| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Jaworskiego

z dnia 28 stycznia 2010r.

z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009


Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana została Postanowieniem Starosty Jaworskiego Nr 1/2007 z dnia 8 stycznia 2007 roku oraz uzupełniona Postanowieniem Nr 5/2007 z dnia 14 czerwca 2007 roku, na podstawie art. 38 a, ust. 1 i ust. 5pkt. 1-9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592/. Głównym zadaniem Komisji jest realizacja zadań Starosty w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w ramach zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami oraz zadań z tego zakresu określonych w ustawach.
Skład Komisji przedstawiał się następująco:
- Stanisław Laskowski - Starosta Jaworski - Przewodniczący,
- Michał Lenkiewicz - Wicestarosta Jaworski, radny, delegowany przez Radę Powiatu w Jaworze,
- Marek Zieliński - radny, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, delegowany przez Radę Powiatu w Jaworze,
- Mirosław Koluszko - radny Rady Miejskiej w Jaworze, Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Statutu - delegowany przez samorząd Gminy Jawor,
- Jacek Machynia, Wiceburmistrz Bolkowa - delegowany przez samorząd Miasta i Gminy Bolków,
- Maciej Płóciennik - Komendant Powiatowy PSP w Jaworze,
- Krzysztof Jaworski - Komendant Powiatowy Policji w Jaworze,
- Leszek Drabczyk - ekspert Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jaworze,
- Artur Socha - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jaworze - delegowany przez Prokuratora Okręgowego w Legnicy,
Osoby biorące udział w pracach Komisji z głosem doradczym:
- Janusz Holicki - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze
- Mirosław Drozd - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jaworze,
- Jan Serafin - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Jaworze,
- Mariola Labryga -Komendantka Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze,
- Renata Węgiel - inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego.
Komisja przyjęła w planie pracy na 2009 rok następujące tematy:
1) Przyjęcie "Informacji o realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na Lata 2007 - 2010" za rok 2008
2) Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji w roku 2008
3) Przyjęcie planu pracy na rok 2009.
4) Ocena działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze w roku 2008 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i zagrożeniach w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu jaworskiego
5) Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Jaworze roku 2008
6) Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa w ruchu drogowym /propagowanie noszenia elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego, pozyskiwanie środków finansowych na zakup materiałów odblaskowych i dydaktycznych.
7) Rodzice przeciwko sprzedaży alkoholu nieletnim - akcja na terenie powiatu jaworskiego.
8) Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z kontroli przeprowadzonych w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz socjalnych, w świetle tragicznych wydarzeń w Kamieniu Pomorskim.
9) Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu jaworskiego na rok 2008 w zakresie zadań Starosty dotyczących porządku Publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
10) Problematyka dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych na podstawie informacji z ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze.
Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się w dniu 22 stycznia, Komisja przyjęła informację o realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007 - 2010, za rok 2008. Informację przygotowano na podstawie nadesłanych materiałów przez wszystkie podmioty uczestniczące w realizacji programu na terenie Powiatu Jaworskiego tj. Policję, Państwową Straż Pożarną, inspekcje: sanitarną, weterynaryjną nadzoru budowlanego, Powiatowy Urząd Pracy a także wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Oceniając przedstawioną informację stwierdzono, iż wszystkie podmioty dobrze zrealizowały postawione przed nimi zadania oraz pozyskały środki finansowe umożliwiające tę realizację. Wysoko oceniono zaangażowanie samorządów, szczególnie finansowe, dzięki któremu służby Policji i Straży Pożarnej mogą cieszyć się nowym sprzętem operacyjnym. Mowa tu o nowym samochodzie ratowniczo - gaśniczym, dwóch radiowozach, sprzęcie komputerowym i multimedialnym, telefonach komórkowych oraz usługach telefonicznych. Niebagatelne znaczenie ma także finansowanie dodatkowych patroli służby ponadnormatywnej w miejscach o zwiększonym ryzyku przestępczości. Wysoko oceniono także organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży powiatu. W tym celu pozyskane zostały m.in. fundusze z Ministerstwa Sportu i Turystyki, uzupełnione środkami powiatu jaworskiego. Na uwagę zasługuje także duża ilość inwestycji drogowych, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Komisja omawiała także problem wałęsających się psów, zasadność utworzenia w Jaworze Straży Miejskiej oraz coraz częściej notowanych w mieście Jaworze kradzieży domowych na przysłowiowego "wnuczka", pracownika opieki lub domokrążnego sprzedawcy. Ponadto dyskutowano nad potrzebami sprzętowymi służb - Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Komisja przyjęła również sprawozdanie ze swojej pracy, za rok 2008.
Kolejne posiedzenie Komisja odbyła 20 kwietnia. Jego głównym tematem było przyjęcie sprawozdań Komendantów Powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej, a dotyczących porządku i stanu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu w roku 2008. W uzupełnieniu sprawozdań, które były również przedmiotem obrad Zarządu Powiatu, komisji resortowej Rady, a także Rady Powiatu w Jaworze przestawione były sprawy dotyczące Centrum Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego, które działania przy Komendzie Powiatowej PSP, a także funkcjonowania hydrantów na terenie miasta Jawora, w świetle pożarów, które miały miejsce przy ulicy Poniatowskiego i Parku Pokoju. Komisja doceniając wagę problemu postanowiła wystąpić do burmistrzów i wójtów o informację o przeprowadzanych przeglądach oraz nadzorze tych urządzeń. Komisja zapoznała się także z informacją nt służby ponadnormatywnej na terenie miasta Jawora, realizowanej dzięki wsparciu finansowemu samorządu. Dzięki zwiększeniu patroli w ramach tej służby poprawił się stan bezpieczeństwa oraz nastąpił spadek liczby przestępstw uciążliwych dla mieszkańców miasta. Komisja zapoznała się także z planami inwestycji drogowych na terenie powiatu Przedstawione zostały także zasad współpracy powiatu z gminami powiatu w realizacji remontów oraz budowy chodników przy drogach powiatowych. Na ten cel Powiat Jaworski zaplanował środki w wysokości 3 mln złotych. Na wniosek Starosty oba sprawozdania z pracy Komend zostały przyjęte jednomyślnie przez Komisję i skierowane pod obrady Rady Powiatu.
Temat sprzedaży alkoholu osobom nieletnim zdominował kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które odbyło się w dniu 17 listopada. Podczas dyskusji podnoszono kwestie naruszania prawa ze strony niektórych sprzedawców napojów alkoholowych oraz potrzebę podjęcia konkretnych działań w tym zakresie. Członkowie Komisji wskazywali na brak kultury spożywania alkoholu oraz co budzi uzasadniony niepokój, na coraz niższy wiek osób go spożywających.
Podkreślono również ważną rolę, jaką winny spełniać Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wskazywano możliwość egzekwowania przez nie przepisów. Przedstawiciele Policji - Komendant Powiatowy - Krzysztof Jaworski oraz Leszek Drabczyk - ekspert Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji apelowali o jak najszersze zainteresowanie całego społeczeństwa problemem sprzedaży alkoholu nieletnim. Jak wykazały wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w roku 2008, 60 % młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu jaworskiego przyznało się, iż nie ma żadnego problemu z zakupem alkoholu, a piwo lub wódkę spożywa często lub regularnie. Analiza ankiet uświadomiła autorom badania - wielce niepokojący fakt , a mianowicie tendencję zwyżkową uzależniania się młodych ludzi od alkoholu. Starosta Stanisław Laskowski uznał iż zjawisko picia i upijania się młodzieży jest na tyle poważne, że wymaga podjęcia wspólnych, zdecydowanych i konsekwentnych działań. Zaproponował, aby w powiecie jaworskim przeprowadzić badanie dotyczące sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim w placówkach handlowych i gastronomicznych /wykonało je wiele samorządów gminnych na terenie Polski oraz na Dolnym Śląsku m.in. Zgorzelec i Świdnica. Komisja uznała pomysł za godny zainteresowania, dający możliwość oceny rzeczywistej skali tego zjawiska w powiecie, oraz zaproponowała włączenie do tego programu samorządów gminnych.
W drugiej części posiedzenia Komisji, zapoznano się z wynikami kontroli zleconych przez Komisję, które dotyczyły gminnych sieci hydrantów, pod katem ich sprawności ciśnieniowej, jak i wydajności oraz wynikami przeglądu kanalizacji burzowej i rowów melioracyjnych w zakresie odprowadzania większych ilości wód opadowych. Oceniono także kontrole przeprowadzone przez Państwową Straż Pożarną oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w socjalnych budynkach zamieszkania zbiorowego w świetle tragicznych wydarzeń w Kamieniu Pomorskim w roku 2009. Kontrola wypadła pozytywnie dla zarządców, nie stwierdzono większych nieprawidłowości pod względem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i wynikających z przepisów ustawy - Prawo budowlane.
Ostatnie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 28 grudnia. Komisja zapoznała się z materiałem dotyczącym profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a związanym z propagowaniem noszenia elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników, zwłaszcza przez dzieci i młodzież. Zapoznano się ze statystyką wypadków z udziałem pieszych i kampaniami społecznymi, jakie organizowane są w różnych częściach kraju w celu propagowania "odblasków". Komendant Powiatowy Policji uznał za zasadne zainteresowanie tą akcją wszystkich samorządów - zakup elementów odblaskowych ( zawieszki, smycze, szelki, opaski samozaciskowe) oraz potwierdził wolę ich rozprowadzenie przez funkcjonariuszy Policji przy okazji przeprowadzania zajęć z dziećmi i młodzieżą w ramach edukacji prawnej i wiktymologicznej. Zauważono również możliwość wykorzystania tego typu gadżetów, jako materiału promocyjnego dla gmin i powiatu. Sprawa ta została skierowana na Konwent wójtów, burmistrzów i starostów powiatu jaworskiego.
Komisja w trakcie posiedzenia zapoznała się również z projektem budżetu powiatu na rok 2010 w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Starosta, Stanisław Laskowski przedstawił propozycje Zarządu Powiatu dotyczące środków finansowych na zakup kolejnego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji, na dofinansowanie remontu pomieszczeń Komendy, na termomodernizację Komendy Powiatowej PSP. Przedstawił także planowane inwestycje drogowe oraz budowy i remonty chodników wzdłuż dróg powiatowych. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu w zakresie zadań Starosty dotyczących bezpieczeństwa.
W kolejnym punkcie posiedzenia Komisja zapoznała się z materiałem prezentującym problematykę dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych na podstawie informacji z ośrodków pomocy społecznej i Komendy OHP w Jaworze. Dane zawarte w tych informacjach zostały uzupełnione przez Komendanta Policji w zakresie udziału młodych ludzi w czynach przestępczych, oraz ilości osób nadużywających alkoholu i narkotyków. Podkreślono potrzebę usprawnienia komunikacji z poradniami rodzinnymi i specjalistami /pedagodzy, psychologowie, psychiatrzy/ . Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy stwierdziła, iż długotrwałe bezrobocie rodziców powoduje sytuacje zmierzające do patologii w rodzinie a w konsekwencji do kradzieży i innych złych zdarzeń. Według członków Komisji potrzebny jest szybszy przepływ informacji pomiędzy policją, ośrodkami pomocy społecznej i urzędem pracy, tak aby osoby najbardziej potrzebujące mogły być jak najszybciej objęte kontraktem socjalnym i aby dzieci z tych rodzin również odczuły pomoc ze strony tych instytucji.
Komisja dyskutowała również o zagrożeniu wynikającym z niekontrolowanej sprzedaży materiałów pirotechnicznych, szczególnie nieletnim. Starosta podkreślił potrzebę przeprowadzenia kontroli w tym zakresie. Ze względu na okres zimowy przedstawiona został także informacja o kontrolach nadzoru budowlanego w obiektach wielkopowierzchniowych. Nie stwierdzono jednak wielu nieprawidłowości. Gorzej jest w innych obiektach, szczególnie komunalnych w zakresie sprawności instalacji kominowych i gazowych. Potwierdzono, że każdy sygnał w tej sprawie jest poważnie sprawdzany, a do administratorów kierowane są zalecenia.
W okresie sprawozdawczym Komisja zrealizowała prawie wszystkie zaplanowane tematy. Nie udało się jedynie przeprowadzić badań dotyczących sprzedaży alkoholu nieletnim. Przeprowadzenie tych działań wymaga jednakże zaangażowania finansowego w projekcie wszystkich samorządów. Temat ten został przedstawiony do dyskusji na Konwent wójtów, burmistrzów i starostów. Samorządy mają się w tej sprawie jeszcze wypowiedzieć. Starostwo przygotowało również wniosek o dofinansowanie tego zadania przez MSWiA w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "Razem Bezpieczniej". Komisja w dalszym ciągu będzie czynić starania o wspólną realizację tego projektu w roku 2010.
Starosta Jaworki

Stanisław Laskowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »