| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/280/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie

z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst. jedn. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 ze zmianami)

Rada Miejska w Rzepinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Pierwszą deklarację, o której mowa w § 1 uchwały, właściciele nieruchomości składają w Urzędzie Miejskim w Rzepinie w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, deklarację o której mowa w § 1 uchwały, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Rzepinie, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Miejskim w Rzepinie deklarację, o której mowa w § 1 uchwały, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Jako format elektroniczny deklaracji, o której mowa w § 1 uchwały, określa się format danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Deklaracje wraz z wypełnionymi formularzami i innymi załącznikami mogą być przesyłane za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

4. Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 262 ) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 235 ).

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XX/166/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31 maja 2012 r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Robert Łukaszewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/280/2013
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 24 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/280/2013
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 24 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

W związku ze zmianą z dnia 6 marca 2013r. art. 6n ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) wprowadza się nowy wzór deklaracji, który uwzględnia zmiany zawarte ww. ustawie. Niniejsza uchwała zapewnia mieszkańcom gminy Rzepin możliwość składania deklaracji również w formie elektronicznej oraz zawiera dodatkowe objaśnienia sposobu jej wypełnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uchylana uchwała takiej możliwości nie zapewniała, dlatego należy przyjąć i uchwalić przedmiotową uchwałę.

Sporządził: Bartłomiej Kołosza

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Rodzewicz

firma MECHATRONIK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »