REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 51

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 10 marca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Tekst pierwotny

Na podstawie § 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 46) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 26 w ust. 1 w pkt 12 w lit. m:

a) tiret piąte otrzymuje brzmienie:

„– planowania strategicznego Ministra, w tym monitorowania oraz sprawozdawczości,”,

b) dodaje się tiret szóste w brzmieniu:

„– zarządzania portfelem programów i projektów realizowanych w Ministerstwie lub w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;”;

2) w § 28:

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a brzmieniu:

„1a) dokonywanie oceny planowania i gospodarowania środkami publicznymi, o której mowa w art. 176 ustawy o finansach publicznych;”,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).”;

3) w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Departament Instytucji Płatniczej odpowiada za zarządzanie środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu środków europejskich, obsługę współfinansowania budżetowego, obsługę finansową środków pochodzących z budżetu UE oraz środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA.”;

4) w § 45 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) współdziałanie z Departamentem Poboru Podatków w zakresie nadzoru nad jednolitością interpretacji indywidualnych,”;

5) w § 47 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) realizowanie zadań związanych ze wspieraniem rynku biopaliw oraz z monitorowaniem jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych;”;

6) w § 50 w ust. 3:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dokonywanie przeglądów wydatków publicznych;”,

b) w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 9 w brzmieniu:

„9) współdziałanie z Departamentem Audytu Środków Publicznych w zakresie dokonywania oceny planowania i gospodarowania środkami publicznymi, o której mowa w art. 176 ustawy o finansach publicznych.”;

7) w § 65:

a) dotychczasową treść zdania oznacza się jako ust. 1,

b) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) koordynowanie planowania strategicznego Ministra, w tym monitorowanie oraz sprawozdawczość;”.

§ 2.

W przypadku gdy wejście w życie niniejszego zarządzenia spowoduje konieczność zmiany dotychczasowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej, dyrektor tej komórki przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa do zatwierdzenia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, nowy wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-10
  • Data wejścia w życie: 2017-03-10
  • Data obowiązywania: 2017-03-10

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA