| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII-31/2011 Rady Gminy Dobroszyce

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./, art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) Rada Gminy Dobroszyce uchwala, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Dobroszyce uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwanego dalej " Zespołem" oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. W skład Zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Wójt Gminy Dobroszyce występuje do podmiotów, o których mowa w ust. 1 o wskazanie nie więcej niż dwóch kandydatów na członków Zespołu oraz może zwrócić się do innych podmiotów i instytucji wymienionych w ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o wskazanie kandydatów na członków Zespołu.

4. Członków zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy Dobroszyce w drodze zarządzenia.

5. Termin pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza Wójt Gminy Dobroszyce w zarządzeniu o powołaniu członków Zespołu.

§ 3. 1. Wójt Gminy Dobroszyce odwołuje członków Zespołu:

a) na jego pisemny wniosek,

b) na pisemny wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem,

c) na pisemny wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach,

2. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu - przedstawiciela tego samego podmiotu, zgodnie z procedurą określoną w § 2 pkt 2 i 3.

§ 4. 1. Członkowie Zespołu na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Zespołu oraz Zastępcę Przewodniczącego Zespołu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu i jego Zastępca wybierani są na okres 4 lat.

3. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół.

4. Przewodniczący Zespołu oraz jego Zastępca mogą zostać odwołani na podstawie:

a) uzasadnionego pisemnego wniosku członka Zespołu,

b) rezygnacji przewodniczącego Zespołu lub zastępcy Przewodniczącego Zespołu,

c) postanowienia § 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

5. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

6. Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespołu, w szczególności:

a) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu,

b) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu,

c) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji.

§ 5. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

2. Zespół w sprawach należących do jego działania, podejmuje uchwały.

3. Uchwały Zespołu zapadają w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz protokolant.

5. Do protokołu załącza się listę obecności członków Zespołu, która uprzednio została przez nich podpisana oraz wszystkie podjęte uchwały.

6. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg obrad oraz wyniki głosowania nad podjętymi uchwałami.

7. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroszycach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroszyce.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Bieńko

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Studzińska

Prawnik, Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »