| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXI/391/2010 Rady Gminy Oława

z dnia 15 października 2010r.

w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Oława składników mienia do korzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Oława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Oława składników mienia do korzystania.

§ 2. 1. Z wnioskiem o przekazanie jednostce pomocniczej wskazanego składnika mienia do korzystania występuje do Wójta organ wykonawczy jednostki pomocniczej, po podjęciu w tej sprawie uchwały przez organ uchwałodawczy jednostki pomocniczej. Uchwała stanowi załącznik do wniosku.

2. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust.1, mogą dotyczyć mienia położonego w granicach jednostki pomocniczej.

3. Wniosek i uchwała, o których mowa w ust. 1, powinny wskazywać przeznaczenie składnika mienia, o przekazanie którego występuje organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz czas i okres przekazania do korzystania.

4. Wójt może z własnej inicjatywy przekazać jednostce pomocniczej składnik mienia do korzystania.

§ 3. 1. O przekazaniu jednostce pomocniczej wskazanego składnika mienia do korzystania rozstrzyga Wójt w drodze zarządzenia, określającego również warunki korzystania z mienia.

2. Przekazanie jednostce pomocniczej do korzystania składnika mienia wskazanego w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego określającego stan techniczny przekazywanego składnika mienia.

3. Protokół zdawczo - odbiorczy, o którym mowa w ust. 2, podpisuje Wójt lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu oraz osoba pełniąca funkcję organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

§ 4. 1. Jednostka pomocnicza korzysta z przekazanego jej składnika mienia zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w zarządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 uchwały,oraz z wymogami prawidłowej gospodarki określonymi przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

2. Wójtowi przysługuje prawo przeprowadzania kontroli sposobu korzystania przez jednostkę pomocniczą z przekazanych jej składników mienia.

3. Jeżeli z ustaleń dokonanych w toku kontroli, o której mowa w ust. 2, wynika, że jednostka pomocnicza nie korzysta z przekazanych jej składników mienia zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1, Wójt w drodze zarządzenia może podjąć decyzję o zwrocie składników mienia przekazanych jednostce pomocniczej. Postanowienia § 3 ust. 2 uchwały stosuje się odpowiednio.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Oława


mgr Dariusz Witkowski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »