| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Gaworzyce

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wynagradzania za inkaso dla inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póżn. zm.), w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz . U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682 ze zm.) Rada Gminy Gaworzyce uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na terenie Gminy Gaworzyce pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1. stosuje się odpowiednio do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym, o którym mowa w art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.).

§ 2. Inkasentami podatków, o których mowa w § 1 są sołtysi.

§ 3. 1. Określa się wynagrodzenie za inkaso:

1) stały dodatek w wysokości 30,00 złotych kwartalnie oraz

2) 5 % zainkasowanej kwoty podatków.

2. Wynagrodzenie płacone będzie w kasie Urzędu w terminie 14 dni po rozliczeniu się inkasenta.

§ 4. Ustala się, że terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić w kasie Urzędu do godziny 1300. Jeżeli 15 wypada w dniu wolnym od pracy, to terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy.

§ 5. 1. Inkasent odpowiada całym swoim majątkiem za pobrane, a nie wpłacone w terminie należności.

2. Inkasenta obowiązuje tajemnica skarbowa i ustawa o ochronie danych osobowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XII/40/03 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 września 2003 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od posiadania psów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Urbaniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »