| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OWR-4210-42/2011/11/VII-F/RP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 2 sierpnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła RWE Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) i § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła

RWE Polska Contracting Sp. z o.o.

z siedzibą we Wrocławiu,

zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem,

postanawiam

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzoną moją decyzją z dnia 16 grudnia 2009 r. nr OWR-4210-63/2009/11/VII-A/RP ze zmianami, w zakresie zmiany cen i stawek opłat i ustalić jej okres obowiązywania do dnia 31 grudnia 2011 r., która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo prowadzące działalność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania i przesyłania ciepła, ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 16 grudnia 2009 r. nr OWR-4210-63/2009/11/VII-A/RP ze zmianami.

Na wniosek Przedsiębiorstwa z dnia 27 lipca 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła w zakresie cen i stawek opłat oraz terminu obowiązywania taryfy do dnia 31 grudnia 2011 r. Wniosek o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwo uzasadniło wzrostem cen oleju opałowego, cen gazu ziemnego oraz miału węglowego wykorzystywanego w procesie produkcji ciepła w Przedsiębiorstwie.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji dokonano analizy i oceny skutków ekonomicznych zmiany cen paliwa energetycznego oraz ustalono, że zmiana ta stanowi istotną nieprzewidzialną zmianę warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Zapisy § 27 ust. 1 cytowanego rozporządzenia stanowią, że w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków prowadzenia przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania w trybie określonym w art. 47 ustawy - Prawo energetyczne.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 155 Kpa, zgodnie z którymi decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Ponieważ spełnione zostały przesłanki warunkujące zmianę decyzji administracyjnej w trybie art. 155 Kpa, a zmianie dotychczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne oraz przemawia za tym słuszny interes Strony - postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.

3) Stosownie do art. 31 ust. 4 oraz art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnosląskiego.

4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Otrzymuje:

1. RWE Polska Contracting Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 28/30

53-333 Wrocław

2. Wojewoda Dolnośląski

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 i załącznika (Część I ust. 53 pkt 1) ustawy o opłacie skarbowej.

GŁÓWNY SPECJALISTA ANDRZEJ ŁUKASIEWICZ


URZĄD REGULACJI ENERGETYKI POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-42/2011/11/VII-F/RP
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 2 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »