| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/23/2011 Rady Miejskiej w Olszynie

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Olszynie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Olszyna mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Gminy Olszyna, jeżeli:

1) obiekt znajduje się w złym stanie technicznym,

2) obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe.

2. Dotacja może być udzielona każdemu podmiotowi, który posiada tytuł prawny do zabytku.

3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w ust. 1, ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego zatwierdzonego przez dotowanego.

4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady, których przeznaczenie określone zostało w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

§ 2. 1. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

2. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1.

3. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie może zostać udzielona:

1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,

2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę Olszyna i inne uprawnione organy przekroczyła wysokość 100% nakładów koniecznych na te prace lub roboty.

§ 3. 1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację wraz z następującymi załącznikami:

1) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,

2) dokumentem potwierdzającym tytuł władania zabytkiem,

3) harmonogramem oraz kosztorysem przewidywanych lub wykonanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

4) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót oraz projektem i pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

5) informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,

6) wykazem prac lub robót wykonanych w okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 1. Wnioski o dotację składa się Burmistrzowi Olszyny do dnia 25 października każdego roku na następny rok budżetowy.

2. Termin o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

§ 5. 1. Dotacje przyznaje Rada Miejska w Olszynie.

2. W uchwale Rady Miejskiej o przyznaniu dotacji określa się nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

3. Uchwałę, o której mowa w ust. 2, ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Olszynie.

§ 6. 1. Podstawą rozliczenia dotacji jest pozytywny protokół odbioru wykonanych prac lub robót z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2. W celu rozliczenia dotacji składa się pisemne sprawozdanie z wykonania prac lub robót Burmistrzowi Olszyny.

3. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust.2, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.

§ 8. Uchyla się Uchwałę Nr II/5/2011 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr VII/48/2006 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Olszynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Wypych


Uzasadnienie

Zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami należą do zadań własnych gminy. Ochrona zabytków polega na podejmowaniu przez Radę działań mających na celu zapewnienie warunków finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie. W myśl art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z budżetu gminy może być udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zasadach określonych w odrębnej uchwale. Rada, aby mogła udzielić dotacji na w/w prace zobowiązana jest określić warunki przyznania dotacji oraz jej rozliczenia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/23/2011
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/23/2011
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zał. nr 2 do Uchwały Nr VI-23-2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »