| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII-24/2011 Rady Gminy Dobroszyce

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobroszyce w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz 613 z późn. zmianami Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis, do której ma zastosowanie Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006r.).

2. Przepisów uchwały nie stosuje się do pomocy podmiotom działającym w sektorach wymienionych w art.1 ust.1 od lit.a do lit.h w/w rozporządzenia.

§ 2. 1. Zwalnia się w wysokości określonej w ust.3, od podatku od nieruchomości na okres nie dłuższy niż 5 lat, budynki wybudowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące własnością przedsiębiorcy, których budowa została zakończona po wejściu w życie niniejszej uchwały.

2. Zwolnienie nie dotyczy budynków lub ich części zajętych na działalność handlową.

3. Wysokość zwolnienia określonego w ust.1 ustala się jako iloczyn kwoty podatku od nieruchomości za dany rok od budynków, o których mowa w ust.1 i wskaźnika procentowego wynoszącego w kolejnych latach:

- 100 % w pierwszym roku zwolnienia,

- 80 % w drugim roku zwolnienia,

- 70% w trzecim roku zwolnienia,

- 60 % w czwartym roku zwolnienia,

- 50 % w piątym roku zwolnienia.

4. Pierwszy rok zwolnienia oznacza rok podatkowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości .

5. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek i dokumenty, o których mowa w § 4 i § 5, a w przypadku ich złożenia przed powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości - zwolnienie stosuje się od początku roku w którym powstał obowiązek podatkowy.

§ 3. 1. Zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do nowo-wybudowanych budynków, oddanych do użytkowania w okresie dwóch lat od daty uzyskania pozwolenia na budowę, na których wybudowanie poniesiono udokumentowane nakłady inwestycyjne.

2. Zwolnienie nie przysługuje przedsiębiorcy, posiadający zaległości w płatnościach należności, stanowiących dochody Gminy Dobroszyce.

§ 4. Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia jest złożenie przez przedsiębiorcę wniosku stanowiącego załącznik nr 1 wraz z dokumentami, o których mowa w § 6 oraz:

1. pozwolenia na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytkowania;

2. oświadczenia , że przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, tj. nie spełnia kryteriów określonych w pkt.9 -11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ( Dz. Urz. UE C 244 z dnia 01.10.2004r);

3. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311).

§ 5. 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany załączyć do wniosku, o którym mowa w § 4 wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz informacji o każdej pomocy innej niż de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych oraz na dany projekt inwestycyjny lub oświadczenia o nieotrzymaniu w tym okresie pomocy publicznej.

2. Jeżeli przedsiębiorca nie załączy do wniosku dokumentów, o których mowa w ust.1 nienabywa prawa do zwolnienia.

3. W okresie korzystania ze zwolnienia przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia informacji o pomocy publicznej wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech lat kalendarzowych, w terminach:

- 14 dni od dnia uzyskania pomocy,

- do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego.

4. W okresie korzystania ze zwolnienia przedsiębiorca jest obowiązany do przedłożenia oświadczenia o braku trudnej sytuacji ekonomicznej do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego.

§ 6. 1. Wartość pomocy de minimis przyznanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej w innych formach i z innych źródeł w okresie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro brutto.

2. Wartość pomocy de minimis przyznanej przedsiębiorcy działającemu w sektorze transportu drogowego na podstawie niniejszej uchwały wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej w innych formach i z innych źródeł w okresie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100.000 euro brutto.

§ 7. 1. W przypadku niespełnienia warunków określonych niniejszą uchwałą następuje utrata uprawnień do zwolnienia od podatku od nieruchomości, a przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy wraz z odsetkami za zwłokę.

2. O utracie praw do zwolnienia , przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia obowiązany jest powiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodujących utratę zwolnienia.

3. Prawo do zwolnienia wygasa:

1) z upływem okresu zwolnienia od podatku od nieruchomości;

2) z dniem postawienia podatnika w stan likwidacji;

3) z dniem ogłoszenia upadłości podatnika;

4) z dniem zbycia przez przedsiębiorcę nieruchomości objętej zwolnieniem;

5) z dniem utraty statusu przedsiębiorcy przez właściciela nieruchomości objętej zwolnieniem od podatku od nieruchomości;

6) z ostatnim dniem kwartału, jeśli na ten dzień wystąpiła u przedsiębiorcy zaległość z któregokolwiek tytułu wobec Gminy Dobroszyce.

§ 8. 1. Przedsiębiorca, który skorzysta ze zwolnienia bądź ulgi jest zobowiązany do przedłożenia Wójtowi Gminy Dobroszyce w terminie wyznaczonym przez ten organ, w ramach nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych dla oceny prawidłowości jej udzielania i wykorzystania.

2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia bądź ulgi obowiązany jest do samodzielnego nadzorowania stopnia wykorzystania pułapu pomoc de minimis określonego w § 6 uchwały. W przypadku gdy pułap ten zostanie przekroczony, kwota pomocy uzyskanej ponad pułap podlega zwrotowi.

§ 9. 1. Pomoc de minimis w formie zwolnienia bądź ulgi w podatku od nieruchomości udzielana jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

2. Ulga lub zwolnienie w podatku od nieruchomości przysługuje dla przedsiębiorstw będących podatnikami podatku od nieruchomości, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie gminy Dobroszyce.

3. Ulga lub zwolnienie w podatku od nieruchomości zostanie udzielona pod warunkiem, że działalność gospodarcza w nieruchomości objętej pomocą prowadzona będzie przez cały okres trwania ulgi lub zwolnienia.

4. Ulga lub zwolnienie z podatku od nieruchomości nie może być wyższa niż należny wymiar podatku.

§ 10. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informacje, co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest przyznanie zwolnienia bądź ulgi w podatku od nieruchomości, traci do nich prawo począwszy od dnia przyznania pomocy. Wówczas podatek niezapłacony staje się zaległością podatkową, który przedsiębiorca jest zobowiązany uregulować wraz z odsetkami za zwłokę.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą w zakresie zasad udzielania pomocy de minimis mają zastosowanie przepisy Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006r.).

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroszyce.

§ 13. Traci moc Uchwała Rady Gminy Dobroszyce Nr XXXVIII-186/2002 z dnia 9 maja 2002 r.

§ 14. Traci moc Uchwała Rady Gminy Dobroszyce nr XXXV-174/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Bieńko

Załącznik do Uchwały Nr VII-24/2011
Rady Gminy Dobroszyce
z dnia 27 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »