reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Kondratowice

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Górce Sobockiej

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Kondratowice u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Usługi świadczone przez Przedszkole Publiczne w Górce Sobockiej w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 roku. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 7,00-12,00.

§ 2.

1. Świadczenia przedszkola publicznego wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne i obejmują:

1) Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie zabaw swobodnych w sali i w ogrodzie przedszkolnym;

2) wspieranie i rozwijanie zdolności twórczych wg. indywidualnych zainteresowań dziecka;

3) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych, zajęć plastycznych, muzycznych i teatralnych; zabaw tematycznych, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; zabawy i zajęcia wyzwalające aktywność własną jak również zabawy umożliwiające relaksację i wyciszenie;

4) realizacja programów dodatkowych proponowanych przez władze oświatowe oraz własnych programów autorskich,

2. Koszt jednostkowy za każdą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w ust.1, ustala się w wysokości 0,13 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn, zm.), ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy.

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2, oraz deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

4. Opłata, o której mowa w punkcie 3, podlega zaokrągleniu do pełnych złotych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

5. Opłata, o której mowa w punkcie 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia i zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na wniosek rodziców (opiekunów).

§ 3.

Zakres realizowanych przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kondratowice świadczeń, o których mowa w § 2 oraz zasady odpłatności za te świadczenia określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kondratowice

§ 5.

Traci moc uchwała nr XL/212/2002 z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Publicznego w Górce Sobockiej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy w Kondratowicach


Aleksander Skorupski

Załącznik do Uchwały Nr XI/58/2011
Rady Gminy Kondratowice
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik do uchwały Przedszkole Górka Sobocka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama