| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/207/11 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ) w związku z art. 15 ust. 5 oraz art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( Dz. U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601, z późn. zm.2) ) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2002r. Nr 8, poz. 232, z późn. zm.3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3

a) ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie : "dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna oraz uczniowie posiadający orzeczenie publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, posługujące się legitymacją w kolorze żółtym o sygnaturze MEN-II/182/2 albo MEN-I/51/2 - uczące się w szkołach i placówkach określonych w ustawie o systemie oświaty oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły , zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia;",

b) ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: " dzieci i młodzież z Rodzin Wielodzietnych oraz rodzice albo opiekunowie prawni dzieci lub młodzieży z Rodzin Wielodzietnych, które przystąpiły do programu "Pomoc dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej" w soboty, niedziele i święta;",

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie : "zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu co najmniej : a) mężczyźni - 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, b) kobiety - 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.",

d) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu : "W dniu wyznaczonym jako dzień bez samochodu w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu każdemu przysługuje uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na wszystkich typach linii komunikacyjnych.",

2. w § 4 ust. 1 skreśla się pkt 6.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia


Mirosława Stachowiak- Różecka

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr.21, poz. 113, Nr 117, poz.679

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125 poz. 1371, z 2002 r. Nr 113. poz. 984, Nr 130 poz. 1112, z 2003 r. Nr 149 poz. 1452, Nr 211 poz. 2049, z 2004 r. Nr 97 poz. 962, Nr 160 poz. 1678, Nr 281 poz. 2780, z 2006 r. Nr 133 poz. 935, z 2008r. Nr 219 poz.1408, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2011 r. Nr 5, poz. 13.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 115 poz. 2047, Nr 233 poz. 3582, z 2006 r. Nr 32 poz. 443, Nr 221 poz. 3123, z 2008 r. Nr 158 poz. 1831, z 2009 r. Nr 107, poz. 2206, z 2010 r. Nr 37, poz. 511, Nr 117, poz. 1809.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »