REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 92

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 8 maja 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Tekst pierwotny

Na podstawie § 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 46 i 51), w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 5–7 otrzymują brzmienie:

„5. W zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wykonywania powierzonych zadań, upoważnia się dyrektorów komórek organizacyjnych, które zostały wskazane odpowiednio w projekcie albo planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa, jako komórki merytoryczne albo pracownika kierującego komórką organizacyjną w przypadku wakatu na stanowiskach dyrektora i zastępców dyrektorów tych komórek, do zaciągania zobowiązań w imieniu Skarbu Państwa – Ministra. Zastępca dyrektora komórki organizacyjnej jest upoważniony do zaciągania zobowiązań:

1) w przypadku wakatu na stanowisku dyrektora albo zastępowania dyrektora komórki organizacyjnej w czasie jego nieobecności;

2) wynikających z zawartych umów.

6. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 5, obejmuje upoważnienie do zaciągania zobowiązania, które ma zostać sfinansowane w:

1) danym roku budżetowym – do wysokości kwoty ujętej w:

a) planie finansowym Ministerstwa albo

b) projekcie tego planu – w przypadku gdy zobowiązanie jest zaciągane w okresie, w którym projekt ten stanowi podstawę gospodarki finansowej Ministerstwa albo

c) decyzji Ministra o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia – przeznaczonej na dane zadanie ujęte w projekcie albo planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa;

2) roku następnym lub kolejnych latach – w przypadku gdy:

a) dane zobowiązanie jest zobowiązaniem z tytułu umowy, której realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ministerstwa,

b) kwota dotycząca wartości zobowiązania, które ma być zaciągnięte została zgłoszona do projektu planu finansowego Ministerstwa na następny rok budżetowy, jako przeznaczona na dany cel lub zadanie ujęto odpowiednio w projekcie albo planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa albo planie zakupów i zamówień Ministerstwa albo

c) kwota zobowiązania zostanie sfinansowana ze środków objętych decyzją Ministra o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia.

7. Zobowiązanie może zostać zaciągnięte po potwierdzeniu odpowiednio przez głównego księgowego Ministerstwa albo głównego księgowego danej części budżetowej.”;

2) w § 27 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra obowiązków i uprawnień ministra właściwego ze względu na cele fundacji, w stosunku do których pełni rolę fundatora oraz w stosunku do których przysługują mu uprawnienia osobiste;”;

3) w § 34 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) instytucji gospodarki budżetowej – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Centrum Usług Logistycznych, Centralnego Ośrodka Informatyki, Centrum Zakupów dla Sądownictwa, Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Centralnego Ośrodka Sportu, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej Piast, Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Pomerania, Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltica, Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Carpatia,”;

4) w § 46:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 11,

b) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 1155, z późn. zm.);”;

5) w § 51 w ust. 2:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) uzgadnianie, opracowanych przez naczelny organ administracji rządowej, projektów ustaw albo projektów założeń projektu ustawy: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, o postępowaniu w sprawach nieletnich, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, o Krajowym Rejestrze Karnym, o księgach wieczystych i hipotece, Prawo restrukturyzacyjne, Prawo upadłościowe, Prawo o adwokaturze, Prawo o notariacie, o radcach prawnych, Prawo prywatne międzynarodowe oraz projektów ustaw zmieniających, projektów założeń projektów ustaw zmieniających, projektów ustaw wprowadzających albo projektów założeń ustaw wprowadzających wymienione ustawy, a także aktów wykonawczych do wymienionych ustaw, jeżeli zakres przedmiotowy proponowanych zmian nie wiąże się jednoznacznie z właściwością innej komórki organizacyjnej;”,

b) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) prowadzenie spraw związanych ze spełnianiem świadczeń stwierdzonych tytułem egzekucyjnym w trybie art. 1060 § 11 Kodeks postępowania cywilnego.”;

6) w § 54 w ust. 2 w pkt 4 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„zapewnienie jednolitego stosowania przepisów ogólnego prawa podatkowego oraz przepisów umów, o których mowa w pkt 2 i 8, w szczególności przez:”;

7) w § 62:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biuro Komunikacji i Promocji odpowiada za realizację zadań związanych z działalnością edukacyjną oraz promocyjną i informacyjną w zakresie spraw należących do właściwości Ministra, Szefa KAS i urzędu obsługującego Ministra, jak również za kształtowanie wizerunku resortu finansów.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenie polityki medialnej oraz zapewnienie obsługi Ministra, Szefa KAS i Ministerstwa w tym zakresie;”;

8) w § 64 w ust. 2 uchyla się pkt 9;

9) w § 65 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) ustalanie ramowych zasad zarządzania portfelem programów i projektów w Ministerstwie oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;”;

10) w § 67 w ust. 2 uchyla się pkt 3.

§ 2.

W przypadku gdy wejście w życie niniejszego zarządzenia spowoduje konieczność zmiany dotychczasowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej, dyrektor tej komórki przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów do zatwierdzenia, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, nowy wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 7 i 8, które wchodzą w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 28 kwietnia 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-10
  • Data wejścia w życie: 2017-05-08
  • Data obowiązywania: 2017-05-08
  • Z mocą od: 2017-04-28

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA