| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/52/11 Rady Powiatu Słubickiego

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Słubickiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Powiatowi Słubickiemu lub jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz organy lub osoby do tego uprawnione.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dłużniku - rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

2) wierzycielu - rozumie się przez to Powiat Słubicki lub jego jednostki podległe nieposiadające osobowości prawnej;

3) komórce organizacyjnej Starostwa Powiatowego - rozumie się przez to podstawową komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego, określoną w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego;

4) przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania;

5) należności - rozumie się przez to należność główną, odsetki, inne należności uboczne, przypadające Powiatowi Słubickiemu lub jego jednostkom podległym nieposiadającym osobowości prawnej;

6) wartości należności - rozumie się przez to wartość należności głównej łącznie z odsetkami oraz innymi należnościami ubocznymi;

7) udzieleniu ulgi - rozumie się przez to umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

§ 3. Uprawnionym organem do udzielania ulg jest Zarząd Powiatu Słubickiego.

§ 4. 1. Na wniosek dłużnika należność może zostać umorzona w całości lub w części w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, tj. gdy:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem i egzekucją należności byłyby równe albo wyższe od kwoty należności lub należność okazałaby się nieściągalna,

2) w przypadku osób fizycznych: ściąganie należności zagraża egzystencji dłużnika,

3) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

a) istnieje zagrożenie likwidacją miejsc pracy i utratą źródła dochodów przez osoby niepełnosprawne,

b) przyczyną okresowej utraty płynności finansowej były niedające się przewidzieć zdarzenia losowe;

2. Umorzenie może nastąpić, jeżeli podstawy do udzielenia ulgi, o których mowa w ust. 1, potwierdzone są dokumentami dołączonymi do wniosku lub znajdującymi się w posiadaniu wierzyciela.

3. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

4. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności, wyznacza się termin spłaty pozostałej do uregulowania części należności. W takim przypadku dłużnika poucza się, że niedotrzymanie terminu spłaty pozostałej części należności skutkuje odstąpieniem od umorzenia.

5. Od należności umarzanej nie pobiera się odsetek za okres od dnia następującego po dniu złożenia wniosku do dnia zawarcia umowy lub wydania oświadczenia woli włącznie.

§ 5. Umorzenie w całości może nastąpić z urzędu jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku, pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów lub pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

§ 6. 1. Na wniosek dłużnika można odroczyć spłatę całości lub części należności albo rozłożyć na raty spłatę całości lub części należności, jeżeli przemawiają za tym udokumentowane trudności płatnicze dłużnika, a interes wierzyciela nie stoi temu na przeszkodzie.

2. Od należności, której spłatę odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za okres od dnia następującego po dniu złożenia wniosku, do dnia upływu terminu spłaty włącznie.

3. Jeżeli dłużnik:

1) nie spłaci należności w odroczonym terminie - umowa wygasa, a cała należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności;

2) nie spłaci którejkolwiek z rat w ustalonym terminie lub wysokości - umowa wygasa, a pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.

§ 7. 1. Zarząd Powiatu Słubickiego może udzielać przedsiębiorcom ulg:

1) stanowiących pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE seria L Nr 379 z 28 grudnia 2006 r.) w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 2 oraz § 6 ust. 1 niniejszej uchwały;

2) nie stanowiących pomocy de minimis w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 3 i § 5 pkt 3 niniejszej uchwały.

2. Zarząd Powiatu Słubickiego może udzielać ulg, które nie stanowią pomocy de minimis w przypadkach określonych w § 5 pkt 1, 2 i 4 niniejszej uchwały.

3. W przypadku gdyby ulga stanowiła pomoc publiczną i nie mogłaby być udzielona jako pomoc de minimis, może być udzielona jako pomoc indywidualna przy spełnieniu warunków dopuszczalności pomocy dla danego przeznaczenia z zachowaniem przepisów proceduralnych dotyczących pomocy publicznej, w szczególności odnoszących się do obowiązku notyfikacji takiej pomocy.

§ 8. 1. Przedsiębiorca występujący z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis jest zobowiązany do przedstawienia Zarządowi Powiatu Słubickiego:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji i dokumentów - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 9. Pomoc de minimis nie może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenia dopuszczalnej intensywności pomocy określonej w przepisach mających zastosowanie przy udzielaniu pomocy publicznej innej niż de minimis.

§ 10. 1. Udzielenie ulg następuje w drodze:

1) umowy stron (wierzyciela i dłużnika);

2) jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela - w przypadkach wymienionych w § 5 niniejszej uchwały.

2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.

§ 11. 1. Wnioski o udzielenie ulg rozpatrują właściwi pracownicy podstawowych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

2. Projekt umowy lub jednostronnego oświadczenia woli, o którym mowa w § 10 niniejszej uchwały, przedkłada się Zarządowi Powiatu Słubickiego.

3. Projekty, o których mowa w ust. 2, wymagają opinii Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 12. Zarząd Powiatu przestawia Radzie Powiatu w terminie do 30 kwietnia następnego roku informację o wysokości wszystkich umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w roku budżetowym według stanu na 31 grudnia każdego roku budżetowego.

§ 13. Wnioski o udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 14. Tracą moc: uchwała Nr XXXI/141/05 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 września 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu i jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych oraz uchwała Nr XXXIV/151/05 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/141/05 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 września 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu i jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady


Kazimiera Jakubowska

Załącznik do Uchwały Nr VII/52/11
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »