| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 20/VII/2011 Rady Miejskiej w Piławie Górnej

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2, pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. u. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1. przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne w Piławie Górnej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna,

2. rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej

3. rodzinie - należy przez to rozumieć osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe,

4. podstawie programowej - należy przez to rozumieć podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego określoną w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 roku, Nr 4, poz. 17),

5. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

§ 2. Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedzialku do piątku w godzinach określonych w statucie przedszkola.

§ 3.

1. W przedszkolu opłacie podlegają zajęcia realizowane powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej, obejmującej:

1) działania opiekuńcze zapewniające dziecku bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem oraz w czasie wypoczynku;

2) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka;

3) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;

4) zabawy aktywizujące oraz badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem.

2. Ustala sie opłatę za pierwszą godzinę świadczeń, o których mowa w ust. 1, w wysokości 0,20 % oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę w wysokości 0,15 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. u. z 2002 roku, Nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami).

3. Wysokość opłaty zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

4. Zmiana wysokości opłaty następuje z dniem pierwszego dnia kolejnego miesiąca, po miesiącu, w którym dokonano zmiany wysokości stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 4. 1. W trakcie zapisywania dziecka do przedszkola rodzice deklarują w Karcie zgłoszenia dzienną liczbę godzin korzystania przez dziecko, w danym roku szkolnym, ze świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1

2. Szczegółowy zakres świadczeń, o których mowa w ust. 1, wysokość opłaty za te świadczenia oraz zasady i tryb jej zapłaty określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem przed lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 47/VIII/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie ustalenia opłaty rodziców za działalność prowadzoną ponad pięciogodzinne minimum programowe w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie dnia 01 września 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Halina Przepiórka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »