REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 46

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Finansów, stanowiący załącznik do zarządzenia, zwany dalej „Regulaminem”.

§ 2.

Dyrektorzy:

1) nowo utworzonych, zarządzeniem nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M. P. poz. 213), komórek organizacyjnych;

2) komórek organizacyjnych, których wewnętrzne regulaminy organizacyjne nie są zgodne z zakresem działania określonym Regulaminem

– opracują i przedłożą Dyrektorowi Biura Dyrektora Generalnego projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych, uzgodnionych z Departamentem Prawnym, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 3.

Do czasu zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów, wewnętrznych regulaminów organizacyjnych, o których mowa w § 2, dotychczas obowiązujące wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych zachowują moc w zakresie, w jakim są zgodne z Regulaminem.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Nr 17 Ministra Finansów z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 21, 48, 56, 70 oraz Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z 2017 r. poz. 13 i 27).

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA FINANSÓW]

Załącznik do zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 3 marca 2017 r. (poz. 46)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA FINANSÓW

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny Ministerstwa Finansów, zwany dalej „Regulaminem”, określa zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów, zwanego dalej „Ministerstwem”, wymienionych w zarządzeniu nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. poz. 213).

§ 2. Ministerstwo zapewnia obsługę Ministra Rozwoju i Finansów, zwanego dalej „Ministrem”, w zakresie zadań określonych w przepisach odrębnych i innych dokumentach dla ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych oraz ogólnie dla ministra i Ministra, jako organu administracji rządowej.

Rozdział 2

Organizacja Ministerstwa

§ 3. 1. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Ministra – BMI;

2) Departament Audytu Środków Publicznych – DAS;

3) Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji – DB;

4) Departament Budżetu, Logistyki i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej – DLK;

5) Departament Budżetu Państwa – BP;

6) Departament Ceł – DC;

7) Departament Długu Publicznego – DP;

8) Departament Finansowania Sfery Budżetowej – FS;

9) Departament Finansowania Sfery Gospodarczej – FG;

10) Departament Finansów i Księgowości – FK;

11) Departament Finansów Samorządu Terytorialnego – ST;

12) Departament Gwarancji i Poręczeń – DG;

13) Departament Informacji Finansowej – IF;

14) Departament Informatyzacji – DI;

15) Departament Instytucji Płatniczej – IP;

16) Departament Kontroli i Analiz Ekonomicznych – DKA;

17) Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów – DOK;

18) Departament Poboru Podatków – DPP;

19) Departament Podatków Dochodowych – DD;

20) Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier – PS;

21) Departament Podatku Akcyzowego – PA;

22) Departament Podatku od Towarów i Usług – PT;

23) Departament Polityki Makroekonomicznej – PM;

24) Departament Polityki Wydatkowej – PW;

25) Departament Prawny – PR;

26) Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej – DR;

27) Departament Rozwoju Rynku Finansowego – FN;

28) Departament Systemu Podatkowego – SP;

29) Departament Wspierania Polityk Gospodarczych – PG;

30) Departament Współpracy Międzynarodowej – WM;

31) Departament Zarządzania Strategicznego i Wdrożeń – DZS;

32) Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej – DZP;

33) Biuro Dyrektora Generalnego – BDG;

34) Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych – BDF;

35) Biuro Inspekcji Wewnętrznej – BIW;

36) Biuro Komunikacji i Promocji – BKP;

37) Biuro Logistyki – BL;

38) Biuro Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – BSK;

39) Biuro Zarządzania Programami i Kontroli Wewnętrznej – BZK;

40) Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego – SAW;

41) Samodzielne Stanowisko do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych – SAB;

42) Samodzielne Stanowisko do Spraw Finansów – Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów – GEM;

43) Samodzielne Stanowisko do Spraw Informatyzacji – SI.

2. Jednostkami organizacyjnymi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) są następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Audytu Środków Publicznych;

2) Departament Budżetu, Logistyki i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej;

3) Departament Ceł;

4) Departament Informacji Finansowej;

5) Departament Kontroli i Analiz Ekonomicznych;

6) Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów;

7) Departament Poboru Podatków;

8) Departament Zarządzania Strategicznego i Wdrożeń;

9) Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej;

10) Biuro Inspekcji Wewnętrznej;

11) Biuro Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 4. 1. W Ministerstwie działają, na podstawie i w zakresie określonym odrębnymi przepisami:

1) Szef Krajowej Administracji Skarbowej (Szef KAS);

2) Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF);

3) Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych;

4) Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych;

5) Pełnomocnicy Rządu, ustanowieni na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z późn. zm.), których obsługę zapewnia Ministerstwo.

2. W Ministerstwie działają, na podstawie odrębnych przepisów:

1) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

2) Administrator Bezpieczeństwa Informacji;

3) komórka audytu wewnętrznego;

4) rzecznik prasowy;

5) Komisja Dyscyplinarna Ministerstwa Finansów;

6) komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

a) Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych,

b) Międzyresortowa Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych.

3. Organami opiniodawczo-doradczymi Ministra, działającymi na podstawie odrębnych przepisów, są:

1) Rada Rozwoju Rynku Finansowego;

2) Rada Konsultacyjna Prawa Podatkowego;

3) Komitet Audytu dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

§ 5. 1. Minister, sekretarze stanu, podsekretarze stanu i Dyrektor Generalny Ministerstwa tworzą Kierownictwo Ministerstwa.

2. Posiedzeniom Kierownictwa Ministerstwa przewodniczy Minister, a w przypadku nieobecności Ministra albo na jego polecenie, wyznaczony sekretarz stanu albo podsekretarz stanu.

3. W posiedzeniach Kierownictwa Ministerstwa uczestniczy Główny Ekonomista Ministerstwa, osoby zatrudnione na Samodzielnym Stanowisku do Spraw Informatyzacji i Samodzielnym Stanowisku do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych oraz Szef Gabinetu Politycznego.

4. W posiedzeniach Kierownictwa Ministerstwa, mogą uczestniczyć inne osoby, zaproszone przez członka Kierownictwa Ministerstwa.

5. W przypadku nieobecności członka Kierownictwa Ministerstwa w posiedzeniu bierze udział osoba wyznaczona przez członka Kierownictwa Ministerstwa.

§ 6. 1. Cele i zadania Ministerstwa realizowane są w trzech płaszczyznach:

1) organizacyjnej – zgodnie z Regulaminem, wewnętrznymi regulaminami organizacyjnymi komórek organizacyjnych i określonymi w tych regulaminach strukturami organizacyjnymi, a także występującymi zależnościami funkcjonalnymi pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz w ramach zadań komitetów, rad, komisji, zespołów i grup roboczych, powoływanych w trybie odrębnym;

2) procesowej – w ramach procesów występujących w Ministerstwie, w tym określonych w regulacjach wewnętrznych, normujących określone obszary działalności Ministerstwa;

3) projektowej – w ramach projektów określonych w regulacjach wewnętrznych.

2. Komitety, rady, komisje, zespoły i grupy robocze, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być powoływane przez:

1) Ministra;

2) Szefa KAS;

3) GIIF;

4) Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

3. Podmioty wymienione w ust. 2, powołując komitet, radę, komisję, zespół albo grupę roboczą, określają cel ich powołania, skład, zakres zadań i tryb pracy.

4. Minister, Dyrektor Generalny Ministerstwa albo Szef KAS mogą odrębnym zarządzeniem określić szczegółowe zadania i odpowiedzialność komórek organizacyjnych oraz sposób postępowania na poszczególnych etapach procesów występujących w Ministerstwie.

Rozdział 3

Zasady zarządzania Ministerstwem

§ 7. Minister kieruje Ministerstwem oraz wykonuje politykę Rady Ministrów w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, a także koordynuje i nadzoruje jej wykonywanie przez organy, urzędy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane.

§ 8. 1. Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra, Dyrektora Generalnego Ministerstwa, Głównego Ekonomisty Ministerstwa, Samodzielnego Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego, Samodzielnego Stanowiska do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, Samodzielnego Stanowiska do Spraw Informatyzacji oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.

2. Zakresy czynności sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu oraz zakres, w jakim sekretarz stanu zastępuje Ministra, określa odrębne zarządzenie Ministra oraz Szefa KAS.

3. Ustalając zakresy czynności, o których mowa w ust. 2, Minister zatwierdza schemat organizacyjny Ministerstwa, przedstawiający podporządkowanie komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.

§ 9. 1. Minister może upoważnić w formie pisemnej, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz dyrektora komórki organizacyjnej i innych pracowników Ministerstwa, do podejmowania w określonych sprawach czynności w jego imieniu, w tym do załatwiania spraw w imieniu organu administracji rządowej w ustalonym zakresie, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

2. Z upoważnienia Ministra, Dyrektor Generalny Ministerstwa wykonuje zadania i kompetencje organu nadzorującego określone w art. 43 ust. 2 pkt 3 i ust. 4, art. 47 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.), w stosunku do nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby Ministerstwa.

3. Dyrektor Generalny Ministerstwa zatwierdza plan rzeczowo-finansowy Ministerstwa oraz plan zakupów i zamówień Ministerstwa.

4. Zatwierdzenie przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa planu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 3, lub rocznego planu zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Biuro Logistyki dla nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby Ministerstwa, jest równoznaczne z wyrażeniem przez organ nadzorujący zgód, o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

5. W zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wykonywania powierzonych zadań, upoważnia się dyrektorów komórek organizacyjnych, które zostały wskazane odpowiednio w projekcie albo planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa, jako komórki merytoryczne albo pracownika kierującego komórką organizacyjną w przypadku wakatu na stanowiskach dyrektora i zastępców dyrektorów tych komórek, do zaciągania zobowiązań w imieniu Skarbu Państwa – Ministra. Zastępca dyrektora komórki organizacyjnej jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w przypadku wakatu na stanowisku dyrektora albo zastępowania dyrektora komórki organizacyjnej w czasie jego nieobecności.

6. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 5, obejmuje upoważnienie do zaciągania zobowiązań:

1) które mają zostać sfinansowane w danym roku budżetowym – do wysokości kwot ujętych w planie finansowym Ministerstwa albo w projekcie tego planu, w przypadku, gdy zobowiązanie jest zaciągane w okresie, w którym projekt ten stanowi podstawę gospodarki finansowej Ministerstwa, jako przeznaczone na dane zadanie ujęte w projekcie albo planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa, a w przypadku umów wieloletnich również w planie zakupów i zamówień Ministerstwa;

2) których termin zapłaty upływa w roku następnym lub kolejnych latach – wyłącznie w przypadku, gdy dane zobowiązanie jest zobowiązaniem z tytułu umowy, której realizacja w roku następnym lub kolejnych latach jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ministerstwa i kwota co najmniej równa wartości zobowiązania została zgłoszona do projektu planu finansowego Ministerstwa na następny rok budżetowy, jako przeznaczona na dany cel lub zadanie ujęte w projekcie albo planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa.

7. Zobowiązanie może zostać zaciągnięte po potwierdzeniu odpowiednio przez głównego księgowego Ministerstwa albo głównego księgowego resortu, że:

1) wartość zobowiązania nie przekracza wartości kwot ujętych odpowiednio w planie finansowym Ministerstwa albo w projekcie planu finansowego Ministerstwa, jako przeznaczonych na dane zadanie ujęte w projekcie albo planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa lub planie zakupów i zamówień Ministerstwa – w przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1;

2) kwota co najmniej równa wartości zobowiązania została zgłoszona do projektu planu finansowego Ministerstwa na następny rok budżetowy, jako przeznaczona na dane zadanie ujęte w projekcie albo planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa – w przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2.

§ 10. 1. Dyrektor Generalny Ministerstwa wykonuje zadania i kompetencje określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, z późn. zm.), w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów i w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259), w szczególności realizuje politykę personalną w Ministerstwie oraz dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Ministerstwie, zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Ministerstwa, warunki jego działania i organizację pracy, a także wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów.

2. Dyrektora Generalnego Ministerstwa w czasie nieobecności zastępuje dyrektor komórki organizacyjnej, wyznaczony w uzgodnieniu z Ministrem.

3. Dyrektor Generalny Ministerstwa może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektorów komórek organizacyjnych i innych pracowników Ministerstwa, z wyjątkiem funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zwanych dalej „funkcjonariuszami celno-skarbowymi”, do podejmowania w określonych sprawach czynności w jego imieniu oraz powierzyć im realizację zadań w ustalonym zakresie.

§ 11. 1. Zasady zaciągania zobowiązań angażujących środki publiczne określają odrębne przepisy.

2. W zakresie określonym odrębnymi przepisami dyrektor komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy nadzoru Ministra nad organami lub jednostkami organizacyjnymi, których wydatki są ujmowane w częściach budżetu państwa, którymi dysponuje Minister, wykonuje zadania dysponenta części budżetowej dotyczące uzgadniania programów inwestycji budowlanych finansowanych lub dofinansowanych ze środków budżetu państwa i ich zmiany oraz akceptowania dla tych inwestycji wartości kosztorysowej.

3. W zakresie inwestycji budowlanych realizowanych przez Biuro Logistyki zadania dysponenta części budżetowej wykonuje Dyrektor Departamentu Finansów i Księgowości. Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Księgowości jest upoważniony do wykonywania tych zadań wyłącznie w przypadku wakatu na stanowisku Dyrektora Departamentu Finansów i Księgowości albo zastępowania Dyrektora w czasie jego nieobecności.

§ 12. Sprawy dotyczące pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Ministra, Szefa KAS, GIIF i Dyrektora Generalnego Ministerstwa reguluje odrębne zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

§ 13. 1. Komórki organizacyjne realizują zadania w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz z regulacji wewnętrznych obowiązujących w Ministerstwie, zgodnie z kierunkami określonymi przez Kierownictwo Ministerstwa lub członka Kierownictwa Ministerstwa.

2. Komórką organizacyjną właściwą do realizacji określonego zadania jest komórka, do zakresu działania której należy dana sprawa.

3. W przypadku zadania wykraczającego poza zakres działania jednej komórki organizacyjnej, właściwą do jego realizacji jest komórka organizacyjna, do zakresu działania której należy większość zagadnień lub merytoryczna istota sprawy wymagającej załatwienia.

4. Komórka organizacyjna właściwa do realizacji określonego zadania koordynuje prace wykonywane przez komórki organizacyjne współpracujące przy realizacji tego zadania, w tym opracowuje ostateczne projekty dokumentów oraz stanowisk i opinii Ministra lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

5. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 4, koordynując realizację określonego zadania:

1) udostępnia współpracującym komórkom organizacyjnym znajdujące się w jej posiadaniu materiały;

2) wnioskuje o przedstawienie przez komórki organizacyjne współpracujące niezbędnych opinii, informacji lub dokumentów i wskazuje termin ich przedstawienia.

§ 14. Spory kompetencyjne związane z realizacją zadań przez komórki organizacyjne rozstrzyga Dyrektor Generalny Ministerstwa.

§ 15. Obsługę członków Kierownictwa Ministerstwa oraz komórek organizacyjnych zapewniają sekretariaty.

Rozdział 4

Zasady organizacji komórek organizacyjnych

§ 16. 1. Komórki organizacyjne działają na podstawie Regulaminu i wewnętrznych regulaminów organizacyjnych tych komórek.

2. W skład komórek organizacyjnych mogą wchodzić: wydziały, wydziały terenowe, zespoły, wieloosobowe lub jednoosobowe stanowiska pracy i sekretariaty, zwane dalej „komórkami wewnętrznymi”.

3. W komórce organizacyjnej może zostać utworzony wydział lub wydział terenowy w przypadku gdy rodzaj spraw i zakres pracy wymaga co najmniej 5 pracowników, w tym naczelnika wydziału.

4. W komórce organizacyjnej może zostać utworzony zespół w przypadku, gdy do realizacji określonych zadań nie jest celowe utworzenie wydziału lub wydziału terenowego, a zakres prac wymaga co najmniej 3 pracowników, w tym kierującego zespołem.

5. Wieloosobowe stanowisko pracy może zostać utworzone, w przypadku gdy jednorodne zadania realizowane są przez dwóch lub więcej pracowników.

6. Dyrektor Generalny Ministerstwa może wyrazić zgodę na utworzenie wydziału lub wydziału terenowego w składzie mniejszym niż określony w ust. 3.

§ 17. 1. Wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki organizacyjnej określa w szczególności:

1) strukturę organizacyjną komórki organizacyjnej oraz schemat organizacyjny;

2) organizację zarządzania komórką organizacyjną, w tym:

a) zastępowanie dyrektora komórki organizacyjnej,

b) zakresy uprawnień do załatwiania spraw i podpisywania pism, udzielonych zastępcom dyrektora lub innym pracownikom komórki organizacyjnej;

3) szczegółowe zakresy zadań komórek wewnętrznych.

2. Dyrektor komórki organizacyjnej opracowuje i przedkłada projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa, za pośrednictwem Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.

§ 18. 1. Do realizacji okresowych zadań dyrektor komórki organizacyjnej może powoływać, spośród pracowników komórki organizacyjnej, zespoły wewnętrzne, określając cel ich powołania, skład, zakres zadań i tryb pracy.

2. Powołanie zespołu wewnętrznego nie wymaga wprowadzenia zmian do wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej.

3. O powołaniu zespołu wewnętrznego dyrektor komórki organizacyjnej zawiadamia niezwłocznie Dyrektora Generalnego Ministerstwa, za pośrednictwem Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.

Rozdział 5

Zarządzanie komórkami organizacyjnymi

§ 19. Zadania kadry kierowniczej w zakresie zarządzania komórką organizacyjną realizują dyrektorzy komórek organizacyjnych i ich zastępcy oraz naczelnicy wydziałów, a także osoby kierujące zespołami, stosownie do ustalonej struktury organizacyjnej komórki organizacyjnej.

§ 20. 1. Dyrektor komórki organizacyjnej kieruje pracą oraz zapewnia wykonanie zadań komórki organizacyjnej.

2. Dyrektor komórki organizacyjnej jest odpowiedzialny w szczególności za:

1) prawidłową, efektywną i terminową realizację celów i zadań komórki organizacyjnej, określonych w Regulaminie i innych regulacjach wewnętrznych, oraz zleconych przez Kierownictwo Ministerstwa, Ministra lub nadzorującego członka Kierownictwa Ministerstwa;

2) zgodność działania komórki organizacyjnej z kierunkami określonymi przez Kierownictwo Ministerstwa, Ministra lub nadzorującego członka Kierownictwa Ministerstwa, obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi;

3) właściwą organizację pracy komórki organizacyjnej i efektywne wykorzystanie czasu pracy pracowników komórki organizacyjnej;

4) zapewnienie dbałości o interes Skarbu Państwa w zakresie realizowanych dochodów i wydatków budżetu państwa, w tym gospodarowanie środkami publicznymi zgodnie z zasadami gospodarki finansowej określonymi w szczególności w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;

5) prognozowanie dochodów i planowanie wydatków budżetowych, monitorowanie ich wykorzystania oraz wnioskowanie o zmianę planów finansowych dysponentów środków budżetu państwa, ustanowionych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

6) zapewnienie przestrzegania w komórce organizacyjnej przepisów o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, a także tajemnicy skarbowej;

7) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa;

8) monitorowanie, w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, przebiegu procesu legislacyjnego, w tym terminów ogłaszania aktów prawnych;

9) informowanie, w zakresie właściwości komórki organizacyjnej:

a) członka Kierownictwa Ministerstwa nadzorującego komórkę,

b) Departamentu Prawnego

– o ryzyku niedotrzymania terminów w toku procesu legislacyjnego, w tym terminu ogłoszenia aktu prawnego.

3. Dyrektor komórki organizacyjnej wspiera Dyrektora Generalnego Ministerstwa w realizacji polityki personalnej, w szczególności odpowiada za:

1) zarządzanie obiegiem informacji w komórce organizacyjnej oraz zapewnienie pracownikom dostępu do informacji niezbędnych do właściwej realizacji powierzonych im zadań;

2) przekazywanie pracownikom okresowych informacji o wynikach i efektach ich pracy;

3) zapewnienie dzielenia się wiedzą przez pracowników komórki organizacyjnej;

4) dbałość o rozwój zawodowy pracowników;

5) składanie wniosków w sprawach naboru, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przenoszenia, rozwoju zawodowego, ustalania wysokości wynagrodzenia/uposażenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania w odniesieniu do pracowników komórki organizacyjnej;

6) ocenę bezpośrednio podległych pracowników komórki organizacyjnej;

7) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w komórce organizacyjnej.

§ 21. 1. Dyrektor komórki organizacyjnej:

1) reprezentuje komórkę organizacyjną wobec innych komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz w kontaktach zewnętrznych;

2) podpisuje opracowane w komórce organizacyjnej wyjaśnienia przepisów dotyczących zakresu działania komórki organizacyjnej, niezastrzeżone dla Ministra albo innych członków Kierownictwa Ministerstwa;

3) udziela informacji, wyjaśnień i opinii w sprawach prowadzonych przez komórkę organizacyjną, niezastrzeżonych dla Ministra albo innych członków Kierownictwa Ministerstwa;

4) reprezentuje Ministerstwo w sprawach wynikających z zakresu właściwości i zadań komórki organizacyjnej, niezastrzeżonych dla Ministra albo innych członków Kierownictwa Ministerstwa.

2. Dyrektor komórki organizacyjnej wykonuje również zadania wynikające z innych regulacji wewnętrznych oraz realizuje uprawnienia przekazane odrębnym upoważnieniem.

3. Dyrektor komórki organizacyjnej, zgodnie z zakresem działania komórki organizacyjnej, którą kieruje:

1) podpisuje pisma niezastrzeżone do kompetencji innych osób, w szczególności:

a) pisma i materiały kierowane do nadzorującego członka Kierownictwa Ministerstwa,

b) pisma do równorzędnych stanowiskiem osób w urzędach administracji publicznej;

2) parafuje pisma i materiały kierowane do podpisu Ministra oraz do podpisu innych członków Kierownictwa Ministerstwa;

3) podejmuje decyzje i podpisuje pisma w sprawach i w zakresie określonych odrębnymi upoważnieniami.

4. Dyrektor komórki organizacyjnej określa cele i zadania komórki organizacyjnej w perspektywie nie krótszej niż rok, które winny być powiązane z celami ujętymi w „Planie działalności Ministra Rozwoju i Finansów” na dany rok, dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, oraz podejmuje działania umożliwiające ich realizację w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zapewniając w szczególności:

1) wiarygodność sprawozdań, informacji i materiałów wytwarzanych lub przetwarzanych w komórce organizacyjnej;

2) ochronę zasobów;

3) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;

4) efektywność i skuteczność przepływu informacji w komórce organizacyjnej oraz pomiędzy komórką organizacyjną a innymi komórkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań.

5. Dyrektor komórki organizacyjnej może upoważnić pracowników komórki organizacyjnej do prowadzenia określonych spraw i podpisywania pism w swoim imieniu. Kopię upoważnienia dyrektor komórki organizacyjnej przekazuje do Biura Dyrektora Generalnego.

6. W przypadku wakatu na stanowisku dyrektora albo w czasie nieobecności dyrektora, komórką organizacyjną kieruje zastępca dyrektora określony w regulaminie wewnętrznym tej komórki, a w razie wakatu na stanowisku zastępcy dyrektora lub jego nieobecności, pracownik wyznaczony przez Dyrektora Generalnego w porozumieniu z nadzorującym członkiem Kierownictwa Ministerstwa.

§ 22. Dyrektor komórki organizacyjnej współdziała z dyrektorami innych komórek organizacyjnych przy realizacji zadań lub przygotowywaniu propozycji rozstrzygnięć przekraczających zakres działania kierowanej komórki organizacyjnej.

§ 23. 1. Zastępca dyrektora komórki organizacyjnej kieruje pracami komórki organizacyjnej w zakresie spraw określonych w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym tej komórki oraz odpowiada bezpośrednio przed dyrektorem za realizację powierzonych mu zadań.

2. Do obowiązków zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej należy:

1) organizowanie pracy oraz kontrolę realizacji zadań przez podległe komórki wewnętrzne;

2) zapewnienie dyscypliny pracy w podległych komórkach wewnętrznych.

3. Zastępca dyrektora komórki organizacyjnej:

1) odpowiada za prawidłowe, efektywne i terminowe wykonanie celów i zadań przez podległe komórki wewnętrzne;

2) podejmuje decyzje oraz podpisuje lub parafuje pisma w sprawach z zakresu zadań podległych komórek wewnętrznych, zgodnie z postanowieniami wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej lub udzielonym odrębnie upoważnieniem;

3) przekazuje podległym komórkom wewnętrznym dyspozycje i wytyczne niezbędne do wykonywania zadań;

4) reprezentuje podległe komórki wewnętrzne w zakresie określonym w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym komórki organizacyjnej;

5) zapewnia wymianę informacji w podległych komórkach wewnętrznych, a także z pozostałymi zastępcami dyrektora oraz komórkami wewnętrznymi;

6) przedstawia dyrektorowi opinie i wnioski w sprawach naboru, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przenoszenia, rozwoju zawodowego, ustalania wysokości wynagrodzenia/uposażenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania w odniesieniu do podległych pracowników;

7) dokonuje oceny bezpośrednio podległych pracowników oraz przekazuje im okresowe informacje o wynikach i efektach ich pracy;

8) wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.

§ 24. 1. Naczelnik wydziału oraz pracownik kierujący zespołem realizuje powierzone zadania zgodnie z wewnętrznym regulaminem organizacyjnym komórki organizacyjnej.

2. Do obowiązków naczelnika wydziału oraz pracownika kierującego zespołem należy:

1) organizowanie pracy oraz kontrola realizacji zadań przez poszczególnych pracowników;

2) kontrolowanie dyscypliny pracy.

3. Naczelnik wydziału oraz pracownik kierujący zespołem:

1) odpowiada za prawidłowe, efektywne i terminowe wykonanie zadań przez pracowników kierowanego wydziału albo zespołu;

2) podejmuje decyzje oraz podpisuje lub parafuje pisma w sprawach z zakresu zadań kierowanego wydziału albo zespołu, określonych w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym komórki organizacyjnej;

3) przekazuje pracownikom kierowanego wydziału albo zespołu dyspozycje i wytyczne niezbędne do wykonywania zadań;

4) reprezentuje kierowany wydział albo zespół w zakresie określonym przez przełożonych;

5) zapewnia wymianę informacji wewnątrz kierowanego wydziału albo zespołu, a także z pozostałymi komórkami wewnętrznymi;

6) przedstawia bezpośredniemu przełożonemu opinie i wnioski w sprawach naboru, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przenoszenia, rozwoju zawodowego, ustalania wysokości wynagrodzenia/uposażenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania w odniesieniu do pracowników wydziału/zespołu;

7) dokonuje oceny pracowników kierowanego wydziału albo zespołu oraz przekazuje im okresowe informacje o wynikach i efektach ich pracy;

8) wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.

Rozdział 6

Podstawowe zadania komórek organizacyjnych

§ 25. 1. Komórki organizacyjne są obowiązane do realizacji zadań wynikających z aktów normatywnych, dokumentów o charakterze strategicznym w rozumieniu przepisów o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, programów rządowych i innych dokumentów oraz regulacji wewnętrznych, a także do realizacji poleceń Kierownictwa Ministerstwa lub członka Kierownictwa Ministerstwa.

2. Komórki organizacyjne uczestniczą, zgodnie ze swoją właściwością, w realizacji zadań, za których koordynację odpowiadają inne komórki organizacyjne.

3. Komórki organizacyjne są obowiązane do ścisłego współdziałania przy wykonywaniu zadań, w szczególności poprzez dokonywanie uzgodnień, przedstawianie opinii, udostępnianie materiałów i udzielanie informacji oraz wspólne prowadzenie prac.

4. Komórki organizacyjne występując o zajęcie stanowiska lub wyrażenie opinii przedstawiają informacje i materiały niezbędne do zajęcia stanowiska lub wyrażenia opinii oraz wskazują problem wymagający rozwiązania.

§ 26. 1. Komórki organizacyjne, w zakresie swojej właściwości, realizują zadania:

1) związane z projektami aktów prawnych i innych dokumentów rządowych, w szczególności:

a) opracowują projekty dokumentów rządowych należących do właściwości Ministra, w tym projekty założeń projektów ustaw, projekty aktów normatywnych, oceny skutków regulacji, z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej (UE) i zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej (RP), w tym zapewniają zgodność opracowywanych projektów dokumentów rządowych z zasadami udzielania pomocy publicznej,

b) prowadzą uzgodnienia wewnętrzne i uzgodnienia z członkami Rady Ministrów, Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowym Centrum Legislacji oraz konsultacje publiczne i opiniowanie projektów, o których mowa w lit. a, w tym realizują zadania wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248),

c) opiniują projekty, o których mowa w lit. a, opracowywane przez inne komórki organizacyjne,

d) uzgadniają projekty dokumentów rządowych opracowywane przez naczelne i centralne organy administracji rządowej,

e) przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów opinii i stanowisk Ministra do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, Komitet do Spraw Europejskich, Stały Komitet Rady Ministrów oraz inne komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw;

2) związane z projektami regulacji wewnętrznych, w tym projektami zarządzeń, regulaminów, informacji, procedur wewnętrznych, w szczególności:

a) opracowują projekty regulacji wewnętrznych,

b) prowadzą uzgodnienia wewnętrzne projektów regulacji wewnętrznych,

c) opiniują projekty regulacji wewnętrznych opracowywane przez inne komórki organizacyjne;

3) związane z prawem UE w szczególności:

a) analizują prawo UE oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod kątem wprowadzania zmian do prawa polskiego pozostającego w obszarze działania Ministra,

b) biorą udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, a także współpracują z Komisją Europejską i Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej oraz z państwami członkowskimi UE,

c) przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Rady Ministrów do projektów aktów legislacyjnych i pozalegislacyjnych UE oraz pogłębionych informacji na temat oceny wpływu,

d) zapewniają, w porozumieniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej, dokonanie prawidłowej i terminowej transpozycji przepisów prawa UE do polskiego prawa oraz współpracują w tym zakresie z właściwymi podmiotami,

e) prowadzą sprawy dotyczące notyfikacji norm i przepisów technicznych w zakresie właściwości Ministra,

f) przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów stanowisk RP w sprawach prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

g) wykonują zadania związane z udzielaniem i monitorowaniem pomocy publicznej;

4) związane ze współpracą międzynarodową w szczególności:

a) prowadzą sprawy wynikające z działalności Ministra w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym wymagające uwzględniania zobowiązań międzynarodowych RP,

b) prowadzą, w porozumieniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej, sprawy umów międzynarodowych,

c) przygotowują zagraniczne podróże służbowe pracowników, w szczególności poprzez przygotowywanie instrukcji oraz sprawozdań z wyjazdów,

d) koordynują przygotowywanie od strony merytorycznej i organizacyjnej konferencji, seminariów, warsztatów i innych spotkań międzynarodowych;

5) związane z zarządzaniem finansami Ministerstwa w szczególności:

a) przygotowują materiały do projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej Ministerstwa,

b) przygotowują propozycje zmian w planach finansowych dysponenta części budżetowej oraz dysponentów II i III stopnia, ustanowionych odrębnie,

c) wykonują zadania dysponenta części budżetowej dotyczące uzgadniania programów inwestycji budowlanych finansowanych lub dofinansowanych ze środków budżetu państwa i ich zmiany oraz akceptowania dla tych inwestycji wartości kosztorysowej;

6) związane z wykonywaniem obowiązków organu administracji rządowej w szczególności:

a) dokonują wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym obowiązujących przepisów prawnych należących do właściwości Ministra, w sposób zapewniający ich jednolite stosowanie,

b) dokonują ocen i analiz obowiązujących rozwiązań prawnych, w tym ich skuteczności, a także przygotowują propozycje rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnych,

c) prowadzą sprawy w zakresie uznawania kwalifikacji uzyskanych w państwach UE,

d) prowadzą sprawy w zakresie związanym ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji,

e) opracowują projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego,

f) opracowują projekty odpowiedzi na wystąpienia Kancelarii Prezydenta, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, innych rzeczników praw, a także ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów,

g) przygotowują odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski oraz wystąpienia obywateli, organizacji i instytucji,

h) realizują obowiązki wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) i ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, z późn. zm.), z wyłączeniem zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek i przekazywaniem informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie, które realizuje Biuro Ministra na podstawie informacji przygotowywanych przez właściwe komórki organizacyjne,

i) udostępniają wymagane przez ustawę informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa (BIP MF),

j) wykonują zadania w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa, określone odrębnymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi,

k) wykonują zadania w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, oraz zapewnienia bezpieczeństwa informacji, określone odrębnymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi,

l) opracowują oraz konsultują z Departamentem Prawnym projekty opinii sporządzanych na wniosek Rządowego Centrum Legislacji w związku z opracowywaniem przez Rządowe Centrum Legislacji stanowiska Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach rozstrzyganych przez Trybunał Konstytucyjny;

7) związane z pełnieniem roli właściciela biznesowego systemu informatycznego w szczególności:

a) sprawują merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem aplikacji systemu informatycznego, monitorują wpływ zmian prawnych na działanie systemu informatycznego oraz inicjują działania w tym zakresie,

b) definiują wymagania dla systemów informatycznych, istotne dla prawidłowej realizacji zadań,

c) opracowują i wdrażają procedury ustalające zasady realizacji zadań i wprowadzanie zmian związanych z funkcjonowaniem systemu informatycznego,

d) dysponują danymi przetwarzanymi w systemie informatycznym;

8) związane z planowaniem zmian systemu informacyjnego resortu z wykorzystaniem zarządzania architekturą korporacyjną;

9) związane z przygotowywaniem projektu ustawy budżetowej i jej wykonywaniem;

10) związane z upowszechnianiem i popularyzacją wiedzy z zakresu finansów publicznych, podatków, ceł, instytucji finansowych i innej związanej z zakresem działalności Ministra, w szczególności poprzez:

a) przygotowywanie materiałów i informacji, w tym przeznaczonych do zamieszczenia na stronach internetowych i profilach mediów społecznościowych Ministerstwa,

b) zapewnienie merytorycznego wsparcia w zakresie projektów i kampanii edukacyjno-promocyjnych;

11) związane z przekazywaniem pracownikom innych komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym we współpracy z Krajową Szkołą Skarbowości, wiedzy z zakresu działalności Ministra;

12) związane z realizowaniem przez inne komórki organizacyjne zadań o charakterze koordynacyjnym w szczególności współdziałają z:

a) Biurem Ministra w zakresie:

– udostępniania informacji publicznej na wniosek i przekazywania informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie,

– spraw związanych z wypełnianiem przez Ministra ustawowych zadań ministra właściwego ze względu na cele fundacji,

– delegowania przedstawicieli Ministra i Ministerstwa do prac w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach, radach i innych ciałach powołanych przez podmioty zewnętrzne,

– realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w sprawach dotyczących prowadzenia ewidencji wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową,

– organizacji służbowych wyjazdów krajowych i zagranicznych Ministra,

b) Biurem Komunikacji i Promocji w zakresie:

– realizacji polityki medialnej, organizacji konferencji prasowych, planowanych akcji we współpracy z mediami i wypowiedzi dla prasy, a także regularnego przekazywania informacji o działaniach komórki organizacyjnej i ich wynikach oraz materiałów merytorycznych potrzebnych do bieżącej obsługi mediów,

– realizacji polityki edukacyjnej oraz promocyjnej i informacyjnej Ministerstwa poprzez regularne przekazywanie informacji o aktualnych i planowanych działaniach komórek organizacyjnych oraz uzgadnianie planowanych i prowadzonych działań w tym zakresie,

– kształtowania pozytywnego wizerunku Ministerstwa i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

– prowadzenia portalu Ministerstwa, w tym BIP MF,

c) Departamentem Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem informacji, w tym bezpieczeństwem teleinformatycznym, spraw obronnych, zarządzaniem kryzysowym, ciągłością działania Ministerstwa,

d) Departamentem Budżetu Państwa w zakresie przygotowywania projektu ustawy budżetowej i wykonywania budżetu państwa,

e) Departamentem Wspierania Polityk Gospodarczych w sprawach związanych z monitorowaniem pomocy publicznej,

f) Departamentem Finansów i Księgowości w zakresie przygotowania materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie części 19 – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe oraz prowadzenia spraw związanych z realizacją budżetu, w tym dokonywaniem zmian w planach wydatków dysponentów części 19 budżetu państwa,

g) Departamentem Poboru Podatków w zakresie:

– wydawanych interpretacji indywidualnych oraz prowadzonych postępowań dotyczących zmian interpretacji indywidualnych,

– rozstrzygania sporów o właściwość pomiędzy organami podatkowymi nadzorowanymi przez Szefa KAS,

h) Departamentem Polityki Makroekonomicznej w zakresie:

– przygotowywania analiz i prognoz niezbędnych do określania i realizacji polityki makroekonomicznej oraz integracji gospodarczej i walutowej w UE,

– współpracy z EUROSTAT i Głównym Urzędem Statystycznym, w tym opracowywania danych statystycznych dotyczących sektora finansów publicznych,

i) Departamentem Prawnym w zakresie wykonania niezrealizowanych upoważnień ustawowych,

j) Departamentem Informatyzacji w zakresie:

– projektów dokumentów rządowych mających wpływ na systemy informatyczne w Ministerstwie i w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

– projektowania usług informatycznych, w tym usług publicznych,

k) Departamentem Współpracy Międzynarodowej w sprawach z zakresu:

– procesu decyzyjnego w UE,

– obsługi systemów Solvit, EU Pilot, Internal Market Scoreboard oraz e-step,

– realizacji Semestru Europejskiego,

– współpracy międzynarodowej,

l) Biurem Logistyki w sprawach zamówień publicznych,

m) Biurem Zarządzania Programami i Kontroli Wewnętrznej w zakresie:

– kontroli prowadzonych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne,

– planowania oraz sprawozdawczości z działalności kontrolnej Ministra, realizowanej na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092),

– petycji, skarg i wniosków, w tym przyjmowania interesantów,

– kontroli zarządczej, w tym przygotowywania planu działalności Ministra, sprawozdania z realizacji planu działalności oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,

– planowania strategicznego Ministra, w tym monitorowanie i określanie mechanizmów planowania strategicznego;

13) wspomagające realizację zadań podstawowych w szczególności:

a) wykonują zadania związane z kontrolą zarządczą w Ministerstwie, w tym z procesami wyznaczania celów i zadań dla Ministerstwa i jednostek w działach administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, oraz monitorowaniem realizacji wyznaczonych celów i zadań, zarządzaniem ryzykiem, samooceną i monitorowaniem systemu kontroli zarządczej, uzyskiwaniem zapewnienia o stanie kontroli zarządczej, a także z procesami opracowywania planu działalności dla działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister, sprawozdania z wykonania planu działalności oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,

b) prowadzą sprawy w zakresie sprawozdawczości i projektowania badań statystyki publicznej,

c) współpracują z innymi komórkami organizacyjnymi, organami i jednostkami samorządu gospodarczego, samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, urzędami i instytucjami oraz partnerami społecznymi;

14) związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz zastępowaniem Ministra w postępowaniu w sprawach sądowo-administracyjnych;

15) związane z zastępowaniem Ministra i Dyrektora Generalnego Ministerstwa w postępowaniu w sprawach przed sądami powszechnymi.

2. Komórki organizacyjne wykonują także inne zadania zlecone przez Ministra lub innego członka Kierownictwa Ministerstwa.

Rozdział 7

Zakres zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa

§ 27. 1. Biuro Ministra odpowiada za realizację zadań związanych z działalnością Ministra, jako organu administracji rządowej i członka Rady Ministrów, wynikających ze współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, organami wewnętrznymi Rady Ministrów, Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych.

2. Do zadań Biura Ministra należy w szczególności:

1) przygotowywanie i obsługa posiedzeń Kierownictwa Ministerstwa;

2) przygotowywanie wniosków w sprawie:

a) rekomendacji kandydatów na stanowiska Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu,

b) delegowania przedstawicieli Ministra do organów spółek, fundacji oraz innych podmiotów, w których jest reprezentowany Skarb Państwa,

c) reprezentowania Rządu RP na posiedzeniach plenarnych Sejmu i Senatu oraz komisji sejmowych i senackich;

3) koordynowanie udostępniania informacji publicznej na wniosek i przekazywania informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie, w tym ich udostępnianie i przekazywanie na podstawie informacji przygotowanych przez właściwe komórki organizacyjne;

4) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra obowiązków i uprawnień ministra właściwego ze względu na cele fundacji;

5) zarządzanie korespondencją kierowaną do Ministra;

6) organizowanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi, służbowych wyjazdów krajowych i zagranicznych Ministra;

7) prowadzenie spraw w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym Kierownictwa Ministerstwa oraz pracowników Gabinetu Politycznego Ministra;

8) prowadzenie spraw protokolarnych Ministra;

9) koordynowanie udziału przedstawicieli Ministra w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach, radach i innych podmiotach powoływanych przez organy zewnętrzne;

10) wykonywanie zadań Ministra w zakresie nadzoru nad Główną Komisją Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz nad Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych;

11) zapewnienie obsługi sekretarskiej członków Kierownictwa Ministerstwa.

§ 28. 1. Departament Audytu Środków Publicznych odpowiada za:

1) realizację zadań w zakresie audytu i kontroli środków pochodzących z UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych;

2) wykonywanie funkcji Specjalnej Jednostki Wspólnej Polityki Rolnej;

3) wykonywanie zadań AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service – jednostki koordynującej, we współpracy z Europejskim Urzędem do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych – OLAF, zwalczanie nadużyć finansowych), wynikających z art. 3 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r.;

4) obsługę Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

§ 29. 1. Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji odpowiada za realizację zadań związanych z ochroną, zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, w tym bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym, w tym ochroną infrastruktury krytycznej, pozamilitarnym przygotowaniem obronnym oraz za obsługę organizacyjną Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) planowanie, monitorowanie i weryfikacja stosowania zabezpieczeń danych i systemów informatycznych;

2) koordynowanie systemem zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz zasobów teleinformatycznych;

3) zarządzanie bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie oraz koordynowanie tego procesu w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

4) organizacja ruchu osobowego, materiałowego i samochodowego w Ministerstwie;

5) zapewnienie ochrony osób i mienia w Ministerstwie;

6) organizacja wykonywania zadań obrony cywilnej w Ministerstwie;

7) zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków Ministerstwa;

8) współpraca z Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów (CPD MF) w zakresie monitorowania przez CPD MF zabezpieczeń elementów infrastruktury teleinformatycznej;

9) koordynowanie zadań związanych z zapewnieniem ciągłości działania Ministerstwa i nadzór nad realizacją polityki ciągłości działania Ministerstwa;

10) koordynowanie oraz realizacja działań związanych z zarządzaniem kryzysowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209);

11) realizacja oraz koordynowanie zadań związanych z planowaniem i programowaniem pozamilitarnych przygotowań obronnych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534, z późn. zm.);

12) koordynowanie udziału Ministerstwa i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach obronnych i zarządzania kryzysowego;

13) określanie zasad w zakresie ochrony informacji przetwarzanych w systemach informatycznych;

14) realizacja działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

§ 30. 1. Departament Budżetu, Logistyki i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej odpowiada za realizację zadań Szefa KAS w zakresie kształtowania polityki kadrowej, szkoleniowej i finansowej oraz rozwój infrastruktury, w jednostkach organizacyjnych KAS.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) koordynowanie i prowadzenie spraw kadrowych i finansowych w zakresie funkcjonowania izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych, Krajowej Informacji Skarbowej, Krajowej Szkoły Skarbowości, w tym:

a) prowadzenie spraw osobowych kadry kierowniczej,

b) prowadzenie spraw związanych z planowaniem budżetowym i wykonywaniem budżetu w części 19,

c) zarządzanie majątkiem;

2) prowadzenie spraw kadrowych funkcjonariuszy celno-skarbowych pełniących służbę w Ministerstwie, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach, będących we właściwości Szefa KAS, dotyczących stosunku służbowego funkcjonariuszy celno-skarbowych;

4) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z realizacją usług druku i dystrybucji formularzy, broszur informacyjnych związanych z zadaniami KAS, legitymacji służbowych i odznaczeń resortowych, z wyłączeniem odznaki „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej” oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie;

5) prowadzenie kont A i B tradycyjnych środków własnych UE pochodzących z ceł, sporządzanie sprawozdań w tym zakresie oraz obsługa systemów OWNRES i WOMIS;

6) prowadzenie spraw związanych z prognozowaniem dochodów budżetowych z ceł oraz sporządzanie analiz dotyczących realizacji tych dochodów.

3.Departament prowadzi sprawy nadzoru nad Krajową Szkołą Skarbowości.

§ 31. 1. Departament Budżetu Państwa odpowiada za realizację zadań związanych z opracowywaniem projektu ustawy budżetowej oraz wykonywaniem budżetu państwa, w tym w układzie zadaniowym, w szczególności poprzez zapewnienie środków pieniężnych na realizację zadań przez dysponentów części budżetowych, a także monitorowanie i analizę płynności budżetu państwa oraz poziomu jego deficytu.

2.Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu ustawy budżetowej, w tym koordynowanie pracy komórek organizacyjnych na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej oraz uchwalania budżetu;

2) opracowywanie harmonogramu realizacji budżetu państwa, jego bieżąca analiza, realizacja i aktualizacja oraz ustalanie miesięcznych i dziennych limitów środków na finansowanie wydatków;

3) obsługa centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, w tym zarządzanie wolnymi środkami budżetu państwa, w zakresie przekazywania dysponentom środków pieniężnych na wydatki, zwroty z tytułu nadpłaconych dochodów oraz operacji dotyczących przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu;

4) analizowanie wykonania budżetu państwa na podstawie raportów i sprawozdań, w tym opracowywanie rocznych sprawozdań z wykonania ustawy budżetowej (wraz z informacją o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym) oraz półrocznych informacji o przebiegu wykonania ustawy budżetowej;

5) dostarczanie terminowej i rzetelnej informacji sprawozdawczej, w tym opracowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu państwa, opracowywanie i publikowanie szacunkowych oraz miesięcznych sprawozdań z wykonania budżetu państwa, codziennych raportów o stanie środków na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa (dochody, wydatki, deficyt i źródła jego finansowania);

6) prowadzenie rachunkowości budżetu państwa;

7) prowadzenie ewidencji, sprawozdawczości i weryfikacji zmian planu finansowego w zakresie rezerwy ogólnej i rezerw celowych (część 81 i 83);

8) opracowywanie merytorycznych założeń oraz merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa – Trezor;

9) wdrażanie metodyki budżetu zadaniowego w sektorze finansów publicznych;

10) opracowywanie projektu ustawy budżetowej oraz sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej w części 73 – ZUS i 72 – KRUS oraz planów finansowych państwowych funduszy celowych z obszaru ubezpieczenia społecznego.

3. Departament jest właściwy w sprawach ustawy o finansach publicznych w zakresie zasad klasyfikacji budżetowej, gospodarki finansowej jednostek budżetowych, szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, rodzaju i trybu operacji na rachunkach bankowych dla obsługi budżetu państwa, sprawozdawczości budżetowej.

4. W Departamencie realizowane są zadania głównego księgowego budżetu państwa.

§ 32. 1. Departament Ceł odpowiada za realizację zadań Ministra i Szefa KAS wynikających z polityki celnej, unijnego i krajowego prawa celnego, współpracy międzynarodowej w sprawach celnych, ewidencji i statystyki INTRASTAT oraz przepisów odrębnych w zakresie ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) nadzór nad jednolitym stosowaniem przepisów celnych;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, a także reprezentowanie Ministra i Szefa KAS przed sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu prawa celnego oraz kar pieniężnych za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego;

3) koordynowanie, prowadzenie i inicjowanie współpracy międzynarodowej w obszarze celnym w ramach UE organizacji międzynarodowych i na poziomie współpracy dwustronnej;

4) prowadzenie działań dotyczących ułatwienia obrotu towarowego i ruchu osobowego, usprawnienia kontroli granicznej, zwalczania przestępczości oraz ochrony rynku wewnętrznego UE i zewnętrznej granicy UE;

5) współpraca z Departamentem Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w:

a) koordynowaniu zadań związanych z rozpoznawaniem i zapobieganiem przestępstwom i wykroczeniom związanym z naruszeniem przepisów dotyczących towarów, którymi obrót podlega zakazom lub ograniczeniom ustanowionym w szczególności ze względu na ochronę:

– środowiska, życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin,

– bezpieczeństwa publicznego, narodowego i międzynarodowego,

– konsumentów,

– dziedzictwa narodowego,

– środków polityki handlowej,

– praw własności intelektualnej,

b) wykonywaniu zadań Szefa KAS w zakresie nadzoru nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej i naczelników urzędów celno-skarbowych:

– w zakresie o którym mowa w lit. a,

– przy realizacji obsługi podróżnych i towarów na przejściach granicznych;

6) przeciwdziałanie naruszeniom przepisów celnych, w tym z zakresu wartości celnej, klasyfikacji taryfowej i pochodzenia towarów oraz środków ochronnych;

7) realizacja Programu i-Cło, Programu i-Granica i projektu PUESC;

8) wdrażanie inicjatywy „Single Window w obrocie towarowym z zagranicą” oraz „One Stop Shop”;

9) współpraca międzynarodowa w zakresie obrotu towarami strategicznymi oraz nieproliferacji broni masowego rażenia w ramach organizacji międzynarodowych, reżimów kontrolnych, umów i porozumień międzynarodowych oraz projektów i programów finansowanych ze źródeł krajowych lub zewnętrznych;

10) prowadzenie Regionalnego Biura Łącznikowego Światowej Organizacji Ceł na Europę Środkowo-Wschodnią (RILO ECE);

11) rozstrzyganie sporów o właściwość pomiędzy organami celnymi.

3. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880, z późn. zm.).

§ 33. 1. Departament Długu Publicznego odpowiada za realizację zadań ministra właściwego do spraw budżetu w zakresie:

1) zarządzania długiem i ryzykiem związanym z długiem Skarbu Państwa;

2) finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;

3) emisji skarbowych papierów wartościowych;

4) obsługi długu Skarbu Państwa;

5) statystyki i prognoz długu publicznego oraz kosztów jego obsługi;

6) współpracy z agencjami ratingowymi w zakresie oceny wiarygodności kredytowej RP.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania rynku skarbowych papierów wartościowych, w tym:

a) określanie zasad Systemu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych,

b) nadzór nad rynkiem wtórnym skarbowych papierów wartościowych prowadzonym na platformie elektronicznej,

c) dokonywanie transakcji warunkowych na obligacjach skarbowych wspomagających płynność rynku;

2) konsolidacja zarządzania płynnością części jednostek sektora finansów publicznych oraz zarządzanie środkami złożonymi na rachunkach depozytowych Ministra;

3) zarządzanie skonsolidowanymi środkami walutowymi będącymi w dyspozycji Ministra, w tym dokonywanie lokat, sprzedaż walut, zawieranie transakcji na instrumentach pochodnych;

4) zarządzanie systemem finansowania programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe”;

5) zapewnienie i utrzymywanie infrastruktury niezbędnej do zarządzania długiem Skarbu Państwa i płynnością budżetu państwa;

6) obsługa części 79 budżetu państwa – Obsługa długu Skarbu Państwa.

3. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych:

1) ustawą o finansach publicznych – w zakresie działu II – Państwowy dług publiczny;

2) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.) – w zakresie sprawozdawczości dotyczącej stanu i obrotu skarbowymi papierami wartościowymi.

§ 34. Departament Finansowania Sfery Budżetowej odpowiada za realizację zadań Ministra w zakresie:

1) przygotowywania projektu ustawy budżetowej w zakresie dochodów i wydatków bieżących państwowych jednostek budżetowych oraz zadań budżetowych:

a) finansowanych w działach:

630 – Turystyka, 730 – Nauka, 750 – Administracja publiczna, 752 – Obrona narodowa, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 755 – Wymiar sprawiedliwości, 758 – Różne rozliczenia (w zakresie części 85/00 – Województwa, z wyłączeniem wydatków na prywatyzację), 801 – Oświata i wychowanie, 803 – Szkolnictwo wyższe, 851 – Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 – Rodzina, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 – Kultura fizyczna,

b) w koordynowanych częściach:

16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 17 – Administracja publiczna, 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 23 – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, 25 – Kultura fizyczna, 27 – Informatyzacja, 28 – Nauka, 29 – Obrona Narodowa, 30 – Oświata i wychowanie, 31 – Praca, 37 – Sprawiedliwość, 38 – Szkolnictwo wyższe, 40 – Turystyka, 42 – Sprawy wewnętrzne, 45 – Sprawy Zagraniczne, 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, 44 – Zabezpieczenie społeczne, 46 – Zdrowie, 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne, 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 58 – Główny Urząd Statystyczny, 59 – Agencja Wywiadu, 63 – Rodzina, 66 – Rzecznik Praw Pacjenta, 67 – Polska Akademia Nauk, 75 – Rządowe Centrum Legislacji, 80 – Regionalne Izby Obrachunkowe, 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, 85/00 – Województwa w zakresie finansowanych działów (16 odrębnych części budżetowych), 86/00 – Samorządowe Kolegia Odwoławcze (49 odrębnych części budżetowych);

2) prowadzenia spraw związanych z planowaniem i wykonaniem budżetu w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz w częściach: 01 – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 02 – Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 03 – Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 04 – Sąd Najwyższy, 05 – Naczelny Sąd Administracyjny, 06 – Trybunał Konstytucyjny, 07 – Najwyższa Izba Kontroli, 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich, 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 11 – Krajowe Biuro Wyborcze, 12 –Państwowa Inspekcja Pracy, 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 14 – Rzecznik Praw Dziecka, 15/00 – Sądy Powszechne, 52 – Krajowa Rada Sądownictwa;

3) opracowywania, na podstawie projektów przekazanych przez właściwych dysponentów, planów finansowych:

a) państwowych funduszy celowych – Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, Funduszu Promocji Kultury, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, Państwowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Funduszu Aktywacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,

b) instytucji gospodarki budżetowej – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie, Centrum Usług Wspólnych, Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Centrum Usług Logistycznych, Centralnego Ośrodka Informatyki, Centrum Zakupów dla Sądownictwa, Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Centralnego Ośrodka Sportu, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej Piast, Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Pomerania, Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltica, Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Carpatia,

c) agencji wykonawczych – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Agencji Mienia Wojskowego, Polskiej Agencji Kosmicznej,

d) państwowych osób prawnych – Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polskiej Organizacji Turystycznej, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego;

4) opracowywania półrocznych i rocznych analiz realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa w zakresie koordynowanych części i finansowanych działów oraz z realizacji planów finansowych wymienionych w pkt 3;

5) przygotowywania projektów decyzji Ministra wprowadzających zmiany w budżecie państwa oraz projektów decyzji o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa określonych przedsięwzięć w danym roku budżetowym – w zakresie koordynowanych części i finansowanych działów, z wyłączeniem dotacji do zadań pozostających we właściwości innych komórek organizacyjnych;

6) nadzoru nad gospodarką finansową Narodowego Funduszu Zdrowia;

7) uzgadniania planu finansowego Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich;

8) koordynowania prac związanych z realizacją Programu Wieloletniego Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Ramach Programów Operacyjnych;

9) koordynowania prac związanych z Programem Mobilizacji Gospodarki;

10) koordynowania opiniowania projektów dokumentów rządowych przygotowywanych przez ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej w zakresie właściwości Departamentu;

11) opracowania projektu budżetu państwa oraz sprawozdania z wykonania budżetu państwa dotyczących uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy, z wyłączeniem funkcjonariuszy celno-skarbowych;

12) koordynowania prac w zakresie opracowania projektu budżetu państwa oraz sprawozdania z wykonania budżetu państwa w zakresie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej;

13) prowadzenia postępowań administracyjnych i zastępowanie Ministra w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach dotacji celowy i dochodów podlegających zwrotowi do budżetu państwa na podstawie ustawy o finansach publicznych, w zakresie właściwości Departamentu.

§ 35. Departament Finansowania Sfery Gospodarczej odpowiada za realizację zadań Ministra w zakresie:

1) przygotowywania projektu ustawy budżetowej w zakresie dochodów i wydatków bieżących państwowych jednostek budżetowych oraz zadań budżetowych:

a) finansowanych w działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 020 – Leśnictwo, 050 -Rybołówstwo i rybactwo, 100 – Górnictwo i kopalnictwo, 150 – Przetwórstwo przemysłowe, 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 500 – Handel, 600 – Transport i łączność, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 – Działalność usługowa, z wyłączeniem geodezji i kartografii, 720 – Informatyka, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody oraz w zakresie wydatków w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w części 85/00 – Województwa,

b) w koordynowanych częściach: 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, z wyłączeniem geodezji i kartografii, 20 – Gospodarka, 21 – Gospodarka morska, 22 – Gospodarka wodna, 26 – Łączność, 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 34 – Rozwój regionalny, 35 – Rynki rolne, 39 – Transport, 41 – Środowisko, 47 – Energia, 48 – Gospodarka złożami kopalin, 49 – Urząd Zamówień Publicznych, 50 – Urząd Regulacji Energetyki, 53 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 60 – Wyższy Urząd Górniczy, 61 – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 62 – Rybołówstwo, 64 – Główny Urząd Miar, 65 – Polski Komitet Normalizacyjny, 68 – Państwowa Agencja Atomistyki, 69 – Żegluga śródlądowa, 71 – Urząd Transportu Kolejowego, 74 – Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej, 85/00 – Województwa w zakresie finansowanych działów (16 odrębnych części budżetowych), z wyłączeniem dochodów z tytułu: dywidend, wpłat z zysku, pozostałych dochodów majątkowych Skarbu Państwa oraz aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;

2) uzgadnianie, na podstawie przekazanych przez właściwych dysponentów, projektów planów finansowych:

a) funduszy celowych – Funduszu Rekompensacyjnego, Funduszu Kredytu Technologicznego, Funduszu Zapasów Agencyjnych,

b) agencji wykonawczych – Agencji Rezerw Materiałowych, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

c) państwowych osób prawnych – Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego, Polskiego Centrum Akredytacji, Centrum Doradztwa Rolniczego, 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 23 parków narodowych;

3) uzgadniania, przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), projektów planów finansowych: Funduszu Dopłat, Funduszu Termomodernizacji i Remontów;

4) opracowywania półrocznych i rocznych analiz realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa w zakresie koordynowanych części i finansowanych działów oraz planów finansowych wymienionych w pkt 2;

5) finansowania inwestycji państwowych jednostek budżetowych oraz inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu państwa, ujmowanych w grupie „wydatki majątkowe”, w tym:

a) planowania wydatków i dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

b) rozpatrywanie wniosków dysponentów o przeniesienie wydatków inwestycyjnych

– z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych planowanych przez inne komórki organizacyjne, w tym wydatków Ministra Obrony Narodowej;

6) przygotowywania, wynikających z właściwości Departamentu, projektów decyzji Ministra wprowadzających zmiany w budżecie państwa w zakresie koordynowanych części i finansowanych działów, w tym w zakresie podziału rezerw na inwestycje, oraz projektów decyzji o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa określonych przedsięwzięć w danym roku budżetowym;

7) sprawowanie nadzoru nad działalnością Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w zakresie ich gospodarki finansowej;

8) prowadzenie spraw związanych z umorzeniami wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

§ 36. Departament Finansów i Księgowości odpowiada za realizację zadań związanych z:

1) planowaniem i realizowaniem budżetu części 19 – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe oraz nadzorem nad wykonaniem budżetu części 19;

2) planowaniem i realizowaniem budżetu dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie i nadzorem nad jego wykonaniem;

3) obsługą finansowo – księgową i sprawozdawczością w zakresie:

a) części 19 – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe,

b) dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie,

c) Funduszu Reprywatyzacji;

4) prowadzeniem ewidencji składników majątkowych Ministerstwa;

5) zarządzaniem procesem delegowania w podróże służbowe oraz obsługi związanej z organizowanymi zagranicznymi wyjazdami służbowymi.

§ 37. 1. Departament Finansów Samorządu Terytorialnego odpowiada za:

1) realizację zadań Ministra w zakresie systemu finansów samorządu terytorialnego, w szczególności za prowadzenie spraw związanych z planowaniem i ustalaniem kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa oraz podziałem rezerw subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

2) ustalanie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego kwot subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa, a także informowanie tych jednostek o wysokości ustalonych kwot;

3) przygotowywanie zbiorczej informacji o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz informacji z wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego;

4) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych ze sprawozdań budżetowych i wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz przygotowywanie niezbędnych informacji o sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego;

5) eksploatację, obsługę oraz zapewnienie utrzymania, zmian i rozbudowy informatycznych systemów zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego;

6) udział w pracach zespołów problemowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przygotowywanie materiałów i informacji na posiedzenia tych zespołów;

7) monitorowanie i analizowanie terminowości i prawidłowości regulowania zobowiązań z tytułu zwrotów nienależnie otrzymanych części subwencji ogólnej, a także inicjowanie postępowania egzekucyjnego wobec jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wpłat do budżetu państwa i nienależnie otrzymanych części subwencji ogólnej;

8) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej dochodów i wydatków w części 82 budżetu państwa – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych w zakresie tej części budżetowej.

2. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych:

1) ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198, z późn. zm.);

2) ustawą o finansach publicznych – w zakresie budżetów i wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Departament prowadzi postępowania administracyjne oraz zastępuje Ministra w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach z zakresu subwencji ogólnej, wpłat do budżetu państwa oraz ich rozliczania.

§ 38. 1. Departament Gwarancji i Poręczeń odpowiada za realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, niektórych osób prawnych i BGK w ramach programów rządowych oraz pożyczek z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowań naprawczych i ostrożnościowych i dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej, udzielonych na podstawie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także za sprawy partnerstwa publiczno-prywatnego, w zakresie właściwości Ministra, oraz wspieranie rozwoju eksportu przez wykorzystanie i rozwijanie narzędzi jego finansowania.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw dotyczących:

a) udzielania poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa oraz zarządzanie portfelem udzielonych poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa,

b) udzielania pożyczek z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego oraz zarządzanie portfelem udzielonych pożyczek,

c) partnerstwa publiczno-prywatnego, w szczególności w zakresie dotyczącym sprawozdawczości oraz wyrażania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych zgody na realizację zadania publicznego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;

2) zarządzanie systemem poręczeń i gwarancji udzielanych przez BGK w ramach realizacji programów rządowych, w szczególności wspierających rozwój przedsiębiorczości;

3) monitorowanie działalności poręczeniowej i gwarancyjnej państwowych osób prawnych;

4) wykonywanie czynności związanych z obsługą pożyczek udzielonych z budżetu państwa na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz ewidencjonowanie spłat i umorzeń pożyczek, a także ewidencja należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych pożyczek;

5) zapewnianie dostępności finansowych instrumentów wsparcia eksportu w ramach polityki Rządu RP oraz zasad UE i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) poprzez rozwijanie współpracy międzyrządowej w zakresie umów kredytowych finansujących polski eksport, realizację programu rządowego związanego z finansowaniem eksportu oraz Programu Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych;

6) wykonywanie zadań i uprawnień Ministra w stosunku do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 714, z późn. zm.).

3. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych:

1) ustawą z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1052, z późn. zm.);

2) ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 684, z późn. zm.) – w części dotyczącej pożyczek udzielonych z budżetu państwa publicznym zakładom opieki zdrowotnej;

3) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych;

4) ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762, z późn. zm.).

§ 39. 1. Departament Informacji Finansowej odpowiada za realizację zadań Ministra i GIIF w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz stosowania międzynarodowych sankcji o charakterze finansowym.

2. Departament prowadzi postępowania administracyjne w sprawach nakładania kar pieniężnych w związku z naruszeniami stwierdzonymi w wyniku kontroli instytucji obowiązanych oraz w sprawach zwolnienia z zamrożenia wartości majątkowych.

3. Departament zapewnia obsługę Międzyresortowego Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.

4. Departament administruje systemem informatycznym GIIF.

5. Departament prowadzi, w zakresie swojej właściwości, archiwum wyodrębnione w rozumieniu przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299, z późn. zm.).

§ 40. 1. Departament Informatyzacji odpowiada za:

1) określanie ładu korporacyjnego w zakresie IT;

2) realizację zadań związanych z dostarczaniem i utrzymaniem usług informatycznych w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, z wyłączeniem zadań realizowanych przez CPD MF.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) zarządzanie:

a) strategią usług informatycznych,

b) środkami finansowymi przeznaczonymi na zakupy i usługi informatyczne,

c) zamówieniami na usługi i dostawy informatyczne,

d) procesem wsparcia użytkowników usług informatycznych,

e) architekturą usług informatycznych w domenie danych i aplikacji,

f) sprzętem i oprogramowaniem komputerowym w Ministerstwie;

2) zarządzanie i administrowanie lokalną siecią teleinformatyczną w budynku Ministerstwa;

3) określanie zasad i procedur wytwarzania usług informatycznych;

4) koordynowanie dostarczania, wdrażania, rozwoju i utrzymania usług informatycznych;

5) utrzymanie i rozwój usług integracyjnych;

6) wspieranie komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w optymalizacji działalności przy wykorzystaniu usług informatycznych;

7) prowadzenie analiz biznesowych i systemowych informatycznych usług publicznych;

8) projektowanie i implementowanie informatycznych usług publicznych;

9) weryfikowanie jakości dostarczanych informatycznych usług publicznych;

10) planowanie i koordynowanie organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych;

11) zapewnienie obsługi:

a) Samodzielnego Stanowiska do Spraw Informatyzacji,

b) Pełnomocnika do spraw utworzenia Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej;

12) współpraca z Szefem KAS w zakresie nadzoru nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej dotycząca realizacji zadań związanych z dostarczaniem i utrzymaniem usług informatycznych.

3.Departament prowadzi sprawy nadzoru nad CPD MF.

§ 41. 1. Departament Instytucji Płatniczej odpowiada za zarządzanie środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu środków europejskich, obsługę współfinansowania budżetowego, obsługę finansową środków pochodzących z budżetu UE oraz środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA).

2.Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) przygotowywanie, wykonywanie i sprawozdawczość budżetu środków europejskich i budżetu państwa dla zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE i państw członkowskich EFTA;

2) obsługa finansowa środków pochodzących z budżetu UE oraz państw członkowskich EFTA, w tym prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych na rachunkach bankowych do obsługi tych środków;

3) realizowanie projektów pomocy technicznej w ramach programów finansowanych z budżetu UE oraz państw członkowskich EFTA;

4) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru podmiotów wykluczonych;

5) prowadzenie prac koncepcyjnych, legislacyjnych, proceduralnych i analitycznych związanych z wdrażaniem programów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE i państw członkowskich EFTA, z wyłączeniem obszaru Wspólnej Polityki Rolnej;

6) akredytowanie i monitorowanie agencji płatniczych.

3. Departament jest właściwy w zakresie części 87 budżetu państwa, w szczególności prowadzi obsługę finansowo-księgową i sprawozdawczość w tym zakresie.

4. Departament jest właściwy w zakresie części 97 budżetu państwa.

5. Departament zapewnia obsługę Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego.

§ 42. 1. Departament Kontroli i Analiz Ekonomicznych odpowiada za realizację zadań związanych z:

1) prowadzeniem działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej oraz analizy ryzyka w odniesieniu do negatywnych zjawisk w zakresie właściwości KAS;

2) prowadzeniem przez organy KAS kontroli celno-skarbowych i kontroli podatkowych

– z wyłączeniem zadań realizowanych w tym zakresie przez Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących negatywnych zjawisk w zakresie właściwości KAS;

2) nadzór i koordynowanie spraw prowadzonych w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych związanych z działalnością analityczną, prognostyczną, badawczą oraz analizą ryzyka;

3) nadzór nad jednostkami organizacyjnymi KAS realizującymi zadania scentralizowane w zakresie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej oraz analizy ryzyka;

4) typowanie podmiotów do kontroli oraz zlecanie kontroli;

5) nadzór nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów celno-skarbowych i naczelników urzędów skarbowych odpowiednio w zakresie:

a) wykonywania kontroli celno-skarbowych i kontroli podatkowych,

b) przeprowadzania czynności audytowych oraz urzędowego sprawdzenia,

c) współpracy z instytucjami międzynarodowymi, instytucjami UE oraz organami państw członkowskich UE w zakresie pomocy administracyjnej i kontroli;

6) wyznaczanie organu podatkowego do prowadzenia kontroli podatkowych lub postępowań podatkowych na podstawie art. 18c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201).

§ 43. 1. Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów odpowiada za:

1) kształtowanie polityki Ministra i Szefa KAS w zakresie cen transakcyjnych, we współpracy z Departamentem Podatków Dochodowych, oraz w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania;

2) prowadzenie spraw związanych z cenami transakcyjnymi oraz klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania;

3) projektowanie, modelowanie oraz wdrażanie nowych usług świadczonych na rzecz klientów KAS;

4) nadzorowanie i koordynowanie prac w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z wypełnianiem obowiązków podatkowych przez kluczowe podmioty.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) zawieranie porozumień wzajemnych lub udział w postępowaniu arbitrażowym w indywidualnych sprawach w zakresie unikania i eliminowania podwójnego opodatkowania w sprawach dotyczących korekty zysków podmiotów powiązanych;

2) zawieranie porozumień dotyczących uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania cen transakcyjnych oraz prowadzenie kontroli podatkowej w tym zakresie;

3) dokonywanie oceny i analizy obowiązujących rozwiązań prawnych, w zakresie:

a) cen transakcyjnych, we współpracy z Departamentem Podatków Dochodowych,

b) klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, we współpracy z Departamentem Systemu Podatkowego;

4) współpraca odpowiednio z Departamentem Podatków Dochodowych oraz Departamentem Systemu Podatkowego przy zapewnianiu jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie cen transakcyjnych i klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, w szczególności przez:

a) przygotowywanie interpretacji ogólnych oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie,

b) dokonywanie wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym przepisów prawa podatkowego, w sposób zapewniający ich jednolite stosowanie;

5) prowadzenie postępowań, o których mowa w art. 119g § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

6) prowadzenie spraw w zakresie opinii zabezpieczających oraz wydawanie opinii zabezpieczających oraz identyfikacja schematów obejścia prawa podatkowego;

7) wydawanie opinii dotyczących uzasadnionego przypuszczenia zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania;

8) zastępowanie Szefa KAS w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 5 i 6;

9) realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie nadzoru nad działalnością naczelników urzędów skarbowych w zakresie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych przez kluczowe podmioty, w tym kontroli podatkowych;

10) prowadzenie działalności analitycznej i prognostycznej w odniesieniu do negatywnych zjawisk występujących w zakresie kluczowych podmiotów;

11) realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie oceny ryzyka kluczowych podmiotów;

12) typowanie podmiotów do kontroli w zakresie cen transakcyjnych oraz zlecanie takich kontroli, we współpracy z Departamentem Kontroli i Analiz Ekonomicznych;

13) typowanie kluczowych podmiotów do kontroli lub innych czynności weryfikacyjnych oraz zlecanie przeprowadzenia czynności we współpracy z Departamentem Kontroli i Analiz Ekonomicznych;

14) nadzór nad działalnością naczelników urzędów celno-skarbowych i naczelników urzędów skarbowych w zakresie wykonywania odpowiednio kontroli celno-skarbowych i kontroli podatkowych w obszarze cen transakcyjnych;

15) zarządzanie relacjami z klientem KAS, w tym opracowywanie i wdrażanie nowych form współpracy;

16) projektowanie i prowadzenie badań, w tym satysfakcji klienta oraz zaufania do KAS;

17) współpraca z Departamentem Poboru Podatków oraz z Departamentem Ceł w zakresie:

a) projektowania nowych usług dla klienta KAS,

b) budowania i wdrażania elektronicznych usług dla kluczowych podmiotów,

c) opracowywania i wdrażania procedur i standardów obsługi kluczowych podmiotów;

18) prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie Departamentu, w szczególności udział w pracach grup roboczych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej.

3. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w zakresie Działu IIa oraz Działu IIla Rozdział 1, 2 i 4, we współpracy z Departamentem Podatków Dochodowych oraz Departamentem Systemu Podatkowego.

§ 44. 1. Departament Poboru Podatków odpowiada za realizację zadań Ministra i Szefa KAS w zakresie nadzoru nad:

1) wymiarem, poborem i egzekucją podatków i innych należności pieniężnych pozostających we właściwości rzeczowej naczelników urzędów skarbowych;

2) poborem i egzekucją podatków i innych należności pieniężnych, za których wymiar odpowiadają naczelnicy urzędów celno-skarbowych;

3) likwidacją ruchomości, których własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa;

4) prowadzeniem spraw regulowanych ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.), w zakresie zabezpieczeń majątkowych;

5) wykonywaniem czynności sprawdzających i wspomagających je czynności analitycznych;

6) jednolitym stosowaniem przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe;

7) interpretacjami indywidualnymi wydawanymi przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) analizowanie jednolitości orzecznictwa podatkowego w sprawach obsługiwanych przez organy podległe Szefowi KAS;

2) monitorowanie prawidłowości indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego i prowadzenie postępowań dotyczących zmian interpretacji indywidualnych;

3) przekazywanie informacji do Departamentu Systemu Podatkowego o celowości wydania interpretacji ogólnej;

4) prowadzenie postępowań administracyjnych i zastępowanie Ministra i Szefa KAS w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach:

a) postanowień w zakresie egzekucji oraz zabezpieczenia należności pieniężnych – jako organ odwoławczy oraz w trybach nadzwyczajnych,

b) rozstrzygania sporów o właściwość pomiędzy organami podatkowymi, a także sporów o właściwość pomiędzy organami egzekucyjnymi,

c) rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów izb administracji skarbowej w sprawach dotyczących udzielania i rozliczania dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych;

5) realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz współpraca z Departamentem Systemu Podatkowego w zakresie przygotowywania propozycji i rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnych;

6) rozpatrywanie wniosków o wyrażenie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych zgody na ujawnienie przez naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, dyrektorów izb administracji skarbowej, określonych informacji stanowiących tajemnicę skarbową;

7) koordynowanie i prowadzenie współpracy administracji podatkowej z administracjami podatkowymi innych państw, organami UE oraz organizacjami międzynarodowymi, w tym w obszarze wymiany informacji podatkowych oraz wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności;

8) przetwarzanie i udostępnianie krajowych i międzynarodowych informacji podatkowych;

9) prowadzenie spraw związanych z:

a) Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajową Ewidencją Podatników,

b) Centralnym Rejestrem Danych Podatkowych,

c) Centralnym Rejestrem Pełnomocnictw Ogólnych,

d) Centralnym Rejestrem Rachunków Bankowych Podmiotów Prowadzących Działalność Gospodarczą,

e) rejestrami zastawów skarbowych oraz Centralnym Rejestrem Zastawów Skarbowych;

10) realizacja programu e-Podatki;

11) współpraca z Departamentem Systemu Podatkowego w zakresie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289, z późn. zm.);

12) wykonywanie zadań i uprawnień Ministra w stosunku do spółki, o której mowa w ustawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 781, z późn. zm.), z wyłączeniem spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków organów tej spółki.

3. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej.

4. Departament jest właściwy w sprawach legislacji w odniesieniu do zagadnień regulowanych ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476, z późn. zm.), we współpracy z Departamentem Systemu Podatkowego.

§ 45. 1. Departament Podatków Dochodowych odpowiada za:

1) realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie:

a) podatku dochodowego od osób fizycznych,

b) podatku dochodowego od osób prawnych,

c) podatku węglowodorowego;

2) zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie określonym w pkt 1, w szczególności przez:

a) przygotowywanie interpretacji ogólnych oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie,

b) przygotowywanie ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego dotyczących stosowania tych przepisów,

c) współpracę z Departamentem Poboru Podatków w zakresie nadzoru nad jednolitością interpretacji indywidualnych,

d) współpracę z Departamentem Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów w zakresie interpretacji ogólnych dotyczących cen transakcyjnych;

3) szacowanie kosztów stosowania preferencji podatkowych w zakresie określonym w pkt 1;

4) opracowywanie wzorów formularzy podatkowych i broszur informacyjnych w zakresie podatków dochodowych oraz opisów do reguł kontroli tych formularzy;

5) zawieranie porozumień lub udział w postępowaniu arbitrażowym w indywidualnych sprawach w zakresie unikania i eliminowania podwójnego opodatkowania, z wyłączeniem spraw dotyczących korekty zysków podmiotów powiązanych;

6) prowadzenie spraw w zakresie przepisów o podatku tonażowym;

7) prowadzenie spraw dotyczących przepisów o zryczałtowanym podatku w zakresie budowy statku lub przebudowy statku;

8) prowadzenie spraw w zakresie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym;

9) przygotowywanie propozycji rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnych, w zakresie cen transakcyjnych, we współpracy z Departamentem Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów;

10) współpraca z Departamentem Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów w zakresie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

11) współpraca z Departamentem Poboru Podatków dotycząca opracowywania merytorycznych założeń funkcjonowania systemów informatycznych w zakresie określonym w pkt 1.

2.Departament jest właściwy w sprawach prowadzenia polityki podatkowej oraz legislacji w odniesieniu do zagadnień regulowanych:

1) ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), a w zakresie cen transakcyjnych we współpracy z Departamentem Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów;

2) ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180, z późn. zm.);

3) ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.), a w zakresie cen transakcyjnych we współpracy z Departamentem Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów;

4) ustawą z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 511, z późn. zm.);

5) ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. poz. 1206, z późn. zm.);

6) ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. poz. 1468, z późn. zm.);

7) ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 979, z późn. zm.).

§ 46. 1. Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier odpowiada za:

1) realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie:

a) podatku od niektórych instytucji finansowych,

b) podatku od sprzedaży detalicznej,

c) podatku od nieruchomości,

d) podatku od środków transportowych,

e) podatku leśnego,

f) podatku rolnego,

g) podatku od czynności cywilnoprawnych,

h) podatku od spadków i darowizn,

i) podatku od gier,

j) opłaty:

– skarbowej,

– reklamowej,

– targowej,

– miejscowej,

– uzdrowiskowej,

– od posiadania psów;

2) zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie określonym w pkt 1, w szczególności przez:

a) przygotowywanie interpretacji ogólnych oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie,

b) przygotowywanie ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego dotyczących stosowania tych przepisów,

c) sporządzanie wyjaśnień dla organów podatkowych w zakresie określonym w pkt 1 lit. c–f oraz lit. j,

d) sporządzanie wyjaśnień dla organów administracji publicznej w zakresie określonym w pkt 1 lit. j tiret pierwsze;

e) współdziałanie z Departamentem Poboru Podatków w zakresie nadzoru nad jednolitością interpretacji indywidualnych;

3) realizowanie zadań w zakresie regulacji rynku gier, w tym prowadzenie spraw związanych z udzielaniem koncesji, zezwoleń, zatwierdzaniem regulaminów gier objętych monopolem państwa oraz wydawaniem rozstrzygnięć o charakterze gier, a także upoważnień do badań technicznych automatów i urządzeń do gier;

4) prognozowanie dochodów budżetowych oraz sporządzanie opracowań i analiz dotyczących realizacji tych dochodów w zakresie określonym w pkt 1 lit. a i b oraz lit. i;

5) szacowanie kosztów stosowania preferencji podatkowych w zakresie określonym w pkt 1 lit. c–h oraz lit. j;

6) opracowywanie wzorów formularzy podatkowych i broszur informacyjnych w zakresie określonym w pkt 1 oraz opisów do reguł kontroli tych formularzy;

7) określanie zasad zwrotu jednostkom samorządu terytorialnego utraconych dochodów za niektóre przedmioty opodatkowania zwolnione z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego;

8) współpraca z Departamentem Poboru Podatków dotycząca opracowywania merytorycznych założeń funkcjonowania systemów informatycznych w zakresie określonym w pkt 1;

9) realizowanie zadań związanych z ewidencją podatkową nieruchomości w zakresie jej współdziałania ze Zintegrowanym System Informacji o Nieruchomościach (ZSiN) oraz z tworzeniem koncepcji rozwiązań usprawniających realizację polityki podatkowej gmin, w tym zapewnienie informacji do monitorowania systemu opodatkowania nieruchomości;

10) prowadzenie postępowań administracyjnych i zastępowanie Ministra w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach regulowanych przepisami o grach hazardowych w zakresie ust. 1 pkt 3;

11) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem członków komisji egzaminacyjnej i przeprowadzaniem egzaminów zawodowych, dla osób ubiegających się o świadectwo zawodowe na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).

2.Departament jest właściwy w sprawach prowadzenia polityki podatkowej oraz legislacji w odniesieniu do zagadnień regulowanych:

1) ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. poz. 68, z późn. zm.);

2) ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, z późn. zm.);

3) ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374, z późn. zm.);

4) ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617, z późn. zm.);

5) ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 223, z późn. zm.);

6) ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r. poz. 205, z późn. zm.);

7) ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827);

8) ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 47. 1. Departament Podatku Akcyzowego odpowiada za:

1) realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie:

a) podatku akcyzowego,

b) podatku od wydobycia niektórych kopalin,

c) opłaty paliwowej,

d) innych obciążeń o podobnym charakterze,

e) biokomponentów i biopaliw ciekłych;

2) zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie określonym w pkt 1 lit. a–d, w szczególności przez:

a) przygotowywanie interpretacji ogólnych oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie,

b) przygotowywanie ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego dotyczących stosowania tych przepisów,

c) współdziałanie z Departamentem Poboru Podatków w zakresie nadzoru nad jednolitością interpretacji indywidualnych;

3) prognozowanie dochodów budżetowych oraz sporządzanie opracowań i analiz dotyczących realizacji tych dochodów, w zakresie określonym w pkt 1 lit. a–d;

4) szacowanie kosztów stosowania preferencji podatkowych w zakresie określonym w pkt 1 lit. a–d;

5) opracowywanie wzorów formularzy podatkowych i broszur informacyjnych w zakresie określonym w pkt 1 lit. a i b;

6) zarządzanie systemem znaków akcyzy;

7) prowadzenie Centralnego Biura Łącznikowego do Spraw Akcyzy (CELO) oraz współpraca z jednostką wyznaczoną do spraw współpracy administracyjnej w dziedzinie akcyzy;

8) opracowywanie merytorycznych założeń oraz merytoryczny nadzór nad wdrożeniem i funkcjonowaniem systemów informatycznych w zakresie określonym w pkt 1 lit. a–d;

9) realizowanie zadań związanych ze wspieraniem rynku biopaliw oraz z monitorowaniem jakości paliw płynnych i biopaliw płynnych;

10) wykonywanie zadań związanych z realizacją polityki energetycznej i klimatycznej, w zakresie określonym w pkt 1 lit. a.

2. Departament Podatku Akcyzowego monitoruje rynek wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, rynek niektórych kopalin oraz prowadzi analizy w tym zakresie.

3. Departament jest właściwy w sprawach prowadzenia polityki podatkowej oraz legislacji w odniesieniu do zagadnień regulowanych:

1) ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.);

2) ustawą z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1581, z późn. zm.);

3) ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641, z późn. zm.) – w zakresie opłaty paliwowej;

4) ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), w zakresie określania stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego.

§ 48. 1. Departament Podatku od Towarów i Usług odpowiada za:

1) realizowanie zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie podatku od towarów i usług;

2) zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie określonym w pkt 1, w szczególności przez:

a) przygotowywanie interpretacji ogólnych oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie,

b) przygotowywanie ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego dotyczących stosowania tych przepisów,

c) współdziałanie z Departamentem Poboru Podatków w zakresie nadzoru nad jednolitością interpretacji indywidualnych;

3) szacowanie kosztów stosowania preferencji podatkowych w zakresie określonym w pkt 1;

4) opracowywanie wzorów formularzy podatkowych i broszur informacyjnych w zakresie podatku od towarów i usług oraz opisów do reguł kontroli tych formularzy;

5) nadzór nad systemem kas rejestrujących w zakresie realizacji zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

6) prowadzenie spraw związanych z wyliczeniem zharmonizowanej bazy podatku VAT dla oszacowania środków własnych UE;

7) współpracę z Departamentem Poboru Podatków dotyczącą opracowywania merytorycznych założeń funkcjonowania systemów informatycznych w zakresie określonym w pkt 1;

8) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. poz. 776).

2. Departament jest właściwy w sprawach prowadzenia polityki podatkowej oraz legislacji w odniesieniu do zagadnień regulowanych:

1) ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.);

2) ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe.

§ 49. 1. Departament Polityki Makroekonomicznej odpowiada za przygotowywanie analiz i prognoz niezbędnych w celu określania i realizacji polityki makroekonomicznej, w tym fiskalnej, koordynacji polityk ekonomicznych i budżetowych państw członkowskich UE oraz związanych z integracją gospodarczą i walutową w UE.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) przygotowywanie analiz i prognoz dotyczących głównych wielkości makroekonomicznych, dochodów budżetu państwa z podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych, a także głównych kategorii dochodów, wydatków i wyniku sektora finansów publicznych;

2) przygotowywanie aktualizacji Programu Konwergencji w ramach prac nad Wieloletnim Planem Finansowym Państwa;

3) przygotowywanie założeń do projektu budżetu państwa;

4) opracowywanie analiz i innych materiałów związanych z problematyką integracji gospodarczej i walutowej w UE;

5) opracowywanie danych statystycznych dotyczących sektora finansów publicznych;

6) pozyskiwanie i utrzymywanie zasobów informacyjnych w informatycznych systemach wspomagających monitorowanie procesów makroekonomicznych i tworzenie analiz makroekonomicznych.

3. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą o finansach publicznych w zakresie art. 104 ust. 1 pkt 1 oraz art. 138 ust. 1.

§ 50. 1. Departament Polityki Wydatkowej odpowiada za realizację zadań Ministra w zakresie organizacji sektora finansów publicznych, koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych, oceny planowania i gospodarowania środkami publicznymi.

2.Departament Polityki Wydatkowej jest właściwy w sprawach kształtowania struktury układu zadaniowego, nieprzekraczalnego limitu wydatków, przeglądów wydatków publicznych oraz zasad kształtowania środków na wynagrodzenia w sektorze finansów publicznych, zasad wynagradzania, ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia emerytalnego i uposażeń osób w stanie spoczynku.

3.Do zadań Departamentu Polityki Wydatkowej należy w szczególności:

1) opracowywanie analiz i ocen dotyczących organizacji sektora finansów publicznych oraz prowadzenie listy jednostek sektora finansów publicznych;

2) koordynowanie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych;

3) sporządzanie ocen efektywności dokonywania wydatków ze środków publicznych, w tym efektywności i skuteczności realizacji budżetu w układzie zadaniowym;

4) określanie, we współpracy z dysponentami, obszarów działań państwa (funkcji), zadań, podzadań i działań w układzie zadaniowym, opisu celów zadań i podzadań oraz mierników stopnia ich realizacji;

5) dokonywanie przeglądów wydatków publicznych, w tym w ramach oceny, o której mowa w art. 176 ustawy o finansach publicznych;

6) analizowanie istniejących i projektowanych rozwiązań generujących skutki finansowe dla finansów publicznych, w tym opiniowanie i uzgadnianie dokumentów rządowych;

7) koordynowanie opiniowania i uzgadniania projektów dokumentów rządowych w zakresie zasad kształtowania środków na wynagrodzenia w sektorze finansów publicznych, zasad wynagradzania, ubezpieczeń społecznych, zaopatrzenia emerytalnego i uposażeń osób w stanie spoczynku;

8) określanie i monitorowanie nieprzekraczalnego limitu wydatków, w tym prowadzenie niezbędnych analiz.

4. Departament Polityki Wydatkowej jest właściwy w sprawach regulowanych:

1) ustawą o finansach publicznych – w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych;

2) ustawą z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, z późn. zm.).

§ 51. 1. Departament Prawny odpowiada za realizację zadań w zakresie świadczenia pomocy prawnej i obsługi prawnej w sprawach należących do właściwości Ministra lub urzędu obsługującego Ministra, w tym obsługi postępowań legislacyjnych oraz zastępstwa procesowego.

2. Do zadań Departamentu Prawnego należy w szczególności:

1) zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i innymi organami orzekającymi, z wyłączeniem spraw dotyczących zamówień publicznych, prawa celnego oraz spraw ze stosunku służbowego funkcjonariuszy celno-skarbowych;

2) świadczenie pomocy prawnej, w tym opiniowanie projektów decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych, w sprawach indywidualnych;

3) współdziałanie z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie spraw należących do właściwości Ministra lub urzędu obsługującego Ministra;

4) zapewnienie poprawności pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych opracowywanych w Ministerstwie oraz zapewnienie poprawności formalnoprawnej tekstów jednolitych aktów normatywnych;

5) koordynowanie monitorowania przebiegu procesu legislacyjnego, w tym terminów ogłaszania aktów prawnych;

6) uzgadnianie, opracowanych przez naczelny organ administracji rządowej, projektów ustaw albo projektów założeń projektu ustawy: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, o postępowaniu w sprawach nieletnich, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, o Krajowym Rejestrze Karnym, o księgach wieczystych i hipotece, Prawo upadłościowe, Prawo o adwokaturze, Prawo o notariacie, o radcach prawnych, Prawo prywatne międzynarodowe oraz projektów ustaw zmieniających, projektów założeń projektów ustaw zmieniających, projektów ustaw wprowadzających albo projektów założeń ustaw wprowadzających wymienione ustawy, a także aktów wykonawczych do wymienionych ustaw, jeżeli zakres przedmiotowy proponowanych zmian nie wiąże się jednoznacznie z właściwością innej komórki organizacyjnej;

7) prowadzenie wykazu prac legislacyjnych Ministra;

8) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Dziennika Urzędowego Ministra Rozwoju i Finansów;

9) prowadzenie rejestru obwieszczeń, komunikatów, zarządzeń i decyzji Ministra;

10) prowadzenie zbiorów aktów prawnych wydawanych przez Ministra, w tym wydawanych wspólnie albo w porozumieniu, oraz, po przekazaniu aktów prawnych przez właściwe komórki organizacyjne, zbiorów aktów prawnych Dyrektora Generalnego Ministerstwa, Szefa KAS, GIIF;

11) prowadzenie postępowań wynikających ze stosowania przepisów dotyczących opłat legalizacyjnych i kar, przewidzianych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.).

§ 52. 1. Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej odpowiada za realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych związanych z rachunkowością podmiotów gospodarczych i jednostek sektora finansów publicznych, a także za sprawy dotyczące rewizji finansowej i nadzoru nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) zapewnienie spójności i jednolitości systemu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej;

2) tworzenie rozwiązań w zakresie rewizji finansowej, nadzoru publicznego nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta oraz działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, a także organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów;

3) wykonywanie zadań z zakresu nadzoru publicznego Komisji Nadzoru Audytowego nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;

4) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Komisji Nadzoru Audytowego, Komitetu Standardów Rachunkowości, Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów;

5) prowadzenie spraw związanych z uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

3. Departament realizuje zadania powierzone ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych jako Instytucji Pośredniczącej dla projektu dotyczącego rachunkowości i rewizji, realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

4. Departament zapewnia obsługę:

1) merytoryczną i organizacyjną Komisji Nadzoru Audytowego;

2) administracyjno – techniczną Komitetu Standardów Rachunkowości.

5. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych:

1) ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.);

2) ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000, z późn. zm.);

3) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) – w zakresie rachunkowości oraz głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych.

§ 53. 1. Departament Rozwoju Rynku Finansowego odpowiada za realizację zadań ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w zakresie:

1) rynku finansowego;

2) instytucji i usług finansowych w sektorze bankowym, kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym oraz w sektorze usług i systemów płatniczych, jak również stabilności finansowej i zarządzania w sytuacji transgranicznego kryzysu finansowego;

3) działań zmierzających do jednolitego stosowania przepisów prawa w zakresie rynku finansowego;

4) realizacji zadań wynikających z członkostwa Ministra w organie nadzoru nad rynkiem finansowym – Komisji Nadzoru Finansowego;

5) współpracy z organizacjami krajowymi oraz międzynarodowymi w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego i instytucji finansowych oraz w związku z zawieraniem umów, porozumień i konwencji międzynarodowych;

6) realizacji zadań Ministra w zakresie nadzoru nad działalnością:

a) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,

b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;

7) koordynowania prac w zakresie przygotowania projektu i sprawozdania z wykonania budżetu w części Komisji Nadzoru Finansowego, a także projektu planu finansowego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Rzecznika Finansowego;

8) prowadzenia spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz członków Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy.

2. Departament realizuje zadania Ministra wynikające z ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1787, z późn. zm.), z wyłączeniem zadań realizowanych przez inne komórki organizacyjne.

3. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych:

1) ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996, z późn. zm.);

2) ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238);

3) ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291, z późn. zm.);

4) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1771);

5) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908, z późn. zm.);

6) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.);

7) ustawą z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2016 r. poz. 1826);

8) ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1224, z późn. zm.);

9) ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego;

10) ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2077, z późn. zm.);

11) ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 477);

12) ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060, z późn. zm.);

13) ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844, z późn. zm.);

14) ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 891);

15) ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776);

16) ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449);

17) ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.);

18) ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1252);

19) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z zastrzeżeniem § 33 ust. 3 pkt 2;

20) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639);

21) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1289);

22) ustawą z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 196);

23) ustawą z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1436);

24) ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1910, z późn. zm.);

25) ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2009, z późn. zm.);

26) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572, z późn. zm.);

27) ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 892, z późn. zm.);

28) ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. poz. 1513, z późn. zm.);

29) ustawą z dnia z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. poz. 1925).

4.Departament zapewnia obsługę Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie realizacji zadań dotyczących zarządzania kryzysowego w systemie finansowym.

§ 54. 1. Departament Systemu Podatkowego odpowiada za realizację zadań w zakresie:

1) polityki podatkowej, tworzenia zasad funkcjonowania krajowego systemu podatkowego i jego analizy;

2) ogólnego prawa podatkowego oraz zapewnienia spójności systemu podatkowego i jednolitości stosowania prawa podatkowego;

3) prowadzenia polityki w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, współpracy międzynarodowej oraz wymiany informacji podatkowych;

4) prowadzenia polityki w zakresie przeciwdziałania unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania;

5) doradztwa podatkowego;

6) sporządzania, w zakresie oceny skutków regulacji, analiz projektów aktów normatywnych prawa podatkowego, dla których nie opracowano takiej oceny, w tym do poselskich i senackich projektów ustaw, oraz koordynowania sporządzania takich analiz w odniesieniu do projektów aktów normatywnych prawa podatkowego, opracowanych przez inne komórki organizacyjne.

2.Do zadań Departamentu Systemu Podatkowego należy w szczególności:

1) analiza i ocena systemu podatkowego oraz systemów podatkowych innych państw pod względem wartości preferencji podatkowych;

2) negocjowanie międzynarodowych umów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania;

3) zawieranie, w ramach procedur wzajemnego porozumiewania, porozumień z zakresu unikania i eliminowania podwójnego opodatkowania, z wyłączeniem spraw indywidualnych;

4) zapewnienie jednolitego stosowania przepisów ogólnego prawa podatkowego oraz przepisów umów o których mowa w pkt 2, 7 i 8, w szczególności przez:

a) przygotowywanie interpretacji ogólnych oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie,

b) przygotowywanie ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego dotyczących stosowania tych przepisów,

c) opracowywanie wzorów formularzy podatkowych i broszur informacyjnych oraz opisów do reguł kontroli tych formularzy,

d) współdziałanie z Departamentem Poboru Podatków w zakresie nadzoru nad jednolitością interpretacji indywidualnych,

5) koordynowanie prac komórek organizacyjnych w zakresie przygotowywania interpretacji ogólnych, broszur i objaśnień podatkowych;

6) wykonywanie zadań związanych z powoływaniem i odwoływaniem przez Ministra członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego;

7) zapewnienie właściwych i spójnych z prawem, w tym unijnym, rozwiązań legislacyjnych w zakresie doradztwa podatkowego;

8) negocjowanie umów międzynarodowych w zakresie wymiany informacji podatkowych i legislacja w zakresie innych przepisów dotyczących informacji podatkowych;

9) zapewnienie rozwiązań legislacyjnych w zakresie międzynarodowej wymiany informacji podatkowych, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. poz. 1712);

10) kształtowanie polityki w zakresie przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i przerzucaniu zysków;

11) przygotowywanie we współpracy z Departamentem Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów, propozycji rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnych, w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (Dział IIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa);

12) przygotowywanie rozwiązań legislacyjnych w zakresie ogólnego prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej oraz kodeksu karnego skarbowego, oraz we współpracy z Departamentem Poboru Podatków w zakresie ewidencji podatników oraz numerów identyfikacji podatkowej;

13) prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie właściwości Departamentu, w szczególności udział w pracach grup roboczych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej,

14) zapewnienie systemowego przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i nieuprawnionemu przerzucaniu dochodów, w tym zapewnienie rozwiązań legislacyjnych, z uwzględnieniem w szczególności przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz innych przepisów szczególnych mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania;

15) przygotowywanie rozwiązań legislacyjnych w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego należności pieniężnych, likwidacji ruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa, oraz wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych państw członkowskich UE i państw trzecich.

3. Departament zapewnia obsługę:

1) administracyjno-biurową:

a) Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania,

b) Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego;

2) organizacyjno-techniczną Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.

4. Departament jest właściwy w sprawach prowadzenia polityki podatkowej oraz legislacji w odniesieniu do zagadnień regulowanych:

1) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych;

2) ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 794);

3) ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA;

4) w międzynarodowych umowach w zakresie unikania podwójnego opodatkowania i wymiany informacji podatkowych, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych;

5) ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu (Dz. U. poz. 2244);

6) ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.);

7) ustawą z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych;

8) ustawą z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2137).

5. Departament jest właściwy w sprawach prowadzenia polityki podatkowej w odniesieniu do zagadnień regulowanych ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, we współpracy z Departamentem Poboru Podatków.

§ 55. 1. Departament Wspierania Polityk Gospodarczych odpowiada za realizację zadań dotyczących analizy i oceny wpływu strategii gospodarczych i regulacji prawnych na finanse publiczne, gospodarkę narodową i długofalowy rozwój Polski w obszarach w szczególności związanych z:

1) budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem,

2) gospodarką z uwzględnieniem sektora wydobywczego, metalurgicznego i stoczniowego, gospodarką morską i rybołówstwem,

3) rolnictwem, rynkami rolnymi i rozwojem wsi, w tym Wspólną Polityka Rolną,

4) rozwojem regionalnym,

5) środowiskiem i gospodarką wodną,

6) transportem,

7) energią i polityką klimatyczną

– z wyłączeniem przepływów środków finansowych w ramach budżetu państwa oraz pochodzących z budżetu środków UE.

2. Do zadań Departamentu należy także:

1) realizacja zadań dotyczących:

a) Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego, Funduszu Żeglugi Śródlądowej,

b) Funduszu Strefowego, z wyłączeniem planu finansowego,

c) Funduszu Reprywatyzacji, z wyłączeniem obsługi finansowo-księgowej;

2) koordynacja zadań dotyczących systemu notyfikacji przepisów technicznych; pełnienie funkcji koordynatora w Ministerstwie w zakresie systemu notyfikacji aktów prawnych zawierających przepisy techniczne;

3) realizacja zadań związanych z tworzeniem projektów aktów normatywnych w szczególności w zakresie:

a) finansowania jednostek doradztwa rolniczego,

b) gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego,

c) klasyfikacji wydatków strukturalnych,

d) opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy oraz organy administracji probierczej,

e) oprocentowania długoterminowych kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej,

f) dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich oraz dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat,

g) maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym,

h) dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych,

i) wypłat z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa,

j) reprywatyzacji;

4) prowadzenie spraw związanych z prognozowaniem dochodów z tytułu dywidend, wpłat z zysku, pozostałych dochodów majątkowych Skarbu Państwa oraz aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;

5) realizacja zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, z późn. zm.);

6) wspomaganie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w sprawach udzielania pomocy publicznej;

7) realizacji zadań związanych z obsługą Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji;

8) realizacja zadań Ministra wynikających z uczestnictwa w Komitecie do Spraw Umów Offsetowych działającym przy ministrze właściwym do spraw gospodarki;

9) realizacja spraw związanych z ochroną konkurencji i konsumentów, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Rozwoju Rynku Finansowego;

10) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536, z późn. zm.);

11) realizacja zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259) dotyczących wykonywania w imieniu Skarbu Państwa uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa do składnika mienia państwowego;

12) realizacja zadań Ministra wynikających z ustawy o finansach publicznych dotyczących przeznaczenia mienia likwidowanej jednostki budżetowej oraz likwidowanej instytucji gospodarki budżetowej.

3. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915, z późn. zm.).

§ 56. 1. Departament Współpracy Międzynarodowej odpowiada za:

1) koordynowanie spraw wynikających z członkostwa RP w UE, w zakresie właściwości Ministra;

2) realizację zadań Ministra wynikających z członkostwa i współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi (MIF) oraz organizacjami i inicjatywami międzynarodowymi;

3) realizację zadań Ministra w obszarze dwustronnej i wielostronnej współpracy międzynarodowej;

4) działania Ministra w zakresie współpracy rozwojowej.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań komórek organizacyjnych związanych z przygotowywaniem stanowisk na posiedzenia Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i jej organów przygotowawczych oraz działań związanych ze współpracą Ministerstwa z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i pozostałymi instytucjami UE;

2) współpraca z MIF:

a) Azjatyckim Bankiem Inwestycji Infrastrukturalnych,

b) Bankiem Rozwoju Rady Europy,

c) Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju,

d) Grupą Banku Światowego:

– Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju,

– Międzynarodową Korporacją Finansową,

– Międzynarodowym Stowarzyszeniem Rozwoju,

– Wielostronną Agencją Gwarancji Inwestycyjnych,

e) Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

– Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,

– Europejskim Funduszem Inwestycyjnym,

f) Międzynarodowym Funduszem Walutowym,

g) Międzynarodowym Bankiem Współpracy Gospodarczej,

h) Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym;

3) współpraca z innymi organizacjami międzynarodowymi w zakresie właściwości Ministra, w szczególności:

a) Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,

b) Radą Europy,

c) Światową Organizacją Handlu,

d) Systemem Narodów Zjednoczonych;

4) koordynowanie spraw związanych z udziałem właściwego członka Kierownictwa Ministerstwa w pracach:

a) Komitetu do Spraw Europejskich (KSE) oraz wypracowaniem stanowiska Ministra do dokumentów rozpatrywanych przez KSE,

b) Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP;

6) prowadzenie działań związanych z uczestnictwem RP w systemie środków własnych UE;

7) realizowanie działań związanych z rocznym budżetem ogólnym UE, jak i mechanizmami pokrewnymi dla budżetu UE oraz prowadzenie prac analitycznych związanych z przygotowaniem, przeglądem i realizacją wieloletnich ram finansowych UE, a także konsekwencjami budżetowymi zmian w strategicznych politykach wspólnotowych;

8) współpraca z państwami członkowskimi UE, krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państwami spoza tych ugrupowań – w zakresie właściwości Ministra;

9) współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie realizacji polskiej polityki zagranicznej, w tym monitorowanie i dokonywanie analizy polityki zagranicznej RP pod kątem skutków finansowych oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki zagranicznej przez Ministra;

10) opiniowanie pod kątem zgodności z prawem UE należących do właściwości Ministra projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów normatywnych;

11) koordynowanie działań związanych z udziałem Ministra w postępowaniach w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Trybunał EFTA;

12) koordynowanie współpracy z Centrum Solvit oraz koordynowanie spraw związanych z postępowaniami wszczynanymi przez Komisję Europejską na podstawie art. 258 i art. 260 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

13) realizowanie zadań związanych z aktualizacją Bazy Notyfikacji Krajowych Środków Wykonawczych;

14) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie udziału Ministerstwa w realizacji Semestru Europejskiego;

15) planowanie i prowadzenie polityki dewizowej;

16) przygotowywanie projektów stanowisk Ministra do projektów umów międzynarodowych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej oraz do umów zawieranych przez UE z jednej strony z innymi państwami lub podmiotami prawa międzynarodowego;

17) negocjowanie i wykonywanie zawieranych przez Ministra umów kredytowych z MIF oraz umów z innymi państwami, a także koordynowanie i monitorowanie przepływów środków finansowych związanych z tymi umowami;

18) prowadzenie działań związanych z wypełnianiem obowiązków wynikających ze sprawowania przez Ministra, członków Kierownictwa Ministerstwa oraz pracowników Ministerstwa funkcji w organach MIF;

19) prowadzenie działań w zakresie restrukturyzacji należności Skarbu Państwa od rządów innych państw;

20) zapewnienie obsługi:

a) Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Wspierania Reform na Ukrainie,

b) Samodzielnemu Stanowisku do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych.

3. Departament jest właściwy w zakresie części 84 budżetu państwa – Środki własne UE, w szczególności prowadzi obsługę finansowo-księgową i sprawozdawczość tej części.

4. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z późn.zm.).

§ 57. 1. Departament Zarządzania Strategicznego i Wdrożeń odpowiada za realizację zadań w zakresie:

1) organizacji i funkcjonowania izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz organizacji Krajowej Informacji Skarbowej;

2) określania rocznych kierunków działania i rozwoju KAS;

3) strategicznego planowania zmian w zakresie funkcjonowania KAS oraz oceny i analizy kierunków dalszego rozwoju i zmian w funkcjonowaniu KAS;

4) nadzoru nad procesami zarządczymi w KAS, w szczególności w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania procesami oraz zarządzania zmianą.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań Szefa KAS w zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi KAS, w zakresie właściwości Departamentu;

2) gromadzenie i analizowanie:

a) danych i informacji, w tym statystycznych, otrzymanych z izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz Krajowej Informacji Skarbowej,

b) sprawozdawczości sporządzanej przez izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe oraz Krajową Informację Skarbową;

3) wdrażanie rozwiązań związanych z reformą administracji skarbowej;

4) koordynowanie przygotowania i realizacji inicjatyw strategicznych w KAS, w tym współfinansowanych ze środków UE;

5) współpraca z Pełnomocnikiem do Spraw Utworzenia Centrum Informatyki w zakresie przygotowania i wdrożenia rozwiązań organizacyjnych dotyczących Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej;

6) prowadzenie analiz działania KAS oraz administracji podatkowych i celnych innych państw pod względem ich efektywności, konkurencyjności i wydajności fiskalnej;

7) współpraca z organizacjami międzynarodowymi oraz administracjami podatkowymi i celnymi w zakresie zagadnień strategicznych KAS.

3. Departament jest właściwy w zakresie spraw regulowanych:

1) ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.);

2) ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.).

§ 58. 1. Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej odpowiada za rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie:

1) przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych;

2) przestępstw określonych w art. 258, art. 270, art. 271, art. 273 oraz w art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;

3) przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących towarów, którymi obrót podlega zakazom lub ograniczeniom;

– zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców w zakresie określonym ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie nadzoru nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych w zakresie:

a) postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

b) zwalczania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz przestępstw i wykroczeń związanych z przywozem towarów na obszar celny UE i wywozu towarów z tego obszaru przez drogowe, lotnicze, kolejowe i morskie przejścia graniczne;

2) realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie nadzorowania, koordynowania i wykonywania czynności, o których mowa w art. 113–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 ust. 1–10, art. 120 ust. 1–6, art. 122–126, art. 127 ust. 1–5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5, w celu wykonywania zadań wskazanych w art. 2 ust. 1, pkt 1, 2, 13–15 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;

3) realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie nadzorowania, koordynowania i wykonywania czynności, o których mowa w art. 133 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;

4) nadzór nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej i naczelników urzędów celno-skarbowych przy realizacji obsługi podróżnych i towarów na przejściach granicznych;

5) realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy;

6) realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw określonych w art. 258, art. 270, art. 271, art. 273 oraz w art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, w związku z którymi nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej, zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez KAS;

7) nadzór nad jednostkami organizacyjnymi KAS realizującymi zadania scentralizowane w zakresie zwalczania przestępczości ekonomicznej;

8) nadzór nad stosowaniem analizy kryminalnej dla potrzeb realizacji zadań związanych z wykrywaniem przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz przestępstw i wykroczeń o których mowa w ust. 1;

9) prowadzenie całodobowego Centrum Koordynacji Działań;

10) wykonywanie zadań podmiotu uprawnionego wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1930) w zakresie zadań dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celno-skarbowych;

11) prowadzenie spraw związanych z wnioskami o dokonanie wpisu do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany;

12) zapewnianie ochrony fizycznej i technicznej pracownikom i funkcjonariuszom celno-skarbowym jednostek organizacyjnych KAS, a także innym organom i instytucjom państwowym oraz nadzór nad tymi czynnościami realizowanymi przez naczelników urzędów celno-skarbowych;

13) nadzorowanie i koordynowanie postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów do służby celno-skarbowej, w komórkach organizacyjnych realizujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, w jednostkach organizacyjnych KAS;

14) prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów do służby celno-skarbowej, w komórkach organizacyjnych realizujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, w jednostkach organizacyjnych KAS w Ministerstwie;

15) prowadzenie akt osobowych funkcjonariuszy celno-skarbowych pełniących służbę w komórkach organizacyjnych realizujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, w jednostkach organizacyjnych KAS w Ministerstwie;

16) współpraca z organami, służbami i instytucjami państwowymi uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także z innymi organami oraz przedstawicielami organizacji międzynarodowych, zagranicznych służb finansowych i instytucji zajmujących się zwalczaniem międzynarodowej przestępczości, w zakresie właściwości Departamentu;

17) wykonywanie zadań centralnej jednostki koordynującej, wynikających z artykułu 5 Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi z dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. poz. 31);

18) przekazywanie do GIIF informacji, o których mowa w art. 15a ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2016 r. poz. 299, z późn. zm.);

19) wykonywanie umów z koncernami tytoniowymi;

20) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, z wyłączeniem zadań realizowanych przez inne komórki organizacyjne;

21) obsługa w zakresie rejestrowania pojazdów KAS wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową w Ministerstwie;

22) administrowanie i gospodarowanie mieniem operacyjnym, wykorzystywanym na potrzeby Departamentu, prowadzenie procedur zamówień publicznych w zakresie wyposażenia Departamentu oraz Biura Inspekcji Wewnętrznej w sprzęt specjalistyczny;

23) obsługa funduszu operacyjnego, w tym dysponentów funduszu, z wyłączeniem Biura Inspekcji Wewnętrznej;

24) przygotowywanie dokumentów legalizacyjnych.

3. Departament w zakresie właściwości prowadzi centralną ewidencję operacyjną i archiwum wyodrębnione w rozumieniu przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

§ 59. 1. Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za realizację zadań Dyrektora Generalnego w zakresie:

1) organizacji Ministerstwa;

2) naboru pracowników do pracy w Ministerstwie;

3) prowadzenia spraw wynikających ze stosunku pracy osób zatrudnionych w Ministerstwie;

4) powoływania na wyższe stanowiska w służbie cywilnej w Ministerstwie;

5) oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Ministerstwa, z wyłączeniem członków Kierownictwa oraz pracowników Gabinetu Politycznego Ministra;

6) planowania i gospodarowania środkami na wynagrodzenia osobowe pracowników Ministerstwa;

7) naliczania wynagrodzeń;

8) rozwoju zawodowego pracowników Ministerstwa;

9) administrowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

10) bezpieczeństwa i higieny pracy;

11) zarządzania obiegiem i archiwizacją dokumentów, w tym prowadzenia archiwum zakładowego dla działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister;

12) zapewnienia obsługi kancelaryjnej, w tym prowadzenia Kancelarii Ministerstwa.

2. Biuro Dyrektora Generalnego zapewnia wsparcie Departamentowi Budżetu, Logistyki i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej w prowadzeniu spraw wynikających ze stosunku służby funkcjonariuszy celno-skarbowych pełniących służbę w Ministerstwie.

§ 60. 1. Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych odpowiada za realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych wynikających z przepisów dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w szczególności w zakresie:

1) obsługi prawnej i administracyjno-technicznej:

a) Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych,

b) Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i jego zastępców,

c) Międzyresortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych,

d) Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i jego zastępców, właściwych w sprawach Międzyresortowej Komisji Orzekającej;

2) powoływania lub odwoływania Przewodniczących Komisji Orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych pierwszej i drugiej instancji i ich zastępców, członków Głównej Komisji Orzekającej, członków Międzyresortowej Komisji Orzekającej, zastępców Głównego Rzecznika oraz rzeczników dyscypliny i ich zastępców;

3) prowadzenia rejestru prawomocnych orzeczeń o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz udzielania odpowiedzi na zapytania o karalność;

4) wykonywania czynności związanych z nadzorem Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej nad komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz nadzorem Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych nad działalnością rzeczników dyscypliny i ich zastępców.

2. Biuro jest właściwe w sprawach regulowanych ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z poźn. zm.).

§ 61. 1. Biuro Inspekcji Wewnętrznej odpowiada za realizację zadań związanych z rozpoznawaniem, wykrywaniem i zwalczaniem przestępstw określonych w:

1) art. 228–231 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszy, w związku z wykonywaniem czynności służbowych;

2) art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby niezatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS albo niebędące funkcjonariuszami, w związku z wykonywaniem czynności służbowych przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszy;

3) art. 190, art. 222, art. 223 i art. 226 Kodeksu karnego, skierowanych przeciwko osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszom podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem oraz zapobieganie tym przestępstwom i ściganie ich sprawców;

2. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) wykonywanie oraz wsparcie czynności o których mowa w art. 113–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 ust. 1–10, art. 120 ust. 1–6, art. 122–126, art. 127 ust. 1–5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5, w celu wykonywania zadań wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 16 oraz art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r o Krajowej Administracji Skarbowej;

2) wykonywanie oraz wsparcie czynności dochodzeniowo-śledczych;

3) realizację zadań w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Biuro Ministra i Biuro Dyrektora Generalnego;

4) monitorowanie i analizowanie zjawisk niepożądanych, w szczególności sprzyjających korupcji i nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej;

5) gospodarowanie funduszem operacyjnym, w tym jego obsługa w zakresie właściwości Biura,

6) gospodarowanie mieniem wykorzystywanym na potrzeby Biura, w tym administrowanie mieniem operacyjnym;

7) współpraca z uprawnionymi organami w zakresie zwalczania przestępczości oraz wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych;

8) prowadzenie postępowań przygotowawczych w zakresie właściwości Biura;

9) zapewnienie obsługi Szefa KAS w zakresie postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych, z wyłączeniem postępowań odwoławczych od orzeczeń dyscyplinarnych wydanych w pierwszej instancji przez dyrektora izby administracji skarbowej.

§ 62. 1. Biuro Komunikacji i Promocji odpowiada za realizację zadań związanych z działalnością edukacyjną oraz promocyjną i informacyjną w zakresie spraw należących do właściwości Ministra i urzędu obsługującego Ministra, jak również za kształtowanie wizerunku resortu finansów.

2. Do zadań Biura Komunikacji i Promocji należy w szczególności:

1) prowadzenie polityki medialnej oraz zapewnienie obsługi Ministra i Ministerstwa w tym zakresie;

2) popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy związanej z działalnością Ministerstwa, analiza przekazywanych przez komórki merytoryczne informacji oraz tworzenie długofalowych strategii i kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnych;

3) koordynowanie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Ministerstwa i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w szczególności poprzez współpracę z rzecznikami prasowymi i pracownikami komórek właściwych do spraw komunikacji Ministerstwa i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

4) administrowanie i nadzór nad rozwojem portalu i profili społecznościowych Ministerstwa, w tym uzgadnianie z właściwymi komórkami organizacyjnymi funkcjonowania stron internetowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

5) koordynowanie prowadzenia BIP MF;

6) koordynowanie spraw związanych z udostępnianiem informacji w:

a) Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji,

b) Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej;

7) koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), w tym opracowanie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz projektu sprawozdania z realizacji tego programu za rok poprzedni.

§ 63. 1. Biuro Logistyki odpowiada za realizację zadań Dyrektora Generalnego Ministerstwa związanych z zapewnieniem warunków działania i funkcjonowania urzędu w zakresie:

1) zamówień publicznych, w tym obsługi prawnej zamówień publicznych oraz umów w sprawie zamówienia publicznego;

2) zarządzania nieruchomością położoną przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie oraz lokalami Ministerstwa, w tym zapewnienia niezbędnych usług i dostaw oraz rozliczeń związanych z ich eksploatacją;

3) zapewnienie gotowości eksploatacyjnej nieruchomości i lokali wskazanych w pkt 2, z wyłączeniem infrastruktury i systemów pozostających w zakresie zadań pozostałych komórek organizacyjnych;

4) zapewnienia obsługi gospodarczej nieruchomości i lokali, o których mowa w pkt 2;

5) organizacji stanowisk pracy, wyposażenia pracowników w meble, sprzęt biurowy i materiały biurowe oraz gospodarowania mieniem, a także zapewnienia dostępu do innych usług i dostaw niezbędnych do funkcjonowania urzędu, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych;

6) realizacji usług transportowych i poligraficznych.

2. Biuro prowadzi również sprawy majątkowe dotyczące:

1) międzynarodowych układów odszkodowawczych;

2) finansowania przez budżet partii politycznych i komitetów wyborczych;

3) udziału w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169, z późn. zm.);

4) stwierdzenia nieważności orzeczeń Ministra Skarbu o przejęciu na własność Skarbu Państwa przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego;

5) roszczeń w zakresie bankowych i ubezpieczeniowych tzw. „martwych kont szwajcarskich"

6) rozpatrywania wniosków o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłat należności pieniężnych na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych.

§ 64. 1. Biuro Szefa Krajowej Administracji Skarbowej odpowiada za obsługę Szefa KAS.

2. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) przygotowanie i obsługa: posiedzeń, narad i spotkań Szefa KAS i jego zastępców;

2) organizowanie służbowych wyjazdów krajowych i zagranicznych Szefa KAS i jego zastępców;

3) zapewnienie obsługi sekretarskiej Szefa KAS i jego Zastępców;

4) prowadzenie rejestru:

a) porozumień zawieranych przez Szefa KAS z jednostkami i podmiotami zewnętrznymi,

b) zarządzeń Szefa KAS,

c) upoważnień udzielonych przez Szefa KAS;

5) zarządzanie korespondencją kierowaną do Szefa KAS;

6) prowadzenie spraw protokolarnych Szefa KAS;

7) koordynowanie:

a) jednostek organizacyjnych KAS w Ministerstwie w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla Biura Ministra,

b) udziału przedstawicieli Szefa KAS w zespołach międzyresortowych, komisjach, komitetach oraz innych podmiotach powołanych przez organy zewnętrzne,

c) przygotowywania odpowiedzi na wystąpienia naczelnych organów państwa, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów w sprawach KAS,

d) opracowywania projektów odpowiedzi na interpelacje, pytania i oświadczenia poselskie i senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpień posłów Parlamentu Europejskiego w sprawach KAS,

f) współpracy ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników i funkcjonariuszy celno-skarbowych jednostek organizacyjnych KAS, w zakresie właściwości Szefa KAS,

g) spotkań i wizyt międzynarodowych Szefa KAS i jego Zastępców;

8) rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów izb administracji skarbowej oraz prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych w sprawach prowadzonych przez dyrektorów izb administracji skarbowej z zakresu udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;

9) realizacja zadań dotyczących działalności informacyjno-promocyjnej KAS, w tym prowadzenie polityki medialnej, w uzgodnieniu z Biurem Komunikacji i Promocji;

10) prowadzenie kontroli w trybie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej w:

a) izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych,

b) Krajowej Szkole Skarbowości,

c) Krajowej Informacji Skarbowej,

d) podmiotach, które otrzymały środki budżetowe z części 19 budżetu państwa;

11) przygotowywanie projektów:

a) odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski oraz wystąpienia organizacji i instytucji dotyczące izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych, Krajowej Szkoły Skarbowości oraz Krajowej Informacji Skarbowej do rozpatrzenia których właściwy jest Szef KAS, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi KAS w Ministerstwie,

b) rozstrzygnięć w sprawach ponagleń na dyrektorów izb administracji skarbowej w trybie przepisów Ordynacja podatkowa,

c) rozstrzygnięć w sprawach zażaleń na niezałatwienie sprawy w terminie przez dyrektorów izb administracji skarbowej, w trybie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

d) rozstrzygnięć w sprawach zażaleń na niezałatwienie spraw w terminie przez dyrektorów izb administracji skarbowej w zakresie petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195, z późn. zm.);

12) nadzór nad przyjmowaniem i terminowością oraz prawidłowością załatwiania skarg, wniosków i petycji przez dyrektorów izb administracji skarbowej.

§ 65. Biuro Zarządzania Programami i Kontroli Wewnętrznej odpowiada za koordynację kontroli zarządczej, zarządzanie programami i projektami w Ministerstwie, prowadzenie kontroli wewnętrznej, koordynację kontroli prowadzonych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne, a także koordynację rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji.

2. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych;

2) koordynowanie organizacji kontroli przeprowadzanych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne;

3) koordynowanie odpowiedzi udzielanych przez komórki organizacyjne na korespondencję kierowaną do Ministra związaną z przeprowadzanymi kontrolami przez zewnętrzne organy kontroli;

4) monitorowanie realizacji przez komórki organizacyjne wniosków i zaleceń pokontrolnych;

5) koordynowanie działań związanych z planowaniem oraz sprawozdawczością z działalności kontrolnej realizowanej przez Ministra na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;

6) koordynowanie spraw związanych z kontrolą zarządczą w Ministerstwie i w działach administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe;

7) koordynowanie planowania strategicznego Ministra, w tym monitorowanie i określanie mechanizmów planowania strategicznego;

8) zarządzanie portfelem programów i projektów realizowanych w Ministerstwie lub w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

9) ustalanie ramowych zasad systemu zarządzania, koordynowania i kontroli oraz monitorowanie spraw związanych z wdrażaniem w Ministerstwie projektów i programów, w tym dofinansowywanych ze środków UE lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

10) koordynowanie rozpatrywania przez właściwe komórki organizacyjne petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;

11) koordynowanie rozpatrywania przez właściwe komórki organizacyjne skarg i wniosków, o których mowa w Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) oraz przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków, a także dokonywanie okresowych ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane.

3. W uzasadnionych przypadkach Biuro może prowadzić kontrolę podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z części 19 budżetu państwa.

§ 66. Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego odpowiada za prowadzenie audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz współpracę z audytorami wewnętrznymi w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz zapewnia obsługę Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej: budżet, finanse i instytucje finansowe.

§ 67. 1. Samodzielne Stanowisko do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych odpowiada za realizację zadań wynikających ze sprawowania funkcji członka Rady Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (ABII).

2. Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych należy w szczególności:

1) reprezentowanie RP w Radzie Dyrektorów ABII, w tym udział w posiedzeniach Rady Dyrektorów i innych spotkaniach organizowanych z udziałem członków Rady;

2) udział w spotkaniach bilateralnych oraz multilateralnych z państwami operacji ABII w kontekście współpracy na forum ABII oraz promocji ekspansji polskiego biznesu w Azji;

3) informowanie polskich podmiotów o funkcjonowaniu ABII w kontekście możliwości ich udziału w projektach inwestycyjnych realizowanych przez ABII;

4) współpraca z Departamentem Współpracy Międzynarodowej w zakresie zadań i obowiązków realizowanych przez departament wynikających z członkostwa RP w ABII i pełnienia przez Ministra funkcji Gubernatora w ABII.

§ 68. 1. Samodzielne Stanowisko do Spraw Finansów – Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów odpowiada za realizację zadań związanych z dostarczaniem Ministrowi oraz Kierownictwu Ministerstwa wiedzy eksperckiej i informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie celów, określania instrumentów i sposobu realizacji polityki budżetowej i makroekonomicznej, działań na rzecz stabilności finansowej oraz koordynacji polityki ekonomicznej i finansowej UE.

2. Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Finansów – Głównego Ekonomisty Ministerstwa Finansów należy w szczególności:

1) opiniowanie prognoz i analiz makroekonomicznych, dochodów i wydatków budżetu państwa i sektora finansów publicznych;

2) opracowywanie i opiniowanie analiz dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz rynku pracy i doradzanie w tym zakresie;

3) przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w zakresie budżetu oraz instytucji finansowych;

4) opiniowanie projektowanych kierunków działań w zakresie polityki rozwoju rynku finansowego;

5) koordynowanie prac w zakresie przygotowywania i opiniowania raportów i analiz ekonomicznych dla Kierownictwa;

6) udział w pracach Komitetu Ekonomiczno-Finansowego.

§ 69. 1. Samodzielne Stanowisko do Spraw Informatyzacji odpowiada za realizację zadań związanych z dostarczaniem Ministrowi oraz Kierownictwu Ministerstwa wiedzy eksperckiej i informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie informatyzacji.

2. Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Informatyzacji należy w szczególności:

1) podejmowanie działań usprawniających wykonywanie kontroli zarządczej w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w obszarze IT, w tym inicjowanie działań dotyczących wdrażania systemów lub narzędzi zarządzania w tym obszarze;

2) nadzorowanie zadań dotyczących tworzenia lub aktualizacji wytycznych i dobrych praktyk w zakresie zarządzania strategicznymi systemami informatycznymi;

3) prowadzenie analiz i proponowanie rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania mechanizmów zarządczych dotyczących systemów informatycznych w Ministerstwie i w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

4) proponowanie rozwiązań systemowych dotyczących ujednolicenia i doskonalenia informacji zarządczych, w tym niezbędnych do zarządzania ryzykiem w obszarze IT.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA