| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/121/11 Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 5 października 2011r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Na podstawie art. 221 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Z budżetu gminy Polkowice mogą być udzielane dotacje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.), a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.

2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) gminie - rozumie się przez to gminę Polkowice;

2) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Polkowic;

3) podmiocie - rozumie się przez to podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, prowadzący działalność statutową związaną z realizacją zadań gminy, o którym mowa w § 1.

Rozdział 2.
Tryb postępowania o udzielnie dotacji

§ 2. Zlecenie realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 1 może mieć formę:

1) powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

2) wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 3. Wspieranie oraz powierzenie odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, które ogłaszać będzie Burmistrz, podając do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizacji konkursu poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice oraz umieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i stronie internetowej Urzędu.

§ 4. Ogłoszenie, o którym mowa w § 3, powinno zawierać informację o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) terminach i warunkach realizacji zadania;

5) warunkach jakie powinien spełniać podmiot występujący z ofertą realizacji zadania;

6) terminie składania ofert na realizację zadania;

7) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert;

8) wymaganych załącznikach składanych wraz z ofertą.

§ 5. Termin składania ofert powinien wynosić co najmniej 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie, licząc od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w § 3.

§ 6. 1. Podmiot ubiegający się o realizację zadania publicznego składa ofertę o udzielenie dotacji z budżetu gminy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Rozpatrzenie oferty można uzależnić od złożenia przez podmioty w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione na podstawie pełno-mocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

§ 7. Informację o wyborze ofert umieszcza się niezwłocznie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polkowice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 8. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz, uwzględniając w szczególności:

1) zgodność zadania z zadaniami gminy określonymi ustawami lub uchwałami;

2) wysokość środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań zleconych podmiotom;

3) wysokość i kalkulację kosztów realizacji zadania przedstawioną w ofercie, w tym relację do zakresu rzeczowego zadania;

4) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot.

§ 9. 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji podmiotowi następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą a podmiotem reprezentowanym przez osobę lub osoby, o których mowa w § 6 ust. 3.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać:

1) szczegółowy opis zadania, w tym: cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;

2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji;

7) sankcje i termin zwrotu dotacji z tytułu nienależytego wykonania umowy lub wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w umowie;

8) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie kontroli wykonywania zleconego zadania pod względem rzeczowym i finansowym;

9) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanej dotacji na realizację zadania oraz wydatków związanych z jej realizacją wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późń. zm.) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych;

10) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzonej przez gminę.

3. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego i finansowego oraz warunków realizacji zadania, w formie aneksu do umowy.

5. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego wykonania umowy lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowi wynik kontroli wykonania umowy.

§ 10. 1. Podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę na realizację zadań publicznych innych niż określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Burmistrz w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca:

1) rozpatruje celowość realizacji określonego zadania publicznego przez podmioty, biorąc pod uwagę:

a) stopień, w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych,

b) zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,

c) środki dostępne na realizację określonych zadań,

d) rodzaje określonych zadań,

e) korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez podmioty;

2) informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji określonego zadania publicznego:

a) podpisuje z oferentem umowę, o której mowa w § 9 ust. 1 - gdy wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 14.000 euro,

b) ogłasza otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 3 - gdy wnioskowana kwota dotacji przekracza 14.000 euro.

Rozdział 3.
Kontrola zadania publicznego i sposób jego rozliczenia

§ 11. 1. Wykonywanie zadania i sposób wykorzystania dotacji przez podmiot podlega kontroli.

2. Czynności kontrolnych dokonuje pracownik wydziału merytorycznego, upoważniony przez Burmistrza.

3. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie realizacji zadania, jak i po jego zakończeniu.

4. Kontrola, o której mowa w ust. 3, polega na:

1) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji dotowanego zadania (kontrola merytoryczna);

2) sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania, w szczególności dokumentów księgowych znajdujących się w posiadaniu podmiotu (kontrola formalno - rachunkowa).

5. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest udostępnić, na żądanie Burmistrza lub pracowników przez niego upoważnionych, wszelkie dokumenty dotyczące realizacji zadania i jego finansowania.

§ 12. 1. Podmioty, którym udzielono dotacji, zobowiązane są do złożenia w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, sprawozdania według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

2. Przedłożone przez podmiot rozliczenie zadania podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza, po wydaniu opinii Skarbnika Gminy.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXXV/368/10 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 217, poz. 3459).

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady


Emilian Stańczyszyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/121/11
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 5 października 2011 r.
Zalacznik1.doc

oferta o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w terminie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/121/11
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 5 października 2011 r.
Zalacznik2.doc

sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »