| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/13/11 Zgromadzenia Związku Gmin Zaglębia Miedziowego

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 w związku z art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1,art.222 ust.2 pkt 2, art. 235-236, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na 2011 r. w wysokości 3.558.130 zł, z tego: dochodów bieżących w wysokości 3.558.130 zł - zgodnie z tabelą nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2011 r. w wysokości 3.678.130 zł, z tego: wydatków bieżących 2.736.130 zł i wydatków majątkowych w wysokości 942.000 zł - zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 120.000 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu spłaty pożyczki przez Gminę Gaworzyce w wysokości 120.000 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 120.000 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł.

§ 5. Ustala się maksymalne kwoty pożyczek udzielanych przez Zarząd Związku w roku budżetowym w wysokości 200.000 zł.

§ 6. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetu w wysokości 25.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 1.087.170 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

§ 7. 1. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

a) polegających na zmianach między rozdziałami i paragrafami w wydatkach bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

b) polegających na zmianach między rozdziałami i paragrafami między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmiany obejmujące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 8. 1. W zakresie wykonywania budżetu na 2011 rok upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000zł,

b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

c) udzielania pożyczek do wysokości ustalonego limitu.

2. Ustala się, iż uzyskane przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w 2011 roku zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego


Sabina Zawis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/11
Zgromadzenia Związku Gmin Zaglębia Miedziowego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Dochody budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 rok wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/11
Zgromadzenia Związku Gmin Zaglębia Miedziowego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/13/11
Zgromadzenia Związku Gmin Zaglębia Miedziowego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Przychody budżetu Związku w roku 2011


Uzasadnienie

Uchwała budżetowa będzie stanowiła podstawę gospodarki finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2011 roku.
Przedłożony pod obrady Zgromadzenia Związku projekt uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 rok został przygotowany i opracowany w oparciu o obecny stan prawny oraz o uchwałę proceduralną Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Prognoza dochodów budżetowych na 2011 r. wynosi 3.558.130 zł.

Projekt wydatków budżetowych w kwocie 3.678.130 zł obejmuje wydatki bieżące w kwocie 2.786.130 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 892.000 zł.

Przychody budżetu to kwota 120.000 zł stanowiąca spłatę pożyczki udzielonej Gminie Gaworzyce.

W celu prawidłowej i płynnej realizacji budżetu Zarząd Związku wnioskuje o przekazanie upoważnień w zakresie:
- zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 500.000zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku,
- dokonywania zmian w budżecie, o których mowa w § 7 projektu uchwały budżetowej.

Dla zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków, Zarząd Związku wnioskuje o wyodrębnienie w budżecie rezerwy ogólnej w kwocie 25.000 zł.
Priorytetowym zadaniem Związku w 2011 r., jak również w latach następnych, jest realizacja Projektu pn."Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Związku". Projekt został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wartość całego Projektu to ponad 20,5 mln zł. Budżet 2011 r. zabezpiecza kwotę 800.000 zł jako rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki, które zostaną poniesione po otrzymaniu dofinansowania.

DOCHODY
Zakłada się, że prognozowane dochody w przyszłym roku budżetowym wyniosą 3.558.130 zł.
Na dochody Związku składają się:
1. Wpływy z wpłat gmin należących do Związku - kwota 3.458.130 zł.
2. Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym - kwota 100.000 zł.

Podstawowym źródłem dochodów są wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku.

Struktura dochodów budżetu Związku na 2011 rok z tytułu składek gmin należących do Związku

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2011 rok

1.

Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku - ogółem

3.458.130

Gmina Gaworzyce

60.386

Gmina Grębocice

309.433

Gmina Jerzmanowa

221.693

Gmina Pęcław

27.816

Gmina Polkowice

2.572.619

Gmina Przemków

157.053

Gmina Radwanice

109.130

WYDATKI
Na przyszły rok budżetowy planuje się wydatki w wysokości 3.678.130 zł, które zostały skalkulowane przy uwzględnieniu możliwych do osiągnięcia dochodów Związku w przyszłym roku.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA
W ramach działu zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem czystości na szlakach turystycznych na terenie Związku - wartość zadania to 28.662 zł.

Lp.

Gmina

Długość szlaków na terenie gminy [km]

%

Kwota [zł]

1.

Gmina Gaworzyce

60

14,12

4.046

2.

Gmina Grębocice

88

20,70

5.936

3.

Gmina Jerzmanowa

12

2,82

809

4.

Gmina Pęcław

30

7,06

2.023

5.

Gmina Polkowice

122

28,71

8.228

6.

Gmina Przemków

61

14,35

4.113

7.

Gmina Radwanice

52

12,24

3.507

RAZEM

425

100

28.662

Ponadto zabezpieczono kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie Związku od odpowiedzialności cywilnej w związku z administrowaniem szlakami turystycznymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wydatki obejmują przewidywane na rok 2011 nakłady na funkcjonowanie Biura Związku, działalność Zgromadzenia i Zarządu Związku oraz promocję Związku - ogółem kwota 1.559.798 zł.

Planowane środki zapewnią:
1. Wykonanie zadań z zakresu promocji Związku oraz gmin należących do Związku - kwota 300.000zł, z tego:
- promocja Związku, poprzez prowadzenie działań informacyjnych - kwota 290.000 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują promowanie Związku poprzez budowanie całościowego wizerunku jednostki podczas imprez sportowych i uroczystości kulturalnych organizowanych na terenie gmin należących do Związku.

2.Koszty bieżącego funkcjonowania Związku - kwota 1.259.798 zł z tego:
- wypłaty diet dla członków Zarządu, Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej 270.000 zł
- wynagrodzenia osobowe 573.760 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 49.300 zł
- pochodne od wynagrodzeń 112.138 zł
- odpisy na ZFŚS 9.300 zł
- opłata za badania okresowe pracowników 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 244.800 zł
tj. wydatki rzeczowe, usługi prawne, informatyczne, delegacje służbowe, dokształcanie kadry, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty za media, środki czystości, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu oraz innych oficjalnych spotkań, konserwacja urządzeń biurowych, świadczenia rzeczowe pracowników wynikające z przepisów bhp.
W 2010r. zatrudnienie w Związku pozostało na tym samym poziomie - obecna liczba etatów 8,42.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Utworzone rezerwy dotyczą:
1) rezerwy ogólnej - kwota 25.000 zł.
2) rezerwy w kwocie 1.087.170 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE- (zgodnie z art. 222 ust.2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych). Środki w wysokości 287.170 zł stanowią zabezpieczenie na wydatki bieżące związane z realizacją programów współfinansowanych z udziałem środków z budżetu UE w ramach POKL.

Kwota 800.000 zł dotyczy zadania związanego z projektem pn. "Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego". Całkowita wartość projektu wynosi 20.532.836 złotych, z czego wydatki kwalifikowane do objęcia dofinansowaniem na poziomie 85% to 16.830.193 zł. Przewidywana wielkość dofinansowania projektu - 14.305.664 zł.
Środki własne ZGZM wymagane na realizację projektu w latach 2011-2015 wynoszą 6.227.172 zł, w tym:
1) wydatki niekwalifikowane do objęcia dofinansowaniem - 3.702.643 zł
2) 15% udziału własnego w projekcie - 2.524.529 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przewiduje się, że zaplanowane wydatki w wysokości 186.500 zł zostaną przeznaczone na organizację imprez sportowych w szkołach.
Do kalendarza imprez sportowych zaplanowane zostały Mistrzostwa w Piłce Nożnej oraz Mistrzostwa w Lekkoatletyce.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Przewidywane nakłady w 2011 roku na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej wyniosą 655.000 zł, w tym:
- nakłady na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów 513.000 zł
- nakłady na zakup akcelerometrów 92.000 zł
- wniesienie wkładów do spółki Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami "Zielone Zagłębie Miedziowe"

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W roku 2011 zaplanowano wydatkować z budżetu Związku kwotę 134.600 zł, z przeznaczeniem na:
- organizację imprez kulturalnych według "Kalendarza imprez" 9.600 zł
- realizację części zadań przy organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych (dożynki, Dolnośląskie Święto Miodu i Wina) 50.000 zł
- II Przegląd zespołów folklorystycznych z terenu ZGZM 75.000 zł

Rok 2011 będzie rokiem kolejnych decyzji Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dofinansowania w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego projektu mającego na celu budowę subregionalnej sieci IT, umożliwiającą dostęp do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom gmin należących do Związku. Nasz projekt został oceniony pozytywnie - tj. spełnia kryteria oceny propozycji projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Kolejnym etapem jest ogłoszenie naboru wniosków aplikacyjnych projektów budowy sieci w trybie konkursowym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »