| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 98/IX/11 Rady Miejskiej Węglińca

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.5 ust.1- 4 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się stawki podatku od nieruchomości w kwotach :

1. od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m2 powierzchni - 0,84 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, w zakresie działalności turystycznej, z wyłączeniem powierzchni gruntów zabudowanych budynkami, w których świadczone są usługi gastronomiczne, w tym również sprzedaż alkoholu - od 1 m2 powierzchni- 0,45 zł

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1ha powierzchni - 4,33 zł

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni - 0,30 zł

2. 2.od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,70 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej - 21,94 zł

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie wynajmu pokoi turystom, z wyłączeniem powierzchni zajętej na świadczenie usług gastronomicznych, w tym również sprzedaż alkoholu - od 1m2 powierzchni użytkowej - 13,00 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej - 10,24 zł

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,45 zł

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- od 1m2 powierzchni użytkowej- 7,36 zł

3. od budowli - % wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2 % ich wartości

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

a) budynki lub ich części, budowle i grunty zajęte na potrzeby działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie pomocy społecznej,

b) budynki lub ich części, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej ,

c) grunty zajęte na cmentarze,

d) budowle będące sieciami wodnymi i kanalizacyjnymi.

e) budynki i ich części, budowle i grunty zajęte na potrzeby związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

f) budynki lub ich części wykorzystywane na prowadzenie stołówek przy szkołach.

§ 3.

1. Różnica pomiędzy stawkami podstawowymi określonymi w § 1 ust. 1 lit.a), ust 2 lit.b) a stawkami preferencyjnymi określonymi w § 1 ust. 1 lit.b), ust.2 lit.c) i kwota podatku od nieruchomości objęta zwolnieniem na mocy § 2 lit.e) i f) w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L nr 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.)

2. Pomoc, o której mowa w ust.1, przysługuje, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez podatnika w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tysięcy euro.

3. Podatnik, prowadzący działalność gospodarczą, do którego znajduje zastosowanie zapis zawarty w § 1 ust. 1 lit b), ust.2 lit.c) i § 2 lit.e) i f) uchwały, zobowiązany jest do przedłożenia wraz z deklaracją na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy sporządzoną na druku wg ustalonego wzoru lub informacją w sprawie podatku od nieruchomości wg ustalonego wzoru :

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, który określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 320/XLIII/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od roku podatkowego 2012.

Uzasadnienie

Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 19 października 2011 roku, Monitor Polski Nr 95, poz.961 opublikował nowe górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku. Wobec powyższego na podstawie obwieszczenia, ustala się stawki podatków od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2012 roku. Wynikający z niniejszej uchwały wzrost stawek podatku od nieruchomości przy założeniu zachowania zdeklarowanych powierzchni do opodatkowania powinien spowodować wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 185.507,- zł w skali roku. W uchwale przyjęte są stosowane wcześniej preferencje oraz wprowadzono nowe zwolnienie z tytułu prowadzenia stołówek przy szkołach. Ze względu na groźbę utraty bardzo dużych dochodów gminy nie proponuje się innych zwolnień, o których była mowa w trakcie prac nad uchwałą.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »