reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.JK8.0911-25/10 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 9 lipca 2010r.

stwierdzające nieważność § 6 ust. 4 oraz § 11załącznika do uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski Nr XLIII/369/10 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 6 ust. 4 oraz § 11 załącznika do uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski Nr XLIII/369/10 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim.

UZASADNIENIE

Na sesji dnia 1 czerwca 2010 r., działając na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski podjęła uchwałę Nr XLIII/369/10 w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim.

Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru dnia 14 czerwca 2010 r.

W trakcie postępowania nadzorczego dotyczącego przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że:

- § 6 ust. 4 został podjęty z istotnym naruszeniem art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 31 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),

- § 11 został podjęty z istotnym naruszeniem art. 40 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Podejmując przedmiotową uchwałę Rada w § 6 ust. 4 załącznika do tej uchwały postanowiła, że " W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodka wykonuje Zastępca Kierownika ."

Regulacja art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym upoważnia Radę do określenia organizacji urzędów i instytucji gminnych. Tym samym Rada podejmując przedmiotową uchwałę określała organizację instytucji gminnej jaką jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Stanowiąc przedmiotowy statut i zamieszczając w jego treści zapisy dotyczące organizacji i zarządzania tą jednostką Rada zobowiązana była uwzględnić regulacje innych aktów normatywnych wyższego rzędu.

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu pracy, za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba.

Powyższe, w ocenie organu nadzoru, oznacza, że art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym nie daje Radzie upoważnienia do zamieszczania w treści statutu gminnego ośrodka pomocy społecznej zapisów regulujących kwestie dotyczące zastępstwa kierownika tego ośrodka w razie jego nieobecności. Zapisy takie, zdaniem organu nadzoru, stanowią materię właściwą dla regulaminu organizacyjnego tego ośrodka. Jak wskazuje ww. art. 31 § 1 Kodeksu pracy, to Kierownik ośrodka pomocy społecznej będzie decydował o tym, kto w ramach obowiązków służbowych będzie wykonywał zadania związane z bieżącym zarządzaniem ośrodka pomocy społecznej w razie nieobecności Kierownika. Rada nie posiadała kompetencji w tym zakresie, a zamieszczając w przedmiotowym statucie regulację § 6 ust. 4, wykroczyła poza przyznane jej upoważnienie zawarte w art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz naruszyła art. 31 § 1 Kodeksu pracy.

Tym samym, zdaniem organu nadzoru, zasadnym jest stwierdzenie nieważności § 6 ust. 4 załącznika do przedmiotowej uchwały.

W § 11 załącznika do przedmiotowej uchwały Rada postanowiła, że " Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwala zasady odpłatności za świadczenia z zakresu pomocy społecznej realizowane przez ośrodek ."

Postępowanie nadzorcze ujawniło, że zamieszczając w treści przedmiotowej uchwały regulację § 11 Rada naruszyła w sposób istotny art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, upoważniający ją do podjęcia przedmiotowej uchwały, w związku z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie bowiem z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

Zdaniem organu nadzoru Rada nie posiadała kompetencji do przyznawania sobie w treści przedmiotowego statutu upoważnienia do stanowienia aktów prawa miejscowego. Do grupy tych aktów zaliczane są bowiem uchwały, mocą których Rada będzie określała zasady odpłatności za zaświadczenia z zakresu pomocy społecznej. Szczegółowe upoważnienia dla Rady w tym zakresie zawiera ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Np. w art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej ustawodawca przyznał radzie gminy upoważnienie do ustalenia w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych, zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, tj. wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu. Upoważnienie do określenia zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia z zakresu pomocy społecznej zawiera także m.in. art. 97 ust. 5, art. 50 ust. 6 czy też art. 66 ustawy o pomocy społecznej. Powyższe oznacza, że Rada może uchwalać akty prawa miejscowego, w tym także określać zasady odpłatności za świadczenia z zakresu pomocy społecznej realizowane przez ośrodek tylko wtedy, gdy zostanie do tego wyraźnie upoważniona przez ustawodawcę w akcie normatywnym wyższego rzędu. Przedmiotowa regulacja § 11 statutu, zdaniem organu nadzoru, wskazuje natomiast na przyznanie Radzie generalnego upoważnienia do określania zasad odpłatności za wybrane albo za wszystkie świadczenia z zakresu pomocy społecznej jakie realizuje ośrodek pomocy społecznej.

Powyższe, zdaniem organu nadzoru, uzasadnia stwierdzenie nieważności § 11 załącznika do przedmiotowej uchwały.

Wskazania jako nieistotne naruszenie prawa, nie dające podstaw do orzeczenia o nieważności, wymaga także naruszenie przez Radę art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym poprzez wskazanie w § 15 załącznika do uchwały na kompetencję Rady Miejskiej do nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Rada w § 15 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej wskazała bowiem, że to ona posiada kompetencję do nadania statutu dla tej jednostki.

Fakt, że Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski jest upoważniona do uchwalenia statutu ośrodka pomocy społecznej wynika z art. 42 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym. Co więcej, działając właśnie na tej podstawie Rada podjęła przedmiotową uchwałę.

Zdaniem organu nadzoru zamieszczenie w treści załącznika do przedmiotowej uchwały regulacji § 15 mimo że stanowi powtórzenie normy kompetencyjnej, nie może zostać potraktowane jako naruszenie o charakterze istotnym. W związku z powyższym organ nadzoru ograniczył działania nadzorcze w tym zakresie do zasygnalizowania wystąpienia nieistotnego naruszenia prawa.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak na wstępie.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 163 poz. 1270 z późn. zm.) niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

Wojewoda Dolnośląski

Rafał Jurkowlaniec

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Zuzmak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama