| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Ruja

z dnia 18 października 2011r.

w sprawie zarządzenia inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113 ,poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 ,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 , poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) , art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2009r. Nr 215, poz 1674, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 ) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz.U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825 , z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620,ostatnia zmiana: Nr 226, poz. 1475) oraz art.6.ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 , Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620,ostatnia zmiana: Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy Ruja uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa prowadzonego przez właściwych miejscowych sołtysów.

§ 2.

Na inkasentów w zakresie poboru podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się:

1)Katarzynę Merenę - Bas - sołectwo Lasowice

2)Grzegorza Sumara - sołectwo Ruja

3)Stanisława Dacko - sołectwo Strzałkowice

4)Edytę Kazimierczyk - sołectwo Dzierżkowice

5)Jana Krystiana - sołectwo Usza

6)Jana Szurkało - sołectwo Janowice

7)Marcina Grygorcewicza - sołectwo Tyniec Legnicki

8)Teresę Kulon - sołectwo Polanka

9)Danutę Byczko - sołectwo Rogoźnik

10)Zbigniewa Mackiewicza - sołectwo Komorniki

11)Władysława Kaczora - sołectwo Wągrodno

12)Katarzynę Serwa -sołectwo Brennik

§ 3.

Inkasenci otrzymują wynagrodzenia od kwot zainkasowanych pod warunkiem prawidłowego i terminowego rozliczenia zebranych przez sołtysa podatków. Wynagrodzenie wypłacane jest do końca miesiąca następującego po rozliczanym kwartale.

§ 4.

Ustala się stawki procentowe wynagrodzenia inkasentów ,o których mowa w § 1 dla poszczególnych sołectw gminy Ruja w następujących wysokościach:

1)Katarzyna Merena - Bas - sołectwo Lasowice 6,5%

2)Grzegorz Sumara - sołectwo Ruja 6,5%

3)Stanisław Dacko - sołectwo Strzałkowice 7,5%

4)Edyta Kazimierczyk - sołectwo Dzierżkowice 6,5%

5)Jan Krystian - sołectwo Usza 7,5%

6)Jan Szurkało - sołectwo Janowice 7,5%

7)Marcin Grygorcewicz - sołectwo Tyniec Legnicki 6,5%

8)Teresa Kulon - sołectwo Polanka 7,5%

9)Danuta Byczko - sołectwo Rogoźnik 7,5%

10)Zbigniew Mackiewicz - sołectwo Komorniki 6,5%

11)Władysław Kaczor - sołectwo Wągrodno 6,5%

12)Katarzyna Serwa - sołectwo Brennik 7,5%

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruja.

§ 6.

Traci moc Uchwała: NR IV/22/2011 Rady Gminy Ruja z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz. Urz.Woj.Doln. Nr 66, poz.1019 z 2011)

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Jaśkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »