| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Świdnica

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.[1]), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118, z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się program współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2) programie współpracy - rozumie się przez to program współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

3) organizacjach - rozumie się przez to podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,

4) gminie - rozumie się przez to Gminę Świdnica,

5) wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Świdnica.

§ 3. 1. Program współpracy określa priorytetowe zadania publiczne, których realizację gmina będzie wspierać i powierzać w 2015 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadań priorytetowych zostaną określone w ogłoszeniach otwartych konkursów ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań.

2. Celem głównym programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi.

3. Celami szczegółowymi programu są:

1) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,

2) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

3) prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć,

4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

§ 4. Współpraca odbywa się z zachowaniem zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 5. 1. Współpraca z organizacjami dotyczy realizacji zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

2. W roku 2015 przyjmuje się za priorytetowe następujące zadania publiczne:

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej, szkolenie w dyscyplinach sportowych, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, utrwalanie i rozpowszechnianie informacji multimedialnych z zakresu kultury fizycznej,

2) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - organizacja imprez kulturalnych, organizowanie spektakli, konkursów, festiwali, koncertów, wystaw, spotkań i plenerów artystycznych, organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, utrwalanie i rozpowszechnianie informacji multimedialnych o powyższych wydarzeniach,

3) w zakresie ochrony i promocji zdrowia - prowadzenie świetlic profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci,

4) w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - tworzenie miejsc integracji społecznej oraz wydawanie czasopism, publikacja materiałów multimedialnych w internecie o tematyce społecznej.

§ 6. Za realizację programu odpowiadają:

1) Rada Gminy Świdnica i jej komisje - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej oraz ustalania dotacji na realizację zadań publicznych.

2) Wójt - w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania współpracy z organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym organizacjom.

§ 7. 1. Współpraca z organizacjami realizowana będzie w formach określonych w art. 5 ust. 2 ustawy.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1 może przyjąć także następujące formy:

1) umożliwienie organizacji przedsięwzięć na terenie gminnych obiektów sportowych, kulturalnych i oświatowych (sale sportowe, boiska, świetlice, sale szkolne),

2) pomoc gminy w wyszukiwaniu partnerów dla organizacji i kontaktach z nimi,

3) pomoc gminy, w miarę możliwości, w dostępie do lokali niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej,

4) promocja i reklama projektów organizacji w mediach,

5) umieszczanie informacji o organizacjach pozarządowych na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Świdnica,

6) udzielanie pożyczek na organizowanie działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych na zasadach określonych w zarządzeniu nr 43/2012 Wójta Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2012r. i załączonym do niego regulaminie udzielania pożyczek.

3. Podstawowym trybem zlecenia zadania publicznego jest otwarty konkurs ofert ogłaszany przez wójta.

4. Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu, zlecenie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym może nastąpić z pominięciem otwartego konkursu ofert, na zasadach określonych w art. 19a ustawy.

5. Zlecanie realizacji zadań publicznych może nastąpić również w ramach inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w art. 19b ustawy.

6. Po przeprowadzeniu procedury konkursowej, zlecenie realizacji zadania publicznego następuje na podstawie pisemnej umowy o wykonanie zadania publicznego, zawartej zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

§ 8. Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu przez wójta wsparcia organizacjom, jest ich działalność na rzecz gminy i jej mieszkańców oraz spełnianie wymogów określonych w przepisach prawa.

§ 9. Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2015.

§ 10. Cele zawarte w programie współpracy powinny być realizowane przez:

1) zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie,

2) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków (stosownie do ustawy o dostępie do informacji publicznej),

3) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

4) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych z partnerami o podobnym profilu.

§ 11. 1. Realizacja zleconych zadań publicznych wskazanych w § 5 ust. 2 programu finansowana będzie ze środków zabezpieczonych w budżecie gminy na 2015 rok.

2. W 2015 roku na realizację programu przeznacza się kwotę 146.500,00 zł, z tego:

1) w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 30.000,00 zł,

2) w dziale 926 - upowszechnianie kultury fizycznej kwotę 94.000,00 zł,

3) w dziale 851 - ochrona zdrowia kwotę 15.000,00 zł,

4) w dziale 750 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 7.500,00 zł.

§ 12. 1. Organ zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania w zakresie określonym w art. 17 ustawy.

2. W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu Gminy Świdnica lub jednostki organizacyjnej gminy, zwany kontrolującym, może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania przez kontrolowanego. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

3. Prawo do kontroli przysługuje kontrolującemu zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu, czy też trybu określonego art. 19a ustawy wskazano realizację zadania, jak i w miejscach realizacji zadań.

4. Kontrolujący może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a organizacje realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.

§ 13. Ocena realizacji programu będzie dokonywana na podstawie następujących wskaźników:

1) liczby skonsultowanych z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji,

2) liczby złożonych ofert przez podmioty uczestniczące w realizacji programu,

3) liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania programowe,

4) liczby zleconych zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na ich realizację,

5) wielkości finansowych i pozafinansowych środków zaangażowanych przez podmioty realizujące zlecone zadania programowe,

6) liczby inicjatyw publicznych podjętych przez organizacje pozarządowe,

7) liczby odbiorców uczestniczących w zrealizowanych zadaniach programowych.

§ 14. Nie później niż do 30 kwietnia 2016 roku wójt przedłoży Radzie Gminy Świdnica sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni oraz opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 15. 1. Komisję konkursową do oceny formalnej i merytorycznej złożonych w konkursie ofert oraz jej przewodniczącego powołuje wójt.

2. Skład komisji, organizację i tryb jej prac ustala się na podstawie art. 15 ustawy.

3. Regulamin prac komisji konkursowej ogłaszany jest z każdym otwartym konkursem ofert.

§ 16. 1. Projekt programu współpracy na 2015r. powstał na podstawie programu współpracy na 2014r. z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z uwzględnieniem środków finansowych zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2015.

2. Projekt programu podlega konsultacji zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Gminy Świdnica Nr VIII/53/10 z dnia 7 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Eliasz Madej


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i 1318 oraz z 2014r., poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014r. poz. 1138 i 1146.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »