| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/67/11 Rady Gminy Domaniów

z dnia 15 września 2011r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Domaniów na lata 2011-2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaniów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XII/67/11
Rady Gminy Domaniów
z dnia 15 września 2011 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY DOMANIÓW NA LATA 2011-2017

Rozdział 1.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Domaniów.

§ 1.

Mieszkaniowy zasób Gminy Domaniów obejmuje lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy i przedstawia się następująco:

LP

Lokale mieszkaniowe zajęte

Lokale mieszkaniowe wolne

Wyposażenie lokali

Lokalizacja

Powierzchnia

1

2

-

dostęp do wody,co,wc

Danielowice budynek szkoły

26,00 m2, 41,00 m2

2

1

-

dostęp do wody,wc

Pełczyce

33,69 m2

3

1

-

dostęp do wody,wc

Gęsice

40,87 m2

4

1

-

dostęp do wody,co,wc

Goszczyna budynek szkoły

38,00 m2

5

-

1

dostęp do wody,co,wc

Domaniów Osrodek Zdrowia

60,00 m2

6

-

1

dostęp do wody,co,wc

Domaniów 56 Urząd Gminy

32,00 m2

7

1

-

dostęp do wody,wc

Swojków

80,00 m2

8

3

-

dostęp do wody,wc

Polwica

38,02m2 ,51,36m2 , 20,48m2

-

-

-

-

-

461,42 m2

§ 2.

1. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy określa się na bazie wyposażenia lokalu mieszkalnego w centralne ogrzewanie, wodociąg z sieci, kanalizację, łazienkę i przedstawia się następująco: - stan 3 lokali określa się jako dobry (Danielowice 2 lokale, Swojków 1 lokal) - stan 7 lokali określa się jako średni - stan 1 lokalu określa się jako zły (Gęsice).

2. Nie przewiduje się powiększenia mieszkaniowego zasobu poprzez budowę nowych mieszkań.

3. Przewiduje się adaptację dwóch lokali użytkowych z przeznaczeniem na mieszkania.

4. Zakłada się, że w okresie najbliższych kolejnych 6 lat może nastąpić sprzedaż kilku lokali mieszkalnych.

5. Zmiany stanu technicznego lokali dotyczyć będą malowania i koniecznych remontów, mających na celu utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonym.

Rozdział 2.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata.

Mieszkanie gminne GĘSICE 12/6 (działka nr 109/9 obręb Gęsice)

Rok

Do wykonania

Uwagi

2011

Naprawa kominów oraz ławy kominowej, remont dachu wraz z konstrukcją oraz wymiana obróbek blacharskich

Pilne; Koszt do poniesienia przez wszystkich współwłaścicieli budynku

2012

Wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku

Pilne; Koszt do poniesienia przez wszystkich współwłaścicieli budynku

2013

Remont elewacji wraz z ociepleniem budynku

Pilne; Koszt do poniesienia przez wszystkich współwłaścicieli budynku

2014

Remont klatki schodowej i schodów drewnianych

Pilne; Koszt do poniesienia przez wszystkich współwłaścicieli budynku

2015

Wymiana podłóg i instalacji elektrycznej

Pilne

2016

Bieżąca konserwacja i remonty mieszkania

-

2017

Bieżąca konserwacja i remonty mieszkania

-

Mieszkanie gminne PEŁCZYCE 9/3 (działka nr 2/40 obręb Pełczyce)

Rok

Do wykonania

Uwagi

2011

Wentylacja nawiewna kuchni

Pilne

2012

Wymiana okien, wentylacja łazienki,

-

2013

Budowa szamba, remont dachu

Koszt do poniesienia przez wszystkich współwłaścicieli budynku

2014

Wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku

Koszt do poniesienia przez wszystkich współwłaścicieli budynku

2015

Wykonanie termomodernizacji i elewacji budynku

Koszt do poniesienia przez wszystkich współwłaścicieli budynku

2016

Bieżąca konserwacja i remonty mieszkania

-

2017

Bieżąca konserwacja i remonty mieszkania

-

Mieszkania gminne POLWICA 24 (działka nr 91/1 obręb Polwica)

Rok

Do wykonania

Uwagi

2011

Wentylacja nawiewna kuchni

Mieszkanie 24/2, 24/3

2012

Wentylacja łazienki

Mieszkanie 24/3

2013

Remont komina i dachu oraz kanalizacji deszczowej

Dach pokryty w części eternitem - do utylizacji

2014

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Mieszkanie 24/2, 24/3, 24/4

2015

Wykonanie termomodernizacji budynku

Mieszkanie 24/2, 24/3, 24/4

2016

Bieżąca konserwacja i remonty

Mieszkanie 24/2, 24/3, 24/4

2017

Bieżąca konserwacja i remonty

Mieszkanie 24/2, 24/3, 24/4

Realizacja uzależniona jest od posiadanych środków finansowych w danym roku budżetowym.

Pozostałe mieszkania będące w mieszkaniowym zasobie gminnym, poddawane będą bieżącym remontom i konserwacji i w miarę potrzeb i posiadanych środków finansowych.

Rozdział 3.
Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach.

§ 3.

1. Gmina będzie kontynuować sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w celu ograniczenia zasobu mieszkaniowego gminy, pozyskiwania środków finansowych na rzecz mieszkalnictwa oraz ograniczenia rozproszenia własności we wspólnotach mieszkaniowych.

2. Ustala się prognozowaną sprzedaż lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego w poszczególnych latach:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Liczba sprzedanych lokali w danym roku

0

1

0

0

1

0

1

3. Sprzedaż lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy będzie realizowane na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.

§ 4.

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

1. powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego- rozumie się przez to powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, tj. pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, łazienek oraz innych pomieszczeń służących do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych najemcy bez względu na sposób ich użytkowania.

2. Lokalu z wc..- rozumie się przez to wydzielone pomieszczenie wyposażone w instalacje wodociągowo-kanalizacyjną umożliwiającą podłączenie muszli ustępowej i spłuczki. Za lokal z wc.. uznaje się również pomieszczenie łazienkowe wyposażone w instalację umożliwiające podłączenie muszli ustępowej i spłuczki. Dotyczy to również pomieszczeń przeznaczonych na ten cel, a znajdujących się poza lokalem w budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny.

3. Lokalu z łazienką - rozumie się przez to wydzielone pomieszczenie wyposażone w instalacje wodociągowo-kanalizacyjną, zimnej wody i ciepłej wody dostarczanej centralnie bądź z urządzeń do podgrzewania wody zainstalowanych w lokalu, umożliwiająca zainstalowanie wanny, brodzika, natrysku, dotyczy również pomieszczeń przeznaczonych na ten cel, a znajdujących się poza lokalem w budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny.

4. Lokalu z ciemną kuchnią- rozumie się przez to lokal mieszkalny, w którym znajduje się pomieszczenie kuchenne bez naświetlenia światłem naturalnym i brak jest technicznych możliwości jego wykonania .Nie uznaje się za ciemną kuchnię lokali jednoizbowych z aneksem lub wnęką kuchenną.

§ 5.

W celu prowadzenia właściwej gospodarki zasobem mieszkaniowym, należytego utrzymania technicznego, podniesienia standardu prowadzącego do poprawy warunków mieszkaniowych najemców lokali przyjmuje się zasady polityki czynszowej dla mieszkaniowego zasobu Gminy Domaniów.

§ 6.

Kierunki zmian wysokości czynszu:

1. uzasadniony jest stopniowy wzrost stawki maksymalnie do 10 % w każdym kolejnym roku obowiązywania programu,

2. stawka czynszu nie będzie podwyższana częściej niż 1 raz w roku,

3. stawka czynszu za lokale socjalne nie może przekraczać 50% stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym,

4. stawka bazowa czynszu będzie ustalana Zarządzeniem Wójta Gminy Domaniów,

§ 7.

Dla mieszkaniowego zasobu Gminy Domaniów ustala się następujące rodzaje czynszów:

1. czynsz za lokale mieszkalne,

2. czynsz za lokale socjalne.

1) Miesięczne stawki czynszu najmu za 1 m powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i socjalnego ustala Wójt Gminy Domaniów z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

2) Czynsz obejmuje m.in.:

- wynagrodzenie z korzystania z lokalu,

- podatek od nieruchomości,

3. koszty:

a) administrowania

b) konserwacji i utrzymania technicznego budynku, w tym remonty,

c) utrzymania zieleni,

d) wszystkich pomieszczeń wspólnego użytku, w tym opłaty za utrzymanie czystości, energie elektryczną,

e) ubezpieczenie nieruchomości,

4. Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczenia opłat związanych z eksploatacją lokalu, a niezależnych od właściciela tj:

1) opłat za dostawę energii elektrycznej i cieplnej,

2) wody oraz odbiór nieczystości płynnych i stałych w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej odrębnej umowy.

§ 8.

Ustala się czynniki podwyższające i obniżające stawkę bazową czynszu:

1. Czynnik podwyższający stawkę bazową:

- lokal z centralnym ogrzewaniem z zewnątrz: + 20%

- lokal z ciepłą wodą + 10%

2. Czynniki obniżające stawkę bazową czynszu

- brak centralnego ogrzewania - 20%

- brak ciepłej wody - 10 %

- brak łazienki i ubikacji - 10%

Rozdział 5.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

§ 9.

1. Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy zarządza Wójt Gminy Domaniów.

2. W okresie objętym niniejszym programem nie zakłada się zmiany sposobu zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.

Rozdział 6.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2011-2017

§ 10.

Zakłada się, że źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe. Dlatego też przyjęto za zasadne, aby koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego pokrywane były głównie wpływami uzyskiwanymi z czynszów najmu lokali mieszkalnych, jak i użytkowych.

§ 11.

W wyjątkowych sytuacjach koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy mogą być pokryte ze środków własnych gminy. Należy dążyć do tego, aby gospodarka mieszkaniowa finansowała się z opłat za wynajem.

Rozdział 7.
Wysokość wydatków w kolejnych latach

§ 12.

Wydatki na lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w kolejnych latach planuje się w następujący sposób:

Rok

Koszty bieżącej eksploatacji

Koszty remontów i modernizacji

2011

1500,00 zł

1 500,00 zł

2012

1550,00 zł

32 000,00 zł

2013

1600,00 zł

12 000,00 zł

2014

1650,00 zł

18 000,00 zł

2015

1700,00 zł

17 500,00 zł

2016

1750,00 zł

3 000,00 zł

2017

1800,00 zł

3 000,00 zł

-

-

87 000,00 zł

Rozdział 8.
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

§ 13.

Poprawę gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy zakłada się przez wła-ściwe wykorzystanie posiadanych zasobów, ewentualną zamianę lub sprzedaż lokalu.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 14.

W przypadku wystąpienia zmian istotnych w zakresie wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy, posiadanych środków finansowych oraz planowanej wielkości wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy propozycje zmian "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Domaniów w latach 2011-2017".

Przewodnicząca Rady Gminy Domaniów


Elżbieta Rudnik-Weinert

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »