| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.203.2011.LF Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 23 lutego 2011r.

stwierdzające nieważność § 3 ust. 1 tiret trzecie oraz tiret czwarte uchwały nr V/12/11 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wojewoda Dolnośląski - organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego

stwierdza nieważność

§ 3 ust. 1 tiret trzecie oraz tiret czwarte uchwały nr V/12/11 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 27 stycznia 2011 r. Rada Gminy Podgórzyn podjęła uchwałę nr V/12/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała wpłynęła do Organu nadzoru w dniu 7 lutego 2011 r.

W toku badania legalności uchwały Wojewoda Dolnośląski stwierdził, że § 3 ust. 1 tiret trzecie oraz tiret czwarte uchwały zostały podjęte z istotnym naruszeniem art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą".

Zgodnie z brzmieniem art. 9a ust. 15 ustawy, rada gminy określi, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Z treści normy kompetencyjnej wynika, że uchwała podjęta na podstawie powołanej normy kompetencyjnej ma za zadanie unormować procedurę powoływania w skład zespołu interdyscyplinarnego, tak bowiem należy interpretować pojęcia "trybu i sposobu" powoływania i odwoływania jego członków. Należy przy tym zwrócić uwagę, że o możliwości uczestniczenia w pracach zespołu rozstrzygnął ustawodawca w art. 9a ust. 3 i 4 ustawy. Zastrzegł on konieczność powoływania w skład zespołu przedstawicieli określonych podmiotów, to jest jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych a także kuratorów sądowych. Z art. 9a ust. 5 ustawy wynika, że w skład zespołu mogą również wchodzić prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jeśli chodzi natomiast o szczegółowe warunki jego funkcjonowania, należy przyjąć, że uchwała rady gminy ma doprecyzować regulacje ustawowe, zawarte w art. 9a ust. 7, ust. 10 - 14, a więc określać, w jaki sposób zespół będzie pracował. Adresatami tych norm mają być członkowie zespołu i ewentualni uczestnicy postępowań prowadzonych przez zespół w toku realizacji powierzonych mu zadań. Warto przy tym zwrócić uwagę, że przepis art. 9a ust. 9 ustawy obowiązek zapewnienia obsługi organizacyjno - technicznej zespołu interdyscyplinarnego nakłada na ośrodek pomocy społecznej, czym w zasadzie wyczerpuje tę problematykę.

Paragraf 3 uchwały określa przesłanki odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego stanowiąc, że "1. Wójt Gminy Podgórzyn może odwołać członka Zespołu przed upływem kadencji: 1) na wniosek członka, 2) na wniosek instytucji, która delegowała go do pracy w Zespole, 3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach, 4) w razie skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo."

Ze wskazanych już wyżej przepisów art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy można wywnioskować, że warunkiem uczestnictwa w pracach zespołu jest fakt bycia przedstawicielem określonego podmiotu lub też pełnienia określonej funkcji. Na reprezentację tego podmiotu składa się zarówno fakt wyznaczenia określonej już osoby do prac w zespole przez kierującego jednostką czy też organ organizacji, jak również zgoda osoby wyznaczonej. Stąd umieszczenie w uchwale takich norm, jak te wynikające z § 3 ust. 1 tiret pierwsze i drugie uchwały nie może mieć charakteru istotnego naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Faktycznie bowiem Rada Gminy rozstrzygnęła wyłącznie o trybie odwoływania członków zespołu w okolicznościach, gdy skład zespołu nie byłby zgodny z przepisami ustawy. Już jednak wobec pozostałych dwóch przesłanek nie można zająć podobnego stanowiska. Zwrócić należy uwagę, że przesłanka określona w § 3 ust. 1 tiret trzecie uchwały ma charakter niedookreślony i dopuszcza pewne elementy arbitralności w decydowaniu o odwołaniu danego członka ze składu Zespołu. Wskazane przepisy nie definiują bowiem użytego pojęcia "uzasadnionych przypadków" jako okoliczności czy podstaw odwołania, pozostawiając de facto, wyłączną decyzję w tym zakresie przewodniczącemu Zespołu. Odnosząc się zaś do treści § 3 ust. 1 tiret czwarte uchwały, trzeba zauważyć, że ustawa nie zastrzega wobec członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego wymogu braku karalności za przestępstwo umyślne.

Jednocześnie ustawodawca nie upoważnił organu stanowiącego gminy do określenia wymagań wobec członków zespołu interdyscyplinarnego. Jak to już wskazano wyżej, rada gminy może uregulować wyłącznie tryb odwoływania członków zespołu, a więc procedurę pozbawienia członkostwa. Choć, jak to już zaznaczono wcześniej, w § 3 uchwały ustala się tryb odwoływania członków Zespołu, to faktycznie Rada Gminy Podgórzyn zadecydowała, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne nie może uczestniczyć w pracach zespołu, pozostawiając także przewodniczącemu Zespołu możliwość oceny co do dalszego udziału danego członka w pracach tego podmiotu i wnioskowania o jego odwołanie.

Zdaniem Wojewody Dolnośląskiego, działanie takie nie mieści się w ramach przekazanego Radzie upoważnienia, co w świetle art. 7 Konstytucji, zobowiązującego organy władzy publicznej do działania wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, musi zostać uznane za istotne naruszenie prawa. Wyłącznie bowiem upoważnionym do kształtowania składu zespołu będzie Wójt Gminy Podgórzyn, co wynika wprost z art. 9a ust. 2 ustawy. Tym samym regulacja § 3 ust. 1 tiret trzecie i czwarte uchwały wkracza w ustawową kompetencję organu wykonawczego.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu złożona za pośrednictwem organu nadzoru w terminie 30 dni od jego doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski


Aleksander Marek Skorupa

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »