| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/76/2011 Rady MIejskiej w Wołowie

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Burmistrza dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zasad i trybu ich przyznawania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity;Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ust 3 i art. 35 ust 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 Nr 127, poz. 857, z późn. zm.)

- Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Za wysokie wyniki sportowe uznaje się w szczególności:

1) zajęcie miejsca od I do III na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, w indywidualnych i zespołowych dyscyplinach sportu;

2) udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, w indywidualnych i zespołowych dyscyplinach sportu lub ustanowienie rekordu świata lub Europy;

3) osiągnięcie wysokiego wyniku międzynarodowego w indywidualnych i zespołowych dyscyplinach sportu (m.in. puchar federacji, mistrzostwo ligi europejskiej);

4) zajęcie miejsca od I do III na Mistrzostwach Polski w indywidualnych i zespołowych dyscyplinach sportu lub ustanowienie rekordu Polski;

5) za awans do dwóch najwyższych klas rozgrywek piłki nożnej 11-osobowej i najwyższej klasy piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej;

6) zajęcie miejsca od IV do X na Mistrzostwach Polski w indywidualnych olimpijskich dyscyplinach sportu;

7) osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze na szczeblu krajowym, europejskim lub międzynarodowym.

§ 2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Wołów po uzyskaniu opinii komisji Rady Miejskiej w Wołowie właściwej do spraw kultury fizycznej i sportu.

§ 3. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia w działalności sportowej uzyskane w roku bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku.

2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są corocznie.

3. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są zawodnikom i trenerom sportowym, będącym mieszkańcami Gminy Wołów.

§ 4. 1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej:

1) do wysokości siedmiokrotności minimalnego wynagrodzenia, zawodnikom za osiągnięcia wymienione w § 1 ust.2,

2) do wysokości sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia trenerom, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego zawodników.

2. Przez minimalne wynagrodzenie należy rozumieć wynagrodzenie określone w ustawie z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002r., Nr 200, poz. 1679 ze zm.), obowiązujące 1 stycznia w roku przyznania nagrody.

§ 5. 1. Wyróżnienia przyznawane są zawodnikom i trenerom, którzy:

1) osiągnęli wysoki wynik sportowy o szczególnym charakterze lub randze;

2) osiągnęli wysoki wynik sportowy o niewymiernym charakterze.

2. Wyróżnienia przyznawane są w formie nagród finansowych lub rzeczowych o wartości do 80% minimalnego wynagrodzenia.

§ 6. 1. Zawodnikom i trenerom, którzy w danym roku osiągnęli kilka wysokich wyników sportowych może być przyznana tylko jedna nagroda lub wyróżnienie.

2. Za wysokie osiągnięcia w zespołowych grach sportowych nagrody i wyróżnienia są przyznawane dla zespołu.

§ 7. 1. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe określa załącznik do niniejszej uchwały.

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, mogą złożyć działające na terenie Gminy Wołów stowarzyszenia, kluby sportowe, związki sportowe, szkoły i jednostki organizacyjne Gminy Wołów wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

3. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie:

1) w 2011 roku w terminie do 31 sierpnia,

2) w latach następnych do 31 marca każdego roku.

4. Rozpatrzenie wniosków następować będzie:

1) w 2011 roku do dnia 30 września,

2) w latach następnych do 15 kwietnia każdego roku.

5. W razie stwierdzenia we wniosku braków formalnych, wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty powiadomienia.

6. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie,

2) wycofania wniosku przez wnioskodawcę,

3) rezygnacji kandydata,

4) nie usunięcia braków formalnych we wniosku w wyznaczonym terminie.

§ 8. Nagrodę lub wyróżnienie może również przyznać Burmistrz Miasta i Gminy Wołów z własnej inicjatywy.

§ 9. Wnioskodawcom, których wnioski nie zostały uwzględnione nie przysługuje prawo odwołania.

§ 10. Nagrody i wyróżnienia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Wołów.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XX/149/2004 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 maja 2004r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Wołów dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołowie


Danuta Jelec

Załącznik do Uchwały Nr IX/76/2011
Rady MIejskiej w Wołowie
z dnia 31 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do Uchwały Nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 maja 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »