REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 200

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 6 października 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Tekst pierwotny

Na podstawie § 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 46, 51, 92, 149 i 170) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1:

– po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) Departament Cen Transferowych i Wycen – DCT;”,

– po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

„15a) Departament Kluczowych Podmiotów – DKP;”,

– po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

„16a) Departament Organizacji i Wdrożeń – DOW;”,

– uchyla się pkt 17,

– po pkt 30 dodaje się pkt 30a w brzmieniu:

„30a) Departament Zarządzania Strategicznego – DZT;”,

– uchyla się pkt 31,

– po pkt 36 dodaje się pkt 36a w brzmieniu:

„36a) Biuro Kontroli – BK;”,

– uchyla się pkt 38 i 39,

b) w ust. 2:

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) Departament Kluczowych Podmiotów;”,

– po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) Departament Organizacji i Wdrożeń;”,

– uchyla się pkt 6, 8 i 11;

2) w § 26 w ust. 1 w pkt 12:

a) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Departamentem Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem informacji, spraw obronnych, zarządzaniem kryzysowym, ciągłością działania Ministerstwa,”,

b) w lit. j dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:

„– spraw związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych,”;

c) po lit. k dodaje się lit. ka i kb w brzmieniu:

„ka) Departamentem Zarządzania Strategicznego w zakresie:

– planowania strategicznego Ministra, w tym monitorowania oraz sprawozdawczości,

– zarządzania portfelem programów i projektów realizowanych w Ministerstwie lub w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

– kontroli zarządczej, w tym przygotowywania planu działalności Ministra, sprawozdania z realizacji planu działalności oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,

kb) Biurem Kontroli:

– kontroli prowadzonych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne,

– planowania oraz sprawozdawczości z działalności kontrolnej Ministra, realizowanej na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092),

– petycji, skarg i wniosków, w tym przyjmowania interesantów,”,

d) uchyla się lit. m;

3) w § 29:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji odpowiada za realizację zadań związanych z ochroną, zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym, w tym ochroną infrastruktury krytycznej, pozamilitarnym przygotowaniem obronnym oraz za obsługę organizacyjną Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Administratora Bezpieczeństwa Informacji.”,

b) w ust. 2:

– uchyla się pkt 1,

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) określanie zasad w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych oraz nadzór nad ich stosowaniem;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zarządzanie bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie i koordynowanie tego procesu w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, z wyłączeniem zadań związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych;”,

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) współpraca z Centrum Informatyki Resortu Finansów (CI RF) w zakresie monitorowania przez CI RF zabezpieczeń elementów infrastruktury teleinformatycznej;”,

– uchyla się pkt 13,

– pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) określanie zasad oraz koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;”,

– dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) realizowanie zadań dotyczących zgłoszeń pracowników lub funkcjonariuszach celno-skarbowych odpowiednio zatrudnionych lub pełniących służbę w Ministerstwie lub jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, o nieprawidłowościach mających wpływ na działanie Ministerstwa lub jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.”;

4) po § 32 dodaje się § 32a w brzmieniu:

„§ 32a. 1. Departament Cen Transferowych i Wycen odpowiada za:

1) kształtowanie polityki ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie cen transakcyjnych;

2) przygotowywanie propozycji rozwiązań systemowych, w tym legislacyjnych w zakresie cen transakcyjnych;

3) realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie cen transakcyjnych w odniesieniu do:

a) podatku dochodowego od osób prawnych,

b) podatku dochodowego od osób fizycznych,

c) podatku od towarów i usług;

4) wykonywanie wycen i analiz ekonomicznych dla potrzeb podatkowych.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) dokonywanie oceny i analizy obowiązujących rozwiązań prawnych w zakresie cen transakcyjnych;

2) przygotowywanie rozwiązań legislacyjnych w zakresie cen transakcyjnych, we współpracy z Departamentem Kluczowych Podmiotów;

3) zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego, we współpracy z Departamentem Podatków Dochodowych, Departamentem Systemu Podatkowego oraz Departamentem Kluczowych Podmiotów w zakresie określonym w ust. 1 pkt 3, w szczególności przez:

a) przygotowywanie interpretacji ogólnych oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie,

b) przygotowywanie ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego dotyczących stosowania tych przepisów,

c) współdziałanie z Departamentem Poboru Podatków w zakresie nadzoru nad jednolitością interpretacji indywidualnych;

4) opracowywanie wzorów formularzy podatkowych, broszur informacyjnych oraz opisów reguł kontroli tych formularzy w zakresie cen transakcyjnych;

5) współpraca z Departamentem Poboru Podatków dotycząca opracowywania merytorycznych założeń funkcjonowania systemów informatycznych w zakresie określonym w ust. 1 pkt 3;

6) współpraca z Departamentem Kluczowych Podmiotów w zakresie:

a) porozumień wzajemnych lub postępowań arbitrażowych w indywidualnych sprawach w zakresie unikania i eliminowania podwójnego opodatkowania w sprawach dotyczących korekty zysków podmiotów powiązanych, zwanych dalej „MAP”,

b) porozumień dotyczących uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania cen transakcyjnych, zwanych dalej „APA”, oraz kontroli podatkowej w tym zakresie,

– mająca na celu identyfikację struktur i modeli działalności podatników tworzonych dla potrzeb cen transakcyjnych;

7) współpraca z Departamentem Kluczowych Podmiotów w zakresie opracowywania procedur kontroli dotyczących cen transakcyjnych;

8) kształtowanie polityki ministra właściwego do spraw finansów publicznych poprzez opracowywanie wytycznych w zakresie cen transakcyjnych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych branż, profili funkcjonalnych podatników, warunków ekonomicznych i wyników finansowych, w tym dotyczących APA i MAP;

9) prowadzenie analiz ekonomicznych w zakresie cen transakcyjnych na potrzeby opracowywania zmian legislacyjnych, we współpracy z Departamentem Kontroli i Analiz Ekonomicznych oraz Departamentem Poboru Podatków w zakresie pozyskiwania danych o podatnikach;

10) pozyskiwanie, tworzenie i utrzymywanie baz danych oraz innych zasobów informacyjnych potrzebnych do przeprowadzania analiz cen transakcyjnych i przygotowywania wycen;

11) organizowanie konsultacji podatkowych i innych form współpracy ze środowiskiem naukowym, eksperckim oraz przedstawicielami przedsiębiorców w zakresie cen transakcyjnych;

12) prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie właściwości Departamentu, w szczególności udział w pracach grup roboczych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej;

13) wykonywanie wycen i analiz ekonomicznych dla potrzeb podatkowych, w tym dla potrzeb podatków dochodowych, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od nieruchomości.

3. Departament jest właściwy w sprawach prowadzenia polityki podatkowej oraz legislacji w zakresie cen transakcyjnych w odniesieniu do zagadnień regulowanych:

1) ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.1));

2) ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.2));

3) ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648), w zakresie Działu IV i V, we współpracy z Departamentem Systemu Podatkowego;

4) umowami międzynarodowymi, w tym konwencją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz. Urz. WE C 160.11 z dnia 30 czerwca 2005 r., z późn. zm.), we współpracy z Departamentem Systemu Podatkowego i Departamentem Kluczowych Podmiotów;

5) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.3)) – w zakresie działu IIa, we współpracy z Departamentem Systemu Podatkowego.”;

5) w § 40:

a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) realizację zadań związanych z dostarczaniem i utrzymaniem usług informatycznych w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, z wyłączeniem zadań realizowanych przez CI RF;”,

– dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) realizowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.”,

b) w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaję się pkt 13–15 w brzmieniu:

„13) planowanie, monitorowanie i weryfikowanie stosowania zabezpieczeń danych i systemów informatycznych;

14) administrowanie centralnymi systemami bezpieczeństwa;

15) realizowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa:

a) systemów teleinformatycznych,

b) cyberprzestrzeni,

– w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Departament prowadzi sprawy nadzoru nad CI RF.”;

6) po § 41 dodaje się § 41a w brzmieniu:

„§ 41a. 1. Departament Kluczowych Podmiotów odpowiada za:

1) kształtowanie polityki w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz realizację polityki w zakresie cen transakcyjnych;

2) prowadzenie spraw związanych z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania oraz indywidualnych spraw związanych z cenami transakcyjnych;

3) projektowanie, modelowanie oraz wdrażanie nowych usług świadczonych na rzecz klientów KAS;

4) nadzorowanie i koordynowanie prac w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z wypełnianiem obowiązków podatkowych przez kluczowe podmioty.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) zawieranie porozumień wzajemnych lub udział w postępowaniu arbitrażowym w indywidualnych sprawach w zakresie unikania i eliminowania podwójnego opodatkowania w sprawach dotyczących korekty zysków podmiotów powiązanych;

2) zawieranie porozumień dotyczących uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania cen transakcyjnych oraz prowadzenie kontroli podatkowej w tym zakresie;

3) dokonywanie oceny i analizy obowiązujących rozwiązań prawnych, w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, we współpracy z Departamentem Systemu Podatkowego;

4) współpraca odpowiednio z Departamentem Cen Transferowych i Wycen oraz Departamentem Systemu Podatkowego przy zapewnianiu jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie cen transakcyjnych i klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania;

5) współpraca z Departamentem Cen Transferowych i Wycen w zakresie przygotowywania rozwiązań legislacyjnych dotyczących cen transakcyjnych;

6) prowadzenie postępowań, o których mowa w art. 119g § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

7) prowadzenie spraw w zakresie opinii zabezpieczających, wydawania opinii zabezpieczających oraz identyfikacji schematów unikania opodatkowania;

8) wydawanie opinii dotyczących uzasadnionego przypuszczenia zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania;

9) zastępowanie Szefa KAS w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 6 i 7;

10) realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie nadzoru nad działalnością naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celno-skarbowych w zakresie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych przez kluczowe podmioty, w tym kontroli podatkowych oraz kontroli celno-skarbowych;

11) prowadzenie działalności analitycznej i prognostycznej w odniesieniu do negatywnych zjawisk występujących w zakresie kluczowych podmiotów;

12) realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie oceny ryzyka kluczowych podmiotów;

13) typowanie podmiotów do kontroli w zakresie cen transakcyjnych i klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz zlecanie takich kontroli, we współpracy z Departamentem Kontroli i Analiz Ekonomicznych;

14) typowanie kluczowych podmiotów do kontroli lub innych czynności weryfikacyjnych oraz zlecanie przeprowadzenia czynności, we współpracy z Departamentem Kontroli i Analiz Ekonomicznych;

15) nadzór nad działalnością naczelników urzędów celno-skarbowych i naczelników urzędów skarbowych w zakresie wykonywania odpowiednio kontroli celno-skarbowych i kontroli podatkowych w obszarze cen transakcyjnych oraz w obszarze unikania opodatkowania przy zastosowaniu modeli agresywnego planowania podatkowego;

16) opracowywanie procedur kontroli w zakresie cen transakcyjnych, we współpracy z Departamentem Cen Transferowych i Wycen;

17) zarządzanie relacjami z klientem KAS, w tym opracowywanie i wdrażanie nowych form współpracy;

18) projektowanie i prowadzenie badań, w tym satysfakcji klienta oraz zaufania do KAS;

19) współpraca z Departamentem Poboru Podatków oraz z Departamentem Ceł w zakresie:

a) projektowania nowych usług dla klienta KAS,

b) budowania i wdrażania elektronicznych usług dla kluczowych podmiotów,

c) opracowywania i wdrażania procedur i standardów obsługi kluczowych podmiotów;

20) prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie właściwości Departamentu, w szczególności udział w pracach grup roboczych OECD oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej.

3. Departament jest właściwy w sprawach:

1) realizacji polityki podatkowej w zakresie cen transakcyjnych w odniesieniu do zagadnień regulowanych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w zakresie działu II a, we współpracy z Departamentem Systemu Podatkowego;

2) regulowanych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w zakresie Działu III a Rozdział 1, 2 i 4, we współpracy z Departamentem Systemu Podatkowego.”;

7) po § 42 dodaje się § 42a w brzmieniu:

„§ 42a. 1. Departament Organizacji i Wdrożeń odpowiada za realizację zadań w zakresie:

1) organizacji i funkcjonowania izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz organizacji Krajowej Informacji Skarbowej;

2) określania rocznych kierunków działania i rozwoju KAS.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań Szefa KAS w zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi KAS, w zakresie właściwości Departamentu;

2) gromadzenie i analizowanie:

a) danych i informacji, w tym statystycznych, otrzymanych z izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz Krajowej Informacji Skarbowej,

b) sprawozdawczości sporządzanej przez izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe oraz Krajową Informację Skarbową;

3) wdrażanie rozwiązań związanych z działaniem administracji skarbowej;

4) prowadzenie kontroli w trybie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej w:

a) izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych,

b) Krajowej Szkole Skarbowości,

c) Krajowej Informacji Skarbowej,

d) podmiotach, które otrzymały środki budżetowe z części 19 budżetu państwa;

5) nadzór nad przyjmowaniem i terminowością oraz prawidłowością załatwiania skarg, wniosków i petycji przez dyrektorów izb administracji skarbowej;

6) rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów izb administracji skarbowej oraz prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych w sprawach prowadzonych przez dyrektorów izb administracji skarbowej z zakresu udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;

7) przygotowywanie projektów:

a) odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski oraz wystąpienia organizacji i instytucji dotyczące izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych, Krajowej Szkoły Skarbowości oraz Krajowej Informacji Skarbowej do rozpatrzenia których właściwy jest Szef KAS, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi KAS w Ministerstwie,

b) rozstrzygnięć w sprawach ponagleń na dyrektorów izb administracji skarbowej w trybie przepisów Ordynacja podatkowa,

c) rozstrzygnięć w sprawach zażaleń na niezałatwienie sprawy w terminie przez dyrektorów izb administracji skarbowej, w trybie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

d) rozstrzygnięć w sprawach zażaleń na niezałatwienie spraw w terminie przez dyrektorów izb administracji skarbowej w zakresie petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123);

8) współpraca z Pełnomocnikiem do Spraw Utworzenia Centrum Informatyki w zakresie przygotowania i wdrożenia rozwiązań organizacyjnych dotyczących Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej;

9) koordynowanie:

a) udziału przedstawicieli Szefa KAS w zespołach międzyresortowych, komisjach, komitetach oraz innych podmiotach powołanych przez organy zewnętrzne,

b) przygotowywania odpowiedzi na wystąpienia naczelnych organów państwa, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów w sprawach KAS,

c) opracowywania projektów odpowiedzi na interpelacje, pytania i oświadczenia poselskie i senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpień posłów Parlamentu Europejskiego w sprawach KAS,

d) współpracy ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników i funkcjonariuszy celno-skarbowych jednostek organizacyjnych KAS, w zakresie właściwości Szefa KAS;

10) przygotowanie i obsługa: posiedzeń, narad i spotkań Szefa KAS i jego zastępców;

11) prowadzenie rejestru:

a) porozumień zawieranych przez Szefa KAS z jednostkami i podmiotami zewnętrznymi,

b) zarządzeń Szefa KAS,

c) upoważnień udzielonych przez Szefa KAS;

12) zarządzanie korespondencją kierowaną do Szefa KAS.

3. Departament jest właściwy w zakresie spraw regulowanych:

1) ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;

2) ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. 379 i 1537).”;

8) uchyla się § 43;

9) w § 45:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie:

a) podatku dochodowego od osób fizycznych, z wyłączeniem przepisów dotyczących cen transakcyjnych,

b) podatku dochodowego od osób prawnych, z wyłączeniem przepisów dotyczących cen transakcyjnych,

c) podatku węglowodorowego,

– w pkt 2 uchyla się lit d,

– w pkt 4 po wyrazach „do reguł kontroli tych formularzy” dodaje się wyrazy „– z wyłączeniem formularzy dotyczących cen transakcyjnych;”,

– pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) współpraca z Departamentem Cen Transferowych i Wycen w zakresie:

a) interpretacji ogólnych i ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego dotyczących cen transakcyjnych,

b) przygotowywania propozycji rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnym w zakresie cen transakcyjnych;

10) współpraca z Departamentem Kluczowych Podmiotów w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania;”,

b) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem przepisów dotyczących cen transakcyjnych;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyłączeniem przepisów dotyczących cen transakcyjnych;”;

10) w § 54:

a) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) analiza i ocena krajowego systemu podatkowego z uwzględnieniem wartości preferencji podatkowych oraz analiza i ocena systemów podatkowych innych państw;”,

– w pkt 4:

– – wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„zapewnienie jednolitego stosowania przepisów ogólnego prawa podatkowego oraz przepisów umów, o których mowa w pkt 2, 8 i 9, w szczególności przez:”,

– – w lit. c po wyrazach „reguł kontroli tych formularzy” dodaje się wyrazy „w zakresie ogólnego prawa podatkowego,”,

– po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) współpraca z Departamentem Cen Transferowych i Wycen w zakresie przygotowywania propozycji rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnym w zakresie cen transakcyjnych;”,

b) w ust. 4 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, z wyłączeniem zadań realizowanych przez inne komórki organizacyjne.”;

11) po § 56 dodaje się § 56a w brzmieniu:

„§ 56a. 1. Departament Zarządzania Strategicznego odpowiada za realizację zadań w zakresie:

1) nadzoru nad procesami zarządczymi, w szczególności w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania procesami oraz zarządzania zmianą;

2) strategicznego planowania zmian, w tym w zakresie funkcjonowania KAS, oraz oceny i analizy kierunków dalszego rozwoju i zmian, we współpracy z Departamentem Organizacji i Wdrożeń;

3) koordynacji kontroli zarządczej;

4) zarządzania programami i projektami;

5) architektury biznesowej.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) analizowanie informacji zarządczych, opracowywanych w Ministerstwie i KAS;

2) realizowanie zadań w zakresie nadzoru Ministra nad działalnością Szefa KAS;

3) koordynowanie:

a) przygotowania i realizacji inicjatyw strategicznych, w tym współfinansowanych ze środków UE,

b) planowania strategicznego Ministra oraz Szefa KAS, w tym monitorowanie oraz sprawozdawczość,

c) spraw związanych z kontrolą zarządczą w Ministerstwie i w działach administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe;

4) współpraca z organizacjami międzynarodowymi oraz administracjami podatkowymi i celnymi w zakresie zagadnień strategicznych, we współpracy z Departamentem Organizacji i Wdrożeń;

5) prowadzenie analiz działania KAS oraz administracji podatkowych i celnych innych państw pod względem ich efektywności, konkurencyjności i wydajności fiskalnej;

6) nadzór nad wdrażaniem rozwiązań strategicznych kluczowych z punktu widzenia Ministra;

7) zarządzanie portfelem programów i projektów realizowanych w Ministerstwie lub w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

8) ustalanie ramowych zasad zarządzania portfelem programów i projektów w Ministerstwie oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

9) analizowanie inicjatyw strategicznych pod kątem zgodności z architekturą procesów biznesowych oraz rozwój modelu architektury procesów biznesowych.”;

12) uchyla się § 57;

13) po § 62 dodaje się § 62a w brzmieniu:

„§ 62a. 1. Biuro Kontroli odpowiada za prowadzenie kontroli wewnętrznej, koordynację kontroli prowadzonych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne, a także koordynację rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji.

2. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych;

2) koordynowanie organizacji kontroli przeprowadzanych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne;

3) koordynowanie odpowiedzi udzielanych przez komórki organizacyjne na korespondencję kierowaną do Ministra związaną z przeprowadzanymi kontrolami przez zewnętrzne organy kontroli;

4) monitorowanie realizacji przez komórki organizacyjne wniosków i zaleceń pokontrolnych;

5) koordynowanie działań związanych z planowaniem oraz sprawozdawczością z działalności kontrolnej realizowanej przez Ministra na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;

6) koordynowanie rozpatrywania przez właściwe komórki organizacyjne petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;

7) koordynowanie rozpatrywania przez właściwe komórki organizacyjne skarg i wniosków, o których mowa w Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków, a także dokonywanie okresowych ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;

8) gromadzenie informacji o zgłaszanych zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, kierowanych przez komórki organizacyjne do organów ścigania, z wyłączeniem informacji będących w posiadaniu Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej i Biura Inspekcji Wewnętrznej.

3. W uzasadnionych przypadkach Biuro może prowadzić kontrolę podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z części 19 budżetu państwa.”;

12) uchyla się § 64 i 65;

13) użyte w § 42 w ust. 1 w części wspólnej i w § 54 w ust. 2 w pkt 11 w różnym przypadku wyrazy „Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Departament Kluczowych Podmiotów”.

§ 2.

W przypadku gdy wejście w życie niniejszego zarządzenia spowoduje konieczność zmiany dotychczasowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej, dyrektor tej komórki przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów do zatwierdzenia, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, nowy wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1926, 1933 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 624, 648, 1089 i 1448.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 648, 859, 1089, 1428, 1448 i 1530.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 528, 648, 859, 1089, 1428, 1448 i 1530.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-06
  • Data wejścia w życie: 2017-10-06
  • Data obowiązywania: 2017-10-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA