| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/118/11 Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór:

1) formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) formularza deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr III/17/02 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, jednakże nie wcześniej niż z dniem 31 grudnia 2011 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Andrzej Machnica


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/118/11
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/118/11
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa w drodze uchwały wzory formularzy, o których mowa w ust. 6 i ust. 9 pkt 1 ustawy, zawierające dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. Po zmianie brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, należało unormować sytuację budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.

Rada Miejska w Kowarach niniejszym uzupełnia zapis w formularzach informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (załącznik nr 1 - dla osób fizycznych) oraz w deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości (załącznik nr 2 - dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe).

Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych będą miały zastosowanie do podatków płaconych w 2012 roku i w latach następnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »