83m, 83mx, 83n, 83nx, 83o, 83ox, 83p, 83px, 83r, 83rx, 83s, 83sx, 83t, 83tx, 83w, 83wx, 83x, 83xx, 83y, 83z, 84.71, 84.72, 84.73, 84.74, 84a, 84b, 84c, 84d, 84f, 84g, 84h, 84i, 84j, 84k, 84l, 84m, 84n, 85.71, 85.72, 85.73, 85.74, 85a, 85b, 85c, 85d, 85f, 85fx, 85g, 85gx, 85h, 85hx, 85ix, 85jx, 85kx, 85lx, 85mx, 85nx, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74, 86a, 86ay, 86b, 86bx, 86c, 86cx, 86d, 86f, 86g, 86gx, 86h, 86hx, 86ix, 86jx, 86kx, 86lx, 86m, 86mx, 86n, 86nx, 86o, 86ox, 86p, 86px, 86r, 86rx, 86s, 86sx, 86t, 86tx, 86w, 86wx, 86x, 86xx, 86y, 86yx, 86z, 86zx, 86A.71, 86A.72, 86Aa, 86Ab, 86Ac, 86Ad, 86Af, 86Ag, 86Ah, 86Ai, 86Aj, 86Ak, 86Al, 86Am, 86An, 86B.71, 86B.72, 86Ba, 86Bb, 86Bc, 86Bd, 86Bf, 87.71, 87a, 87b, 87c, 87d, 87f, 87g, 87h, 87i, 87j, 87k, 87l, 87m, 87n, 87o, 87p, 87r, 87s, 87t, 88.71, 88.72, 88a, 88b, 88c, 88d, 88f, 88g, 88h, 88i, 88j, 88k, 88l, 88m, 88n, 88o, 88p, 88r, 88s, 88t, 88w, 88x, 89.71, 89.72, 89.73, 89a, 89b, 89c, 89d, 89f, 89g, 89h, 89i, 89j, 89k, 89l, 89m, 89n, 89o, 89p, 89r, 89s, 89t, 89w, 89x, 89y, 89z, 90.71, 90.72, 90a, 90ax, 90b, 90bx, 90c, 90d, 90f, 90g, 90h, 90i, 90j, 90k, 90l, 90m, 90n, 90o, 90p, 90r, 90s, 90t, 90w, 90x, 90y, 90z, 91.71, 91a, 91b, 91c, 91d, 91f, 91g, 91h, 91i, 91j, 91k, 91l, 91m,

 

 

 

 

9In, 91A.71, 91A.72, 91 Aa, 91Ab, 91Ac, 91Ad, 91Af, 91Ag, 92.71, 92.72, 92.73, 92a, 92ax, 92b, 92bx, 92c, 92d, 92f, 92g, 92h, 92i, 92j, 92k, 92l, 92m, 92n, 92o, 92p, 92r, 92s, 92t, 92w, 92x, 92y, 92z, 93.71, 93a, 93b, 93c, 93d, 93f, 93g, 93h, 93i, 93k, 93l, 93m, 93n, 93o, 93p, 93r, 93s, 93t, 94.71, 94.72, 94a, 94b, 94c, 94d, 94f, 94g, 94h, 94i, 94j, 94k, 94l, 95.71, 95.72, 95a, 95b, 95c, 95d, 95f, 95g, 95h, 95i, 95j, 96.71, 96.72, 96a, 96b, 96c, 96d, 96f, 96g, 96h, 97.71, 97.72, 97a, 97ax, 97b, 97bx, 97c, 97cx, 97d, 97dx, 97f, 97fx, 97g, 97gx, 97h, 97hx, 97i, 97ix, 97j, 97k, 97l, 97m, 97n, 97o, 97p, 97r, 97s, 97t, 97w, 97x, 97y, 97z, 98.71, 98.72, 98a, 98b, 98c, 98d, 98f, 98g, 98h, 98i, 98j, 98k, 98l, 98m, 99.71, 99a, 99b, 99c, 99d, 99f, 99g, 99h, 99i, 99j; 99k, 99kl, 99m, 99n, 99o, 99p, 99r, 99s, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198/1, 199/1, 200/1, 201/1, 202/1, 203/1, 204/1, 205/1, 206/3, 207/1, 211/1, 212/1, 213/1, 214/1, 215/1, 216, 217, 218/5, 1/18.

 

 

 

2. Wody Morza Bałtyckiego

 

3

Ochrona krajobrazowa

1. Oddziały – 108k, 108l, 111ax, 111bx, 111dx, 111fx, 111g,111gx, 111h, 111hx, 111i, 111j, 111k, 111l, 111p, 111r, 111s, 111t, 111w, 111x, 111z, 143p, 144a, 144b, 144c, 145g, 145m, 146l, 2gy, 2iy, 2jy, 2ky, 2ly, 20Aax, 20Aox, 20Ax, 20Az, 21.75, 21rx, 21sx, 22b, 23ox, 23B.73, 23Bh, 23Bi, 2Aax, 2Ah, 2Aj, 2An, 2Ao, 2Ap, 2Ar, 2As, 2At, 2Aw, 2Ax, 2Ay, 2Az, 35dy, 35fy, 35lx, 35nx, 36A.74, 36Abx, 36Acx, 36Adx, 36Afx, 54r, 5ax, 5ix, 54s, 58ix, 61As, 61Ax, 66Ac, 73A.72, 73A.73, 73Aax, 73Abx, 73Ad, 73Ag, 73Ah, 73Ai, 73Aj, 73Ak, 73Al, 73Am, 73An, 73Ao, 73Ap, 73Ar, 73As, 73At, 73Aw, 73Ax, 73Ay, 73Az, 75k, 75p, 75r, 75s, 75t, 75w, 76.74, 76a, 76b, 76c,76d, 76f, 76g, 76h, 76i, 76j, 76k, 76l, 76m, 76n, 76A.73, 76A.74, 76Aax, 76Aay, 76Abx, 76Acx, 76Adx, 76Afx, 76Ag, 76Agx, 76Ah, 76Ai, 76Aj, 76Ak, 76Al, 76Am, 76An, 76Ao, 76Ap, 76Ar, 76As, 76At, 76Aw, 76Ax, 76Ay, 76Az, 85.75, 85.76, 85i, 85j, 85k, 85l, 93j.

464,33

 

 

2. Grunty – Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni, Agencji Nieruchomości Rolnych, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Ministra Obrony Narodowej, prywatne, komunalne i inne

 

Razem

 

32744,03

 

Załącznik 5. [WSKAZANIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I AMATROSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

WSKAZANIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I AMATROSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępnione w celach naukowych

Miejsca udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Obszar całego Parku:

 

1) badania naukowe,

5

2) terenowe sesje naukowe

30

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsca udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Przystanki ścieżki przyrodniczej „Klucki Las”, oddziały – 75, 74, 73, 70, 69, 67, 68, 68A

30

2

Przystanki ścieżki przyrodniczej „Żarnowska”, oddziały – 55B, 55A, 54, 53, 52, 50, 51, 59, 60, 62, 63, 61, 58, 57

30

3

Latarnia Morska w Czołpinie i przystanki ścieżki przyrodniczej „Światło Latarni”, oddziały – 20A, 20, 21

30

4

Przystanki ścieżki przyrodniczej „Rowokół”, oddziały – 111, 112, 124, 125, 113, 114, 115

30

5

Przystanki ścieżki przyrodniczej „Gardnieńskie Lęgi”, oddziały – 143, 141A, 141

30

6

Przystanki ścieżki przyrodniczej „Rowy”, oddziały–- 33, 34, 35, 147

30

7

Przystanki ścieżki przyrodniczej „Rąbka”, oddziały – 2A, 5, 6, 7

30

8

Zaplecze dydaktyczne „Przyrodnicza układanka „WODA, LAS, PIASEK i WIATR” Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie działka 111/6

30

9

Zaplecze dydaktyczne „Przyrodnicza układanka WODA, LAS, PIASEK i WIATR” – Filia Muzeum Przyrodniczego w Rowach, działka 253L

30

10

Zaplecze dydaktyczne „Przyrodnicza układanka „WODA, LAS, PIASEK i WIATR” – Filia Muzeum Przyrodniczego w Rabce, działka 2/4L

30

11

Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie działka 111/6

150

12

Filia Muzeum Przyrodniczego w Rabce działka 2/4L

50

13

Filia Muzeum Przyrodniczego w Rowach działka 253L

50

14

Ekspozycja historyczna wraz z wieżą widokową na Wyrzutni Rakiet w Rabce, pododdział 5ix

150

15

Wieża widokowa na Rowokole, pododdział 113j

10

16

Wieża widokowa nad jez. Łebsko w Klukach, pododdział 73Aa

20

17

Pomost widokowy przy wieży widokowej nad jez. Łebsko w Klukach, pododdział 73Aa

50

18

Wieża edukacyjna nad jeziorem Łebsko w Klukach, pododdział 69i

10

19

Platforma edukacyjna nad jeziorem Gardno, pododdział 141f

30

20

Pomost edukacyjny nad jeziorem Łebsko w Gacach, pododdział 55Bh

60

21

Wiata edukacyjna z paleniskiem kamiennym i rusztem na parkingu w Obwodzie Ochronnym Smołdziński Las, pododdział 20Aox

40

22

Wiata edukacyjna w Gacach, pododdział 54r

30

23

14 punktów edukacyjnych

30 na obiekt

 

18 wiat edukacyjnych

 

 

4 parasole edukacyjne

 

24

Platforma widokowa w Czołpinie w Obwodzie Ochronnym Smołdziński Las, działka nr 22/3

15

25

Punkty informacyjno-dydaktyczne (8), Obwód Ochronny Rąbka (2), pododdział 2gy, Obwód Ochronny Smołdziński Las (3), pododdział 20Aox, działki: 21/4, 23/6, Obwód Ochronny Rowy (1), pododdział 35by, Obwód Ochronny Smołdzino (1), pododdział 113j, Obwód Ochronny Kluki (1), działka 87/8

Do 10 osób na punkt

26

Baza edukacyjna w Rąbce, Obwód Ochronny Rąbka, działka nr 6/1

100

 

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Parking w Obwodzie Ochronnym Rąbka, pododdział 2Ar, 2Agy

1500

2

Parking w Obwodzie Ochronnym Smołdziński Las, pododdział 20Aox

2900

3

Parking w Obwodzie Ochronnym Smołdziński Las, pododdział 21sx

1100

4

Parking w Obwodzie Ochronnym Smołdziński Las, pododdział 23ox

320

5

Parking w Obwodzie Ochronnym Smołdzino, pododdział 941

30

6

Parking w Obwodzie Ochronnym Kluki, pododdział 76Ah

200

7

Parking w Obwodzie Ochronnym Smołdzino, pododdział 115b

40

8

Pomost widokowy nad jeziorem Gardno w Obwodzie Ochronnym Rowy, pododdział 147i

50

9

Pomost widokowy nad jeziorem Dołgie Duże w Obwodzie Ochronnym Rowy, oddział 25 A a, c

50

10

Pomost widokowy nad jeziorem Dołgie Małe w Obwodzie Ochronnym Rowy, pododdział 28Ba

50

11

Pomost widokowy nad jeziorem Łebsko koło byłej wyrzutni rakiet w Obwodzie Ochronnym Rąbka, pododdział 148b

50

12

Pomost widokowy nad jeziorem Łebsko w miejscowości Rąbka koło leśniczówki, Obwód Ochronny Rąbka, pododdział 148b

50

13

Pomost widokowy nad jeziorem Łebsko w miejscowości Kluki, pododdział 148h

50

14

1. Cztery wiaty drewniane z ławkami, Obwód Ochronny Rąbka pododdział 2h, 5d, 2iy, 2ax.

45

 

2. Trzy wiaty drewniane z ławkami, Obwód Ochronny Rowy pododdział 33lx, 33, 29.

 

 

3. Jedna wiata drewniana z ławkami Obwód Ochronny Smołdziński Las, pododdział 2l.

 

 

4. Jedna wiata drewniana z ławkami Obwód Ochronny Kluki pododdział 76A

 

15

Wieża widokowa nad jeziorem Gardno Obwód Ochronny Rowy, działka 343-Objazda

20

16

Wieża widokowa nad jeziorem Łebsko w Rąbce Obwód Ochronny Rąbka, działka 2/4L

20

17

Wieża widokowa nad jeziorem Łebsko w Klukach, Obwód Ochronny Kluki, działka 8

20

18

Dwie kładki drewniane, Obwód Ochronny Rowy, pododdział 34cx, Obwód Ochronny Żarnowska pododdział 49ix

10

19

Punkt obsługi ruchu turystycznego – Obwód Ochronny Rąbka, działka 2/4

40

20

Punkt obsługi ruchu turystycznego – Obwód Ochronny Smołdziński Las, działka 20/3

80

21

Punkt obsługi ruchu turystycznego – Obwód Ochronny Smołdziński Las, działka 21/4

30

22

Punkt obsługi ruchu turystycznego – Obwód Ochronny Smołdziński Las, działka 206/2

80

23

Wypożyczalnia rowerów – parkowanie rowerów, Obwód Ochronny Rąbka, pododdział 2ky i 7m

10

24

Wypożyczalnia rowerów, Obwód Ochronny Rowy, pododdział 35cy

10

25

Przewozy turystyczne wózkami elektrycznymi (miejsce postoju na wózki ) przy wyrzutni i wydmach) Obwód Ochronny Rąbka, pododdział 2ly, 5ax, 7n

140

 

IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp.

Miejsca udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Oddział 147 (jezioro Gardno) – południowo-wschodnia część jeziora ograniczona linią prostą od ujścia do jeziora Gardno rzeki Łupawy do ujścia rzeki Grabownica

50

2

Oddział 148 (jezioro Łebsko)

50

 

1) wschodnia część jeziora Łebsko ograniczona linią prostą łączącą pomost widokowy przy „Wyrzutni Rakiet” z wierzchołkiem Półwyspu Żarnowskiego – z wyłączeniem 300 m pasa wody przylegającego do Półwyspu Żarnowskiego,

 

 

2) południowa część jeziora Łebsko ograniczona linią prostą, łączącą ujście rzeki Łeby do jeziora Łebsko na wschodzie, do pomostu w miejscowości Kluki na zachodzie – z wyłączeniem brzegu oraz pasa trzcin i oczeretów jeziora na odcinku od pomostu widokowego w miejscowości Kluki do miejscowości Lisia Góra

 

3

Plaża morska w Obwodzie Ochronnym Rąbka – plaża na odcinku brzegu między miejscowością Łeba a linią wyznaczoną 300 m na zachód od zejścia szlaku czarnego w oddziale 2 do plaży (część zachodnia 185 i 186 km wybrzeża)

2600

4

Plaża morska w Obwodzie Ochronnym Smołdziński Las – plaża na odcinku 3000 m – ograniczonym od zachodu miejscem położonym przy zejściu czarnego szlaku łącznikowego do morza w oddziale 24, do miejsca położonego 1000 m na wschód od zejścia do morza szlaku niebieskiego przy Czerwonej Szopie (pomiędzy słupkami wskazującymi 205 km i 208 km wybrzeża)

4000

5

Plaża morska w Obwodzie Ochronnym Rowy – plaża na odcinku od miejscowości Rowy miejsca położonego 300 m na wschód od zejścia do morza szlaku łącznikowego czarnego w oddziale 33 (pomiędzy 215 i 218 km wybrzeża)

6400

6

Plaża nad jeziorem Gardno w Obwodzie Ochronnym Rowy w pododdziale 143 p

40

7

Odcinek rzeki Łupawa od ujścia rzeki z jeziora Gardno (od rozwidlenia w miejscu delty wstecznej) do granicy Parku

30

8

Obszar całego Parku – dla potrzeb filmowania i fotografowania*)

40

9

Oddział 113 – Obwód Ochronny Smołdzino – miejsce kultu religijnego*)

500

10

Obszar morski – kulturowe rybołówstwo na wodach morskich Parku*)

80

11

Oddziały – 1, 2A, Obwód Ochronny Rąbka – miejsce kultu religijnego*)

100

*) Miejsca związane z dziedzictwem kulturowym.

V. Miejsca udostępniane dla amatorskiego połowu ryb

Lp.

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Jezioro Łebsko i rzeka Łeba:

400

 

1) południowa część jeziora ograniczona linią prostą łączącą ujście rzeki Łeby do jeziora Łebsko na wschodzie do pomostu i wieży widokowej w miejscowości Kluki na zachodzie,

 

 

2) wschodnia część jeziora ograniczona linią prostą łączącą pomost i wieżę widokową w miejscowości Rąbka na północy i wierzchołek półwyspu Żarnowskiego na południu,

 

 

3) lewy i prawy brzeg rzeki Łeby od granicy Parku w górnym jej biegu do mostu na trasie Izbica-Gać,

 

 

4) lewa strona rzeki Łeby od mostu na trasie Izbica-Gać do ujścia do jeziora Łebsko,

 

 

5) rzeka Stara Łeba od mostu drogowego przy miejscowości Izbica do ujścia do jeziora Łebsko,

 

 

6) odcinek brzegu jeziora pomiędzy ujściem rzeki Łeby i ujściem rzeki Stara Łeba,

 

 

7) lewy i prawy brzeg rzeki Łeby od wypływu z jeziora Łebsko do granicy Parku,

 

 

8) kanał Gardno-Łebsko od przepompowni obok miejscowości Przybynin do wału ochronnego przy kanale melioracyjnym biegnącym wzdłuż jeziora Łebsko,

 

 

9) kanał Łupawa-Łebsko od granicy Parku do kanału melioracyjnego za ostatnim przepustem w kierunku jeziora Łebsko,

 

 

10) odcinek brzegu jeziora Łebsko od ujścia rzeki Pustynki do kanału w Klukach odprowadzającego wodę do jeziora Łebsko

 

2

Jezioro Gardno i rzeka Łupawa:

1) południowo-wschodnia część jeziora ograniczona linią prostą od ujścia do jeziora rzeki Łupawy do Płyty Retowskiej,

400

 

2) południowo-wschodni brzeg jeziora ograniczony przepompownią z prawej strony wsi Gardna Wielka i Płytą Retowską,

 

 

3) lewy brzeg rzeki Łupawy w miejscowości Rowy od kanału biegnącego w stronę oczyszczalni ścieków do granicy Parku,

 

 

4) prawy brzeg rzeki Łupawy w miejscowości Rowy od rozwidlenia przy jeziorze do granicy Parku

 

3

Rzeka Pustynka – prawy brzeg rzeki od oznaczenia granicy Parku w górnym jej biegu do punktu odległego o 1000 m w kierunku jeziora Łebsko od mostu usytuowanego ma drodze Kluki – Izbica

20

4

Rzeka Łupawa – odcinek rzeki zawarty w obszarze leśnym Rowokół-Żelazo

20

5

Plaża nad Morzem Bałtyckim – połowy z brzegu na odcinku pomiędzy zejściem na plażę w sąsiedztwie „Czerwonej Szopy” na zachodzie do zejścia z latarni morskiej w Czołpinie na wschodzie

40

1) Obszar Parku jest podzielony na oddziały oznaczone liczbami lub liczbami i dużymi literami oraz pododdziały oznaczone małymi literami.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »