| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/86/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej będącej podmiotem prowadzącym szkołę lub placówkę. 2. Wniosek należy złożyć do Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 3. Dotacja udzielana jest na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki, określonych w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

§ 2. Wniosek o udzielenie dotacji dla szkoły określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wniosek o udzielenie dotacji dla placówek określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Podstawą obliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, jest kwota przysługująca na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

2. Dotacje dla placówek niepublicznych są przyznawane w wysokości ustalonej w budżecie powiatu.

3. Dotacje są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki.

§ 5. 1. Rozliczenie dotacji udzielonej szkole lub placówce następuje do 20 dnia po upływie każdego miesiąca rozliczeniowego, z tym, że rozliczenie dotacji za miesiąc grudzień danego roku powinno nastąpić nie później niż do 15 stycznia roku następnego.

2. Rozliczenie udzielonej dotacji za dany miesiąc powinno zawierać wyszczególnienie dokonanych wydatków w ramach kwoty udzielonej dotacji zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Rozliczenie dotacji za dany rok osoba prowadząca szkołę lub placówkę przekazuje Zarządowi Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w terminie do 31 stycznia następnego roku za rok poprzedni, z wyszczególnieniem kwoty otrzymanej i wykorzystanej dotacji zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. 1. Dotację udzieloną szkole lub placówce cofa się w przypadku zaprzestania przez nie działalności.

2. Udzielona dotacja podlega zwrotowi w przypadku cofnięcia uprawnień szkoły publicznej.

§ 7. 1. Dotacja udzielona szkole lub placówce ulega zmniejszeniu w ciągu roku budżetowego w przypadku zmniejszenia się faktycznego stanu liczebnego uczniów w stosunku do liczby przyjętej do obliczenia wysokości dotacji.

2. Stan uczniów szkoły lub placówki na pierwszy dzień miesiąca przyjmuje się do obliczenia dotacji na dany miesiąc.

§ 8. Szkoła lub placówka jest zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

§ 9. 1. Zarząd Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego lub osoby przez niego upoważnione mają prawo do przeprowadzenia kontroli.

2. Kontrolę przeprowadza się na podstawie zarządzenia wydanego przez Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego.

3. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego, zgodnie z planem kontroli.

4. Kontrola dotyczy zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w rozliczeniu oraz zgodności wydatkowania środków, na które została przyznana dotacja.

5. W ramach kontroli upoważnione osoby mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wydatkowania dotacji oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wydatkowanych środków.

6. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

§ 10. Dotacje pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stwierdzone w wyniku kontroli podlegają zwrotowi wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.

§ 11. Traci moc uchwała nr XXVIII/155/09 Rady Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady


Romuald Gawlik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/86/2012
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 24 lutego 2012 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/86/2012
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 24 lutego 2012 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/86/2012
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 24 lutego 2012 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/86/2012
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 24 lutego 2012 r.
Zalacznik4.docx

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »