| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII.276.2014 Rady Miejskiej w Gubinie

z dnia 18 czerwca 2014r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim stanowiących pomoc de minimis

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Komisji (UE) w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w ramach której, po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, w wyniku dokonania nakładów inwestycyjnych na kwotę nie mniejszą niż 50 tys.zł, zostaną utworzone nowe miejsca pracy.

2. Przedsiębiorcy, który w ciągu 24 miesięcy od dokonania nakładów inwestycyjnych, o których mowa w ust.1 utworzy nowe miejsca pracy przysługuje zwolnienie w podatku od nieruchomości wg następujących zasad:

a) za każde jedno utworzone miejsce pracy, rozumiane jako zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy i utrzymane przez okres 12 miesięcy, przysługuje zwolnienie w kwocie 5 000 zł na okres 12 miesięcy,

b) za drugie i kolejne utworzone nowe miejsca pracy, w rozumieniu, o którym mowa w pkt a) i utrzymanie ich przez okres 12 miesiecy przysługuje zwolnienie w wysokości wielokrotności kwoty, o której mowa w pkt a), wynikającej z przemnożenia ilości nowych miejsc pracy i kwoty zwolnienia, na okres 12 miesięcy,

c) zwolnienie w podatku od nieruchomości w kwocie określonej w punkcie a) i b) przysługuje w każdym następnym roku pod warunkiem utrzymania utworzonych nowych miejsc pracy przez kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem postanowień pkt d,

d) dla danego przedsiębiorcy łączny maksymalny okres zwolnienia udzielonego w podatku od nieruchomości, o którym mowa w punkcie a) i b) wynosi 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca, w którym nabył prawo do zwolnienia.

3. Przy ustalaniu stanu nowo utworzonych miejsc pracy uprawniającego do korzystania z powyższego zwolnienia uwzględnia się pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

4. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała wzrost liczby zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia z okresu 12 miesięcy przed dokonaniem nakładów inwestycyjnych.

5. Zwolnienie przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia.

6. Prawo do zwolnienia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym utworzone zostały nowe miejsca pracy w związku z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi.

7. Do nakładów inwestycyjnych kwalifikujących do objęcia pomocą określoną w § 1 ust. 1 należy zaliczyć:

a) cenę nabycia nieruchomości,

b) nakłady na budowę, rozbudowę, remont lub modernizację budynków i budowli,

c) nakłady na wyposażenie nieruchomości w środki trwałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności:

- maszyny i urządzenia,

- infrastrukturę techniczną.

8. Do nakładów inwestycyjnych nie zalicza się zakupu środków transportowych.

§ 2. Zwolnienie na podstawie § 1 udzielane jest dla gruntów, budynków lub ich części i budowli stanowiących własność przedsiebiorcy, zajętych na prowadzenie produkcyjnej i usługowej działalności gospodarczej, z wyłączeniem handlu i usług polegających na wynajmie lokali. Przez własność gruntu rozumie się również użytkowanie wieczyste.

§ 3. Zwolnienie udzielane na podstawie § 1 dotyczy wyłącznie powierzchni obiektów wraz z gruntami, na które poniesiono udokumentowane nakłady inwestycyjne.

§ 4. 1. O zwolnienie z podatku od nieruchomości nie mogą występować przedsiębiorcy, którzy są dłużnikami gminy, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości tracą przedsiębiorcy, którzy są dłużnikami gminy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dłużnikiem gminy w rozumieniu niniejszej uchwały jest osoba posiadająca zadłużenie wobec Gminy Gubin o statusie miejskim z jakiegokolwiek tytułu (m.in. tytułem podatku i opłat lokalnych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, czynszu lub innych opłat wynikających z umów najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy) oraz osoba, która dokona zapłaty należności przysługujacej Gminie Gubin o statusie miejskim ze zwłoką.

§ 5. 1. Przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości tylko jeden raz i tylko z jednego rodzaju zwolnienia.

2. O zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy nabyli prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej:

a) nr XX/154/2000 z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie zwolnienia podmiotów gospodarczych od podatku od nieruchomości,

b) nr XI/90/2003 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców,

c) nr XXXIX/388/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Gubin o statusie miejskim, stanowiących pomoc do minimis,

d) nr XLXII/451/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,

e) nr IV/23/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Gubin o statusie miejskim, stanowiących pomoc de minimis z późn. zm.

§ 6. 1. Zwolnienie w trybie określonym niniejszą uchwałą, stanowi pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

2. Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej w innych formach i z innych źródeł w okresie 3 kolejnych lat podatkowych poprzedzających dzień jej udzielenia, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 000 EUR brutto. Natomiast całkowita wielkość pomocy przyznanej jednemu przedsiębiorcy działającemu w sektorze drogowego transportu towarów przez okres 3 kolejnych lat podatkowych nie może przekroczyć 100 000 EUR brutto.

§ 7. 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości jest przyznawane na udokumentowany wniosek przedsiębiorcy wraz z formularzem informacji niezbędnych do udzielania pomocy zgodnie ze wzorem ogłaszanym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

2. Wniosek musi zawierać dokładny opis przedmiotu zwolnienia, z wyszczególnieniem numerów geodezyjnych działek, powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli.

3. Przedsiębiorcy, który mógł skorzystać ze zwolnienia po wejściu w życie niniejszej uchwały, a nie złożył stosownego wniosku w miesiącu utworzenia nowego miejsca pracy, przysługuje zwolnienie za okres pozostający do wykorzystania, począwszy od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym podatnik złożył wniosek do końca miesiąca, w którym upływa prawo do zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 2.

4. Wniosek przedsiębiorcy, który został złożony po okresie za jaki zwolnienie mogło być przyznane, nie podlega rozpatrzeniu.

§ 8. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie niniejszej uchwały winien przedłożyć, w szczególności:

a) potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej,

b) potwierdzenie zgłoszenia miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w odpowiednim rejestrze działalności gospodarczej,

c) tytuł prawny do nieruchomości objętej zwolnieniem,

d) pisemne oświadczenia o utrzymaniu nowo utworzonych miejsc pracy przez okres, o którym mowa w § 1 ust. 2,

e) uwierzytelnioną kopię deklaracji rozliczeniowej ZUS,

f) imienną listę pracowników z adresami ich stałego zameldowania,

g) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub inny dokument potwierdzający przyjęcie obiektu do użytkowania,

h) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających poniesione nakłady,

i) inne dokumenty, o które wystąpi organ podatkowy mające na celu uwiarygodnienie prawa do zwolnienia w podatku od nieruchomości.

§ 9. 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest załączyć do wniosku, o którym mowa w § 7 zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącycm roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych lub w przypadku, gdy podmiot nie otrzymał pomocy oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.

2. Przedsiębiorca nie może uzyskać pomocy de minimis, jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objecia pomocą, a łącznie kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

3. Przedsiębiorca nie nabywa prawa do zwolnienia, jeżeli nie dołączy do wniosku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, o każdej innej niż de minimis publicznej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych oraz innych informacji wymaganych rozporządzeniem ogłaszanym przez Radę Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

4. W celu zapewnienia nie przekroczenia dopuszczalnej intensywności pomocy de minimis przedsiębiorca korzystający z pomocy jest zobowiązany, w terminie 30 dni od zakończenia kwartału, do przedłożenia zaświadczeń o wszelkiej otrzymanej w danym kwartale pomocy de minimis oraz informacji o każdej innej niż de minimis publicznej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub złożenia oświadczenia o nie korzystaniu z takiej pomocy.

§ 10. 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ udzielający pomocy o utracie warunków uprawniajacych do zwolnienia lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy najpóźniej w terminie 14 dni od wystąpienia tych okoliczności.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujace utratę tego prawa.

3. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujace utratę tego prawa.

4. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe informacje, co do spełnienia warunków określonych niniejszą uchwałą, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki z niego korzystał.

5. W przypadkach określonych w ust. 3 i ust. 4 kwota w wysokości niezapłaconego podatku stanowi zaległość podatkową, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa.

§ 11. Przedsiębiorca, zobowiązany jest do składania w siedzibie organu podatkowego do 31 stycznia każdego roku:

a) pisemnego oświadczenia o utrzymywaniu nowo utworzonych miejsc pracy,

b) uwierzytelnionych deklaracji ZUS-DRA i ZUS-RCA za poprzedni rok,

c) imiennej listy pracowników zatrudnionych na nowo utworzonych miejscach pracy na koniec danego roku, w przypadku zwolnienia pracownika kopii świadectwa pracy i umowy o pracę z nowo zatrudnionym pracownikiem,

d) innych niezbędnych dokumentów, o które wystąpi organ podatkowy.

§ 12. W sprawach nieuregulowanych uchwałą w zakresie zasad udzielania pomocy de minimis mają zastosowanie wyłącznie przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

§ 13. 1. Traci moc Uchwała Nr IV/23/2007 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim stanowiących pomoc de minimis wraz ze zmianami.

2. Zwolnienia udzielone na podstawie uchylonej uchwały zachowują moc przez okres i na warunkach w niej określonych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gubina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje zgodnie z czasem obowiązywania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis to jest do 30 czerwca 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Leszek Ochotny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »