| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/109/11 Rady Miejskiej w Bierutowie

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bierutowie oraz nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Bierutowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 9, 11 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz.123 ze zm.) ,Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bierutowie dokonuje się następującej zmiany: użyte w uchwale w różnych przypadkach wyrazy "Miejsko Gminny Ośrodek Kultury " zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Ośrodek Kultury i Sportu ".

§ 2. Nadaje się statut Ośrodkowi Kultury i Sportu w Bierutowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/249/09 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 lutego 2009r . w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bierutowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie


mgr inż. Urszula Kociołek


Uzasadnienie

Uchylenie Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bierutowie nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Bierutowie Nr XXXI/249/09 z dnia 26 lutego 2009 oraz nadanie nowego statutu podyktowane jest przede wszystkim rozszerzeniem działalności Ośrodka o prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby sportowe mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów oraz upowszechnianie i promocję sportu i rekreacji.


Załącznik do Uchwały Nr XIII/109/11
Rady Miejskiej w Bierutowie
z dnia 27 października 2011 r.

Statut Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Instytucja kultury o nazwie Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie /dalej OKiS/ działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.Nr 13, poz.123 ze zm.)

2. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz.1675 ze zm.)

3. Postanowień niniejszego statutu

§ 2. Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie posiada osobowość prawną zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury pod numerem 4011/2/03, prowadzonym przez Burmistrza Bierutowa i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

§ 3. Siedziba Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie mieści się w Bierutowie, a terenem działalności jest Miasto i Gmina Bierutów.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie

§ 4. 1. Podstawowym celem OKiS w Bierutowie jest wspieranie naturalnych dążeń społeczności lokalnych do udziału w życiu kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym oraz współdziałanie z tymi społecznościami w organizowaniu rozrywki i wypoczynku na obszarze Miasta i Gminy Bierutów, jak również proponowanie form zagospodarowania czasu wolnego, uznawanych za sprzyjające rozwojowi człowieka.

2. Do szczegółowego zakresu działania OKiS w Bierutowie należy:

1) Tworzenie warunków organizacyjnych do rozpoznawania, zaspakajania potrzeb i zainteresowań w dziedzinie kultury, rozrywki, sportu i rekreacji

2) Zabezpieczenie i rozwój otrzymanej bazy materialnej

3) Integracja środowisk i ośrodków życia kulturalnego, sportowego, rozrywki i wypoczynku

4) Rozwijanie i popularyzacja dokonań osób, grup i zespołów w poszczególnych dziedzinach.

§ 5. Powyższe cele i zadania OKiS w Bierutowie realizuje poprzez:

1. Rozpoznanie i rozbudzenie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i sportowych,

2. Przygotowanie do odbioru oraz współtworzenie wartości kulturalnych,

3. Wykształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie,

4. Stworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

5. Stworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu sportowego oraz zainteresowania aktywnym wypoczynkiem,

6. Zintegrowanie osób i organizacji związanych ze środowiskiem artystycznym oraz sportowym,

7. Wykształtowanie nawyków do korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury narodowej oraz regionalnej,

8. Upowszechnienie i promocję kultury lokalnej w kraju i za granicą i wspieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych.

9. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, np. spektakle, koncerty, festiwale, wystawy, odczyty itp.

10. Stworzenie warunków działania dla amatorskiego ruchu artystycznego poprzez np. koła, kluby, zespoły zainteresowań itp.

11. Promowanie twórców, idei mecenatu i popularyzacji kultury.

12. Organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych.

13. Działalność instruktażowo - metodyczną

14. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.

15. Koordynację działalności w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie Miasta i Gminy Bierutów

16. Współdziałanie z innymi organizacjami, również zagranicznymi, w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i sportowych.

17. Udostępnianie posiadanych obiektów dla organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych.

18. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, promocja, ochrona i udostępnienie dóbr kultury.

19. Promocję w ramach prowadzonej przez siebie działalności Miasta i Gminy Bierutów.

§ 6. Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie realizuje zadania w następujących formach:

1. Organizacja spektakli, festynów, konkursów, koncertów, wystaw oraz cyklicznych imprez kulturalnych,

2. Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, turniejów, zawodów itp.

3. Współpraca ze środowiskami twórczymi, instytucjami kultury, instytucjami turystycznymi, sportowymi, szkołami, stowarzyszeniami, związkami emerytów i innymi organizacjami pozarządowymi,

4. Świadczenie usług z zakresu obsługi imprez okolicznościowych, dyskotek, zabaw, nagłośnień sal, wynajmu sal itp.

5. Dążenie do rozbudowy i unowocześniania bazy materialno - technicznej służącej do prowadzenia działalności statutowej.

§ 7. Cele i zadania określone w §6 OKiS realizuje na podstawie postanowień niniejszego Statutu i zezwoleń wymaganych przepisami prawa..

Rozdział 3.
Organy zarządzające Ośrodkiem Kultury i Sportu w Bierutowie

§ 8. Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie zarządzany jest przez dyrektora powoływanego i odwoływanego przez Burmistrza Bierutowa.

§ 9. Dyrektor kieruje całokształtem działalności OKiS, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

§ 10. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

1. Ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej

2. Reprezentowanie OKiS na zewnątrz.

3. Zarządzanie majątkiem OKiS

4. Przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych

5. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń oraz innych aktów prawnych.

6. Decydowanie o polityce kadrowej, w szczególności zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

7. Udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie.

§ 11. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

Rozdział 4.
Mienie i finanse Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie

§ 12. Majątek Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie może być wykorzystany jedynie do celów wynikających z zakresu jego działalności.

§ 13. Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

§ 14. Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie jest finansowy z budżetu gminy w formie dotacji, z dochodów własnych, ze środków najmu i dzierżawy składników majątku, ze środków uzyskanych w formie spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 15. Środki uzyskane z prowadzonej przez Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie działalności gospodarczej mogą być wykorzystane na jego cele statutowe.

Rozdział 5.
Nadzór nad Ośrodkiem Kultury i Sportu w Bierutowie

§ 16. Burmistrz dokonuje okresowej oceny działalności OKiS pod względem:

1) Merytorycznym

2) Skuteczności w gromadzeniu środków przeznaczonych na działalność OKiS

3) Prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na określone cele

4) Prawidłowości wykonania zadań z tytułu dodatkowej działalności

5) Należytego eksploatowania i utrzymania w wymaganym stanie budynków i zaplecza OKiS

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 17. Przekształceń, podziału lub likwidacji Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie może dokonać Rada Miejska w Bierutowie na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 18. Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie używa pieczęci prostokątnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

§ 19. Wszelkie zmiany w statucie wymagają zastosowania trybu określonego dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Maziarz

Adwokat w UK (solicitor)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »