| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/173/12 Rady Gminy Bledzew

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220 ust. 1, art. 221 ust.1, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Bledzew uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 14.594.066,55zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 13.205.754,55zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w kwocie 174.776,55zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.388.312,00zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w kwocie 1.298.852,00zł.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 13.928.774,55zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 11.889.315,55zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.039.459,00zł.

2. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na:

1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 7.779.050,35zł, z tego:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5.084.515,00zł,

b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.694.535,35zł,

2) dotacje na zadania bieżące kwotę 856.823,00zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.953.468,00zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) kwotę 185.064,20zł,

5) na obsługę długu kwotę 114.910,00zł.

3. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 2.039.459,00zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) kwotę 2.001.033,00zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 665.292,00zł, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 665.292,00zł.

2. Rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 500.000,00zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 14.000,00zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 34.000,00zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.208.592,00zł,

2) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 51.800,00zł,

3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 7.000,00zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 9. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 178.253,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Bledzew do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 500.000,00zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

b) majątkowych w ramach działu,

c) zwiększenia lub zmniejszenia wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2013 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok 2013 do wysokości 400.000,00zł,

4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.000.000,00zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/173/12
Rady Gminy Bledzew
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/173/12
Rady Gminy Bledzew
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.doc

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/173/12
Rady Gminy Bledzew
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/173/12
Rady Gminy Bledzew
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.doc

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BLEDZEW W ROKU 2013

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/173/12
Rady Gminy Bledzew
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.doc

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/173/12
Rady Gminy Bledzew
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.doc

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA GMINY BLEDZEW NA ROK 2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »