| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXI/391/2010 Rady Gminy Oława

z dnia 15 października 2010r.

w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Oława składników mienia do korzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Oława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Oława składników mienia do korzystania.

§ 2. 1. Z wnioskiem o przekazanie jednostce pomocniczej wskazanego składnika mienia do korzystania występuje do Wójta organ wykonawczy jednostki pomocniczej, po podjęciu w tej sprawie uchwały przez organ uchwałodawczy jednostki pomocniczej. Uchwała stanowi załącznik do wniosku.

2. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust.1, mogą dotyczyć mienia położonego w granicach jednostki pomocniczej.

3. Wniosek i uchwała, o których mowa w ust. 1, powinny wskazywać przeznaczenie składnika mienia, o przekazanie którego występuje organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz czas i okres przekazania do korzystania.

4. Wójt może z własnej inicjatywy przekazać jednostce pomocniczej składnik mienia do korzystania.

§ 3. 1. O przekazaniu jednostce pomocniczej wskazanego składnika mienia do korzystania rozstrzyga Wójt w drodze zarządzenia, określającego również warunki korzystania z mienia.

2. Przekazanie jednostce pomocniczej do korzystania składnika mienia wskazanego w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego określającego stan techniczny przekazywanego składnika mienia.

3. Protokół zdawczo - odbiorczy, o którym mowa w ust. 2, podpisuje Wójt lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu oraz osoba pełniąca funkcję organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

§ 4. 1. Jednostka pomocnicza korzysta z przekazanego jej składnika mienia zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w zarządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 uchwały,oraz z wymogami prawidłowej gospodarki określonymi przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

2. Wójtowi przysługuje prawo przeprowadzania kontroli sposobu korzystania przez jednostkę pomocniczą z przekazanych jej składników mienia.

3. Jeżeli z ustaleń dokonanych w toku kontroli, o której mowa w ust. 2, wynika, że jednostka pomocnicza nie korzysta z przekazanych jej składników mienia zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1, Wójt w drodze zarządzenia może podjąć decyzję o zwrocie składników mienia przekazanych jednostce pomocniczej. Postanowienia § 3 ust. 2 uchwały stosuje się odpowiednio.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Oława


mgr Dariusz Witkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych Zdanowicz i Wspólnicy Sp.K.

Profesjonalista w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »