| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 328/2010 Burmistrza Miasta Olszyna; Zarządu Powiatu Lubańskiego

z dnia 16 grudnia 2010r.

w sprawie przekazania części uprawnień zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg w gminie Olszyna


zawarte w dniu 16.12.2010 roku pomiędzy:
1. Powiatem Lubańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
- Starosta Lubański - Walery Czarnecki
- Członek Zarządu - Wojciech Zembik
- przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Lubańskiego - Romualdy Łoziak zwanym
dalej Powierzającym
a
2. Gminą Olszyna reprezentowaną przez:
- Burmistrza Miasta Olszyna - Leszek Leśko
- przy kontrasygnacie Skarbnika - Barbary Chołuj
zwanym dalej Przejmującym
w sprawie realizacji i finansowania zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2011 r. oraz uprzątnięcia ulic z piasku i innych nieczystości po sezonie zimowym.
Wykaz dróg i zasad utrzymania w załączniku do porozumienia
Biorąc pod uwagę konieczność współdziałania Powiatu Lubańskiego z Gminą Olszyna w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta w wymienionym okresie zimowym ustala się następujące zasady:
§ 1. Akcja zimowego utrzymania dróg obejmuje okres od 01 styczeń 2011 r. do 31 marca 2011r. i od 15 listopada 2011 do 31 grudnia 2011 r.
§ 2. Powiat Lubański przeznacza środki finansowe na realizację zadania w kwocie 7 000 zł miesięcznie (brutto) ( słownie siedem tysięcy zł ) - płatne do 15-go następnego m-ca .
§ 3. Środki finansowe będą płatne z konta Powiatu Lubańskiego na konto Urzędu Miejskiego w Olszynie.
§ 4. Rozliczenie prac zimowego utrzymania na drogach objętych niniejszym porozumieniem nastąpi przez Gminę Olszyna w terminie do dnia 20 grudnia 2011 roku zgodnie z treścią załącznika do porozumienia.
§ 5. 1. Przyjmujący zobowiązuje się do starannego działania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Olszyna oraz uprzątnięcia ulic z piasku i innych nieczystości po sezonie zimowym w ramach przekazanych środków finansowych przez Powierzającego. Obowiązujące zasady na drogach i ulicach powiatowych to minimum V standard zimowego utrzymania dróg ( na podstawie załącznika nr 1 dotyczącego zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu).
2. Przyjmujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przez niewłaściwe wykonanie umowy.
§ 6. 1. Przyjmujący wyłoni wykonawcę robót zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Przyjmujący przekaże Powierzającemu kopię umowy zawartej z wykonawcą na zimowe utrzymanie dróg do dnia 30.12.2010 roku.
3. Przyjmujący odpowiada za realizację wymienionego w porozumieniu zadania.
4. W przypadku nie wykorzystania środków finansowych lub wykorzystania niezgodnie z niniejszym porozumieniem Gmina zobowiązuje się do zwrotu kwoty niewykorzystanej prawidłowo wraz z odsetkami w terminie i na zasadach określonych w art. 250 i ad. 251 ustawy z dnia 27.08.2009r. o Finansach publicznym
§ 7. Porozumienie niniejsze może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem, dokonanym na piśmie, które upływa z końcem miesiąca.
§ 8. Powierzający może rozwiązać porozumienie ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji, gdy Przyjmujący nie wykonuje porozumienia w okresie, co najmniej trzech kolejnych dni kalendarzowych.
§ 9. 1. Nadzór nad przekazaniem i rozliczeniem kwoty za zadanie objęte porozumieniem sprawuje Skarbnik Powiatu Lubańskiego.
2. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy sprawuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.
§ 10. W sprawach nie uregulowanych obowiązują przepisy ustaw o drogach publicznych, o samorządzie powiatowym, samorządzie gminnym i Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 11. W sprawach spornych rozstrzyga właściwy miejscowo sąd powszechny.
§ 12. Porozumienie niniejsze sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przejmującego i trzy dla Powierzającego.
§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Starosta

Walery Czarnecki
Członek Zarządu

Wojciech Zembik
Skarbnik Powiatu

Romualda Łoziak
Burmistrz

Leszek Leśko
Skarbnik Gminy

Barbara Chołuj
Załącznik nr 1
do Porozumienia Nr 328/2010
z dnia 16 grudnia 2010 r.
Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu
Lp Standar Opis stanu utrzymania dróg dla danego standardu Dopuszczalne odstępstwa od standardu
po ustaniu opadów ś niegu
Dopuszczalne odstępstwa od standardu
od stwierdzenia wystąpienia zjawisk
1 I jezdnia czarna
-sucha
-mokra
Przejezdność całodobowa
Dotyczy jezdni i poboczy
-luźny - 2 godz
-błoto pośniegowe - 4 godz zajeżdżony - nigdy
-zaspy - nigdy
-gołoledź - 2 godz
-szron - 2 godz
-sadź - 2 godz
-pośniegowa - 4 godz
-lodowica - nigdy
2 II Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
Jezdnia posypywana na całej szerokości
-luźny - 2 godz
-błoto pośniegowe -6 godz
-zajeżdżony -występuje
cienka warstwa
nie utrudniająca ruchu
-gołoledź - 3 godz
-szron - 3 godz
-sadź - 3 godz
-pośniegowa - 4 godz
-lodowica - 4 godz
3 III Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
Jezdnia posypywana na:
-skrzyżowaniach z drogami
-skrzyżowaniach z koleją
-odcinkach o pochyleniugt; ?4 %
-przystankach autobusowych
-innych miejscach ustalonych
przez zarząd dróg
-luźny - 6 godz
-zajeżdżony - występuje
-zaspy, języki śniegowe - 6 godz.
lokalne

utrudnienia
dla samochodów osobowych
W miejscach wyznaczonych
-gołoledź - 5 godz
-szron - 5 godz
-sadź - 5 godz
-pośniegowa - 6 godz
-lodowica - 5 godz
4 IV Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
Jezdnia posypana na odcinkach
decydujących
o możliwości ruchu
-luźny - 8 godz
-zajeżdżony - występuje
-języki śniegowe - występuje
-zaspy - do 8 godz.
dopuszcza się przerwy
w komunikacji do 24 godz.
W miejscach wyznaczonych
-gołoledź - 8 godz
-pośniegowa - 8 godz
-lodowica - 8 godz
5 V Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp
Odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek
Jezdnia posypana na odcinkach
decydujących
o możliwości ruchu
-luźny - 16 godz
-zajeżdżony - występuje
-nabój śnieżny - występuje
-zaspy - do 8 godz.
dopuszcza się przerwy
w komunikacji do 24 godz.
W miejscach wyznaczonych
-gołoledź - 8 godz
-pośniegowa - 8 godz
6 VI Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie
w zależności od potrzeb.
Jezdnia posypana po odśnieżeniu
wmiejscach
wyznaczonych przez
Zarząd Dróg
-luźny - występuje
-zajeżdżony - występuje
-nabój śnieżny - występuje
-zaspy - do 48 godz
W miejscach
wyznaczonych
Załącznik nr 2
do Porozumienia Nr 328/2010
z dnia 16 grudnia 2010 r.
Wykaz dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania dróg w V standardzie
1 2460D Olszyna - Grodnica km od 0+000 do 3+495 3 495 mb
2 2463D Kościelniki Średnie - Bożkowice km od 0+000 do 6+120 6 120 mb
3 2464D Leśna - Biedrzychowice km od 4+150 do 8+760 4 610 mb
4 2462D Olszyna - Ubocze km od 0+000 do 2+692 2 692 mb
5 2425D Olszyna - Biedrzychowice km od 0+000 do 3+068 3.068 mb
6 2449D Zapusta - Kałużna km od 0+000 do 1+830 1.830 mb
7 2424D Biedrzychowice - Karłowice km od 0+000 do 1+730 1.730 mb
8 2461D Olszyna - Krzewie km od 0+000 do 2+117 2.117mb
9 2444D Biedrzychowice - Nowa Świdnica km od 0+000 do 1+557 1.557 mb

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »