| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/109/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały określajacej wysokość stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.), art. 5 ust. 1 i 3, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/645/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 106 poz. 1642, zm. z 2011 r. Nr 5 poz. 127) wprowadza się następującą zmianę: §1 ust. 2 pkt. 4) otrzymuje brzmienie "4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,15 zł;".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą od dnia 1 września 2011 roku, oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Świebodzin.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olesiak


Uzasadnienie

Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. ogłoszoną w dniu 1 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 654) uległ zmianie z dniem 1 lipca 2011 r. art. 5 ust. 1 pkt. 2 lid. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.). Zapis przed zmianą: "związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej", zapis po zmianie "związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej". W związku z powyższym uległ zmianie §1 ust. 2 pkt. 4 uchwały Nr XLVIII/645/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 106 poz. 1642).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Kurzawa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »